15 Mart 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10

15 Mart 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— 18. Ğ No Yamısını verdiğiniz Henç için — evvelce yazdıklarımı son tahlillerimden — sonra da teyidl etmekleyim, Bsasen — matbasda yaki konuşmamızda bu noktada mutabık kalmıştık. Son yazının tahlilinden çıkan meticelere gelince: Bazı — kimseler vardır bilmedikleri için sasarlar da bildikleri » çin de bilmiyoram diye söre haşlarlar ve ya söylemezler sonra tenkid ederler veya- hut söze başlarlar ildiklerini — parça parça ve fakat esaslı surette göstermek is- terler. Mektup sahibi — böyle bir gençtir. Büa bâl gekâsina yüyenen ve kendisini bir yoklarından Üstün tutan — kümsölerde va- Kidir. Böyle zevat esavında muğrurdurlar. Onları gurürlürmdan — yakalamak kadar kolay bir şey yoktur. Zekâ elbeltte iyidir, fakat buğun sâahibl zekâsını herkesinkin- Men üslün tütta Mmu hala ve gaflet Başla- miş demeklir. Çünkü Sddiacı ölür, müle- bakkim ölür, müstehri olur. — Böylelerini idare elmek için idare ediliyor görünmek gerektir. Bir de böyle kimseler gözlerin Men ziyade zekâ ve hislerinin okşanması nı İstemekledirler, Evvelce yazdığım gibi siz de vaziyete hâkim olacak bütün kabi- Tiyetler mevcuttur. —s13- B2. S A Yaşınızı, boyunuru, bünyenizi yazmağa Küzum yok. Çünkü malbaada — görüşüldü. (Yazınızdan çıkan başlıca nelicelere göbe, hisleriniz çok kuvvellidir. — Hüdiseler, e- sörler, müeskirler her şeyden evval hisek mize hitap eder. — Gönlünüz böş kuldik$âa Mimağınızın İyi çalışması âdeta mümkün 'dekil gibi görünüyor. İddla — edilebiller ki Bönlünüz, bir başka gönüle sarılmadıkça ayakta duramöz, Bu kadarı İyi Mi? Buna evet denemez. Yeryütünde yalnık — hilse bağlanarak mesut olmağa imkün yoktur, O, belki Gönnette Merültur. İnsatı meka- nizmasına bakınız: En fazla yer işga) eden | dimağ değdil mide ve tevabildir. - Dimağ adeşesinden geçmiyen hislert muhakkak- Mi güzeldir, Yenkildir. fokal — 6ldatıcıdır. Kendinizi tahlil ediniz, söylemek İstedik- ÜTÜN tafsilâtile karakteri- nizi; meziyet ve kusurlarımızı; sizi hayrete düşürecek kadar vazıh ve sarib olarak hususiyetlerinizi; tut- tuğunuz veya düşündüğünüz işte mu- vaffak olup olmıyacağınısı; nibayet beş farkla yaşınızı sise söyliyebilirim. Bana bir gazeteden, bir kitaptân ve- ya aklmızdan yazacağmız dört satir- lık yazıyı; son aylardaki İmzalarınız. dan ikisini gönderiniz. A A A A lerimde bötün vaziyetinizi okuyacaksımız. Size açık bavayı, sporu bedeti bareketleri- af ehemimiyetle tavsiye ederim. Babit ko- kulu esanslar yerine hafif kokulu kolon- yaları tereih ediniz, boşuna düşünmekten- se yorucu da olsa meselâ — hendese gibi daha iyidir. Bu sözlerde — lzaha muhltaç kısımlar görüyorsanız bunlari size yaza- bllmekliğim #tin adresinizi bildiriniz. —<5ll— K Ç.D.ÖO: İmsanızı okuyamadığım için karakteri» nizi tahlile manlesetf imikân — bulamadım, Bundan dolayı hem başka- yazı ve İmza- larınım ve hem de imzanızın açık şeklini bildirmenizi riğâ ederlm. — 13 DOLAL Gençsiniz. bir işe — başlamadan evvel düşünmeğe ve maksada göre hareket el- meğe temayülünür vardır. Kolaylıkla elra- finızda ağırbaşlı ve ölgün bir — gat tesiri yapabilirsiniz. ve kısmen de yapmaktası: nır, Şünkü bü, rühünürdâ movtullur. İ: Tvelye ali detiş #rüelleriniz — Mevcuttur. Muhitinizi onların arzularına göre de ha. reket ederek kazanmamakta eksikleriniz olsa görek. Nileğinizden dirseğlinite kâdâr olan mesafeyi, elinizin gizitmiş bir şeklini, SOf &l İle yaracağınız yazinızi gönderdiği- nit takdirde Siraflı bir tahlil — yapmağa imkân vınım olursunuz Cevapları veren Profesör Sanerk Grato'oji ve Grafonetri mütehassısi —Si6— Maçka N. Oguzal; Gençeiniz. Yaşınız 20 etrafındadır. Bo- yunuz nihayet orta olabilir, — vüculça da gene nihayet orta sayilabilirsiniz. Biraz yoplanmağa ihtiydemiz muhtkkaktır. Mad. di vakiyetiniz pek İyi — olmumak gerek, Hassas ve zekisiniz. Yalaız zekâmzın daha işlek bir hale getirmek elinizdedir. Uysal Körünmenize rağinen hırçınlaştığınız. za- manlar da vardır. Bünyece birar taplan- Tay olacaktır. Yamısmı gönderdiğinie genç, seveekbu samimidir. Fakat barici tesirlere kapılmağn çok müsalltir . We sevginizi onun kalbinde — yaşatmağı bilüerseniz sizden başkasını veya başka- darını da sevebilir. Göze görünür bir tahtp Weyk taryik şeklihe getlirmeden — ötünlü yökmdan alâkadar olmanız Müzim ğiri Gireşunlu arkadaş 172: *Grafoloji,, ilmine kargı — gösterdiğinir ilimalla tahliliniz dolâyısile yahsıma kar- Şi İbrsl ettiğiniz pek marikâne sörlerden dolayı teşekkür ederim. Tabkiliniz, yekâ: at ve faaliyet kabiliyetiniz #Ubarile mü- salt bir muhit veya şernille —bulunmanız elzemdir. Aksi halde göre balan, — normal sayılmiyan bir adam Yelikkisine uğrama: mir Hayrikabili telinaptir. Hünü — ündaran ya şeralti bünn göre değişlirecek veya bt mümkün olamıyorsa işaret eltiği mielâkki. ye pğramamak için de zekânım İşletecek ve sizi bekliyen muvaifakiyet yoluna gt- Feceksiniz. Hürmeller, ettiğiniz teveceâhe te- şekkür ederim. Daha etraflı bir tahil) için sol elinizle Yanlmış bir yarınıza, mütend. dit İmaslainyta — ve Gski — yanlarınızdan muhtelif parçalara. İhtiyaç vardı. Halbu- ki sol etinizle yazılan yazıya iİmza da ko- nbİimamıştır. Tâtn ve etraflı bir tahlti için istetilen hu şeyleri topla olarak gönder- mehizi rica ederim. HARKIN VAR MİNİ EŞ, YALARIMIZ oıb&ı_( 4 MARKİZ DÖ FOMFADUR ——— faydasız olduğuna iyice kanaat getir. miş gibi, soyundu, yatağa girdi. Fakat karyolanın üzerinde bir hayli döndü. Nihayet, yorgunluğun tesriyle uyu- mağa muvaffak oldu. Ertesi sabah, saat yedide, çöralye &- yaktaydı. « Bütlün soğukkanlılık ve sükünetini temin etmişti. Gayet sakin adımfarla Kur ö U Ren'e gitti, nehre doğru indi, - Porop- yere vardı ve tande evvelâ geldi. ğini memnuniyetle gör Bir kaç dakikâ sonra, uraktaki va - atlerden biri sekizi çalarken, kont dü Batri de, yanımda iki şahidi olduğu halde göründü. , Kendilerini karşıladı. Hürmetkür ve natikâne selâmlar teati edildi ve niha- yet d'Assas şöyle dedi: — Mözyöler, Parise ancak dün gel- Ağimden ve mösyö 18 kontu beklet- mek istemediğimden, yalnız gelmek batasında bulundum. — Bir müddet ikamet ettiğim O- vernde gerefli bir şekilde tanınan ismi- niz s'ze gahit vazilesini görebilir, şö- valye d'Assas!.. Bu sözleri göyliyen adam, kontun gahitlerinden biriydi. Şövalye, şülkranla karışık bir hayret içinde ona baktı. Bunun üzerine dü Barri, usulü dağ- resinde takdim merasiminde bulundu ve henüz bir şey söylememiş olan ve gârip bir tavırla şövalyeye bakan dom- tunu göstererek: — Mösyö 18 kont dö Sen Jermen?.. Dedi, socnra W'Assas ailesinden ve Övernden bahsetmiş ölan adama döne- rek ilâve etti: — Mösyö Lö Notmari d'Etyol.. Hemerni akebinde de, çehresine şeyı tanf ve sins! bir hal veren garip bir tes besslimle şöyle dedi: « Mademki şahitçe bü kadar tenği- nifmm, mizinle paylaşalm, şövalye.. Kont dö Sen — Jermen benim şahidim ölür, mösyö Lö Norman d'Etyolunda, size şahitlik etmekten sön derece memnuün olacağına eminim. Bu noktada uyuşulduktan sonta, iki rakip gerilekler. Bi an sonra da iki İçhç kargılaşımış- &n Burada, düellonun bütün — teferrüa- tından tafsilâtla bahsedecek Heğiliz.. Sadece şunu söyliyelim ki, kont dü Barri, yalnız sarayın deği! Parnisin de en tanımımış ve tehlikeli eskrimcilerin - den biriydi ve cidden maharetini iabat eden Bir ustille rakibine hücum etti. Mükcadele on dakika müddetle ve üç devre devam etti.. Bu düğüş müddetince, dü Barrinin kont (âö Sen - Jermen diye tanıttığı 2- dam, gözlerini şövalye dAssestan a- yırmadı ve onu büyük bir dikketle m> kik etti. Dördüncü devretin Ük anlarmda, şövalye, bör şimşek hıziyle, kılremr ta- kibine doğru uzattı. Dü Baftri Tİçılıcını elinden dişürdü ve çehresi sapsarı kesildi, darbe hede- fine isabet etmiş ve kontun sağ omüzu delinmişti.. Biz an ayakta durdu. Sonra, Sen - Jermenin kollarına düştü. Hes men ayni zamanıda gözlerini tektar aç- t ve, ona döğrü - ilerlerken şövalye d'Assas, bu gözlerde öyle korkunç bir kin ifadesi okuklu ki, olduğu yerde kal- dı ve mağlübu ancak selâmlamakla ik- tila etti. Bu esnada, dü Barri de tama- miyle kendisinden geçti. Kont dö Sen - Jermen, küçük bir al- tın düdükle bir işmret vermişti. Kontün, şüphesiz, Kur dö lâ Ren'e kadar getirmiş olacağı bir araba mey- danlığa indi ve dü Barri yastıkların U- zerine uzatıldı.. Genç şövalye, şahitleri selâmirya- rak çekileceği sırada, kont dö Sen - Jermen ona yaklaştı ve hükim Bir jJest. le onun elini tuttu. Bu temas Ürzetine diktan sonra Hirçınliğinizim attlmatı ko mm& mş_..:':f WARKIZ DO POMPADUR .— B gövüye ürzerdi ENİNİ Çekmek eti Fakat gayreti boşa çıktı: Bu «i, kon- tün eli içinde âdeta felce üğramış gibiy- di.. Garip bir endişeyle karışık bir hid. detle; — Möeyö, . Diye kekeledi.. Kön ta tetkik etmiş olduğu eli brrakarak: — Delikanlı, dedi, hoşuma gidiyor- suhur., Cesur ve zekit'niz, vücut — ve kalb güzelliğine mâliksiniz; sizde bey- nin şiiri olan heyecan ve gençlik var... Evet, hütün bu servetler sizde mev- cuttur.. Onlara dikkat edin, kendinize dikkat edin, .Kinden, ve bilhassa aşk- *tan çekinin!, . Şöyalyeyi müthiş bir heyecan Ür- pertti, Alçak ve ateşin bir sosle; — Mösyö, dedi, «.z kimsinla?, Sizi tanımadığım hülde, bana, beni hayrette bırakan hisler ilkam ediyorsunuz.. Bas na ne söylemek iştiyorsunuz?.. Rica «- derim söyleyin.. Siz çok şey söylediniz ve yahut fa pekaz şeyler!.. Ben - Jermen, genç erkeğe tasavvür eğlemez bir merhametle baktı.. . « Çöcuk, dedi, - ve henüz otuz. ya- şında göründüğü halde bu kelime onun ağzına pekâilâ yakışıyordu - gocuk, ka- dınlardan sakının.. Bilhassa kraliçeler- den.. — Kraliçelerden mi? Ah! Mösyö, bu söylediğiniz şey o kadar garip ki... — Kraliçeletden mi dedimi? Ve ya- hut ©& kraliçe olabileceklerden.. Elve- dâ.. — Memleketinize dönmek hüst- sunda #ize verdiğim bu tavsiyeyi İse düşünün.. Hem de yarın değil, bu âak- şam değli, bu dakikada, bu saniyede ,Paristen gidin,. Kaçın, delikanlı, kaçın? Paritin havoeı gizin için bir ölüm zeh- ridir. Hemen kaçın?, , Sen — Jermen bir saniye tavakkuf- tan sonra, daha bBüyük bir ciddiyet ve dâha müessir bir sesle İlâve etti? — Yarın, çok geç olataktır. Duyuyof müusünuz? Yacın iş işten geçecektir!- İçinde gayri şuür! bir korkunun Ve son haddini bülan bir tecestüsün kây” naştığı esrerengiz bir kırıklık duyan $ö” velye yeni bör sual daha soracaktı. — - Fakat kont, hâlâ baygın bulundd yaralının yanına yerleşmiş ve araba U* zaklaşmmıştı. Arabayla kendi arasındaki mesafe uzadıkça, şövalye, kendirini . miş ölan garip sıkıntınım — azaldığıtii hissediyorda; ve nihayet, ağır arabt Portapyerden Kur Gö 1â Rene — gideli yokuşu tırmamp ağaçların arkasındâ kaybolunta, d'Assas, uzun uzun nelei aldı. Kont dü Barrinin düellosunu, hıll' mış olduğu parlak zaferi düşünmüyo' du bile.. Bütün düşünceleri, kmdm bu kadar istarla, Paristen tavsiye eden bu garip ve muüammalı l' damım üretinde toplanmıştı. Parisi terketmek! Onu tektar gö medenl.. Bir defa dahâ önun tatlı Hâr yali Ve ondan dahaâ - tatir olan sarhoş olmadan! Ahi! Aslâf. 'Tari bü ahda bir el onun eline d07 kundu. Rüyasından uyandırılmış şiddetle ürperdi; ve, dönerek, kargtami” da, kendisine şahitlik etmiş olan “ mösyö Lö Norman d'Etyol diye tâ” dim edilen adâmr gördü.. — Ah! Müsyö, d'ye bağırdı, size bi teşekkür borçluyum!.. Fakat nasil OU" yor da.... i — Yaralanan dü Barriye — refaltt etmiyorum, öyle mi?.. Bunun iki ı!“' bi ver, azizim, mösyö.. Birincisi; şahidiniz otmayı kabul ettiğim lçî!a & ellodan sonra bile, bir müddet sizin Y nınızda kalmam icap eder; (l dü Barrinin yanında, ona dünyanm bür tün dostlarındam daha faydalı olı'“ birisi var. . D'Assas, isticalle sordu: — — Kont dâ Sen — Jermen tabip dir?.

Bu sayıdan diğer sayfalar: