17 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 2

17 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 — S$ONTELOCRAP — 17 Mart tet8 —MMH——————”: Gazetemiz intişar edinceye kadar: | Ingmere | Almanya, hudud- ihtilâlcılar vaziyete Avusturyanın Almanyaya ilhakından kabinesinde arıdışında kalan HPâkim olmak üzere dolayı Avrupada cereyan eden fevkalâde Gazetemiz m: sonra Avus. den Avrüpi dana gelen ti er reketlerle Avu s n haberleri bu gün de ehemmi- Ihis ederek Dün hususi haberl da bildirdiği beklenen tir Musolini bu nutkund. ya meselesinin bir taril Avusturyanın bir Alman m leketi olduğunun her vakit her A vusturyalı tarafından — göylenildiği Senjermen muahedesinin bile Mil- letler cemiyetinin muvafakati alı mak suretile Avusturyanın istiklâ Ninden feragat edebilmesini iğini, Avusturyada Şuşniğin apmıya kalkışmasının ma.| nın Avustur- garanti etme - miş bulunduğunu söylemiş, müte - akiben Berlin . Roma — mihverini mı bekliyenlere - kil edeceğini, bu mihver: mak şöyle du biraz daha &4 etmiştir AVAM KAMARASINDA Avam Kam nda orta Avru - pa meselesi h niden çok harare ş, bilhassa Çekoslovak yan ziyeti mevzuu bahs olmuştur Münakaşa doğrudan doğruya & - mele partisi reisi binbaşı Atli ı va e| " ile 'emberlayo b vermiştir, İngilterenin Çekeslevak hükü- metine karşı derühde ettiği taah - at, Milletler Cemiyeti azasının birbirine karşı deruhde ettiği ta - idden farksızdır. u cevap . acağı susline cevap ver- y emleke meseleleri müzakere edilemiyecklir ile mü ltında yapılacak bir şey , İspanyadaki vazi e ettiği cihetle Parisle ası mubalaza etmekteyiz. amiyrdn hükümetin si . 3 rden endişe ettiği — için sarih beyanatta bulunmak mesele - ce, bu endişeden haberdar zannetmeyiniz. — Fakat olsa bu hâdise bana ultima - töm vermmenizi icabettirmez. kabul I | hâdiseler 1 et .hakkında » i Alman polis Himlerin önünde sadakat yemi |mişlerdir. leyhtarı bazı simaların nelerine başlanılmıştır. Yahudi aleyhtarlığı hareketi sü - ratle inkişaf etmeğe başlamış olup polis yapılan fiili hareketlere — da-| seyirci kalmaktadır, RAĞİŞTAK TOPLANIYOR Hitler Rağistağı bu cuma günü |toplantıya çağırmıştır. FRANSA HAZIRLANIYOR Son hâdiseler karşısında Fransa fevkalâde tedbirler almağa devam etmekte ve ayni zamanda harp ima lâtını çobuklaştırmaya ve çoğaltmı- ya çalışmaktadır. İTALYANIN BİR TEŞEBBÜSÜ 936 da Blum ilk defa başvekil ol- duğu zaman Müusolini İtalya — ile |Fransanın Avusturya ve Çek istik - İlâllerini korumak ve Almanyanın |merkezi Avrup: im olmasına laşmalarını tek - |lif etmiş olduğu halde Fransanın |buna yana: bir Fransız ga - İzetesi tarafından ifşa edilmektedir. | — SODET ALMANLARI Çekoslovakyadaki Sodet Alman - ları hürriyet kavgasına devam ede- ceklerini söylemektedirler , FRANSA - RUSYA : Yeni Pransz hariciye nazırı dün| Sovyetlerin Paris sefirini kabul e -| derek uzun uzadıya görüşmüştür. İHTAR YAPILDI Üç gün evvelki nushamızda hu - sust kaberlerimize atfen yazdığı - ma'z veçhile İngiliz harlciye — nazırı |Halifaks, Çekoslovak meselesi hak- kında Almanyaya resmen — ihtarda ) Ancak, İngiltere, Çekoslovakya Almanya tarafından bir taarruzal uğrarsa silâha sarılacağı hakkında | bir şey söylememiştir. -— İhtilâf (Birinci sahifeden devam) Bir kab u mesi muhtemeldir. Öğrehildiğine göre. B. Morri - son, B. Hore . € Hinin (hldline nazırlar hükümeti ha etmiyec n muel Hor, Aralarında B. di bir bu * ati ve şiddetli surı ket edilme B. Hor Belişanın fik bul edilmem edeceğini tehdi lemiş olduğu rivayet edi dir Bu takdirde B. Malkolm Mak- donald da, istifasını veri Böyle bir vaziyetin hükümeti yeni intihabata müracaat etme ğe icbar etmesi muhtemeldir. Muhâfazakâr fırka ise .her ne olursa olsun buna mani olg temektedir. Ortada deveren tız şaylalara yapılaca, istifa makamında söy te - etmekte .olan nazaran ya ye ederek kabine B. Vinston Çö yeni bir kabine tır. MMUNALİFLER BLOK 'a yapıl. ele fır- tak - BİT rey J verilen in Mİ zeye ka e reddedilmesile X ama etrmiş- N ex10 ekde - riyeti içinde A ve İspan ya hâdiseleri derin ihtilâfler olduğu ,anlaşılmakta « dir. Amele fırkası me: Liberallerle bazı muhafazakâ lar arasınıda bir mukarenet vü cude getirileceğine dair b deveran etmektedir. projenin derpiş edilebilmesi fiyeti bile zihinlerde hüküm sür- mekte olan teşevvü mekte vi la efkârı umumi - lehine kazanmış ol - uzak oluduğuna deldlet etmektedir, ——— Litvanya — | (Birinci sahileden devam) turya hakkında kullandığı usuülleri atbik edeceğine dair Berlin'den ge- Jen haberler, burada bir nebze he- yecan tevlit etmiştir. — ... Kavnas : 17, (AA.) — Polonya -| hılar, geçen salı günü Polonya - Lit-| vanya hududunda tevkif edilmiş o- dlan Litvanyalı polis memurunu ia-| de etmişlerdir. Litvanya dahiliye i-İnazırı, B. Dirimata, hâdisse hakkın- tilüfları eylemek © dünya sulhunu Milletler 'eti ruhuna uygun bir şekilde temin etmek mad teknik ted - birlerle birlikte disipline de ehem . miyet vermek prensiplerin dayan- dığini anlatmıştır. UHTEMEL KABİNE de bazı kimseler Alman - ya ve İtlya ile başlayan müzakere - İngilt H ka- bine kurulmastu ileri sürmeğe baş lamışlardı: HİTLER BERLİNDE Dün'tayyare ile Berline Hitler bir müjyonu mütecaviz Al - mün tarafından görülmemiş toza - dönen hür: kür eden Hitler bi K a — demiştir Almanya yeniden Almanya ol- Muştur, Alman milleti — yaşadıkça Ajman birliği Kölenden Viyanaya adar ebediyen yaşıyacaktır. AVUSTURYADA OLUP BİTENLER 4 muhafızları partisinin mü-| essisi binbaşı Fey, kar banca ile intihar etm 1 ve oğlu tas lerdir, da diyette zihat vermiş ve «Litvar 'ya hükümetinin kanuni bir esas. tinad etmek suretile hadiseyi ka - mlarla hal|patmağa amade olduğunu söyle -!*v: bir taraftan d İmiştir. | POLONYAYA YAPILAR — İ | TAVSİYELER | | Paris 17 (A A) — Öğrenildiğine göre İngiltere ve Fransanın Varşo- va sefirleri, Polonya - Litvanya hu-| |dud hâdisesi meselesinde mutedi - lâne davranmasını Polonya hükü l İmetine tavsiye etmişlerdir. | | Fazla olarak Fransa sefiri, şim -| |diki gergin beynelmilel vaziyet kar | İsısında Polonya matbuatının Ceko:i |lovakya aleyhindeki neşriyatana ni- İhayet verilmesi temennisinde bu | İkanmuştur, Jeti ara -| 'rah?ıa.;!ın ile Nafia ve Ankarada| andaki — müzaketelere (başlanmıştır. | İlk içtimalar, müzakere için, bir proğram hazırlanmasına tahsis o - Jlunmuştur. | Şirket, tesisatın ıslahı için icabe-| den tetkikl yir | teknik komisyoön kurulmasını teklif letmiştir. | |— İçtimas - bugün- do devam "olunu-| caktır. 4 İ yapmaz üzere î’;lisin emrine İtaat etmiyen Sabıkalı (Birinci sahifeden devam) lisin emrine itaat etmiyen ve kaçı- şına devama çalışan nihayet polis hdan atılan bir kurşunla ba - cağından vurulduktan sonra yaka- lanan meşhur ve sabıkalı hırsızlar- dan Altundiş ismi maruf Ce, rahpaşa hast: $ na alınmıştır. Cernil, mevkufen tedavi görmek polis tahkikatı devam etmektedir İtalya-İngiltere zlaşması (Birinci sahifeden Gevam) mürekkeb bir kabinenin diklaşör - Yüklerle müzkerede bulunabilmesi gayrı mümkün görünmektedir. İTALYAN KUVVETLERİ GERİ ÇEKİLİYOR Landra 17 (San Telgraf) Roma se- firi Lord Pert Roma'ya varelı ü - çüncü defa olarak dün Kont Cisno ile mühim bir görüşmede daha bu- luhmuştur. İki taraf arasında pü - rüzlü meselelerin helli karşılanmıştır. Halka teşek| Şehrimizde elektrik şirketi rmı -|temaslar müsaid bir ha ha inkişaf etmektedir. İtalya, İngillere uzlaşmıya kat'i olarak azmetmiş bulunduğunu | göstermek ve bu hususta hüsnüni - yetini isbat etmek üzere Tr: bulunması mütad olan ku den gayri olarak evvelce miş bulunan İtalyan kı'satırı. geri alacaktır. Musolini bu hususta Ma- şal Balbo'ya emir vermiş — olup ilk fırka bügünlerde Libr rilacaktar. Almanlar (Birinci sahifeden devam) davranmalarına sebeb ol Almanya'nın Avusturya'yı Mi zt ninata rağmen Çekoslovak: racağı hakında kuvvetli Burada t len haberlere göre a'nın Çekoslovakya'daki S et Almanlarile Litvanyadaki Me - 1 Almanlarını kurtarmıya be a) azmetmiş olduğunu v pi 8 yılı içinde be tatbik mı e koymiya k İdiğini, işe Memelden başlanacağını, " sonra Sodet Almanlarının mukari -| ideratile meşgul olunacağını Alman | tmin etmişti ; İgizli könseyinin bu hususta mühim i#tiyor. Fransa ile ih İbir plân ve program hazırladığımı nmiştir. Bu suretle Almanya' - nin. ÂAvrupa sulbu için daimi — bir; tehlike olduğunu göz önünde tu - tan yeni Fransız kabinesinin — bir taraftan İngiltere ile tekrar müza- kereye girişmek lüzumunu hissetti- İği gibi diğer taraftan da Moskova iden v |öğr daha samimi müna - ylemiye teşebbüs ede- laşılmaktadır. — İngilterenin, koslovakyanın âkıbeti hakkında | sarih bir vaziyet &lmaması burada- | i artırmaktadır. Çek Almanları harekete geçiyor Prağ 17 — Alman çiftçi mebusla- ları hükümet koalisyonundan ayrıl- mışlardır. Kabineye memur — olan | Spina ağlebi ihtimal bugün kabine- | den çekilecektir. Çiltçi Alman me- busları lideri, Çekeslevakya hükü- metinden Sodet Almanlarına hak ve imtiyazlarını vermesini istemiş - tir. |DEVLETLER TEDBİR ALIYOR LAR Paris 17 (Son Telgraf) — Fele- İsviçre son Avus - İturya hâdiseleri karşısında — derhal İharekote geçmişlerdir. Bu devlet ler Almanya'nın muhtemel bir ta- arruzuna karşı yeni ve esaslı ted - İbirler almıya başlamışlardır. Fran- sada diğer taraflardaki kolordula - .|rtadan bir kısmımı Alman hudud - larına göndermektedir. FRANSA YİNE BİR BUHRAN ARİFESİNDE Mi? , İrek hü ordusu arasında ikilik b. ni Sö matiyetle takib olun - , Paris, Landra ile müte- stişare halindedir, KESMİ TEBLİĞ — I7 (AA) — BHesmi gın ihatasır hareketine (Birinci sahifeden devam) V: Buraya gelen haberlere göre ge-|madiyen met erkâm ve cumhuriyet niş olup sivil ve asker bi: kân artık Franko'yu taram hili harba derhal nihaye tarafdar bulunmaktı bir t kuvvetler, Aragon cep - edilmiş olan arazinin di dar mu am et İtalya ilr buluür İngiltere urasında mü vermiştir başladığı ve Nisana ka - neticeyi istihsal edece ediği haber alınmı ERKÂNI I8I YI 'TERK Mİ EDİYO! Londra 17 — İspanya Cumhur- reisi Azana ile Harbiye N: /eto'nun Fransa'ya re Tunus'a gitmekte nödenberi Frankist İs tek ğunu beyar ASKERİ MASLAR t - Fransız erkânıhar- bel bir Alman isti cnebi gönüllü girm idukları söy- lardır, İspan- YENİDEN ASKER TOPLANIYOR asındaki hudud resmen kapa-| Barselon : 17, (ALA.) Milli tılmıştır. müdafan nezareti kara ordusunun İspanya meselesi yüzünden Akde- silâh altına çağırılan sınıflarına mu- Dizde emniyet bozul İngiltere adil olan .bahriye sınıflarımı silâh derhal müdahale edeceğini Fran -laltına davet etmiştir. sa'ya bildirm BİR TEKZİB FRANSA'NIN ENDİŞESİ Roma : 17, (A A.) — Selâhiyettar Londra 17 (Son Telgraf) — İs -|mahafil, Alman kıtaatının İtalya ta- panya hâdiselerinin son aldığı şe-irikile İspanyaya gitmiş — olduğuna kil Fransa'ya Blum ka-|dair olan şayiaları kati surette tek- bitesini endişelere şürmüştur. İzib etmektedir. * e © © o MAKİNEYE VERİRKE N Fransa - İspanyada mütareke yap- tırılması için İngiltereye nota verdi Londra : 17, (AA.) — Duu Avam Kamarasında, Başvekil, şu beya- natta bulunmustur. v Paris'deki İngiliz sefirı, dün akşam Framsız hükümetinden mezkür bükümetin, İspanyada halihazırda mevcut olan askeri vaziyet karşinın- da ne derecede hurzursuzluk içinde olduzu hakkında malümat almıst İngiltere hükümeti, son hüdiselorin ehemmiyetini takdir ctmekte ve Fransa hükümti ile sıkı bir teması muhafara eylemektedir. Hariciye Nezareti daimi müsteşarı B. Batler, liberal mebuslardan B. Vilfrid eber'e cevabında, bilhassa demiştir ki : İtalyan terpido muhriblerinin frankisi donanmasına gönderilmiş olduğuna dair herhangi bir habere malik değiliz, Mamafih bazı tor- bido muhriblerinin gecen sene sonuna doğru frankistlere gönderilmi olduğunu öğrendim. İyi malümat almakta alan bir menbadan öğrenildiğine göre, İngili> nazırlarının ekserisi bir mütareke akdi için sarfedilecek alan gayretle vin boşa gideceği mütalcasında buluumaktadır. Bu nazırlar, ecnebi mu- hariblerin ademi müdaahle komitesi marifetile geri alınması lâzım gel- 7mekte olduğu mütaleasındadırlar. Bu zevat, İspanyanın imar işleri âçin ya ar Paris 17 — Blam kabinesine karşı bücumlar şiddetlenmiş nkü vahim beynelm yet karşı -| sında milli bir temerküz kabinesi - | nin teşkili fikri günden güne kuv wetleniyor. Ayan — meclisinin. B. Blumdan bir an evvel kurtulmak is- | tediğı söyl Paris T? — B. Blum harici siya - set hakkında verilmiş olan istizah takrirlerinin tehiri için mebusan meclisinde itimad meselesini orta- ya sürecektir. Blum kabinesinin mecliste 225 reye karşı 850 reyle iti- İm ahmin edili - Bugü iyor reyi kazanı yür, BELÇİKADAKİ NÜMAYİŞLER Brüksel : V, (AA) — B İharbden evvel Almanya'ya ait bu - lman Öpen'de yeniden bir takım | hâdiseler olmuştur 200 delikanlı caddelerde nihnayi ler yapmışlar ve «Yaçasın Hitler İdiye bağırmışlardır. Mahalli zabıta, hnduddaki ask müfrezelerle takviye edilmiştir. Mahalli zabıta, hududdaki askeri müfrezelerle takviye edilmiştir. Sükün ve intizam süratle İade e- dilmiştir. ALMANLAR NUTUKT. | MEMNUN | | Berlin : 17 (AAJ) — B. Müsoli-| İni'nin nutkunu haretle Sena eden igazeteler, Roma - Berlin mihverini fevkalâde methetmektedirler. Volkişer Besbatlıter diyor ki: Duüçenin nutku nasyonal - sosya- list Almanya ile faşist İtalyatara - akib eden büyük siyasi hat tı irae etm Almarılar, şimdi | hverinin Avrupa- | bahsedebi eri ya yeni bir m ceğini- bilmektedir'e Borsen Çaytung yazıyor: Erenner'de arkadaş gibi elele ver dik. Her iki millet, diğerinin nab- 'danay . zındaki hareketi hissetmektedir. Gü |mek üze Tnün birinde İtalyanın — dostluğuna İngiliz parasına muhtaç olacağını ve 6 zaman İngilterenin İspanyadaki ernebi tahakkümünü ertadan kaldırmak için bir tazyik icra edebilece- Hini ilâve etmektedirler. Fransanın endişesi giderilecek Londra (AA,) — Havas ajansı muhabirinden : İyi bir meaba- dan âğrenildiğinç göre İngiliz kabinesi, dünkü içtimamda, bilhassa Fran- sa hükümeti tarafından tevdi edilen ve Franko kılaatının geçenlerde ecnebi kuvvetleri ve malzemesi ile kazanmış olduğu — muzafferi Fransa'nın mili müdafaasını tehlikeye sokmakta olduğun na beyan edea notasmı getkik ectmişlir. Frama hükümeti, İngiltere bükümetin: İ panyadaki cenebi kuvetlerin geri alınmalarına medar olmak ü panyol muharihleri arasında bir mütareke yapılması için bir tekdifte bu- lunmak huşusunda önayak olmasını taleb etmektedir. Müukabole etmemiz mevzu duğu zama norada bulumacağız FAKAT FRANSA HAYRETTE Pa . CAA) — B. Mu: ni'nin da mütalealar ,d yürüt a W Yıldız sarayında ya- pılacak toplantılar Önuün zan üzdeki ay içinde şehrimi: ( Balkan toplantısı ya si Balkan an . zaruri gör- | tantı'Ekomomik kunseyi müş olm, etmektedirle nin ilk delfa bil telâk sında faşistlerin faaliyetle ğ KB AŞ CLR 'a ve Romanya - ü eli Önürakhns bir nevi #fatı duğuna ehemmiyetle işaret etmek-| tedirler. 1 Toplantılar Yıldız serağında ya - LORDLAR KAMARASINDA — İpıl ü Londra : 17 (AA.) — Lord Ha -| lifaks, dün akşam Lordlar Kama - POLİSTE sasında harici siyasot hakkındaki| Parayı almış, unları vermemiş! müzakerelerin da Başvekilin| Kadıköyünde fırın işleten Meş bır gün evel Avam Kamarasında i-|bedi Ali de bir fırıncı dün em- zah etmiş olduğu fikirlere müma -'niyet Memurlüğüna bu; sil mülalaalarını teşrih tir. A Galatada Ömernbid hanında 14 nu manya tarafından — Çekoslevakyaya " rasrada Un w verilmiş ve müteaddid defalar tek- 'unların bedeli ci Ş rar edilmiştir. Tabif Alman hükü -İği halde Koçotnün bu parayı ği h metinin vartlarımı tutacağını - ümidir , . ç, ĞŞ vermediğini i- ederiz. tle bularnmuş - lar geleceklerdir. 'dan tur. Şikâyet üzerine Koço tutulmuş 've polis tahkikata başlamıştır. * Hariciye Vekilimiz; Mısıra git- » bügünlerde Ankaraden şehrimize gelecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: