17 Mart 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2

17 Mart 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a, 4 ip an m0 Dünyanın En Büyük Harb Bahis | ç; #boktoren HasibatleriZ > H Karaciğerin Hazım Timurlenk | Wii hi Tefrika Yazan: H. Take Kes 23003083 b kandiller Emir Temir'in Herhangi Bir Hükümdara Bezemediğini sahibi olduklar TB di el şimdiki elem yi ğ ken undan t hiç kimsenin na; ek gibi geçmiş oldu- © gunu hatuladılar. j adel, ki bise geyerlerdi. Bor- apmayı bilirlerdi. Ti- re a çalışmaya ederi em, see altında ei > dıva oğla edildi. Dis İni dele Geni Tir sıkı emirleri e “sinde cenup tarafındaki ipenin pi yi takım Eoeerlaze oldu uğu görülerek e in temizlendi, (Sahife 108) Timurun anaril “öküz arabalarile dağlardan pe n— taşları biir ançta, Her a Ta tar “ies şehrin hasarı > de iğ Sli gan birdenbi- vi renk, halkın ii bir renkti ğini ve yüksek dağ silsilele- tır, mir Heratın ape nilerini görmüştü, sy yeni apt Anlamışlardı e İşte bu şehre bunun çin and yani mayi şe- bir dedile Semin dlılar Emir Te- mirin her haogi bir hüküm dare bezine diği anlamış- lardı. Bunlar arasında söyle- nen bir söz vardı, onun hak- kında; Demirden e Diyorlardı. eli atı- nın üstünde geçerken herkes birer tarafa çekild.. ER kara oğlanın üzerinde maiyeti erkânı ve a bala duğu halde geçeri bun ların kırmızı v arasında göze çar- pardı. Temire ieraçent agiz e bul tesadüf si ei — ca- miden çıkarken, kâh bir ke- merin İni rg epi ken gör uzun di “tdollalap bandi sine ind bulunurlar. Timurlenk baba: ası, ağla Mendi ı, zevceleri ve harptı fevkalâde hn arar e göermş lan (o büyi andanları için süslü ir “Yaptik. Timurlengin kendisine mah- içi tasavvuru wömkün” olm yan bir şekilde süslenirde. Çadırın tepesi şimdiki çadır i değildi, adeta ev tavanı gibiidi, burası ga ipekten- elmeslar ve inciler asılırdı. (Arkası var) Ucuz odun Karşıyakada tersane kar- şısında Alaybey meydanında ucuz fiyatla toptan ve e Kilosu 1 e tonu 10 e ui fırs tı İkaçırmamalarını rlimma tavsiye © Kullanabilirsiniz Ümit Fabrikası 4 Telefon 1 3047 Çamaşır Wa öyobusil Banyonuzda Emniyetle » «BİR TECRÜBE & KÂFIDİR!» Her Yerden Arayınız Ticarethanesi Kestanepazarı kerpiç, o tuğla gibi ederiz. ler yerine Sinilerle iller —15 ANAM a» — lü iks Markalı > — m Sabunları a, den sonra hissedilen hazım- sızlık, şişkinlik, gaz çıkar- mak, ağırlık ve kesiklik gibi ahvalde bilhassa bu ârâz inkibaz ile (refakat ederse çoh mühim (bir ihtimal ile karaciğerin o vazifesini ifa edemediğine en büyük bir delildir. Karaciğerin hazım iyi ie tesirleri büyük sakla boşalitığı diğer gıda meldelerli pa r. Safra akmazsa ifrazat hiçbir z. O zaman ha zamanda barsakların mikrop- larını da telef eder. Mevaddı Gen iğ Te fazla - Im e (te- müm lk inle elleme mani olur. ciğerin vazifesini müş- kslikedidek sümelerden çekiliniz. Bun başı alkol gelir. İski er üzerine e EK SA 7 » Bun a da yağlı ye: ki enik tuzlu balıklar, tatlılar kris SR yoran şeyler- dır. Kadın “Şanka- larında Tülün | | hi <A Zaman zaman kadın şap- kalarında tül modası teker eski maları bir süz ve menşe'i on tıncı asra d yor. O vakitler Garbi (o Avrupada adınlar gece gündüz yüz- eri maskeli olarak sokaka çıkarlardı. Bunun sebebi şu idi: be- yaz ten medası. Bir kadın ne derece beyaz olursa © iyi en Avam halk mas- azdı. Zampara Ali'nin söyledi ve ve çık evinde (o sakla ar Ladapınada ahıri; gece sevdiği Aralarından kara kedi geçti. alâka uzun müddet gizli kenarındaki bir irisi dan yardım diledi. Bi e komşusunun yok- İağandani istifade ederek o z vi Gece yarısında Nazım arasinda bu dedi-kodu lağına iliş pie mapa su ıp köyük bir ndı. Vak'ayı anlattı ve on- Aliyi kaçırdı. kapı- başına gelenler Rumelide Miami hudud $ ya dayan dı ve karısına ses- boyunda ür ı küçük | lendi ki b şaşırdılar. Ka- köyünde gen sl mes-| dın ne yapacağı telâşile öte- ud yaşanlar Ber ar Receb | ye beriye Sikke âşık da oğlu Nazım, ve güzel | kendini pencereden altı. Fa- Bina Bahriye Siler, Fakat | kat evde üç büyük ve yırtıcı bu saadet (Ouzun sürmedi. | köpek ile karşılaştı. Arala- başladı. üstünü rında boğuşmalar Köpekler 2. k taşlarla ettiler. GeL ğ kğ ve yatağına girdi. Fakat sabahleyn köy kahve- sine çıktığı zaman herşeyi ğrendi ve e karının da hesa- li — NN Bundan bir vel Amer kuraklık oldu. sürü öldüler. vanların si yapılan terey bee hav a ii yarma mişler ve mu muşlardır. Bu yirmi dolarlık DOKTOR Salih Sonad Cild, Saç ve zührevi has talıklar mütehassisi Ikinci Beyler sokak No. 81 er gün öğleden sonra 0000004000408 00000900046 Tallinağtir; Ağırlığı o ise çi cinsine bu para Bile edilmiştir . Bira “pek faydalıdır erikada suz kalan hayvanlar vede batırma. > mek slriğ Bu ak ibi a em yalla Ziümden anla bem li fazla süt verdiler. Bu hay bir sinin sıhhi Miken. la ai si verdi. '......— Bir milyoh do- i Jlar kıymetinde metre kalınlığı olan bu bir milyon dolarlık tek kutru bir metri m sergisinde s hhatı için kaç sene ev- büyük bir Otsuz ve su- sürü Bu arada bir vei İr mis- yoğurdile ağlarıda o nis- gire rg Am bu Kimle ile a beheri eli. Tin altin Sekiz santi- altının eden fazladır. 809 kilodur. mahsus olan Ümidun .. VET EW Eih ıdaresinde Milli Kütüphane sineması BUGÜN Senenin en muazzam 2 filmi birden Kartaca Muharebeleri iğ SÖZLÜ Böceği JEANETTE ie ALLAN JONES AYRICA :- - aidisleri Tel. 2573 : < EEE ELELE EYEK Sİ e ASRİ SİNEMAD Telefon -2394- BUGÜN 5 film 31 kısım 1 - Harb cehennemi (Dünya harb) - Ben seninim (Oynıyan: Birket Helm) 3 -Halk kahramanları Tirise sözlü 4 - Yenini Jurnal 5 - Komik Miki HAFTAYA: İlk defa Türkçe sözlü ıs DD, . wi ronşde . Danimalkada «Hizmetçi kadın» mev- cud değildir Danimarkada kadın metçi adı o yoktur. Onların işini ev işlerine yardım eden insan adını taşıyan kadınlar yaparlar. nun sebebi şu dur: Mari Köln namın- a bir SEY siye öğ evde çok zulüm görmüş, gene görüşmi lili ha Tabak, ırarak zi nkârlık apıyorlar. Bir hizmetçiler sendikası ku; ve bi sendikanın başıdır. Fransızca Öğrenmek İ . stiyenler ekler ya dez ko- mak ve okuyup yazmak istyeekir gaze eml idare üdürüne. müracaat etsinler, Şerait pek müsaiddir. zumunda muallim evlere ka- dar gi ider. TERCÜME İŞLERİ Gazetemiz mütercimi her lisandan ir eler yapar. Kitap, amam ve- | keseye uykun sikalar mi evrakın kâffesini bie dağa son der sid olduğu daireden tasdik ettirir. Bunun için gazete- wi > olunur. ge eğ ke Seza 1 g2 TAYYARE a Z BUGÜN Nefis 2 film birden d1- Kaptan 3 B giFreddie Bartholomev - Spencer Tracy - Lionel Barımo: g wi gi Georges Müton'un en son v İlâv DONYADA NELER OLUYOR? İngiliz Kadınlarında p dükkânı açılmıştır. Dünyanın En Büyük Sikkesi Satışa Çıkarıldı Dünyarın en büyük gü- kesi Çindedir. Ve u sikkenin stlcağ tahmin olunmakta- Yasir Fellâhlarının ven doldurduklarını e e haşyetle yazmakta: 100 aşına Bas ivedi Kutlularken Ölen <adın Yüz yaşına basen ya Sal Şerefine, toplantı yen ve bu zak İngiliz Kral ve Kraliçesinden tebrik Fil alan bir İngiliz ka- dini ar sanda, elinde şambany. ğı olduğu halde ölmüş ie Hamamı İzmirin temiz ve en sıhhi her türlü konförü haiz bir mamdır. Hamamımıza ge- len ALM ar son de- Tece nun kalacal lime vad ve ten ediyoruz. IHSAN ve ŞERİF Çankaya Oteli Balıkesir, rağ ğin kağaç ve Somi miziiği ve het ri; ea ücretleri her Otelim'ze ın kalacaklarını adede Keçeciler 152 N çe ve izli Ge en güzel komedisi mi Jurnal 40

Bu sayıdan diğer sayfalar: