March 16, 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

March 16, 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Y1 vi - n L AA eli eeet MAD E b | L SAĞLIK KUPONU: KAT L N Bu kupönun onunu Töğleyan W ularımız SON TELGRAF'ın birbmi mif dühiliye mütehassıst tarafındün | UFus şiktaşta Iramvay dırağında 58 Wj Ürle tada çümürteti panarlke d 16 Wart 1638 ç günleri sâct 15 den sonra mudâyeni . j 1 7 Y Ğ ÇARŞAMBA En scn Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi ;,F'Şfî’f,_';îcâ?î tedevi edilirler. . -AVRUPA EN NAZiK GÜNLERİNİ YAŞIYO |İspanya meselesi yeni karışıklıklara sebeb olacak gil Polonya, Litvanyayı yutmak mı istiyor? ı Lntvanva seferbernık vapnvc»r' Almanlar Prağ'ın Cermenlıgı bir de- mir çenber içine almıya teşebbüs. eden Rus veFransız siyasetine alet ol- masına iyi nazarla bakamayız diyorlar | Amerika, Diktatörlerle anlaşma taraftarı olan zümre ile Hitlerin son hareketi karşısında enerjik bir hattıhareket takib edilmesin istiyen zümre arasında muvazene ku'mıvı çalışacakmış #elerinin meşruiyelini ilk önce ta. İtalya-İngiltere « g* | 'yan memleketlerden biridir. Bu- m İ İnunla beraber -Çek dıp.urnullnnn n zlaşmasıiyi Dir) -e ae anz |lam kıskacı arasına gırdıkıen sonra et mantık ve basiret dairesinde hareket Safhaya giriyor | ez'amama | Bu gazete şunları ilâve ediyor: A l »Prağ'ın, merkezi A"ııpıdı cer- Musolini bugün —— İesenlizi dcmir bir-çenber içinc «t - mağa teşebbüs eden Litvinof'un si » Mühim bir mutuk — | şeseu ve Bartu'mun Alman düçman. Tığının mahsulü olan muabedelerin Sövliyecek . küflenmiş bükiyesini teşkil etmesi Oyliyece ne iyi bir nazarla bakamayız.2 ..... Lendra 16 (Son Telgrap) — İ - Almanların yardımı talye ile başlayan uzlaşma mü -İ/ — Barselon : 16 (A A.) — Milli mü: zakereleri çolk: müsaid bir hava| dafan nezareti bir nota neşrederek İçerislada devasi atmekteğir,. © | Alminya tarafindan 206 zamanlar: 'Dün Kont Ciso'ile'uzun müd- İlda asilere verilen malzemeyi tosbit etmektedir. Notaya göre bu malze . me altı yığıyorlar Litvanya, Moskova ile istişal “yaparken Lehistanda da halk 4jvanya aleyhine nümayişler yap Baron Bek, dün yine Kont Ciyan konuştu, yarın Hitlerle görüşe Berlin : 16, (A.A,) — Doyçe Al - gz Londra 16 (Son Telgraf) — Ale - 'scmııwlîî;;fs Aîıyu;ı:m Si Gğşvekli Oarenyi Hııı_clc Varşovaya dönmekte — olan hincı)P narzırı Bek'in tekrar Roma- Wacaristanda : da tevakküf ederek Kont Ciano —H — |birlikte yemek yemesi ve bu vesile - ile yeniden bir saatten fazla — bir Neziler BER ŞT GAS miyetle telâkki edilecek siyasi hâ - |Harekete “Sri | Esasen Göringin Varşova seya < |batini takip eden Bek'in Roma z yaretleri Polonyayı kâfi — derecede Berlin - Rama mihverine bağlamış lerinin birdenbire inkşaf et - ve ilhak keyfiyetinin bir emri Üvaki haline gelmesi Lehistanı — bu İ mihvere daha ziyade yakmlaştır. - maya sebeb olmuştur. Polonya gazeteleri açıkca bu mih verin-yapıcı ve dinamik memleket- leri ihtiva ettiğini, bu itibarla Po h da bunlarla elcle yürü - anın|mesi icab eylediğini yazmıya ! -İlamışlardır. aslür- | Pılhakika bugün Avrupanın kuv- n kke, mürekkep bir / vetli devletlerinden biri ölan — ve yanan Daranyi hü yette bulurmakta ve yeni tedbirler alınmaktadır. 16 (Son 'mg-m — Baş- tan aşağı nazileşmiş bir. Avusturya | ile herm hudud olan Macarist: eti oldukça nezaket ki amıştır. İtalya A ecaviz tayyare to - tie a bu malzemenin bir Alman rafından kullanıldığı tas- beynelmilel! siyaseti alâkadar e- K böli den ütün meseleler birer — birr|| O YBU rih mektedir. artık bu paktın hükü aü gözden geçirilmiştir. Siyast .ma-|| k SA inat mepiye: gömmdi palk nitiallüğe | DA dT lan Polonya - hafillerde söylenildiğine göre Hava kuvvetlerinin şefi general "Mnm' eei snhı[»de) nın da tatmin edilmesi icab eden ih vusturya işinin fülen hatledilmiş || Veld isminde bir Almandır, Bu za- tirasları vardır. Sit ken- | ttb Muavinleri Nenderfer ve Eter. Bu arada M ıp Baltık de- korayrark nnn z eeriy ni e Kara bir gün; |ç e ea z DA #i hasebile İngiltere ile İtalya a-||SStdır. Vıiyanadaki panâmento ile Müzeum anş;h oridoru meselesini Al- .. rasındaki uzlaşma zannedildiğin. |— (Devamı? inci sahifemizde) binalarının görünüşü ee 16 nu—ıyı ehine tamamile hallederek Lenistanın — Başk den daha çabuk bir neticeye va-|| ”” KA v H n 2 inci sahilfemizde) — danı Ma sreşal _,—.ıgı, racaktır. Buraya gelen haberlere — göre Muşolini bugün saat on .yedide Ucuzluk; Dün, para kaçırmaya teşebbüs dünya siyasetini ve İtalyanın va- Bu yo|d a eden bir kadın yakalandı ziyeti hakkında çok mühim bir Bir Ölel ' Yem t Tedbirler Faresi Yakalandl-’ Navlun ücretleri İndi- ilecek ve binnetlce yi- ki imdi İşi |" E.bıı :Iı'ıı"":ı :l.iıııllç 1 Y“'k ve giyecek mad- | J biraz daha Bu ihtifale askeri kıt'alar, mek- bun | ucuzlatılacak N tepler ve Halkevleri mensupları £ Fakat yeni Fransız kabinesi a | Pa le kalabalık bil halk kütlesi iştirk Olmak istiyor ve mühim tedbirler a " Deniz yolları tarife komisyonu ni etmektedir, | san içinde toplanacak navlun — ve Devetlileri hâmil .olan — tapur| yolcu tarifelerini tesbit edecektir. | tam aat on dörtte köprüden ha - Haber aldığımıza göre bu yıl nav . inOn dört otuza doğru Eyübe va- Mart ihtifali — lspanya Mesele lâf kuvvetleri tarafından işgal e - Neza ket kesbed ıy g dildiği ve Şh ğ hzadbaşındaki , askeri ; merkezinde yateklarında .uyuyan lerimizin şehid e - k h--kn 'l' .ı günün yıl dönümüdür, ran o, uküme çl 2 tarihimize en kara bir gün olarak geçen bu aet hatıra bugün KKi d ikiye bölmiye uğraşıyı | yapıtacaktır. un tarifelerinden çok mühim de - Zişiklik ve ucuzlamalar yapılacak - hüktür Mankemede mahküm kadına erocin veren Munidan ve Anmedğ, solda para keçakcısi Foto niştir, ri| Emniyet kaçakçılık büresu me- rla naklinde çok ucuz|murları dün şehrimizde yapılan bit bir tarife tatbik edilmesini karar -|para kaçakçılığı teşebbüsünün z aştırmıştır. Bu arada meml manında ve” müdahale ile menet dır. Kadın Abanozda 39 numıral;l BÖ TeRA ;"“ı'ı_ ğ ö leddin Fanl Erten aei eaf eridervemğei: DA v D . n n Fotini ve Fofo ismile tanınmakta -| xevi başkanı doktor Hilmi Gır, versite namt Fofo, bir müddet evvel bir pa hitabeleri tak: ün evvel vazifede bu- saport çıkartırmış, ve bununla » ler ve suçluyu yakalamışlard i /memurlar uracı dük tinada'k) akrabaları yaretine | — Bundan soura Lundo müsem ha- p erinde şimdiy k k iskarpin.|gitmek Üzere bir ay kadar İstan -| vasını çalacak te ,kahraman şe . HırsıZlığı birakıp öOtel tare- len akalar usulü kaldırılacak - İlerinin taban asterile y yüz derisi ara- / bul'dan ayrılmıya karar vermiştir.| hidlerimizin makbe: M ve bunu bir (Devamı ikinci sahifede) geçit Tesmi takip edecektir. lğine başlıyan Hasan - İty. Mıntaka usulü yalnız hayat pa-İsına para sakladığını görmüşler, ve| Memlekettöh dışarı para çıkar -| çelenkeleri konulı i (Yazısı 2 inci sahifemizde) (Devamı ikinci sahifede) İkadırı göz önünde bulundurmuşlar- | Harbe giden bir Cumhuriliyetçi kit'a

Bu sayıdan diğer sayfalar: