15 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

15 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugün sahife Hesap defterleri Ba'iyi kâğıda basılmış, hakiki İngiliz prese Kartonu ile cildlenmiş sağlam, zarif ve ucuz Yermiye, kasa defterleri - defteri kebirler - muavin defterler 200, 300, 400 sahifeli: 140, 175 ve 250 kuruş Akşam matbaası — Telefon: 24240 0 — No. 6970 — Flati her yerde 5 kuruş amam — e SALI 15 Mart 1938 ———— Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe)| Fransa İngiltereye birlikte hareket teklif etti Ingiltere bu meselede şimdilik kati vaziyet almak istemiyor Çekoslovakya Almanları toplantılar yapıyorlar ve “mücadelemizde galip geleceğiz,, diyorlar Paris 14 — Matin gazetesi yazıyor: Fransa İngiltere hükümetine müra- caatla, Almanya Çeköslovakyaya taar- Tuz ederse İngiltere ve Fransanın bir- likte hareket edeceklerinin ilânını is- temiştir. Bu teklif İngiltere kabinesi tarafından tedkik ediliyor, Londrada- ki kanaat bu teklifin kabul edilmiye- erkezindedir. Çünkü Lord Ha- lifaks her hangi bir taahhüde girme- den Almanyanın hakiki maksadlarını anlamak istiyor. Echo de Paris ise diyor ki! «Fransa Çekoslovakyayı. müdafaa için serfer- berlik yaparsa İngiltere de Fransanın yanında mevki almakta © gecikmiye- cektir. Fakat buna meydan kalmama- sı ve sulhü Korumak için İngiltere da- hü evvelderi tutasağı Yolu ilân etme- Midir.» betile uzun makaleler yazıyorlar, Fa- kat bu makalelerde İngilterenin na- "sl hareket edeceğini gösteren fıkralar yoktur. Meselâ diğer bir hükümet ta- arruza uğrarsa İngiltere ne yapacak- İngiliz gazetelerinin ma- kaleleri Londra 14 — Bugünkü İngiliz ga- zeteleri Avusturya hâdiseleri münase- Hükümet sporu bugünkü şekilde bırakmıyacaktır Başvekil şampiyonluğun vatan şumül bir şekil almasını istiyor Ankara (4 (Te lendirdikleri bu merasimde Adliye lefonla) Ad. Vekili B, Şükrü Saracoğlu, Muhafız liye Vekili B. alayı kumandanı İsmall Hakkı, Türk Şükrü Saracoğ- spor kurumu * eski başkanı B. Aziz, | Munun fahri re- Halkevi reisi B. Ferid Calâl, “futbol | isliği altında bu- Ç federasyonu reisi B. Nasuhi Baydar, lunan © Ankara Şi güzeteciler ve bir çok zevat hazır bu- Gençler | birliği E £ runmuşlardır. Spor Klübünün “15 inci yıldönü- mü münasebetile klübün Postane Başvekil B. Celâl Bayar, “Aöliye Vekili tarafından kendilerine ayrı ayrı takdim edilen klüp mensuplarile bir saatten fazla hasbühalde bulun- “ muşlar ve: Fam eri ir — Bana bu klüp yabancı gelmiyor. ğı lü imiz bügün bir mera- — Başvekil B. Celil ÇeRgiMin iğ endiğine göre hepi Sim yapılmıştır. ğ Bayar | Sayin Başvekil B; Celâl Bayarın şeref- (Devamı 10 uncu sahifede) Tıbbiyeliler bayramı Dünkü bayramda nutukler söylenirken ve nutuklar dinlenirken (Yazısı 10 uncu sahifemizde) | Çekoslovakyanın merkezi olan © Prağ şehrinden bir görünüş tır? Buna cevab verilmiyor, Gazeteler Davayı sarih surette anlatmakta, fa- kat hal çâreşi hakkında bir şey söy- lememektedir. (Devam 10 uncu sahifede) Ingiliz başvekili- nin mühim nutku “Almanyanın bu hareketi İngiltere tarafından kayıdsızca karşılanamaz,, Londra 14 — Başevkil Çemberlayn bugün Avam kamarasında harici si- yaset hakkında yaptığı beyanalta ey- velâ, Berteşgaden anlaşmasının Avus- turyanın istiklâli esası üzerine akde- dülmiş olduğunu halılâtarak bu anlaşmayı takib eden hadiselerin bir tarihçesini yapmış ve fon Nöyrat'ın berlindeki İngiliz büyük elçisine ver- dığı cevab mektübunu okumuştur. Fon Nöyratın mektubu şöyle bit- mektedir: (Devamı onuncu sahifemizde) mMikkantlers Konserlerden vergi Konserlere konan ağır vergiler yü- zünden ecnebi artistler memleketi mize gelemiyordu. Kanun tadil edi- Hp yüzde seksen derecesindeki vergi artık hafifletildiğinden bu kış beş altı büyük artist gelebildi; istifade ettik. Mü sanatı bilhassa himaye lâzım- dır. Halbuki yerli artistlere, konser ha- sılâtının anck dörtte biri kalıyor: Ya- rısından fazlası rusum ve vergilere (meselâ Münir Nureddin konserinden 250 lira rusum ve vergi tarholunmuş- tur.) Diğer mesarif bundan hariç... Yunanistan, gayri safi vardat üzerinden yüzde on iki alıyor. Öbür komşularımız da bu mikyaslarda al. maktadır, Maliye Vekâleti eğlence yerlerinde tatbik edilen vergi ve rusumdan kon- serleri muaf tutarsa ve esaslı bir ta- dilât yaparsa kültürümüze büyük hiz. met edecektir, MİLLİ KÜTÜPHANE, a ALARA - Çekoslovakya için endişeler Avrupada yeni bir ihtilâf . Polonya ile Lituanya münasebatı gerginleşti Hududda bir çarpışma oldü, Leh Hariciye Nazırı acele Varşovaya döndü Varşova 14(A.A.) —İtal- E GE yanın cenubunda bir tatil devresi geçirmekte olan Bek'- in birdenbire hareket ettiği öğrenilmektedir. Bek'in pek yakında buraya gelmesine intizar edilmektedir. İyi haber alan mahfillere göre Bekin dönmesinin sebe- bi, hududda vukua gelen bir hâdise neticesinde Polonya ile Lituanya arasında husule gelen gerginliktir. 11 martta, bu hâdise neti- cesinde Polonyalı bir hüdud muhafızı öldürülmüştür. Dün Vilno'da radyo ile neşredilen bir konserden sonra halk, mikrofona hücum ederek şöy- le bağirmıştır: «Lituanya'ya karşı yürü- | mek istiyorüz. Memel'i isti- yoruz. Rid Smigly, bizi Litu- | | : manlar şarki Prusyanın eczasından alir” elinden > kurtara- |' olan Memet manı humus bir idare le Lituanyanın hâkimiyeti altına kon- muştur, Lituanya Sovyet Rusya ve Çe- kosloyakya ile müteaddid anlaşmalar yapmıştır. Ötedenberi Lehistanla ara- sı iyi değildir.) ILituanya, Baltık denizi sahilinde eski Rusyadan ayrılan arazide kurul- muş bir hükümettir. Nüfusu 2,145,000 dir. Merkezi Kaunas şehridir. Bir za- Yeni karikatür serisi yarın başlıyor. «Bizim Hikmet Peridun, Hollivudda Klerk Gablin patates haşlamasını, Har- dinin şekerlemesini, Janet Makdonaldın bu geçen kurban bayramında, kalabalık bir kafile, Ul Katilode günün meşhur adamları vardı. (Bal tutan parmak yalar) derler. Meşhurların hepsini böyle bir arada bul- muşken ben de boş durmıyayım, dedim, ve bir yandan çizgi ile defterimi doldu- rurken bir yandan da meşahirin bu 2500 rakımlı “ziretde ne" duyduklarını, m8 düşündüklerini - bir Bursalı olmak ve ev sahibi sayılmak hasebiyle - sordum. Aldığım kıymetli cevapları yarından itibaren neşredeceğim.» Cemal Nadir Usta — Avrupalı esnaf müşteriyle pazarlık etmezmiş!., Çırak — Ya nasıl aldatırmış?..

Bu sayıdan diğer sayfalar: