16 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

16 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N Son Posta *""*—* ! — No, . 2787 t Yazı işleci telefonu: zo:o:ı ÇARŞAMBA 16 — MART 1938 rdm işleri lı.lefonu 20203 Flatı: 8 kurüş ——— —— eee ç- Avrıf’pada yeni karışıklıklar 1 - Avusturyadan sonra- sıra p Çekoslovakya, Macaristan, ıspanyada. Almanya 30,000:Belçika ve Danzigde bulunan talya da 15,000 yeni asker gön-: Almanlar ayaklanıyorlar,birçok deriyorlar, İspanya faciası sona? şehirlerde nümayişler yapıldı, ermek üzere bulunuyor' ! tehdidler savruldu. FRANSA HEYECANDA! Avusturya-Alman hudut Milli Müdafaa komitesi toplanarak dıreklerı dun YIkIİdI Ispanya vaziyetini görüştü! hlh*ınyadn hlıkıîme!çllerln in Franko ile mütareke H ıtler , Vly anada soy Iedlg ıi n utak ta n ga eralaane Yüit e Kat ları müerin| OU Mmemleket Almandır, vazifesini """iîı'.'_f'ğ'mîfâîî“âîa.fğî"ı'fâ'».fî'lîîîgîl" * müdriktir, yapacaktır,, dedi ân Ha(Rnî a [ Hitlerin nutkundan sonra iki saat süren muazzam Sn " Bt R usyaı bir geçid resmi yapıldı, bunu müteakib Hitler Ş SAA * e dtayyare ile Almanyaya döndü Almanyaya T : İhtar ediyor “Fransa ile beraber biz de Çekoslovak- yanın imdadına koşacağız!,, Hitler nutuk söylerken SUAL: uRuslarla Çekler hem- V u — İki yüz bin kişi-|bah «Kahramanlar meydanı» ile bütün en el li Y li rordı hudud değillerdir. -Bu yardım ııerı Ka aa p ae aer e iğağiz et “d B hermar 3 e nasıl yapılabilir?'» CEVAB: «Şimali Romanyada yT ada aa ada Peşte Mmuhabirimizin mektubları Horpb İzpönyadan bir g' TünÜş bBir koridor vasıtasile!» dafaa nazırı Daladier hazır - bulunmuş- e. hava ve kara fada, wkmıhmlenWamw uncu sayfada) Londra 15 (Hususi) — Röyter & - Vıyanada Oıup bıten jJansının Moskova muhabiri bildiriyor: Belçıka, Çekoslovakya, at 5) hâdiselerin içyüzü anzı g ve Macarlstanda Eden, tekrar Ingllız Avusturya Reisicumhuruna ı'llllma,lomu eski kabinesine sefir Fon Papen vermi; Nazilerin numayışlerı Horeeal? Çemberlayn kabinesinde tâdilât yapmağı, Çurçil ile bazı muhalifleri hükümete almağı düşünüyormuş... Paris 18 (Hususi) — Londradan bildi- riliyor: Avam Kamarasının dünkü — toplâhtı. sında cereyan eden müuk eler ve bil- hassa Başvekil Chamberlain'in beyanatı, hın etli tefsirlere yol açmış bulunüyor. ü dönen Şayi- Iın göre muhalefetin iddiala. Ti nazarı İtibara alan — Başvekil Chamberlain, kabinesinde bir tadilât lığına getirmeği ve Churchil — ile bazı muhalifleri de hükümete almağı dü - şünmektedir, Bu şaylaları teyid eden diğer hiç e 8 n AÂl rının ana vatana kar-|bir malümat mevcüd olmamakla bera- ükür p.lp besledikleri ım.ıunbeu kaydettikten|ber, efkâri umumiyenin böyle bir ta- ._,) nname- (Devamı 10 uncu sayfada) dilâtı arzu ettiği aşikürdır. (Yazısı 7 inci sayfamızda 1,2 ve 3 üncü sütunlardadır.)

Bu sayıdan diğer sayfalar: