17 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

17 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYISI HER YERDE j F E R T E RAKISI İnhisarın kontrolü - altınd müddet — fıçılar 17 MK U .;015038 45 derecelik pek y ieri Tel, 40988 Galata, Kaval sokak N PERŞEMBE Sayı : 366 — En son Telgnflırı ve Haberleri veren akçıın gııeieıi be 'N.u'îg:.î;î oö, LS. AN-ÇEK HUDUDUNDA ATEŞ..." Alman -öordüsü hazırlıklarını bıtırmeye çalışıyor Ilk hedef Çekoslovakya'dır.. ve ilk ateş Alman Çek- Sovyet-Fransız orduları arasında başlıyacaktır Londra 17 (Son Telgraf) — Ünaytet Pres. muhabirinin (| — Paris 17 (Soıı 'nımn — Alman ordusu Cel. hududla -|| rında heyecanlı haberler vermekte ve hararetli — mütalealar bir şayia halinde kaydettiği habere göre Alman - Çek hudu - 'nnılı tahşidatı süratle ikmale çalışmaktadır. 13, 16, 18 — inci'! yürütmekte devam ediyorlar. duncda dün gece yarısı yirmi dakika süren bir müsademe ol - l Alman kolorduları da Avusturyaya sevkolunmuşlardır. Yer -| Eko dö Pariye göre İngilterenin vaziyeti ne olursa olsun muş, fakat derhal hâdisenin büyümesinin önüne geçilmiş ve|i leri mahrem tutulmaktadır. Avusturyadaki Alman kıtaatının ' Alman ordusu silâh patladığı gün karşısında yıldırım süratile vakanın bir suitefehhüm neticesi olduğu -anlaşılarak meselel| yekünunun 500 bini bulduğu temin edilmektedir. 750 harb|| Fransız, Çek ve Sovyet ordularını bulacaktır. kapatılmıştır. Ancak resmi hiç bir kaynak bu haberi teyid ct-|| tayyaresi de muhtelif hava üslerinde toplanmıştır. İ Fransız ve Sovyet ordularının da hududlarda hazırlıklı memiştir. Paris 17 (Son Telgraf ) — Gazeteler bugünkü nushala - || bulünduklarına ayrıca isaret etmektedir . İhtilâlcılar, Iİspanyada vaziyete tamamile hâkim olmak üzereler! " Franko, lspanya meselesinin devletler arasında müzakere mevzuu olmasına tarafdar olmadıgmdan bu meseleyi bizzat hal için kıt'i taarruza geçmiş |'Hükümetçiler arasında ikilik ve panik başgösterdi | Löndra 17 (Son Telgraf) İspanya-|lunmaktadır. Bundan sonra İspan- |hi küvvetlerle takviye ve son sis « İ K da'ceryan edecek muharebeler w em harb malzemesile ıcç'ı z edil « g- |tık hasım tarafın iz n ihtilâleiler, Balear zirhlı sı maksadile Hitler, yanında Avusturya Valll umumisi İnkart olduğu halde Viyanada o" s yapılan tezahürati seyrederken -« 'uzırlık söm stermiştir, w (ı)cvıııııı 2 nci sahifede) Almanya, hududları dışında; — 1 kalan Almanları kurtarmak . —a Leh- L'tvanya iGini . Ve ü ihtilâf sulhyoluıle . İşini tamamlıyacak mı? —| — halledilebilecek mi ? Fransa bu kanaatte olduğu için telâş ve endışe göstermekte ve Moskova Londra ile daha sıkı mü- a İngiltere teşebbüslerde bulunuyor, nasebetlere girişmiye teşebbüs etmektedir | NOEE a Fakat Fransa Lehistanın Almanyayı? ö B « GT : taklid odoceglnden endişe edlyor Mamafih, Fransada vine bir kabi- F ne buhranı başlaması muhtemel > Polısın emrine vit İfaat etmiyen lngılız - ltılysn uzlaşrnası : Sabıka[ı İ Kabine azası |talya Libyadanas- ::7 (Devamı 2 nci sahifede) Arasınla — | kerlerini çekiyor -— — 5:9 cele — Varşova » Te 1K . Okuyucularımıza E ıhuıâî Gık" 'Bu sırf Inglhz-ltalyan uZlaşmas"" Özur Dılerız z keh ordusunda bir makineli tütenk Bir hal c;e;i buluna- | kolaylaştırmak “için yapılıyor e Hat bi —. DODRAlN Gönasındü Dün tabı makmemize ansızin (e görüştüğü söyl mM(f-du ıeumyeceiı şekilde Litvatiyadan tar- ıt vaki olen bir sakatlıktan dolayı| Esasen İngiliz sefiri Leh hükü - mc Ve teminat almak suretile hal- K İ ledilmesi ciheti leceği za İmazsa yem ıntıhabat w İng' erede blr harb ge aai ı,,nı: îîr;îr;:î::nmk"m yolda !în:ıs KOGN RİDN 'gıdııcegı zanne- #« kabinesi kurulması | v gileri sürülüyor #ndra 17 A.A.) — Eden'in efkâ-;fından ilerisürülmüş olan te khfdenı Epna Makes olduğu zannolunan bahsetmekte ve bu teklifin lehinde M c Ft cüküü'ün bulunmaktadır. Zira noktai nazar- ciddi görüş ihlilâfları çıkmıştır.. dud mıktarda bir harb kabinesi İıın muhtelif yirmi kadar — azadan | (Devamı 2 nci sahifede) kili hakkında bazı mahafil tara | ADevamı 2 nci sahifede) | (Devamı ikin | | | | (Devamı 2 nci ııhı(ıde)

Bu sayıdan diğer sayfalar: