25 Şubat 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

25 Şubat 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYE PAZARTESİ! 35 ŞUBA 3 çi bei Game GN ğ iniz Kiloluk Şişesi 100 kuruş Bağılı baş mahsul Ha — a n a | Yy Hasan Ecza deposu i Amerikanın en birinci mamulâtından Yazı makinalarının en mm RUY L makinasıdır. < rilen Ane KH, KROUBALKIAN © ir çeki süzen Daltoi ve Möroc ve Ödhner Hesap Makineleri Dünyanın En Meşhur En Mükemmel ve En Metin Hesap o Makineleridir ahizi Naim Bey İstanbul Ee Sabi Sıh- | Yapi mic hiye merkezi sertababetinden: İzmir poster Taha i usulle Mevkii münakassa r n. yevmi münakase 7 “Marr-1030 Adnan " Kani | vazediler ir. Kaliplerin Şürnsmeyi ara Müsalapası sokağında münakasıya | günü föda Galata dihümdan hare dülresinde İ kele birinel, ikinci ve üçünü sf ddem yö iin iyacı, için ke )00) kila tarihine ii e ne olarak tespit F görmek mak. üzere her gün Galatada merketimiz Leyazım şubesine ve münskasa günü de saat TA 1 iştirak edilmek için münakasa ve müzayede kanunundaki ihzar ve tanzim edecekleri teklif mektuplarını tayin olunan si merkür merkezde müteşekkil Masrıl korosiyonuta tevdi E vi olanur. DİKKAT İşbu Tüks vapurda her DOKTORUNUZ Size diyecektir ki Mini mini yayi lir “için Özler z muza İlyikile oncak taze, sal ve vizs Per Gi mini fazla bir Sütür. Gi k ve Biolajik “ve fen en temizli Oka zijen keme istihzar olunan BIOKS diş macununu da kullarınız. kamara Devlet demir yolları: ve Bu günkü yeni bilmecemiz l Dünkü bilmecemizin limanları umumi idaresinden: Gümrük hanında 12 delen Bevoğlü mümdrofa mür Helinn geği: i Halledilmiş şekli i vam çok mevadı muzimedin 1041 ve ya Beyoğlunda Perapalas ile 1 Oyuncak (5). Kahvenin Yakardan aşagı: İdaremiz için alınacak 2000 adet telgraf direğinin * miinakasası 11 mart miüâra ve teminatı bir unsuru gıda | Galatasaray karşısında Natta seüahar Mrdeği 000 pazartesi günü: saar (Io) da Ankarsdı Bolu palasti malteme dairedifde Dünün içindirki bir çök dok acentasıa. Telelom; Bevoğu 166 2 BileaiKoyunun yavrasu(#, 1 Ananın nikahlısı (4, buğda a öölledekeik İİ törlür çocuklarını glakso ile beslerler ve 3300) $— Bir kumaş fakat elbisenin | vın kardesi Müakasaya iştürmak edeceklerin deklif mektuplarmı ve çeminati mavakkate- ri Vavrunuza verebileceğiniz en müke- dişmda değil içinde (5 2 — Bir aramız (3), mel'un (5) | Terini mezkür günde saat (15-90) 4 kadar umumi idare yazı işleri müdürlü- emel © geder. Fatal içim güne vermeleri lazımdır. Talipler münakasa Şarınsmelerini (400) kuruş mu 7. Vital ve acenteleri bulünzn JN 5 iy sesi arınönik(3) 3-- Tükendi (5), ayımn evi & ge. vie ME * di emeyi. ner Ankarada malzeme dairesinden Ulaydarpaşada mubuyaat kozisyo Süirekâsı limitet) e müracaat PUMA em nunden tedarik edek Pepe p | gri ea 5- kefirin yapağı çer, (3). ini Katesa İstanbul 62 iğ Mersin sür'at postası un 789 Bir kümes hay > G xe iş i z ©p Balık yağı içemem diyenlere (Mahmur Şevket paşalvaparul 8 Süşubat. sah (de wa nh Zaman ki Beşir Kemal subiyesı | * kavi olduğu iostoriyeti kelisten dei umndan — hareketle | İzmir Antalya; Aldiye, “Mersine gi- yı bzzat balık yağından daha kuvvetlidir. hez ar Balık yağı gibi midey; çabuk iyi eden ilaç ““ d ve “Taşucu, Anamor, gg | şofbozmaz. En müdelerde bile kolaylıkla hazmolur. Yürü. R Aliye. Antalya, İzmire uğra İ0| yemiyen çöceklar için gayet miüessir bir devadır Kreziv al İN yarak gelecektir. —— e EU şir Kemal eczane; < | ——— > EEE ee dir. "Tesiri binlerce defa tec (JAyvalıksür'at postası (MERSİN) vapuru 26 Şubat Salı 17'de Sirkeci nhtumıtidan rübe edilmiş olan bu ilâc ko- aylıkla ve kat'i bir surette hüreketle Gelibolu, Çanakkale, | pm | apn de-Büyük pe Dener piyankosu! | i > likte beli aiğideke > E 2 Gelibolu için. yalnız. yolc alinir, yük alınmaz. .Keşideler her ayın 11. ndedir 2. ci keşide 11 Mart Büyük ikramiye: 39000: liradır. Trabzon ikinci postası (CUMHURİYET) vapuru ISTANBUL VİLÂYETİ DEFTERDARLIK İLÂNATI Galata rıhtirsından h; Zonguldak. İnebolu, Samsutı, Ünye, tüvaler hususunda Pertev müstahzaratini üyük. bir ihmal in temini ve bekası istimal iği Pertev müstahzaratı ile mümkündür. a ar köşk ül clat küşk Rİ — oyda tokat köşkü yakinimdam'cılar küşkü denilen 1. Gireson, Çünkü Krem Verev, Pertev çüvalet podrası, Pertev Briyantin, Bu keşidede 3.900 numara — i erk daaramk. helme İN üze, Herem Ee le, möhemmen bedeli 200 İire, müzeyede ; öğle Pazar kazanacaktır Verev Kolonya Suları; - Pertev Tişmacunu, Pertev Tirnak cilâsı Le « deerdarlıkte yapılacaktır. (428) arif 10 mat 19 İ iresi nütel ketlei et erisa Di Nİ R ılım pe mi ği Ae a el | * Satılık az Anadolu Kavağında sürlicede zaş otağı içinde kâgir Rize, Of, Sürmene, 'Trabyon, alet eşyasıdırlar. a0 bina” muhammen bedeli 300 İlte, müzayede 17, Mirt 1920 da defter Polathano, - Görele, | Gir harap biha, m | Ka PE EE SE â | rlkça yapalı i i İğ san, Ordu, Fatsa, Sanisun, Mu * Kiralık Şerbetç : sta Apo ve kadastro müdüiyetinde Sinop, İnebolnya uğra Devlet demir yolları ve li vel Krl da derdin Yapacak en YA Mya çak, çatal, kaşık ve sşire gol # Kiralık İT; Osman bayırında Soğuk su KR . e » di ak N mahnları umumi idaresinden: ların satın alırken katiyen siyahlanma- İİ) dönüm ve kukübeside yardır Kirası 52 lira; içar ruüddei üç lata köprü başında melez bi kalem eçzayı nbbiye münakasas 10 Mar: 929 Pazar günü saat (i6)da takımları yerino kaim yede 17 mart 1929 da dotterdarlı yapılacaktır. wcmesi Beyoğlu 2562 Mesadet ne. dairesinde ere edilecektir. Münakasıya (Klarlelü alpaka) * Sanlık Ankaz, Eşite Abdülvedut mahallesinin polis karakolu arkasında İİİ hatı alında husust dairede 420 baraka ankuzı, muhammen bedeli 60 lira müzüyede 17 mart 1920 da Def: | YHube acentesi İstanbul.” İnn ve teminat muvakkapelerin 30) akar ar idarç, vazı işleri müdürlüğüne ver makası şartnamelerini (100)'kuruş mukabilinde en, Haydar paşada mübayam komisvanumdar marka vermemelerine erd #ÇKLARFELD- teterlıkta yapılacaktır. (490) | 06 Kiralik Kabetaştki “Yaş iskele ve havuz Kiraya vetleceki Senet; | Kara Deniz Postası j zayede 17 mart 1090 Mpüru 26 Dehteriarlıkta yapılacaktır. 576) | Büylik Liman Şaban SL MRT 7 A EMEEİME at B: nk Ti KE 7 Sal z e bead li ankası Türk Anonim Şirketinden Il i Bedava Terzilik Mektebi: : Tia aran bye mama 26 mar | gn akşaSirkecinmmdat E BAKUS mes sali, gü: sax on düz G si A is ni sac o, üe enli, üpareş Odesa gla İnebolu, i c öy Tük (40) kırk hişteye maç Sarasungi sa, Orlu, Gipissan, 5 Maarif vekâletince Istanbulda bir gündüz Terzilik Mektebi açılıyor. Bu Mektep nehari ve meccanidir . - Mütehassıs muallimleri Belçikadan gelmiştir . Bayram siparişlerinin kabulüne başladı. Siparisler sıra ile gönderilir. Telgraf adresi: ıstanbul Baküs. Telefon B.2723 Mektup adresi: Sişli kır sakak No. 79 senetlerini içtima güğüne-tekadâm eden | Görele” Vakfı kebir, Teabzoyi 10) on gün zarfında banka merkezi idaresine tevdi ederek mukabilind. e Rize e, Mapavri)” dabüliye varakası almalırı ve tespit eğilen gün ve Basta İçtimsa te $ | işkölelerind “azimet : rica olunur, ayet edecektir. Yük ve Yolcu Mektebe ilk - Mektep imezualarle orta Ruzmamci müzakefir : : gin Sirkecide'yeni handa Ehum. | mekteplerin birinci ve ikinci sınıflarında 1 AYAR are rapocuğln kusan Silemçgimei yard YE heyeri #EEİPOlu aceplesite tnürmcanL iğ elo ören talebeler almacaktır. Taşra | İV kaf müdiriyetinden: li. egemen ip olduklür ki tahsil ürakip üeretlerinin tayini, dan talip olacak talebelere kâryola ve Börsühün. Aluparmak cadelesinde buharla i — y ee İ Feri R ' i | yatak levazımatı ve iaşeleri kendilerine ait si ies pi A Üç dükkân dm LE yi dili icap edek 3 mecliki idate Azasının. Yard FEB li er ç amiz rae e beee ön. ir i İY fürs çocuk e me er teminine çalışıla - e müütebieki ei colu in. incili j , olmak üzre yatacak y şıla İmar vi kite yedek üzere pal 6 — Filisel temetilün töyini İklirik Örnözik muayinle İ #4i caktır. Fazla malümat almak isteyenler bl eme p olan lr — “Tömetüanm sermayeye Kalbi hakkında” Ekli hi ani Sirpik * çöcüli diğledini 1 an otuz çu balasiz “mira Ve tedavi, öder, Beye No ubat nihayetine kadar her gün Sultanah- 4 mette san'atlar. Mektebi müdürlüj nüracant etmelidirler akçelerile 18 mart 029 tarihine kadar Hürsa Evkaf İdaresine imlracanz e Amelihayatmektebiösmis. e e 7 YAY A Evkaf müdüri ti e K Doktor A. Kutiel sm»Doktor Artin Horhoroni A Te iye nden: müdür lüğünden: e e goklayu idrar darlığı, Bostat mike ilin sene aliye Mart ak MS — yoklamalarının icrasına (95 - Şubat. 090) tarihinden itibaren “inübaşerct Son sistem yazı makinalarile techiz edilen bs“ daktilo kursa 15 Şubaı | meiiktidar, ve belgevseklişi serin Bel soğukluğu, idrer darlığı, portast, hastalıkları, bel gevü- Mİ, öneceğinden eshabı maçın mah ihciyatiyelerine imlâ Ve tasdik | tehindenberi, yeni tulebe kaydına başlamıştır». ve cilt ile Girengiyi ağrısız tedavi © kliği ile frengiyi en son usul ve ağınsız şırıngalarla kati $| chirccckleri ilmübaherle maaş senedi resmi ve cüzilan vE hüfuz, teskereler, Son sistem Vostok we Öliyeti çazı mekiilirile techiz edilerek tllebeye < Karaküyde Börekçi “firma sıra- Mp tedavi eder, Beyoğlu Tokatıyan Oteli yanında mekte, ni yanlarına alarak yoklamalarını icra ettirmek üzre her gün İstanbul Evkaf | her cins yazı makinası üzerinde çalı ni verilmiştir. Namzet olarak | seda 9* İçin sür'sle türacantları lâzımdır | MESUL Mk mr sokak No 35. Telefon: Beyoğlu 3152 wnüdikiycti muhasebe kalemine müracaat eylemeleri ilân olunur, akdedilen Him ve Bn yerlerine kaypeti ğ t önüm ii İN le ni 0 di lm di GPS hi adli d

Bu sayıdan diğer sayfalar: