16 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

16 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Suniğ Ipek fabrikasına yeni binalar ilâve ediliyor Gemlik sunt Gemlik (Hususi) — Geçenlerde A- türkün şerefli huzurlarile açılan su- hiğ ipek fabrikası hummalı bir faaliyet- İ& çalışmaktadır. anın bina ve makine aksa- liraya mal olmüştür. z bin lira daha sarfedile- memurin ve işci evleri yapılmak- kadır. Fabrikada, şimdilik 160 işci çalış- Makta ve günde bin kilo suniğ is- | Hihsal edilmektedir. Yakında, Gi ve istihsal mikdarı üçer misline çı- karılacaktır. Fabrikada, 24 saatlik gün üçe bölün- > sekizer &5 çalışmak- saat —mütemadi işle- fabrika binası bir man- tehri diyebiliriz. Boyabadda Frengi mücadelesi Boyabad frengi mücadele hey'eti, bir, başhekim, bir doktor, yedi de sıh- 4t — memuürün - dan mürekkeb - PTT Gür, 938 kânunu - | hanisi sonuna ka - 57196 — kişi Ni bulmuştur. Mu Ayeneler — birkaç tüne kadar bite - tek, & geçilecektir. — Bayahad frengi mü- 21 yerde teda - cadele başdoktoru tpek fabrikan * Birçok işsizlerin ve genç kızlarımızın iş bulmuş olmaları itibarile, fabrikanın yurddaşlara büyük yardımları da ol- muş demektir. Ağaç bayramı Gemlikte martın yirminci günü halk ve mekteblilerin iştirakil: mı yapılacak, kazanın içinde ve | nındaki küçük, büyük bütün yolların | iki tarafına ağaç dikilecektir. Halkevi bandosu Halkevi ar kolu bir bando teşkiline çalışmaktadır. Bu iş için iki yüz lira| kadar para toplanmış, iyi de bir mual- m bulunmuştur. Halkevi bandosu 23 1 etmiş olacaktır. Bu-| ina bulunamadığı için a-| | nisanda leş üne kadar, Tekirdağlılar Suya kavuşuyorlar Tekirdağ (Hususi) — Tekirdağının fenni su tesisatı için yapılan teşebbüs- ler “muvaffaki - yetle neticelen - miştir. Belediye Reisi Muhterem bu maksadla An- karaya gitmiş, 1 - cab eden makam- larla temas et - miştir. Tesbit e - dilen şekle göre - Belediyeler ban - kasından — ödünç olarak — almacak 165 bin lira ile su tesisatının yapılmasına Dahiliye Ve- kâletince müsaade edilmiştir. Tekirdağ Belediye Reisi Muhterem Vi istasyonu ya - Sami Pilmıştır. Kayaboğazı, Durağan nahi - Vesi, Da Cerçiler; Kaplangu — ve i de merkez ittihaz edil- at memurları bu merkezlerde Uracaklar, haftanın muayyen gün - tinde, mımtakaları dahilindeki is - Syonlara giderek frengi tedavisi .ya - Ot ke 'Tekirdağ belediyesinin — gösterdiği tesisat projesi Belediye bankası mec - lisi idaresi tarafından muvafık görül- jmüştür. Eski tahrirde nüfus 14.000, şimdi i- se 20,000 olan Tekirdağda bu tesisat vücude getirildikten sonra yazm su - dan çekilen sıkıntı artadan kalkmış o « Pacaklardır. Pek yakında doktor ve sihhat me - İurları tayin edilecek, bundan sonra lacaktır. 'Tesbit edilen neticeye göre, Boya - |bankı SÖON POSTA , ö » Memleket rö; taj ! İzmir Akdenizin | Hemleket röportajları: Bolu valisi imar işlerine En modern Şehri olacak İzmir (Husust) — Belediye Reisi Behcet Uz vaki olan beyanatında de - miştir ki: Şehir büdcesini, ihtiyaçları- mıza cevab verir bir hale ifrağ için su, elektrik işlerini belediyg hizmetleri i - çine almak istiyoruz. Bu sene 1,574.460 lık bir büdce tanzim gramımıza — dahi in 75,000 li da: ali, 250.00 a 01 Dört sene evvelki büdcey lanan büdce arasında yüzde y fark vardır. 800 küsur bin İiralık büd- cenin yerine 1,574,460 liralık bir ce hazırlanmıştır. Yukarıda say üç müesseseyi tamamladıktan sonra, İ- ki sene sonra İzmirin büdcesi iki yon lirayı bulacektır. Bu varidat faz- lalığı, kurulu vasıtalarımızla elde e - dildiği için, halka vasıtasız mükellefi - yetler gibi bir ağırlık tahmil etmiye - cektir. Bu sene ağaçlanma, —mevcud yolları tamir işlerine 76,000 lira, yeni- | den yapılacak yol ve mlâk — bedeli 209,000 — lira, G0“bin — lira Merkez ina (l bin lira ay dik. Ge - lecek seneler için şimdiden vâdde bu- lunmak hatırımızdan geçmiyor. Fakat çalışaı , İzmiri diğer şehirlerimiz - den daha evvel Akdenizin en modern ri haline getireceğiz.» nlara 172 bin ve — istikraz belediyeler boar ban! şel İzmirde emlâk do'andırıcılığı zmir, (Husust) — İzmir n bir dairenin adını ku sın bazı kimselere mevhum emlâk sa- tışları vaptığını bildirmiştim, Bu hu - 5 zabıtaca tahkikata devam edil « dir. mekte, «Ö» isminde takib İşlerile uğraş: bir zat, arkadaşile birlikde — güm meurlarından Halük, C: rük müdürü Şerife müracaat — ederek birer ev satın âlmalarını tavsiye mişlerdir. Evler, ikinci — Kordon Reddi İlhak mektebile, yakinindeki ve 251 ,numaralı evlerdi. Üç bunlara talib ölmuş, «O» ya name vererek, 7500 lira da t rek satın elinmasına ra «O» paraları alırca ©: kaybol muştur. Yanılan tahkikatta bu evli resmi bir daireye değil, bazı eşhasa &- id olduğu da anlaşılmıştır, 238 memur im ede- 1 almuşlardır. n İzmir yangın yerinde bomba ve fişek bulundu İzmir, (Husust) — Yangın yerle - rinde, bir'arsada hafriyat yapılırken, 17 sene önce gömüldükleri tesbil dilen yedi bomba ile 22 fişek bulun - puştur. Zabıta bomba ve fişekleri mu- |" hafaza altına atmıştır, iriha ettirilecek- tir, Efgan sefiri Antalyada Antalya, (Hususf) — Efgan elçisi Ayancıkta da frengi taraması yapıla -|badda, frengi musabı nisbeti yüzde üç|tedkikat yapmak üzere şehrimize gel ır, tür. miştir. Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: — Hasın B ey, evi Yocu olanlar, diler mi, »»» bundan sonra radyo din- lerken bir parçayı beğenme. « Telefon edip beğenme- dik diyebileceklermiş! Hasan Bey — Hem telefon gebekesinin ihtiyaca kâfi ge Mediğini söyleriz, hem de bu şebekenin işini birkaç misli çoğaltacak kararlar veririz |bağlayacak ve Boludan geçecek olan asfalt anarak iki şah -| hid ve güm - hilisd, prz lâhiyet -| lerden birinci Vilâyet merkezinde ve kaz. getiriliyor, mektebler ve € usi) — Bolu çamlar, — göller, ler Ülkesidir. Bolu eski de - alma zengin eserler hazinesidir. 1 yaylaları, çamhı dağları, şifalı İl gümüş çağlayanları, mavi erile eşi bulunmaz bedil ve ta- lar yuvasıdır. Hülâsa Bolu tabt bedil güzellikler ser. t morkezi yeşil bir ovanın tam ör - Etrafımı — yanyana — giralayan Jik başlarına bugün kardan n çamlı çınarlı dağlar çer - velemiştir bulu çok kestirme olarak Ankaraya şöseden geçecek yolgular kendilerini âdeta bir ağaç ve orman denizinde zannedecek - lerdir. Bu vilâyetin Ankara, Kocaeli, Zonguldak, Bilecik vilâyetlerine uzanan — ve kazalarla, Ti merkeze bağlayan 050 kilometre - 'ardır. Bolu - Devrek - Zongul - reğli, Bolu - Düsse - Akçükoca yoldan Karadenize ve Düz * Bolu - Mudürlü - Göynük - oliar'le de trene bağlıdır. İktısadi istikbal Bolunun iktisadi istikbali de pek parlak - tır, Bilhâssa Karadere gibi tükenmez ve her nevi ağacı sinesinde beslemiş, — mütenevvi adını sun'ubeşerin henliz eli dokunmuyan 1 toprakları altında gizlemiş zengin or- hükümetinin yurdun her ta- medeniyet düdüğü bu —sukütl gün yerin altinda ve üstün- i servetimiz olan bu hazineler fış- tçi refah u - bu vesile ile Bolu a sayılı Ülkelerin fevkinde bir İdare ve imar işleri 'Tablatın çok sengin kurduğu bu tilkesinin çok zengin bir İdare sistem! de vardır. Cum- metinin kabul ettiği program sür'atle tatbik edilmektedir. Bo- kezinde, kazalarında, nahiyelerin- a vilâ; hınun Bol etinin esaslı bir program dlî nunun çerçevelediği yollardan | işkan valisi Bay Salim Gün- altındaki bütün devlet “me - : şehirde, kazalarda ve — köylerdeki halkı z hir maksad ve bir fikir etra -| fında başına toplamış ufak tefek fikir ay - rnaa nihayet vermiş, ber ferdi Ata - türk'ün, o büyük Önderin gösterdiği nurlu | relah ve sandet yolunda çalışmağa sevket ı mişti yürüye İ bir sükünet ve 'dır. Vilkyet jandarma komutanı | Bekir Sıddık ve Emniyet memuru 'anın Asayiş ve emniyetin devam ve da gösterdikleri hassasiyet ve et takdirlere şayandır. lre ve şuabatın işleri günü gününe r, Valiyi bls.baba gibl seven ve halk, onun yanına — vasıtasız gir - mekte, dezdini dinletmekte ve gülerek evine ve köyüne gitmektedir. Devlet memurları a- rasımda da tam bir âhehk temin edilmiştir. Gündoğanın pek az bir a bıraktığı eserler kayda anda umumi yolları ve şoseleri civar ere nfimüne olacak derecede munta - emniyet Binbaşı zamdır. Bolu vilâyetinin (960) kilometrelik şose - letinin kısmı mühimmi (16,000) Hra gibi pek az bir pâra ve tahsisat sarfile — geçen sene | yaptırılmış, geri kalan aksamın bu sene ik- | maline başlattırılmıştır. Herhangi taraftan Bolu vilâyetinin hududlarına girlidiği zaman yollarımın düzgünlüğü içinde bulunduğunuz otomobilden derhal anlarsınız. Bolu hudu - | çok ehemmiyet veriyor alarda yeni eserler vücude lektrik tesisatı yaptırılıyor Bolu Valisi Salim Gündoğan hazırladığı Cumhuriyet meydanında yapıl « ması kararlaştırılan Atatürk heykelidir. Yae pilacak bu kiymetli eserin etrafı parkla ve tayyare kurumuna ald bina ve elli yataklı asra uygun bir hastane ve ordu evi gibi mo- dern binalarla tozyin çin müsabakada Ru kul binası müteahhidine — ihal Gerede kazarında — (17,000) (6000) Hira bedeli keşifit ri yapılacı Düzce kazasındaki — halkevi binasının evati için beş bin llra konul muş ve bunların ihaleleri yapıjmıştır. Gere- de kazasını medeniyet ve Cumhuriyet nuru- na kavuşturacak olan elektrik tesisatı bit - miştir. Mudurnu kazasında ayni tenvirat ve tesisatın yaptırılmasına başlanmıştır. Vali Balim Gündoğan spor işlerine de çok ehem - miyet vermektedir. Maksadı bu vilâyet da « hilindeki bütün gençleri bir fikir ve bir ga- ye etrafın'a toplamak ve uluzal rejimi bun- lara anlatmak, halkevlerini ve halk işlerini yavaş, yavaş gençlerin faaliyetlerine terket- mektir. Halkevi kolları ve üyeleri mevsim Itiba- rile gençlere kayakcılık, avcılık, yürüyüş ha« reketleri yaptırmakta haftanın — muayyen günlerinde ve gecelerinde halkeyleri salon - larında kanserler, konferanslar verilmek xu retile gençler tenvir edilmektedir. — Valinin halkevi namıma getirdiği sesli ve film alır bir sinema vardır ki cuma günü yoksul o - kul okurlarıta parasız, pazar günleri sosyal yardım kolu çıkarına beş kuruş ücretle ve diğer okulları ve geceleri halka ucuz para mukabilinde gösterilmekte, pazartesi günleri akşamı da köylülere parasız ve salı günleri şehirli halka ucuz Ücretle sinema gösteri! . mektedir. Gösterilen filmler — içtimal, mhhi, Iklısadi! ve ahlâki olmak Üzere halkın içti - mal seviyesini yükseltecek birer okul ma « hiyetindedir. 'Temenni ederim ki bu usul diğer yerlerde de tatbik ediebilsin. Vali yalnız kendisi ça- lışmakla kalmıyor, tasya! Yardım kolu Üye - lerini ve bütün şuabat şeflerini de çalıştırı « yor. Sosyal yardım kolile köyeülük koluna birleştirerek bu Rolların faal uzuylarını dok- tor ve baştar gibi fen ve ilim adamlarını tere fik ederek civar köylere sıra göndermek edilmiştir. Mudurnuda birer asri halkevle. duna giren şoför direksiyonundan makineye derhal altmış yetmiş kilometrelik bir sür'at verir. Bütün yolsuzluklara düşman olduğu anlaşılan Vali köy yollarını da unutmamış olacaktır ki köyleri birbirine bağlayan yol - ları da köy kanununun verdiği salâhiyetle yaptırmaktadır, Vilâyetin yedi yöze yakın köylerinin, an- a göre (690) köyünde — köy kanunu gekte, köylülerin kalkınması ( - ve kaza merkezlerinde toplattı - rına kürslar açtırdmak - unlara köylünün kalkınma yolları- göse dir. Ancak bu vilâyet dahilindeki tovlu vaziyette olmamakla şer otuzar haneden Jgürt seyyiatı olan bu dağı erin bu tarzı teşekkülâtı Cumhuriyet 1 lerini müşkül vaziyellere sevket kâr eller yavaş, ya 4 bu müşkülütr da iktiham edecektir. Atatürk heykeli Vali Salim Gündoğanın bu yıl içinde prog ramına geçirdiği ve yapmağa başladığı iş - derecede takdire lâyik — öotanı suretile köylerin hastalarını ve hasta hay - yanlarını tedavi ve pek yoksulların ihtiyağ- larını teşbit ve bunlara parasız ilâç ve ba yoksullarını yardım kolunun bediyelerini ver mekle halkın Cumhuriyet hükümeline karşı duydukları minnet ve şükran hislerini art - tırmaktadır. Bolu — Halkeri içinde ayırdığı muayene evini baftenın muayyen günlerin- de merkezdeki doktorları muayyen saatler « de devam ettirerek halkı parasız muayene ve yoksulların Büçlarını parasız olarak yap - tırmlktadır. H. Akkaya | Küçük memleket haberleri I Bir adam meyhanede öldü İzmitte Demiryolunda Salihin meyhana - ünde fazla şarab içen kâğıd fabrikası işci - lerinden Hasanın üzerine fenalık gelmiş ve Ölmüyüür. Sinop seferberlik memurluğu Geyvenin Taraklı nahiyesi müdürü Hitmi Bert, Sinop seferberlik memurluğuna tayin olunmuştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: