13 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

13 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ulus Basımevi Pazar Çankırı caddesi Ankara Şdllir Stadyumunda, 13 Telgraf: Ulus - Ankara b MART ASA Fukbol - Milli Küme M 1L1 İ i ı'ı) 38 Yesaatca Müliara * 1468 iSdİĞİK gazar Özsat 15 dt Besiktaş - Yazı işleri — 1062-1063 t İdare müdürlüğü - 1061 SKURUŞ | — Atölye 1064 Hitler geceyi Avusturyada geçırdı Sen Jermen muahedesinin Avusturya istiklâaline aid olan maddesi ibtal edildi Hitler Linzte nutuk söyledi Bir plebisit yapılacak Viyana, 12 — Hitler, bu geceyi A- vusturyada geçirmektedir. Alman dev- Pazar saat 1$,80 da kır koşusu ANDIMIZDIR K " öölge birincilikteri ADIMIZ Bayram yapan Nazilerden bir kalabalık Hitler ve vekili B. Göring let reisi bu sabah Berlinden tayyare ile Münihe gelmiş ve sonra öğle üstü refa- katinde alman ordusu baş kumandanı Fon Kayter olduğu halde Münih'den hareket ederek Avusturya toprakları - na geçmiştir. Göring vekâlet ediyor D.N. B. Ajansının resmen bildirdi- iine göre hâdiseler dölayısiyle, Ber- Hinden uzak bulunduğu müddet zarfın- da B. Hitler'e B. Göring vekâlet ede cektir. Berlin ıılııhhruar mahfilleri, Mırt olarak telâkki etmektedir. Bu başvekil muavini, yahancr devletlerle ve bunla- Tn mümessilleriyle münasebette bulu- nacaktır. Berlindeki umum! kanaat, bu nun bükümette yeni bir teşkilâta bir başlangıç teşkil ettiği merkezindi Hitler Avusturyada büyük te: lerle karşılanmıştır. Hitler'in doğduğu şehirolan Bravnav'dan bildirildiğine göte, alma ndevlet reisi buradan geçer. ken otomobilini binlerce kişi çevirmiş (Some 3. üncü sayfada) İngiliz kabinesinin tebliği Almanya İngiltere ve Fransanın protestosuna red cevabı verdi Londra, 12 (A.A.) — Roy- ter bildiriyor: Kabine içtimar nihayetinde neşredilen tebliğ diyor ki: Kabine, Avusturya hâdisele- rini müzakere etmiş ve Berline en şiddetli bir surette yapılan protesto bahis mevzuu olmuş- tur. Başvekil ve hariciye nazı- rı, daha evelce de B. Ribben- trop'a aynı tarzda protestoda bulunmuşlardı. Alman hükü- metinin bu hareketi, ingiliz - alman münasebetleri üzerinde ve bütün Avrupa halkı üzerin- de çok fena tesirler - icra ede- cek mahiyettedir. İngiltere hü- kümeti, fransız hükümeti ile çok sıkı temas halindedir. ve ( Yazısı B inci sayfada) B. Hitler dün ilhak beyannamesini neşretti Avusturya niçin işgal edildi! Hitler beyannamesinde ırk birliğini ileri sürüyor Göbels radyoda B. Hitler'in Avusturya'nın işgal altına alınmasına beyannamesini okumuştur. İlhakın sebeblerini anlatan bu beyan- Nameyi dün il edi * tabımızda neşretmiştik. İkinci tabımızı bulamıyan Okuyucularımız için beyannameyi bugün tekrar altıncı sayfamızda neşr liyoruz: Hitler Musoliniye teminat verdi Almanya - İtalya sınırı Brennerdir Alman askerleri Brennere vardılar İtalya Fransanın işbirliği yapmak teklifini reddetti Roma, 12 ÇA.A.) — Matbuat ve res- mi mahfillerde “dahil! hâdiseler,, o - larak tavsif edilen Avusturya hâdise- leri hakkında sakin ve lâkayd bir hat- t hareket görülmekte olmakla bera- ber, BB. Musolini ve Ciano gece çok mühim bir faaliyet göstermişlerdir. Büyük faşist konseyinin toplantısı saat biri çeyrek geçe bittikten sonra, B. Ciano uzun müddet B. Musolini ile görüşmüş ve sonra Şizi sarayına gide- rek geç vakte kadar çalışmıştır. Diğer taraftan'B. Musolini de Ve - nedik sarayında gece yarısından son - ra ikiye kadar kalmış ve müteâkiben iki nazır bir buçuk saatten fazla süren | bir mülâkatta daha bulunmuşlardır. Resmt mahfillerden bildirildiğine göre, hususi bir alman tayyaresi, B. Hitler'in Avusturya meselesi hakkın- ( Yazısı 8 inci sayfada) Dün gece Alman askeri Viyanaya girdi Viyana, 12 ÇA.A.) — Linzden kalka- rak kamyonlarla ilerlemekte olan al- man askerlerinin buğün öğleden sonra | buraya gelmesi beklenmektedir. Linz şehri ve civarında 300 alman tayyaresi uçmaktadır. Tanklar şehre girmeğe başlamıştır. KUN kuvvetlerin şehre girmesine intizar edilmektedir. Gece saat 23,30 da Viyana, 12 (A.A.) — Alti otomobil içinde alman generalleri ve yüksek rütbeli subayları olduğu halde, bu ge- ce saat 2330 da Viyanaya girmiştir. Motörlü alman kıtaları bu otemobille- ri yakından takib etmekte idi. Salzburg'da Salzburg, 12 (A.A.) —Biralman av- & alayı, bu sabah Salaburga girmiştir. Ribbentrop'un Londra seyahatı esnasında bir ziyafette alınmış bir resmi Avrupa sulhu için Almanyanın İngiltere ile anlaşması imkânsızdır Gözler şimdi Çekoslovakyaya çevrildi İngilterede | Fransada ne ne diyorlar ? düşünüyorlar? Londra, 12 (A.A.) — Röyter tebliğ ediyor: Hitler bütün Avrupa sulhu meselesini ortaya koymuş bulunuyor. Paris, 12 (A.A.) — Havas bilditiyor; Avusturya hâdiseleri Pariste derin bir h b le getirmiştir. Hâdise, Almanyanın Avusturyadaki hareke- | HYecan husule getirmişi ye g Feke l4 vik olduğundan az ehemiyet veril- tinden evel bir alman-ingiliz anlaşma- |e L y L N D turyahü (Sonu 8 inci sayfada) ( Sonu i sayfada )

Bu sayıdan diğer sayfalar: