17 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

17 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“ Almanlar için muhtariyet ve Sovyet-| Din RAKISI yakında, çıkacak. sokak. No. 5-9 — —- — FERTEK İnhisarın kontrolu altında uzun müddet fıçılarda dinlendirilmiş 45 derecelik pek Tel 409088 Galita, Kaval Sene 20 — No, 6972 — Fiati her yerde 5 kuruş PERŞEMBE 17 Mart 1938 Bea Almanya Çekoslovakyaya “bir ültimatom verecekmiş Çek parlâmentosunda bir Alman mebus müca- deleye daha şiddetle dev Avusturyaya giren Alman kıtaları ve - halk Alman askerlerini şelâmlıyor ( Paris 16 (A.A.) — Epok gazetesi ya- “Xiyor; «B. Hitler harp mi istiyor? Eğer istiyorsa Çekoslovakyaya karşı da Vi- Yanaya yaptığı gibi yapsın, , Alman gazetelerinin ağzından an- Iı | ladığımıza göre, Çekoslovakyaya bir ültimatem verecek, Südet mıntakası- (Baş taraf: 7 inci sahifemizde) İspanyada vaziyet çok vahimleşti Fransa İngilterenin nazarı dikkatini celbetti İngilterenin kati vaziyet alması istendi Fransa ve İngiltere İspanyada mütareke için tavassut edecekler - Franko kuvvetleri yeniden bazı mevkileri ele geçirdiler Londra 16 — İspanya meselesi ve Orta Avrupa vaziyeti İngilterede bü- Yük endişeler uyandırmaktadır. Ka- € bu sabah toplanarak uzun mü- gistrede «bulunmuştur. . İspanyada, İtalyanın “faaliyetinin. arttığı haber nahafil bunu-Al ilhak etmesi- #& İngilterenin nazarı dikkatini © “betmiştir. li Franko hükümeti bütün İspanyaya m olmak üzeredir. Bu suretle İ Fransa ve İngilterenin muvasala yol- ları tehlikeye giriyor. İngilterenin bu münasebetle kati vaziyet alması istnelliyor. Amele fır- kası Barselon hükümetine yardım edilmesi için bir takrir vermiştir. Orta Avrupa meselesine — gelince: am edi leceğini söyledi | | | l | Çekoslovakya taarruza uğrar ve Fran- sa yardınıma koşarsa İngilterenin de Fransa ile birlikte hareket edeceği- nin ilânı isteniyor. Liberal fırkası bu hususta bir takrir hazırlıyor. (Devamı 7 nci sahifede) | Italya daima Almanya ile bera- ber yürüyecek B. Musolini dün akşam söylediği nutukta bunu açıkça anlattı (B. Mussolininin nutkunu ökinci sahifemizde okuyunuz.) . . Eden Başvekil mi “oluyor ? Bir milli birlik kabinesi kuracağından bahsediliyor Londra 16 (A.A.) — Çemberlaynın Alman hükümetile başladığı müza- kerelerin daha hidayetinde akamete üzerine bazı mebuslar Edenin bütün partileri ihtiva eden bir milli birlik hükümeti kurmasının imkân dahilinde olduğunu saraha- ten beyan etmektedirler. Ayni mahtillere göre, Roma ile ya» pılan müzakereler de muvaffakıyet- sizlikle neticelendiği takdirde bu ih- timal bir hakikat olacaktır. Burada hâkim olan kanaate göre, şimdiki hükümetin teşekkül tarzı seri karar- lar ittihazına mani olmaktadır. Bus rada herkes, şimdi Rivlera'da bulu- nan Boldvin ve Eden ile sıkı temasta | olduğu söylenen Çurçil'in nutkunun tesiri altında bulnmakladır. İ ZDbikkatleors: an Korkutmıyan “böhl,, Genç devletlerin her yeni hamlesi üzerine, eski devletler köhne usulle. rini tatbik ediyorlar: Bir nota - ve hayli uzun düşünüp karar verdikten sonra - sert bir ultimatum... Halk ta, Londra ve Vaşington cad- delerinde nümayişler yapıyor. Ötekiler bunlara kulak asmak şöy- ie dursun, nofalrı istiskal bile edi- yorlar. #4 Korkunç hikâyeler yazan meşhur “AKBABA Mecmuasında: Pariste açılan (Karikatür sergisinde) eser- Igri büyük takdirler kazanan san'alkâr Mu- vaffak İhsan'ın renkli karikatürleri başladı. Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 ÇElişe) GERGİNLİK ARTIYOR Dünkü merasim 16 mart şehitleri hürmetle i anıldılar Eyüpteki şehidlikte büyük | Çekoslovak paktınınfeshiistenecekmiş|”«rasin yapıldı, nutuklar söylendi A Merasimden sonra havaya ateş edilirken (köşede B. Cemaleddin Fazıl nutuk söylüyor) Dün mütareke senelerinde İstan- bulun işgalinin ve Şehzadebaşı facia- sının yıldönümüydü. - Her sene 16 Martta olduğu gibi bu hazin hatıra dün de anılmış ve Eyüpteki şehidlik- te büyük merasim yapılmıştır. As- keri kıtalar. mektepler ve binlerce halkın iştirak ettiği merasime saat 15 yapılacak tenzilât Ankara 18 — Büyük Millet Meclisi bugün Refet-Carutez'in başkanlığın- da toplanarak general Naci Eldenizin arzubal encümeninin karar cetvelin- deki Fatma Safiye Gelgül'e ait kara" | rın Millet Meclisi heyeti umumiyesin- de müsakeresini istiyen takriri ve bu- n& ait encümen mazbatası okunmuş- tur. General Naci Eldeniz, kürsüye ge- İ lerek 1919 da İzir'in işgali esnasında şehit düşen erkânıharp miralayı Sü- | leyman Fehmi'nin hatırasın yadede- mumaileyhin şehadetini müteakip Edgor Po hakkında Talstoy şöyle de. miş: — «Böh» diyor; fakat korkulamı- yor! Eski devletler de onun gibi: Korku- tamıyorlar... sahife de başlanmıştır. İptidâ umumi mec- lis namına B. Cemaleddin Fazil bir nutuk söylemiştir. Hatip demiştir ki: — Türkün, Türklüğün hayat ve istiklâl kaynağı aziz ölüler; tertemiz ve yüksek ruhlarıniıza şehir halkının minnetle dolu saygılarını sunmağa (Devamı 4 üncü sahifede) Buhran ve muvazene vergilerinde hakkındaki kanun Maliye Vekili beyanatta bulunarak lâyihanın yakında Meclise verileceğini söyledi Subaylar terfi kanununun birinci maddesi değiştirildi zevcesi. Lütfiyeye bağlanmış olan 40 lira maaşın “Lütfiyenin vefatı dolayı- sile miralay Fehminin bir memurdan, dul kalan hemşiresi Safiye Gelgül'e bağlanmasını istemiştir. (Devamı $ üncü sahifede) TUZAK Aşk ve macera romanı Nakledeh: (Vâ - Nü) Yakında neşrine başlıyoruz

Bu sayıdan diğer sayfalar: