15 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2

15 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e 2 Türk Hekimliğini Anma Günü Tıbbiyeliler Bayramı, dün merasimle kutlandı Dün, tıbbiyeliler bayrami idi. Her yıl olduğu gibi, bu sene de, tıp tale- besi, üniversite konferans salonun- da bir merasim tertip etmişti. Me- Tasime iştirak edenler daha erken- den toplanmıya başlamışlardı. Saat 15 e gelmeden konferans salonu hın- cahınç doldu. Şehir bandosu ortada yer almıştı. Hitabet kürsüsünün ar- kasına iki büyük Türk bayrağı asık muştı. Atatürkün fotoğraflarının a) - tında büyük Türk hekim ve filozofu İbi Sinanın resmi göze çarpıyordu. Saat 14 te üniversite rektörü Cemil Bilsel, fakülte dekanı Nurettin AH Berkol geldiler. Tip fakültesinin Türk profesörlerinden başka, diğer fakülte dekanlarından bazıları ve tıp fakültesi ecnebi profesörlerinden de bir ikisi merasime gelmişlerdi Tıp Bayramının ehemmiyeti Saat 14 te merasime bandonun çal dığı ve bütün hazır bulunanların hep bir ağızdan söylediği istiklâl marşı i- le başlandı. Evvelâ, üniversite rektö- rü Cemil Bilsel kürsüye gelerek top- İantıyı açtı. Hulâsaten dedi ki; “— Bu bayramı, genç, ihtiyar, bü- tün tubbiyelilere yürekten tebrik e derim. Her tabbiyeli bilir ki, bugün Türk hekimliğinin ve tıp fakültesi- nin mefahir bayramıdır. Her tıbbi- yeli bilir ki, burada çok büyük hiz- metleri olan büyük Türk hekimliği ve tıp fakültesi anılıyor. Kadir bil - mek, insanların en İyi vasıflarından- dır. Burada, üniversite çatısının alk tında, üniversite namına, Türk he kimliğinin ve tıp fakültesinin yaptı” ğı hizmetleri minnet ve takdirle anı- yorum. Umumi Harbe ait hatıralar “Türk hekimlerinin o memlekete yaptıkları hizmeti saydıktan sonra Büyük harpteki hatıralarına geçen rektör, sözlerine şöyle devam etmiş- tir: “— Ben Büyük harbi Filistinde ve Batumda geçirdim. Büyük. harpten evvel Filistinde vilâyetlerde birer teşkilâtsız, vasıtasiz doktor vardı. Fa kat, Büyük Harp patlayınca, Filisti- Profesör Kemal Cenap ve talebeden Lebit kürsüde Itarihinde yazılan Kütuku Bilik ese- rinde birçok kiymetli atalar sözü var dır. Bu arada hekimliğe ait gözel söz lere tesadüf edilir. “Hekime iyi bak, gibi, tıbbın kıymetini ifade eden sdz ler bu aradadır. Fakat, o zamanlar Türk âlimleri eserlerini arapça yi lardır. u asırda rklerin le Aman anla klein dikleri tıbbi eserler çok şayaru dik- kattir.i Tarihi tetkik edince görürüz ne Türk heyeti sıhhiyeleri geldi. Ku-| ki, Türkler birer içtimai yardım te- düste büyük ve muntazam teşkilâtlı bir hastane kuruldu. Bu hastane son radan seyyar bir vaziyete gelerek, çö le gitti. Çöldeki heyeti sıhhiyenin ba- şında, şimdi kıymetli profesörlerimiz ârasında bulunan Neşet Ömer vardı. | Filistindeki Alman kumandanı Von Kres bile, hastalandığı vakit, kendi- sini başka hekimlere değil, güvendi- ği Türk hekimlerine tedavi ettirirdi. Türk hekimliği şerefli hizmetler gör mekte devam etmiş, çalışmış, ve bu- gün nihayet, Fransız Tıp akademisi- ne aza seçilen bir kıymetli profesör yetiştirmiştir. Çok kıymetli hocamız doktor Akil Muhtar, ancak çalışmak- la girilebilen Paris 'Tip akademisine aza seçilmek mazhariyetine nail ol- muştur. Bu şerefli mevkie erişen s8- yın Akil Muhtarı burada, üniversite adına tebrik ediyorum.,, Rektör, bundan sonra Cümhuriyet devrinde 'Dürk tıbbının tekâmül ve ilerleyişine işaret etmiş, bizi bugün- kü mesut hale kavuşturanlara üni- versitenin minnet ve şükranını arzet miştir. Diğer hatiplerin sözleri Cemil Bilsel, sözlerini alkışlar a- şekkülü olan hastanelere, aşhanelere çok ehemmiyet vermişlerdir. Tıp ted risatı 1393 senesinde Bursada Darüş- şifanın ve İstenbulda Süleymaniye modresesinin kurulmasile başlarsa da, il4 sene evvel Tulumbacıbaşı konağında askeri tıp- hane açılmasile başlar, denebilir. Kemal Cenabın çok alkışlanan bu sözlçrinden sonra, ap talebesinden Fehmi Cumalıoğlu hamlar,, adıyla heyecanlı bir hitabe söylemiş ve tıbbiyelilerin her zaman vatana ettikleri hizmetlerden bahset. miştir. Bunu mütcakıp ta yine talebe- den Lebit Yurdoğlu “Tıplı ve mef- kâre,, adlı güzel bir hitabe söyliyerek alkışlarımışlardır. Hitabeleri müteakıp on dakika İs- rasında bitirdi. Bundan sonra kürsü- ye gelen Tıp fakültesi dekanı profe- sör doktor Nurettin Ali Berkol “Dün kü ve bugünkü tıbbiyeli,, mevzulu bir hitabe söyledi. Dekan, Türk he- kimliğinin bugünkü ve dünkü hali arasında bir mukayese yaptı. Son on beş sene içinde, Cümhuriyet rejimi- nin, Türk hekimliğine olan yardım ve hizmetlerini saydı. Tıp fakültesi- ni ve Türk tıbbını yükselten Atatürk rejimine ve Büyük Şefe minnet ve şükran hislerini arzetti, Nurettin Aliden sonra, profesör Kemal Cenap Berksoy, heyecanlı ve güzel bir hasbihal yaptı. Uzun alkış- larla Birkaç defa fasılaya uğratılan Kemal Cenabın “Tıp yolunda metot, ışık ve ilham,, mevzulu hitabesi Türk tıbbının tarihinden bahsediyordu. Ke mal Cenap hulâsaten dedi ki: “.. Eski Türk hekimleri halk ta- babetini rasyonel bir şekle sokmuş- lardır. Uygurlarda tababet çok ileri Şehzadebaşında “14 marttan ik BELEDİYEDE : Margarin Yağı Hertarafta Ayni Fiatla Verilecek Margarin yağı için yapılan tali- matnamenin şehir meclisinin nisan İç timaı devresine yetiştirilmesi karar- laştırılmıştır. Yağın, her fabrika tarafından ayni kalite üzerinden yapılıp, şehrin her tarafında ayni fiyata sattırılabilmesi için tetkikler yapılmaktadır. Sıhhat müdürlüğü bunu imkânsız görmek- tedir. Fakat, belediye bu yolda bir netice alrorya çalışmaktadır. Her Evden Günde Bir Defa Çöp Alınacak müzdeki bazirandan itibaren en az her gün her evden bir defa çöp alın- ması için hazırlığa başlamıştır. Bu maksatla yeniden yetmiş beygir, on kamyon daha alınacak, mevcut çöp arabaları tamamile yeni olmak üze re 350 ye çıkartılacaktır. Geçen hazirandan ikincikânunun başına kadar şehrimizden 23479 kam yon, yani 16435 metre mikâbı çöp kaldırılmıştır. Günde yedi yüz metre mikâbi tu- tan İstanbul ve Üsküdar semti çöple- rinin bir hazirandan itibaren denize dökülmesi için mukavelename hazır- lanmış, daimi encümene verilmiştir. Ayni zamanda çöplerin lodos bava- da mavnalarda bekletilmiyerek Kiz- kulesi akıntısına atılması kararlaştı- rılmıştır. — Yeni Bir İlkmektep Dün, Cerrahpaşada yeni bir ilkmek tep binasının temel atma merasimi yapılmıştır. Merasimde, belediye reis muavini Rauf bir nutuk söylemiştir. Hikmlni mili may militan dener sorvautvar kuarteti tarafından veri- leri güzel bir konser dinlenmiş ve çok beğenilmiştir. Tıbbiyeliler bayramı, samimi bir hava içinde geç vakit ni- hayet bulmuştur. Tıp Fakültesinin verimi Dünkü toplantıda, talebe tarafın - dan bastırılan “Tıbbiyeliler bayra- mı,, isimli broşür, davetlilere dağıtıl- mıştır. Broşürde Türk tibbının tarihi ne, tıp fakültesinin çalışmalarına 8- it izahat verilmektedir. Bilhassa 933 te üniversite tesis edildikten sonra, fakültenin verimi çok artmıştır. Ü- niversite 1934 yılında tıp fakültesin- den 82 doktor mezun vermiştir. Bu adet, her sene artmış, 1935 te 100, 1936 da 152 ve nihayet 1937 de 189 doktor mezun olmuştur, Fakülte en fazla geçen sene 7 kız doktor me- zun vermiştir. Daha evvelki seneler de bu rakam senede 2 idi. Temizlik işleri müdürlüğü, önü -|| İmuna belediye meclisi azasından Ce-| İların tahrip ettirilmemesi için terti- Üç gün evvel kuvvetli bir ka- rayel rüzgârile başlıyan fırtına, şiddetini arttırarak dün de de- vam etmiştir. Takvimlere göre, bu, Hüsün fırtınasıdır. Evvelki geceden başlıyan kar, dün de ak- yama kadar devam etmiştir. Gelen haberlere göre, Ka- radenizde şiddetli bir kar fırtınası hüküm sürmekle- dir. Birçok vapurlar liman- lara sığınmışlardır. Ereğli, Sinop ve Samsunda vapur- ların kara ile irtibatı kesil- miş ve tahmil tahliye faali- yeti durmuştur. Yalnız Ereğ- | Jiye 21 Türk bandıralı gemi l Yunan ve Al 16 Mart Ihtifâli Için Bir Program Hazırlandı 16 Mart şehitleri ihtifali, her yıl olduğu gibi bu sene de Eyüpteki şe- hitlikte, yarın yapılacaktır. Merasi- me askeri kıtalar, mektepler ve halk iştirak odecektid. Davetliler, saat 14 te Köprüden kalişacak bir vapurla Eyübe gideceklerdir. | Merasimde bir bölük asker, bando, polis ve Eyüp civarı okulları sıra ile yer alacaklardır. İhtifalde, şehir na- malettin Fâzıl, Eyüp halkevi başka- nı dekter Hilmi, gençlik namına ü- niversiteden bir talebe nutuk söyliye Sili BL beriya! hitlerin mezarına çelenkler konacak- tır. Bir manga asker havaya üç de- fa ateş edecektir. Merasim, bir geçit resmi ile bitecektir. Posta Gümrüğü İçin Posta müdürlerinin iştirakile, dün de, gümrükte bir toplantı yapılmış, posta gümrüğü için hazırlanan nizam hameye kati şekil verilmiştir. Proje, gümrük ve inhiserlar vekâletile Na- fın Vekâletine gönderilecek, tasdik- ten sönra tatbik edilecektir. 4 Gümrük komisyoncuları maiyet memurlarının İmtihanı bugün yapıla caktır. * Kiracılar ve çocuklar tarafın- dan içinden ve dışından tahrip edil miş olan Haseki medresesi tamir edi- lecektir. * Tariht İhlamur karındaki ağaç- YERLİ HABERLER adın bandıtalı Birçok vapur. lar da, ayni limanda hava- nin dinmesini bekliyorlar, Dehizyollarının Tarı vapuru yoluna devam edemiyerek Sam- sunda kalmıştır. Sahille irtibatı güç temin edilebilmiştir. Şimdi - lik bir günlük rötarı vardır. Ev velki gün Karadenize çıkan An- kara vapurunun ârızasız sefere devam ettiği bildiriliyor. Dün geç vakite kadar fırtınadan dola yı hiçbir kaza haberi gelmemiş- tir, Fırtına Boğaziçinde de te- sirini göstermiştir. Büyükderede havanın yatışmasını bekliyen do- gündür denize açılamamışlardır. POİ Damat Para Serperken düğün Evi Çöktü Evvelki gece, Kocamustafapaşada Ali Fakih mahallesinde bir düğün evi çökmüş, üçü mühim olmak üzere on beş kişi muhtelif yerlerinden hafifçe yaralanmışlardır: Hâdise, demiryolu ateşçilerinden Mehmedin düğününde olmuştur. Ak- şam üzeri bütün davetliler gelmiş, koltuk yapılmış, damat gelinin üstü- ne paralar serpmiştir. Herkes bu be- reketli paraları kapışırken müthiş bir tarraka ile ev çökmüş, bütün da- vetliler gibi gelin, güveyi de enkaz altında kalmışlardır. Mame sale amman muş, tabibiadil Enver Karan himce yaralıyı muayene etmiştir. Bunlardan Sevim isminde bir yavru- nun Rahmi patlamış, Nahide ile Afro da ellerinden ve muhtelif yerlerin- den yaralanmışlardır. Süleymaniyede Bir Ev Yandı Süleymaniyede Kayserili Ahmet paşa sokağında Gül kadının 10 numa- ralı üç katlı evinden, dün sabah yan gın çıkmıştır. Ateş, tavan arası ile üst kati tamamen, alt katları da kısmen yandıktan sonra söndürülmüştür. Yangın, soba borularının tavan tah talarıni kızıştırması neticesinde çık- mıştır, # Tarabyada Kantarcı Rüstem s0- İkağında Marikanın evine girerek bir- çok kıymetli eşya çalan Nihatla 13 yaşındaki kardeşi Cevat yakalanmış- üç mü- bat alınmasına başlanmıştır. 10-3-938 --- Ankaradan Telefon ve Telgrafla pl “Muallimler İçin İİ Millet Meclisinde Kaıdenizde Şiddetli| Kar Fırtınası Var Bir Münakaşa Ankara, 14 (Tan mühübirinden) — Bö yük Millet Meclisi bügün de münskapi bir toplantı yaptı, Önce, Türk parasını KE diştiren bir lâyiha kol ve mülki tekatit kanun sinin değiştirilmesine dai? ola ibn müzakeresi yapıldı ve şöyle kabul edildi “Yetim maaşı birinci ceye WE evlâda, bunlar bulunmadığı tak muhtaç ve mahll se€ abaya tahsiş olunur ve bunlara yeti dir. Memurlar veya mütekaltler Heinet der” cede bulunan istihkak sahiplerinin bii” ci derecede müstahaklar arasina konul” sını bir beyanname İle talep eylemek AK“ Kanı haizdir Ancak bu yolda beyanname verilmeli olsu dahi muhtaç olan dul ana ile mslöl veya altmış beş ve daha ziynde yaştı Bul” nan muhtaç babaya talepleri üzerine Bİ Tinci derecede yetimler arasında maaş Hi” sis olunur, Maaş tahsisi için zevç veya babalari ya a altmış beş veya daha giyade ması veya her kaç yaşında olursa ols malşetlerini tedarik edemiyecek dı malül bulunması ve her iki takdirde (8 ” İsis kılınacak maaşa #nühtaç olmaz lâm dir, Altmış beş yaşına vu malüliyet, ilince istihsal kılınacak'1#” porun sıhhat ve içtima! muavenet yek” ti veya whhiye işleri dairesi tarafından dikila, muhtaçlık, kendisini veyn besi #ine mecbur olduğu alle efradını infak © decek kadar irnd, servet veya kazanç madığına dair mahalli hükümet idare b” yatince verilecek mazbata ile tahakkuk © der., İ Binden serra kunteret köğitlarile fer ci nüfus kaydiyiN İdair Yâyihanın birinel müzakeresi yapı” İ Bu esnnda Ziya Gevher, kanunların tör” çe yazılmaları hususundaki Yüzümü temennilerini anlattı. Buna cevap Wi İbütçe enetimeni raportörü, müna değişme endişesini ileri sürerek bu işin mütehsi” #is bir komisyon tarafından yapılmasi smngeldiğini bildirdi Daha sonra müze ve buna benzer yerli dühuliyezi hakkındaki kanun münskai” edildi. B, Mithatın (Trabzon) duhul 25 kuruş olmasını istiyen bir tekriri Ek YEME ÖRTEN devam eden munllimm mektebi #u mütakaşa edildi: lere maaş verilmemesi doğru deği ların başlarında aileleri vardır. Bunları şeye mecburdurlar, Bütçe encümeni raportörü — Şimdi kadar bunlara maaş verilmiyordu. Yali terfi wüddetleri nazarı dikkate almıy©Ö Bunlara maaş verilmesi bugünkü vas te husus! idarelerce mümktin değildir. Dahiliye enelimeni raportörü — bunların yerine hususi idareler başka MÜ allim tayin ediyor bunların sas; veriyor, Ziya Gevher — Kursa devem edenle” maaşlarını umum! bütçeden vermeliyiz Ziya Gevher Etilinin bu talebi Üz kanunun müzakeresi rahatsızlığı dolay İstanbulda bulunan Maarif Vekilinin Büşüne bırakıldı, Ankarada Artistler Toplantısı Ankara, 14 (Tan muhabirinden) — AZ kara Tialkevinde cumartesi günü sansifiğ ların iştirâkile büyük bir toplanlı yapılssfi tır. Bu toplantıya bütün ressam, heykeli mürlayen, şair ve edipler İştirâk edece Toplantıda görüşülecek sanat mı w yapılacak sanat bareketleri hakkında Program tespit edilmiştir. Bir İlim Heyeti Geliyor Ankara, 14 (Tan muhabirinden) — Si nevre üniversitesi profesörlerinden G6 ilik bir grup nisan ayı ortasında mi ketimize gelecek ve konferanslar ve tir, TAKVİM ve HAVA 15 Mart 1938 SALI 3 üncü ay: Gümsi Arabi 1367 | Muharrem 12 Güneş 6,12 — Öğler İkindi: 1öy44 — Akşamı Yatar : 10,07 — İmeâik YURTTA HAVA VAZİYETİ, Egenin cenup mintakalariyle orta ve nubi Anadolunun Garp tarafında çok bulutlu ve mevzii yağışlı, diğer ri lerde yer yer kapalı ve yağışlı geçmis görlar doğu ve cenup doğusu bölgesini e nubi istikametten, orta kuvvette, diğer, yi Kasım: 137 Rumi: 1358 Marti 12,23 ıs, 19 .** Düh, İstanbulda hava kapah ve m7 Zaman karlı geçmiştir. 24 sapt zarBrdf ğan karın metro murabbeıne eta İmiktarı 1,9 kilogramdır. Rü: saniyede 5 $)â 8 mefre hızla esr M te barometre 768 gölimetre Dün ebedi istirahatgâhina gözyaşları arasında tevdi edilen merhum Orgeneral Cevadın cenaze törenine ait inttbalar... Üstte ortada, General Cevadın ilk zabitlik günlerini gösteren bir ha- gigi Derik i tıra, (Resimde General Cevat sağda) #unu çok eskiden biliyorlardı. 1070 en çok 4,8 ve en az Bıfırifi altında 18 eret olarak kaydedilmistir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: