15 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 10

15 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

t z l Yenişehir Selâ- Kiralık: | nik cad. 373 M. Malkapein en hâkim akik or ve dük -— Maki pede | İ yerinde 600 M. uygun fiatla TI. 1538. biri beş diğer üç odalı konforlu iki pl , 1453. Mi in Üstün sokak 3 nn: |, Yeni komple kaynak aperatı Gris- marada B. Sadullah'a müracaat. 1246 rn caat Yüksek Ziraat enstitüsü santral — Yenişehirde Karan- | memuru Osman N ii $ ULU s evre daktilo kurları maliktir. Mezunlara diploma pg Bi Küçük ilân şartları : el geniş pr Dört satırlık küçük bri Yukarda gösterilen bütün bi tedri -| A 2 e at için Yenihal arkası Yenihamam a- Üç defa için m partımanı kat 2 Arar lisan okulu, Dört öte için ruş al dal Devamlı küçük liz b dalan başvurulması. eli için 10 kuruş almır. Meselâ 10 defa neşredilecek bir ilân için 140 kuru; alınacaktır. Satılık: Bir kolaylık olmak üzere, her satır, kelime mA boşluklar müstesi ılık ev — Hisarönü eski Osma: harf itibar edilmi r küçük Tün 120 bürtten. baret la en arkada 5 odalı ev &ertkm Diet ei rdan satır için ay- 3 inci abriye mü a 10 kuruş ve altında berber Si De caddesinin - ayan Vekâleten. Tamşmda > 133 güzel yerinde Bular J0OM. (6) oda bir salon. Telefon her Tel, 2884 Satılık — Bağ meyvalık itanyona ö dakika. Hareketten uetiz | 2181) e teleton yahut Ka sig mi 1249 Kenişekie, Amrağ cad. 6 Ersoy Ar o-| tobüs garaj karşısında. Kiralık apartıman — Havuzbaşı Ka- if dai hol | hariç 50 odadır. Toptan da a Tel. 2884 Yenişehirde Yüksel cad. ve > se en- bark apartımanının en dört oda bir hol bütün Dare sr e ği telefon: 05 ATILIK APARTIM. şehirin en güzel bir yerin di 4000 lira kira getiren yeni konforlu apartman Gl. Telefon 2512- Belçeti 317 tılık A pe lardan 18 No. lu fevkal- | giyilmiş, ucuz satılıktır, Yenişehir Ra- numara e? bey Apartımanı 14 — ade ma >, bahçeli mma ev. e Sai 1314 kant Tel 1272 - 1432 “Satılık rsalar enişehirin a. e semti ira di üzerinde muh- telif ebatta satılık ev ve apartıman ve arsalar, Tel. 2487 Vahdi eğe 1412 Kurslar : Arar lisan okulu — #imanca, ran -| çay sızca, Ve dersleri için hiç bilmi - Snein şehir Karanfil yenler, zmir ie a drcler için kli Nata EE 45! a. Sıhiye Ve - melt a e e mii e YA 490 M. arsalar Tele- tiyle ii 1408 “Karık alenin en güzel mevkiinde her Fiatlar Kültür Bakanlığınca tesbit | şeye elverişli bir bina mobilyalı, mo- li bil: lek, kiralıktır. Ulus'ta R. İL cinin ali GELEK | akıma mile metod dahilinde takviye kurları açıl muştar. 1283 arayanlar: lk ii daş, gili , Mi ii â ea lacak 1394 İnci devreyi beklemeleri zar, 1284 ş verenle Al talebe sayısı mahdut old icen günün en faydair bilgi olan |, Müstakillen çalışabilecek faal pla #tenografiyi | öğrenmek istiyenler |siYelere ihtiyaşvardır. İ kayıt zamanma ehemmiyet vermelidir - | tir EE ler. Mezunlara keler verilir, 1285 | Limited adresine Daktilo kursu — Her sene 12 devre | vüracaat, i gikarmakadı. Her. deve başlıgı Aranıyo: mütekabilen 1100 türk kurp. cektir » seli olduğu takdirde grkete biç birJmek hakkımı da hate. her ayın ilk haftasıdır. Müddet iki ay » | £ Yukardaki g rl malâmat edinmek İste dir. Tahsil aranmaksızın he, ken Ml Apartıman katı aranıyor — Ul P lar içini Kat bağına 4 — Vukua gl ii r türlü kaza ve |yenlerin Karkamışta Cenub di i i 18 metre akalın noksan | vukuattan dolayı Demiryol i | yolla müdürlüğüne müracaat etme (1368) Haziran teşkilâtı mahsus, nisan apartıman katı aranıyor. Ulus'ta T. 938 ilk haftasında faniyiz (ss) inci 1361 ı nn metre vi ve daha fazla sakla ağ ha; — 18 metre murabbamdan noksan Umumi heyet içtimaı Hali tasfiyede Ankara malzemeli inşaiye E A Şirkei tasfiye memurluğundan : z Kat başına 3,500 ton Bu tarife ara istasyonlarına tatbik edilmez. hreçte ve meriyette tahmil ve tahı- ameliyatı İster mürsil ve mürsel- ul ri ve mürselileyhlere ait- vagonlar vi e Kü resinden) için yüzde 30 ea ai e Seda olunacak mi > ln il inin cu iri tesbit e- dilenlerdir. şbu tarifedeki şeraitle nakledilen hayvanların tahmil ve tahliyesi her vakit mürsil ve mürselileyhlere aid olduğundan, aşağıdaki üçüncü fıkra ai 3,5ton. İnin mesuliyetten tebriye edildiğine dair, mahreç istasyonu mürsilden yannam. ani ui beyanı (A n “zaklinde ae iki | be: r ve yalnız ikinci katlda ve rak imza ettirilec. . yvanların katedece; al gâhta bk bir katlı akin için bir rücü ve iki katlı vagon için iki sü- “icü meccanen seyahat girilir ve icabında hayvanların sahibi bir si cü itibar edilir. Pa kimlerden ibaret ol- duğunu hayvan sahibi tahriren O reç istasyonuna e ve bun! sürücülü! kle uf olduklarını b tir, Tarifelerin, yukardaki ahkâm ile ta- diğer ahvalde hiç b a tahmil ve Ni 1937 devrei hiye aid tasfiye mazmeliiin tetkik ve lasdi ki sedar! rt-1938 tari- s 15d da akdi içtima edecektir, Ruznamei müzakerat Taa yi memurlarının e okunması. 2 — Tasfiye mürakibi raporlarının okun 3— Binçoın tasdiki 4 — Tasfiye memurları ve mürakibin ibrası, $ — Yeniden bir mürakib intihab edilmesi ve ücretinin gi abilen Sevkedile Nuseybinle e e ve mütekabilen Transit olarak gi cek. Tam hamuleli vagonla yapılan diri hayvan nakliyatı. Cenup Demiryolları Müdürlüğünden: ğıda yeni tarifenin bu ker: tabi ii sayın ahali- ilân olunı — NUSEYBİNDEN : re| DİNDEN SURİYE İSTASYONLA - RINA MÜRETTEBEN VEYA MÜ- YAPILACAK NAK- LİY a başına ücre! — Nuse: inden nike veya bile, 800 numaralı fevkalâde ve muvakkat yavaş gidiş farifesi e Çebanbe e e 1000 ti ia e yu — NUEEY, KeAsNDA “VEYA MÜTE- EY t 1938 tarihinden başlıyarak KARİLEN TRANSİT SURETİYLE| Bi se 1 şubat tatbik emer tr. len ve Mardinden — Nuseybind: 'n Suri- ye ek ki müretteben ve müte- c ini ei veya ücreti iin edimiyecektr TATB li e ı yol arm mevcud ne istasyonunca ve- ia er biri n bi üzerine im- rilecek olup, hi kendisine verilen biletin müracaat etmeleri mekle mükellef olup, vagonun cinsi r koymalıdır. bileti mal sahibi kullana- Cenup Demiryolları Müdürlüğünden: şağıdaki yeni tarifenin bu kere il konulduğu sayın halka ilân olunur ; 80 numaralı hususi yavaş gidiş farifesi Tam hamuleli vagonla diri I kli 29 sonkânun 1938 farihinden e tatbik edilecektir A. ZÜMRESİ — Küçük cüsseli hayvanlar: A marya, keçi, koyun, tâbi değildir r ki verilen saglar ebe le oi obanlara aid merkep ve bey- giren beher iki vagon Ve yun ve için bir Di veya bir re ileriye koyun ve keçi vagonlarına yüklenmesine ein surette müsaa- de edilir. — Tahmil ve tahliye sasliyaıla ürsil ve mürselileyhler tarafından atta mü ürselileyh veya yl Di r ambara letme itilâfnamesinin 9 uncu tarife- sinde mezkür Kl at için ek mal sahibi olduğunu müşir olarak de tasdikname vermeğe mecbur tutulabilir. — Verilen biletler, hayvanlar ai gi trende niz eklemi yalnız o trende muteber olurlar. eccanen verilmiş biletin hamili- | * nin ia geli i bilette alin EM nun tarihli damgası bulunmaz ve siz iye Şar nakdiyi tediyeye mecbur dila cülere veya hayvan verilmiş bilet v hamilleri, Demiryol memurları tar: leri riça olunur. -Jahhüd ve fından taleb vukuunda, Hüviyetlerini pi 1460 AR Etimesutta inşa edilecek Lojman binasının kapalı zari usulile - T. Levazım Müdürlüğündent arada Erimesi tta inşa ed Gis) lira (75) kuruş keşif delli Lojman binası kapalı zarfla gi ini konmuştur. 2) Muvakkat teminat 3834 lira A — kuruştur. 3) Eksiltme 30 mart 938 çarşamb& sa saat (15) de P. T .T. umum ürlüğü binası içinde toplanacak ilm, eksiltme komisyonunca yapi" Me 4) Şartname ve plânlar (258) kuruf bedel mukabilinde Ankarada P, T. 7: levazım keş İstanbuldâ > T. T. ayniyat şube müdürlüğünde aktır. sx Taliblerin kanuni vesaikden m4 da Nafra vekâletinden alınmış müt€ birlikte bir de ikmâl eylediğine dair V si — 7 iblerin bizzat diplomalı mi dilmiş sarif bedel üm E— tince hayvan- ii aktan çin ele bun- lara lâzım İrdr Jar. a zere hayvan sürücülerinin — in ilet aid olduğu kimseden başkası mler kullanılır veya ihtiyal va- -İiki olursa, biletler derhal hamillerinin ellerinden alınır ve kendilerinden ge- e inkiyad etmeğe mecburdur- hüdnamesini ibr. domuz. zv cüsseli bayanla Merk yanda, dı ve, beygir, katı , inek, dana ücret rın furgonunda atideki e mec canen baz al lari ol Bi sikletler. öabrinden tatbik e zılr saatten ii saat eveline kadar A) karada P, T. T. umum müdürlüğ! a” nası içinde toplanan eksiltme kom m gile ia trenine Kabul hamule muh- se cezi tamamen tahsil edil- :İdikten yla “haklarında ayrıca adli ii yapılır. Ea n başka şirket bunları ii müddet zi biletten mahrum mai yonu reisliğine mâkbuz mu kabili tevdi edeceklerdir. o (637)

Bu sayıdan diğer sayfalar: