25 Şubat 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

25 Şubat 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

H#em manavı dövdü hem da kendisini yaraladı e d (Jrtaköyde Mecldiye mahal- lesinde oturan dul Mah- müre harım ile «yni evde otu- ran manav Hacı Zühtü efendi arslarında bir para meselesinden kavga elmişler ve — metlcece Mahmure hanım Zühtü efendiyi oda kapısını kırarak fena bir surette dövmekle beraber bıncı- vi elamamış kendini de bıçakla güğsünden yaralamıştır. Terzi ve tefeci gahmutpaşada — İhramiye "AI çırşı.—ıîdı terzi Todori Ne tefeci franlı A arasında para meselesinden kavga çık- mış ve Todori Aliyi döğerek sol kaşından yaralamıştır. IKi batakhane D in Polis tarafındau İkl esrar yeri keşfedilmiş Ir : Bunlardan biri Koskada Hasan paşa karakolu sırasında 2 nu- merolu Ahizedin — kahvesidir. burada bir esrar kabağı ile 120 Girhem esrar bulunmuştur. Ahmet ile Süleyman yaka- Janmış'ardır. İklaci esrarhane gene koskada Medrese sova- fında sabıkalı Hamdloin evidir. Zubita burzyı taharri etmiş Iki Yabak ve bir miktar esrar bül- moşur. u sırada esrar içmekte olan he mdl, Şelik ve Yakup derdest ecilmiştir. Bıçakla taarruz Yrgkapanında mavnacı 18 yaşında Sacık Balıkpaza- rından geçerken Mustafa İsminde biri tecavliz ederek bıçak çek- miştir . Mustafa yakalanmıştır. Himayei Etfal Çocuk haftası haz rl'yor Himayel Ctfal Cemiyetinin bu sen: ilidas cttiği çocuk — bultüsı hazırlıklar devam — etmektedir. Gemiyetin sırf bu hafta - için tertip ctmiş olduğu aliş ve kart- bayrama, iştirak için yekdiğerine gönderecekleri tebrik kartlarında çocukların anlayacağı bir Li-anla küçük Kıt'alar yazılmıştır. Cemi- yetin faaliyetini ve memleketin €n büyük Mubarrir ve şairlerinin çocuk — hakkındaki imeknle — ve şilrlerini ihtiva eden büvük ese rin tabına başlanmıştır. İrtihal ris sefiri esbakı Salih Münür paşanın oğlu ve vekâlet ser yaveri Atif beyin birader zadesi Cemil Münür B. Vefat etmiştir. Cena- Bamazı 26 şubat Salı günü Sanf 17 de teşvikiye camlinde kılınacaktır. Maçka mezarfığına defnecilecektir. Merhumun ke- derdide ailesine beyanı taziyet ederiz. Teşekürname Haseki Nisa — Hastahanesinin müdüriyeti ve bilhasa doktor İrfan Hüscin bey efendi tarafından Matmazel Varsenik göz hastalığı- nın fevkalâde bir sürette tedavi edilmesinden dolayi işbu gazetede ilân etmekle beraber zevat muh- teremeye husüsen şükran ve mi- nettar kalıp tevid ihtiramat eylerim. i —at hakmat daliyacı için 16486 kilo sade yağı ve 27000 kilo mercimek kapah zarf vsülile münakasaya kon- muştur. ihalesi 20 mart tarihine müsa- dif Salı günü saat on dörte Çorluda yapılacıktır. tliplerin yevm ve saati Muayyenci ihalede ticaret odasından musaddak - vesaik ile teminatlarım ve teklifnamelerile Çorlu mubayaat ko- mslyununda hazır bulunmaları — ilân elerur. * Ciheti askeriye — ihtiyacı için Benzin. Vakom, — Gres. — Valdalin giz yağı aleni münakasaya konmuş- tur. İhalesi 98 Şubat 929 günü sast 14 1e komisyonumuz — müzayede Madam Abulsak Üçüncü Kolordu —ithavaat komsiyonnudar salanunda — yapılacaktır. — Taliplerin gartname süreti musaddakalarını yirmi kuruş mukabilinde komsiyonumuzdan almaları ve yevm ve saati muayyenci ihâlede şarınamede yazılı olan şekil- deki teminatlariyle komisfon muna- sa salonunda — hazır. bulunmaları n olun Rictisadi BU. Ticaret kongrası Dün ilk içtimaını yap- tı. Sınat kredi mes- elesi görüşüldü Kongra Gezi, :m.îı Kâ- zım Paşalar Hazratına tazim telgrafları çekti ehrimiz Ticaret odası kong- Ş rası dün Ticaret odasinda içtima etmiştir. Tahmin edildiği üzre kongraya davet edilen bil vmum tüccarlardan ancak 57 tüccar iştirak etmiştir. Kongranın küşadımı müteakıp, oda reislerinden Hamdi bey tara- fından bir nutuk irat edilerek Sınaf ve bahri kredinin mahiyeti hakkında malümat verilmiştir. Bundan sonra Kongranın toplanması münascbe- tile Reisicamhur Gazi hazretlerile vekil İsmet “ve Büyük millet meclisi reisi Kâzim paşalar baza- ratına ve İktisat vekâletine birer at telgrah çekilmesine karar verilmiştir. Kongranın riyasetine Furtun zade Murat ve reis vekilliğine Faik beyler intbap - olunmuşlar- dır. Badehi — rüzmamenin — bir mümerolt mevzudan — sanayide kredi raporu kâtibi umum! Vehbi bey taralından okunmaştur. Bu raporda sanayi kredisine mabiyeti ile kredi ihtiyacının ne süreile temin edileceği ve memleketimin sınal vaziyeti tah- lil edilmekte idi: Raporun kıra aunı mütcakip Ayni zade Ha gan Tahsin, müderris Zühtü, Kâzım Ziya, Tefik beylerden ibaret bir encümen - teşkil olun- müuş, raporun tetkiki bu encü- mene havale - edimiştir. Bundan sanra — sanayi — kredisine — dair Ticaret — Borsası — kâtibi umu- misi — tarafından ihzar — edilen rapor Okunmüş ve bu. rapor da mezkör encümene havale edil- miştir. Müteakıben Ticareti Bah- riyede kredi raporu okunmuş ve bu raporun tetkiki için de Seyri- eli müdürü” “Sadullah, Hamdi Sadikzade Riza, Yelkenci zade Lutfi Beylerden müteşekkil bir encümen intihap edilmiştir. En- cümenler mesaikcrini bitirdikten şonra Kongra tekrar içtima eyleye cektir. Encümenler tetkikatlarının neticesi hakkında — birer rapor hazırlayacaklardır. Yenl tesis edilecek istasyonlar Üktisat Vekâleti tohumlarımı- zan aslahi. için yeni sene bütçesine de tahsisat koymuştur. Aydın bavalisinde tesis edilecek pamuk istasyonunun — yeri taay- yün etmiştir. Manisada tesis edilecektir. Ayrıca Ispartada da eskiden çok makbul ve nefis olan bğu':m yağcılığımızı — ihya için iyağ İstas tesis edilecektir. ea Hazirandan sonra tesis edile- cek olan bu İstasyonlarda, Mani- sada pamuk ve hububat tohum- Jarı ile İspartada da en eyi gül- yağı çıkaran gül Cinsinin tesbiri ilç iştigal edilcektir. İsparta istas- yonuna en son mödelde taktir makineleri getirtilerek taktir yapı- lacaktır. Fiyat cetvellerinin şekli şmaı_u kadar fiyat cetvelleri ilten şeklmle neşrolunu- yordu. Ticaret Odası bunun gün- delik olarak ve “İstanbul Tica- Tet Borsası, gazetesi — şeklinde çıkarılması için Vilayete mura- Caat etmiştir. Avcular cemiyetindes? 1 Mart cuma — günü saat ikide heyeti umu- miye içtima'ı aktedileceğinden mu- kayyit azanın teşrifleri reca olonur, ZAYIİ Şirketimize ait 65 nümarolu tecrübe pilakaları zayi olmuştur. Yenisinin çikartildiğindan eskile- Tinin hükmü kalmadığı ilân olunur. Oromubil Ticareti T.A.S. özn lll anyenaman ğit cE SAA Zayi: Doyçe Levant Liniye kumpanyasına alt Emmi Frederich yapurunun İkinci seferine air W. S. marka ve sılır 2988 1 ve 9 mümaralı ordinoyu zeyi etiğtmden — yenisini 1920 3 | mankemeLemne TASFİYEVAR Adliyede şimdiye kadar otuz kişi çıkarıldı MiKenan, Üs- küdar muddi umumisi ve Ağır Ceza mahkemesi azasından mürekkep olan tasfiye ko- kanunu mucibince tasliye 1930 senesi martına kadar devam edecektir. imdiye kadar tasfiye edilen memurların adedi otuzu tecavüz etmektedir. Tasfiye kanunu mucihince aczi ve suyi hali görülen memurlar tasliye edilmek- tedir. Tasfiye edilen me- murların yerine yenileri alinmaktadır. Kadınlar arasında Cava Tn'fık elendinin zevcesi Se- niye hanım Firdes ve Kad- riye hanımlar aleyhine bir haka- ret davası açmıştır . İkinci Ceza mahkemesinde rüyet edilen bu muhakemede — Firdes hanım da Seniye hanım aleyhine bir dava açınıştır. Firdes hanım davasında Seniye hanımın kendisini tehyiç ettiğini, bunun neticesi olarak çocuğunun düşmesine sebebiyet verdiğini iddia etmektedir. Dava bu suretle vefata sebebiyet mahiyetini arzettiğinden mahkeme davayi salâhiyeti barici — görmüş ve evrakın müstantikliğe iadesine karar vermiştir. Davanın — Ağır Ceza mahkemesine mtikal etmesi muhtemeldir. 77 yaşında mahkâüm irinci Ceza mahkemesinde igara — kâğıdı kaçırmakla maznun Nuri elendinin muhake- mesi icra edilmiştir. Maznun 191,800 kuruş cezayi naktiye mahkâm olmuştur. Mazmun 77 yaşında bulunduğundan cezasının altıda biri tenzil edilmiştir. Baro hey'eti toplanacak Buguıı Baro bey'eti umu- miyesi bir içtima aktede- cektir. Bu içtimada münhal meclisi Anzibat azaları” intihabatı - yapı dacaktır. Davet stanbul müddci umamlllğin- den ; Hasta olduğundan bahisle bilâ / mezuniyet> terkl vazile ederek İstanbula geldiği anlaşılan Çeşme müstantiki İh- san beyle hemen vazilesi başı- na gitmesi lüzümu beyan olunur. MAARİFTE Millet mekteplerinde Artık imtihanlar ya- pılacaktır Ki aylık Millet mekteplerin- deki tedrisat bu ay mıhaye- tinde bitecek - A dir. İmtihan hazır- tıkları yapılmak- ta ve mümeyiz tayin etmekte- dirler. İmtihanlar - Hayvanat enstitüsü rülfünun divanı, Fen fakül- tesine merbut bir hayvanat enstitüsü tesisi için Maarif vakâ. letine müracaat edilmesi tekarrür etmiştir. Bu istasyonda deniz hayvanatı tetkik ve —mütalla edilecektir. Tetkiki arz enstitü- sünün dahili talimaı da — dün Çıkartacağım. Eskisinin bükmü yokcur. Triandalilidis. karar altına alımarak — vekâlere gönderilmiştir. VE MEMLEKET HABERLERİ MÜTEFERİK HABERLER İskân işleri Hacı Mehmet bey teftişe çıkıyor ıııııı Umumi Müdürü Hacı Mehmet bey yakında mülhakatı teftişe çıkacaktır. Bu teftiş seyahatından maksat mu- amelâtı az olan yerlerdeki mec- murları , muamelâtı çok olun İstanbula almaktır. 8 Hacı Mehmetbey ilkbaharda da Karadeniz sahilindeki vilâ- yetlere giderek teftişat yapa- cuktır. Mülkiye mütettişliğine şikâyet rhan bey İsminde bir zat Mülkiye müfettişliğine müracaatla Hektm başı çifliği hakkında bir Işgal mes'elesinden şikâyet etmiştir. Mübadele tahsisatı Mıhuııı mübadele komis- yonunun tahsisatı An- kara le Atinadan geldiğinden memurlarına — kânunusani — ve şŞubat maaşları ödenmiştir. Bu günlerde gelecek yeni tahsisat e mart maaşları verilecektir. Minare kurşunları GCWH fırtınalarda Ayasofya ve Sultan Ahmet camllerinin minarelerisin kurşunlarından ba- zıları uçmuştur. Ayasofyada Iki minarenin kurşunları tamir edil- miştir. Takat | Sultan Ahmedin minare kurşunlarını tutan pe- davraların çürük olduğu görül- düğünden bunların da değişti- rilmesine karar verilmiştr. Bu minarelerin dünden ltibaren tav mirine başlanmıştır. Bir acantanın marifeti K:h seyahat tası İsta- irae ettiği Mimde İstanbul man- zarları diye Tunusun manzara- Jarını göstermekte bulunduğun- dan bunun mena'i için Seyyahin cemiyeti tarafından —Emanete müracaatta bulunulmuştur. Hopada Iki tevkıf Haııoı Asılsız — şayıalar çıkararak tezviratta bu- danan İki KİŞİ tevkif edilerek Adliyeye verilmiştir . Rizede kış izede mebzul — miktarda kar yağıyor, köylüler de sürülerle yaban domuzu vuru- yorlar . Türk Ocağı sergisi 'rııı ocuğunda bugüs ka- dınlar esirgeme derneği taralından bir sergi açılacaktır. Bu sergide Dernek Azaları ta- rafından yapılan el işi eşya teşklr edilecektir. Balık pek az w sene havaların karlı fır- tınalı ve bozuk gitme- sinden diğer Ssenclere nispetle pek az balık — tutulabilmiştir. Son fırtınalı günlerde — balık- haneye getirilen balıkların mık- tarı 20 kiloyu geçmemektedir. Dlyencre ** gönderden bir telgrafta Vilâyetler dahilin- deki — hapishan e — mevcut mi ve mevkul mikdarı Ağır. ve hafif hapse mali- küm olanlar mikdarı İle Devle- te verği ve Sair suretle borçla- ' olmaları ayrı ayrı İstenmek- tedir. Dahiliye Vekâletine 3 güne kadar malümat verilecektir. Yunanlı emlâki Yııııll emlâki hakkında dün Maliye Vkâletinden İzmir Deltsrdarlığına bir. emir- name gelmiştir. ” Türkiye - Yunan Itilâfnamesi mücibince — devlet — taralından vaz'iyet edilmesi lazım gelen bil'umum — Yunan — emvalinden henüz hazinece müdahale edil- miyenler varsa bunlara vaz'iyet edilmesi ve idare — oluuması bildirilmiştir. Neveser iskele oldu * bula celbetdiği seyyahlara EMANETTE Cemiye!t Belediye bu gün son defa toplanacak —— cmym Belediye dün top- danarak — 929 — sevesi masraf bütçesini kabul etmiştir. Cemniyetl Belediye bugünce tek- rar toplanarak mezbal a bltçe- sini kabul edecek ve bu son içtima olacaktır. Bütçesinin maaş kısmında Adarci umumiye maaşatı olarak 94,350 bey'eti fenniye için 62,322, hey'eti sıhhiye için 78,432, hey'eti hesabiyd için 86,640, hey'el tahririye için 24,234, ve ümura iktısadiye için 29,812 Ilra maaş aynen kabul edilmiştir. Yalnız İki ıktısat muavinliğinden biri lağvedilmiş ve bunun maaşı iktısat edilmiştir. Yeniden memur alınacak eyrüseler muamelâtı da S.m_ güne çoğaldığı için kadroya bir muavin ve 15 me- mur daha lâve edilmiştir. Ma- sarifi müteferrikaya tenviriye xaytlarının islâh ve tanzimi içim konulan on bin lira tasarrul edilmiştir. Avrupaya gidilmiyecek Bütçe müsalt olmadığı için 'bu sene Avrupaya kimsenin gi- tmemesi, bu suretle 2 bin Hira tasarruf edilmiş, buna mukabil seyyah celbi faslına 1000 lira zammedilmiştir. Masarifi sıhhiye meyanında Kat ve civarındaki sivri- sineklerin Imhası için 2,500 Tira kabul edilmiştir. İtlalye masratı 194 bin Hradan ibaret olan Itfalye masratının 100,000 Hrası gelecek mutahassısların göstere- ceği yere sarfedilmesi şartile Bize ve fancılı nerkı ba 1/ hafın aynen ipka edilmiştir. Ada çamlarının islahi etra- fında uzun müzakerat - olmuş, içtiman yarın devam edilmek üzre dağınılmıştır. Şileyo un güönderilecek Çuval un bü gün tayyare ile Şileye gönderilecektir. Otomobil zincirteri ehremaneti karlı havalarda lastiklerine zincir tak- İ V | İ İ İ t ğ ; İ İ : : ğ $ İ T | İ l ! : matik seyrülsefer gelerimizin carlığı hasebile İs- Gelen seyyahlar gitti DİİI 22 bin tonluk Transll- vanya vapuru İle altı yüze yakın seyyah Ilmanımıza gelmişlerdir. Providens İle de se) imiştir. Bu vapurların he iklsi'de üçer bacalıdır. Gelen seyyahlar arasında maruf mil- yarder Kohen allesine measup bir gurub da bulunmaktadır. Bu seyyahlar şehrimizin muh- telif yerlerini dolaşarak vapur- larla boğazda bir cevelan ya - tıktan sonra dün akşam İlmanı- mızdan hareket etmişlerdir. Boğazdaki fener dubası oğazın fener — dubası 'tamir için ikt duba arasına konmuştur. Tamiri mütecakip duba yerine ko- nacaktır. 'Halkın işi üstündür Masraf bütçesi 'Deyairde halkın işleri azami sür'atle görülecektir Bunu yapmıyan memurlar şiddetle ceza: landırılacaktır. Dahiliye Vekilinin mühim Dahiliye Veklli Şükrü Kaya ı beyin devairde İşlerin azami sür'atleğ örülmesi için Vilâyet- lere bir tamim gönderdiğini telgraf havadisi olarak yazmış: tık. Bu tamimin pek mühim gördüğümüz aksamıaı neşredi- yoruz. Tarsimde ezcümle deni- Hyor kk Resmi, gayri resmi hiç bir müracamat müsbet veya menfi olsun cevapsız bırakılmamalıdır. Cevaplar aşağıdaki müddet İçi- nde veriimelidir. Gelen kâğıtlar () şekilde olabilir: 1 — Şahsi muamelâta ait me- ktup ve istidalar. 2 — Telgraflar, ve müstacel tabrirat veya teskereler .. 3 — Tabriratlar . 4 — Alelümum lâyiha ve ra- porlar . Şahsi mnamelata alt mektup ve istidalara , telgraflara acele işaretli tahrirat ve teskerelere daireye vurudu tarihinden İtiba- (cderek vekâlete göndereceklerdir. ren 24 saat zartında ielgral , tahrirat veya teskere ile cevap İrek iş, gerek görüşmek için ka verilmelidir . Alelade tahrirat- ların > cevabiı. üç günden fazla techhür edemez .« Tetkikatı müstelzim tahrirat veya telgraflarla alelümum lâ- yıla ve raporların muamelâtım alt olduğu masalara tevdi eder- ken muamele müddetini daire müdürleri tayin ederler. Bu ka- bil evrakıni muayyen müddet zarfında ikmalinden masa amir veya mümeyyizi mes'uldür, Ce- vabı tetkikat İorasına ve mu- haberata mütevakkıf olan evrak şahsi hukuka da - taalluk edi- yorsa keza yirmi dört saat zartında geldiği makama veya şahsa eğer derhal çevap veri- lecek mahiyette ise cevabı, de- gilse evrakın alındığı veya tet- kik olunacağı telgraf veya tah- riratla bildirilecektir. çüncü madde de tayin olu- nan müddetlerden f: masa- sında veya ıı._.n:f evrak bırakan memurlar memurin ka- nunu ahkâmı tatbık slunur. Merkezde her dairede mü- dürü umum! muavinleri ve olma- yan dalrelerde çube müdürleri veya biriaci mümeyizler her gün dalreye gelen evraktau takip ve nemaralarım kayt ve cevi verilmesi lâzım geleni üçüncü madde de muayyen müddetler dahilinde takip veya İntaç ettir. mekle mükelleftirler. Valiler, Vekâletlere yazıla- cak muharrerat ve telgrafları bizzat imza edeceklerdir, ma- kamatı salre olan muhabe- rat için muayla ve mektupçu- Jara İmza selühiyeti verebilirler veya muavine izahat verir. Tebyizde fazla yanlışlıklar yapan ve sür'at temin edemiyen ve tehir ve teehhürü itiyat e- dinen daktilolar memurin kanu- nunun ahkâmı dalresinde ceza- landırılırlar. Telgraflar her şeye takdimen Deniz mübayaat komisyonundan: 1350 t0n Rekompoze kömür. Lavamarin kömür M. M. V. Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzüme görülen kömurlerin kapalı zarfla 18 Mart 929 tarihint Müsadif Paçartesi günü siat 14 te talibi wbtesine ihalesi icra kılnacağından şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin muayyen gün ve sastta Dasımpaşada Ceniz mübayaat S00 komisyonuna mütacaarları . Devlet demir yolları ve li- manları umumi idaresinden : Asgari elli kilodan dun üçreti nakliye alınmamak şartile Anadolu-Bağdat hattının — ber Bangi bir istasyonundan Sincanköy Ahimesut Gazi ve Ankara istasyonlarınt nakledilecek birumum zihayat Ağıç Çiçek ve sebze fidan ve İ eiasyonlar ya '€n alınacak ücretlere dair ve elyevm tarbik edilmekte olan 42-342 ı_"'"..._.ıdv"l,-'ılı yerine kalm olmak üzere yeniden 47 ile 347 numaralı bir evkalâde seyri seri tarile ihdas edilerek 10 920 yarihinden BŞi , bika vaz'i mukatrer bulunduğu ilân olunur. - a malamar almak v n tederik ci e imezkür tatifede ve ye anbarlar maüdürlüklerine anrücent eee lt eeei tamimi tebyiz ve mukayyitler tarafm- dan bemen evraka tevdi olu- bDacaktır. Müdcrüi umuml! muavinleri ve şube müdürleri muaviz ve şube müdürü olmayan daircler de biriaci mümeyizler mühim ve müstacel tahrirat ve teigrafların tarih ve numarasını zaptederek daha evelden tayin olunan müd- Getler zarfında tetkit etmeğe ve ber ay nihayetinde hangi vilâ- yetlerden ne gibi iş'arların ce- vapsız kaldığını bir raporla ddeler ahkâmı Vali ve kayma- kam beyler tarafından takip ol> unucak ve mektupçu ve tahrirat kâtipleri İşlerin süratlc çıkarıl- masından mes'ul olacaktır. Valiler her ay nihayetinde ya- Zılip tetkiklere ragmen cevabı ahnamıyan tahrirat ve telgraf- ların her ay bir lstesini tanzim 18 — Müracaat sahipleri ge- lem odalarına giremezler. İşle- Tinin derecesi ve neticesi hak- kında malümat almak — için merkezde müracaat memuruna müracaat ederler. Mürucaat memuru bulunmiyan dairelerde kâtip efeudilerden biri bu vas zife ile tavzif olunur. Vilâyet. lerde bu vazifeyi evrak kalemi memurlarından biri a eder. Tahrirat ve telgraflar türkçe çümlelerle açık olarak yazıe lacak ve takriratlara bel hal vazılı bir hülüsa konacaktır. Mühim ihtar : Vekil B. bu tamimin niha- yetinde şu mühim Ihtarda bulu- nuyor ve diyor ki : Bir memur kanünen yap- makla mükellet olduğu bir İşi yaptığı zamen ne dereceye ka- dar mes'ul olursa yapmakla müke Tef bir İşi yapmamakla da o der ce mes'ul olacağı dalma hatımde tutulmalıdır. ancak ka- nua ve nizamlarda ve emirna- melerde saraba' olmiyan — ve baalarda yeri bulunmuyan yep yenl İşlerde ve — hadiselerde bir de kanun ve nizamhamelerin sarahatca İstizana talik ettiği :“— münhasır olmak lâzım- u, Aksi ahvalde istizan bidas isteyenler 4 ! & ç | | j

Bu sayıdan diğer sayfalar: