15 Mayıs 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

15 Mayıs 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ke— Txzüne çıkabilmişti, oh. .. ı&_—d Bak işle bu Şiiliyelin İelrikası : 7 İena haratis! “Korkma ,, Korksaydı Tepedelenlinin inine kendi ayağıyle düşermiydi AYHAN Yan baralaki merüirenden ni bir at göründü Tahir Abbas, aşağıda kayık-|rinin merdivenlerinde gani bir ta ti. İlyas çoktan yukarıya çıkmış tı. Kara delikten içeriye süzül- müştü. Menfezden bir adam fe- rah ferah yürüye bilirdi, İlyas esu» kapısından geçerken güç- lük çekiyordu: Kemer dar ve çok karanlıktı. İş buradan geçesiye kadardı. kalmıştı. Anlaşılan — burada| ışık görünüyordu. Sonra sağnak silahtarın dönmesini bekliyecek | fasılaları arasında taş merdiven leri döven ağır ayak- sesleri i- şittiler. Bak işte bu fena havadisti İl- yas elini silâhlığındaki kuburun kabzesine götürmüştü. Bir tu- zağa düşürülmekten korkuyor- du. Ya kendine oyun ettilerse. . bu ayak sesleri ve bol ışık an- İlerisi kale mazgallarını basa-|cak «Tepedelenli» ansızın maz- maklayan taş merdiven idi. Öte gallgrqıh Nöbetçileri - teftişe yanını İlyas pek âlâ biliyordu.| geldiği zaman görüle bilirdi. O taş merdivenden belki binler- Detmnek «ihtiyar Ali»s bir şey- ce defa çıkıp inmişti. Kaçdefa|ler sezmişti ki: Gece yarısı so- kalenin müdafaasında yararlık-| vuk movuk demiyerek iç kale- lar göstemişti. deki sarayımdan — dışarıya çık- Hele. . kemerli geçidin öte yü|mıştı. geniş Eğer böyleyse, İlyas bitmiş bir nefes alabiliyordu: Rüzgâr| mahvolmuş demek - olurdu, İl- Avük sovuk yüzünü dalryordu.| yas önünde giden adama: .,Geçidin tağ merdivenlere çı- “kan iç kapısı kenarından iri bir “adam karaltısı duruyordu. Ya- vaşça: — Gel! , diye mırıldandı. İl- yas bir şey sö: . Onun ar- dına düştü. Karanlıkta usul v-| sul merdivenleri inmeğe başla-| dılar. Artık kale havlusuna ayak basmışlardı. İki adam bir lahze karşı karşıya, nefes nefese gel- diler, Birbirinin soluklarını du- yup sayar gibi oluyorlardı. Şim- di ne yapacaklardı? Öteki ; Tlyasa eğilerek fısılda- dr, dedi ki: — Tamzamanı.. iSelfo bonö» *Kosta buçâri» «Bayram» «Se- lim çâmi» «Fehim çami» hep iç kalede, .. — Ya Elmas bono? — BSeni bekliyor. .. — Selfoya açmadın mı? — Elmas bırakmadı. Karda- şına emniyeti yok. Ben nasıl emniyet ederim? — Doğru.. gidelim. Elmas nerde? — Benim kulemde, . korkma «Beosar aldım. .. Silâhtar İlyas gülümsemiş- ti: Korkmak mı? Korksaydı ca- nını ııszııı alıp da Tepedelenli- nin İnine kendi ayağıyle düşer miydi? Fakat, nihayet bu sayılıp dö- külen isimler ne idi? «Koçari» «Bonö..» ve bunların şu iki adamla ne - alıp verecekleri vardı? Vaziyetten anlaşılıyordu ki, o lakapları taşıyanlar — ihtiyar Ali paşanın en korkunç adamla- rıydı: Evet., en korkunç ve eni sadık silâhşurları.. , İlyas, kendini kaleye alan a- gdamın ardına takılmaktan çe- kinmiyerek emniyetle yürtiyor- du. Hey. .. şu saat kale meyda- nımda olduğunu Tepedelenli haber alsaydı, kim bilir nasıl dalkılıç meydan yerine uğraya- rak eski silâhtarından hesap sormaya savaşırdı? Kale meydanından hızlı hızlı yürüyorlardı. Zaten gidecekleri nılıe okadar uzakta ditğı'!di. lah., aki dirseği selâ- metle Wımy. bakryordu. Yan taraftaki bedenlerden »: — Durt dedi. eli kuburun sa- bitmedi —e (ÂNLAR ea Emlâk sahipleri Kış Mevsimini düşününüz !! Damlarınızı ve taraçılarınızı ARKO KOMPANİ KLEVELAND fabrikasının malzemci tahaffaziyesi- İN İstimali — süretile rutubetten ve SUyun nufuzundan vikaye ediniz. Acente ve depozlerleri: İstanbülda Menaşe Kanzah hanında S. JAKOEL mahtumları. Telefon, İstanbul 645 Konya kız muallim mektebi müdürlüğün- den: 1— Mektep terisilinde yapılacak mücedder pavyon 20 güü müddet nihsyetinde pazarlık suretile Hhale edi- lecektir. 9— Pazarlığa Iştirak edecek mü- teahhitler bu gibi inşaatı yaptıklarını emanet mlmarlığından tastik ettire- cekleri ehliyet vesikalarile mektep idaresine müracaat ederek şartnamci fenniyi ve projeyi alup mahallini tetkik edeceklerdir. 8— Berveçhi balâ ehliyeti haiz Olup şartnamel fenniye ve projeyi almış ve mahallini tetkik etmiş olan mütsahhitler yevmi İhale olan 30 Mayıs 929 Perşembe günü defter- darlık makamında müteşekkil ihale komisyonuna ehliyt vesikalariyle tek- lif edecekleri fiatın yüzde yedi bu- Çuk nispetinde teminat mektuplariyle beraber müracanları, ehliyeti balz olmayanlar iştirak — edemiyecekleri gibi mukabil teklifatta da bulunama- yacaklardı: MİLLİYET WFramanda Aİntihap sonu Zazer sosyalist vaya muhafazakârların değildir.. | — Paris, 15 (ALA) — Tan ge- zetesi belediye intihaplarından bahsettiği sırada diyor ki: * Bu İatizama, usulc müstenit, terak- kiye matuf cümhuriyetperverane | siyasete tamamile bağlı ve za- dık kaldığımı göstermiştir. Bu siyaset etrafında toplanan vasi bir cumhuriyetçiler fırkasının ne mubafazakârların geri gidi- şime, ne de sosyalislerin lüzu- mundan fazla ileriye atılışlarına tabi olmak niyetinde değildir. Zafer kiinde ?.. Parls, (Havas) 13 (A.A.) Radikal - Sosyalist fırkasının icra heyeti, dahiliye nezaretinin lstatistiklerine itirazı havi bir teblig neşretmiştir. Bu tebliğde cumhuriyet — temerküzüne ait kazançlardan çoğunun sol ce- nah cumhuriyetçilerine nispet ve Isnat edildiği, halbuki fırka merkezine gelen malümatın be- | lediye «zalıkları için yapılan intihabatın Radikal - Sosyalist fırkası İçin parlak bir zafer | teşkii —ettiğini İspat eylediği zikrolunmaktadır. Saatta 89 mil! Londra, 14 CA. A.) — Valmy namındaki yeni Fransız muhar- ribi sür'al tecrübeleri esnasında satta 39 mil 03 not mesafc kat- etmiştir, ki bu hakiki bir rökar- | dur, Karol meselesi Tazeleniyor mu ? | Bükreş, 14 ÇALA.) — Prens Karolu medh ve sema ettiği rivayet olunan ve hükümet ta- raftarı ayandan bulunan “Kor- neskonun,nutku hakkında meb- usan meclisinde bir istizah tak- riri veren M.Dukaya dahiliye nazırı şu cevabı vermişi leket kat'? sürette kapanınış olan hanedan mes'elesi hak- kında yeniden müzakere açıl- ması teşebbüsüne karşı Iâkayi kalmaktadır. M. Korneskonun nutkundaki imalar bazı tedabir İttihazına lâzum göstermektedir. “Ekseriyet M.Dukasın nazırın sözünü kesmesli mani oldu- gundan Liberaller protesto ma- kamında salonu terketmişlerdir. Parlamento Haziranın onbeşine kadar tatili mesal etmiştir. İran felâketzedeleri Moskova, 138 (AA) Horasan hareketi arzı felâketzedelerine mua- hükümnti ha: venet için Türkmenistan tarafından teşkil Oolunan he reketi arz mahallerine akçasbattan hereket et vadaki İran sefiri yapılan î netten dolayi hükümetl namına te- şekküratta bulunmaştur. Mısır bütçesi Kahire, 14 CLA) — 1020.1020 senesine ait Misir bütçesi 8 milyon 460 Bin Tnigiliz Hralık bir açık gös- termektedir. Ba miktar İhtiyat akça: ak mebaliğ ile kapatıla- Sul kastı itiraf Paris, 13 ÇA.A.) — Kovno dan alınan haberlere naza- ran, Bosillus Voldemarsa kar- şı yapılan sul kasta İştirak ettiğini! Itiraf eylemiştir. Ruslar otomobil yapıyorlar Moskova, 13 (A. A.) — Büyük bir otomobil fabrikası inşasına baş- lanılmıştır. Bu fabrika, — “Xijni-Nov- görot, ta yapılacak ve senevi verimi 60,000 kamyon ve 40000 otomobil olacaktır İLÂNLAR Intihabat memleketin nizam ve | 15 MAYIS semaremmaemmeet !| HARİÇTEN ALDIĞIMIZ HABERLER terede İv'rııııâ karışık mı? Chanberiain şöyleliyi nutukla böyle diyor! Londra, 13 (ALA.) — Sör Austen Chamberlain, dün *Birmingam, daki intihap dalresinde İrat etmiş olduğu nutukta, Avrupadahenüz yapı- lacak bir çok şeyler olduğu nu söylemiş ve demiştir ki Avrupa muhitl eski husumet lor ve kinlerle doludur. Ma- amalih Aavrüpanın vaziyeti beş sene evcikine nazaran çok müstekardır. bir çok ne- sillerin miras brakmış oldu- gu nifakların neticelerini bir ikt sene zarfında silmek mümkün değildir. Şimdi mil- letler, hudutlarda gürültülü bir şekilde karşılaşmamakta cemiyeti akvamda yekdiğeri- ne mülâki olmaktadır. Ce- miyeti akvam, bir çok sene- ler sarfetimiş olduğu munta- zam mesalden sonra Alman- yayı cemiyeti akvam, mecli- sine aza olarak'kabul etmiş- tr. Bu suretle Almanyaya karşı değil, Almanya ile be- raberce çalışmak imkânı ha- sıl olmuştur); Rusyada yapılan tetkikat Londra, 13 (A.A.) — İngi- giliz- Rus komitesi azası İn- giliz ticari heyetinin Rusya- da yaptığı seyahat hakkında tam bir rapor hazırlamakta olduklarımı — bildirmişlerdir. Komlite azası acllen büyük siparişler elde edilmesine in- tHizar etmemekte fakat vazi- yetin mükim surette tevazzul ye tenevvür etmiş olduğuna | ve Rusya İle lügiltere arasın- da memnuniyetbahş - ticari münasebatın bilâhare tecssüs | edeceğine Kâll *bulunmakta- dır. Ucuz ekmek Londra, GAÇA A) Times gazetesine nazaran, Şimalt ve Cenubt Ameritada bulduy mahsülünln meb- züliyeti talepten zivade arzı intaç etmiş ve bu yüzden buğday fiatı düşmüştür. Bu Sayede - son seneleride ekmek imali — pahalilermiş. olmakla beraber - vakında ekmek - fistımn harnren evelkinden daha wcuz olması mühtemildir Kont bu.d ri öldü Bologae, 4Ç ASA ) — Kont Bosdari vefat. etmiştir. Muma- Veyh Avrupanın bir çok payi- tahtlarında — İlalyanın orta ve bilyük elçiliği vazifesin gürmüş- d ve 1926 dan berl Berlinde büyük elçi olarak bulmunyordu. ERLAE el ç Bevlel demir yolları ve limanları umumt idaresinden: İdaremize üzumu olan font bonu ve teferrmati münakasası 8/6/920 Cumartesi günü saat (16) da Ankarada, malzeme dalresinde icra edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin tektif mektuplarını ve (1350) Türk liralık teminatı muvakkatelerini yevmi mezkürda saat 15,30 a kadar tumumi idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri Tizımdır. Taliplet münakasa şartnamelerini (500) kuruş mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpışada mubayaat komisyonundan tederik edebilirler. Devlet Demir yolları ve Timanları umumt İdaresinden Önümüzdeki Kurban bayramı için 15/16 gece yarısından 25/26 gece yarısına kadar tenzilli tarife tatbik edilecektir. Evelce ilân edilmiş olan tarifeler bu suretle tashih olunur, Umumt idare Çimde Rahatlığı sevmiyorlar Bondra, 14 (AA) — Bir Japon menbamndan bildiriliyor- Cbanzi kuv- vetleri reisi olan jeneral *Yenchichan, ile, Mançortnin hakimi mutlakı olan jeneral “Tehangsenbllang ve Nankin hükümeti reisi Jeneral “Tehiangka- ichek, arasında Cesrarengiz hattı ha- reketi iktidar mevklini ele geçirmeğe çatşmakta - olduğunu — farzettirmekte olan ve bali Bayırda. Honana bakim olan — jeneral ** Fengyouchianh , e karçı' bir derifak aktedilmiştir. — - ilân Kurban — baytamır — münasebetile Osmanlı bankasının, Galata, İstanbul ve Beyoğlu deireleri 90 muyıs pa- zertesi gününden 28 mayıs perşembe gününe kadar (pergembe dahil) ka- pah bulunacaktır. beanbul mahkemel asliye birinci tcaret dalresinden; Türkiye senayi ve maadin ban: kası tarafından Beşiktaşta Cihanntima mahellesinde | numerolu kereste ve mahruket deposu sahibi İskeçeli Ha- san Tahsin bey aleyhine 928/1571 nümero ile bir Nmre muhacrer şenet mücibince matlubu bulunan 1600 Tiranın “ tahişll davasında müd- deleleyhi mumaileyh Hasan Tahsin beyin ikametgâhı hazın meçhul bu- tunduğu anlaşılmakla H uşülü mü- A.l—nîz—dıı Tanımıyorlar Almanlar düşündük lerini ilân ettiler.. Kaç kişi öldü? Berlin, 13 (ALA) — M.Schachi Almanyanın alacağı ve borcu hakkında siyas? noktal nazar- dan alınacak tedbirlere dair Ren-Vestfalyadaki oanka şube müdiriyle görüşmüştür. Müza- kerat esnasıda hazır bulunan sanayi erbabı Alman murahhas | n | Eşret, Yunüs Nadi, Reşit Galip, doktor Refik ( Bursa ) , hey'etialn Pariste giriştiği ta- ahhütlerden dolayı hiç bir mes'- etmiyeceklerini erbabı uliyet — kabal bildirmişlerdir. Sanayi kârlıklarda bulunamıyacağını söylemişlerdir. Londra, 14 (A. A.) — Daily Mali Pazisten istihbar ediyor: Alman tazminatı hisseleri mes- elesinin yakında halle dlimesine intizar Glunmuyor. Bu hisselerin tarzı tevzli Nisan muhtırasında tesplt edilmiş olan şekllde ola- caktır. Berlin,. 13 (A. A.) — Welt-am- Abend guzetesine nazaran, 1 Mayısta vüku bulan kargaşa- lıklar esnasinda ölenlerin mik- tarı, yeni vefat edenlerle bera- ber 27 ye baliğ olmuştur. Zeppelin balonu gidiyor Friedrichshufen, 14 (ALA) — Könt zeppella balonu 15 Mayıs- ta Amerikaya müteveccihen ha- reket edecek ve 59 yolcu İle Ghihago hayvanat bahçesi ta- rafından satın alınmış olan bir göortli hamil bulunacaktır. Izahat ta verdirmediler Berlin, 15 (ALA) — Prusya diyet meclisinde komlnistler şid- detli gürültülter çıkararak Dahi- ilye nazırının 1 Mayıs hadisele- vi hakkında İzabat vermesine mani olmuşlardır. Almanlar galip Madrit, 14 (ALA) — Davls ku- pası için Almanya ve İspanya takuırları arasında yapılan maç- ta, Almanlar bire karşı dört sayı He galip gelmişlerdir. Rus - Alman müzakeratı Berlin, 13 (A.A.) — Bir mü- ddet teahhura uğramış - olan Rus - Alman ticari müzakera- tına Haziran ortasında yenlden başlanılacktır. İtalgya - Papalık Berlin, 13 (A.A) Romadan bildiriliyor: Mösyö Mussolini, Italya parlamentosunda Vatikan e İtalya arasında müstakbel münasebattan bahis olarak iki buçuk saat devam eden bir nutuk İrat etmiştir. Okranyadan şikâyet Berlin, 13 (A, A.) — Lehistan hükümeti, Okranya mümessille- rinin Lehistan hakkındaki dost- luğa mugayir olarak sarfetmiş oldukları sözlerden dolayı Mos- kova hükümeti nezdinde şikâ- yette bulunmuştur. Çinli iayyareci nerde ?. Berlin, 13 (A.LA.) — Nankin- den - bildiriliyor : Refakatinde Danimarkalı Yohansen bulunan ve İngiltere İle Çin arasindaki 22,500 — kilometrelik — mesafeyi kutetmiş olan Çizli tayyareci * Wenlintcben, Amoy a muva- —a İLÂNLAR aa Ruznamei müzakerat 1 — Hisselerin kâffesline Iştirak tashhüt olunduğunun ve bunların rubu bedellerinin tesviye edildi. ginin tasdikı. 2— Mürakıp tayini 8— Tesis masraflarının kabulu Tesis etmekte olduğumuz Kan- dire halk orman işletme Türk anonim şirketi tesis hey'eti umu- miyesinin 3 haziran 1929 pazar- tesi günü saat on beşte şirketin muvakkat merkezi olan İstanbul- da Ömer Abit hanında ikinci katta 25 numeralı yazıhane de içtima — kararlaştırılmıştır. alâka- darana ilân olunur. Müessisler namına Hurşit KURBAN DERİLERİ Istambul Tayyare Cemiyetinden: hakemeleri — kanununun — 298 inci maddesi mucibince beş gün zarfında cevap vermek üzre 141 nci maddeşsine tevfiken bir ay müddetle ilânen İlgat ifasına Karar verilmiş ve arta- hal süreti mahkeme divanhanesine talik kılınmış olduğu ilân olunur. Kurban derilerinin beheri yüz on kuruşta talibi uhtesinde olup mayısın on altıncı porşembe günü saat ön dörtç pazarlık suretiyle verileceğin- den fazla fiyetle taliplerin Cağaloğ- lundaki şübemize müracaatları ilân olunur. JOsenelik maaşlar Son Haberler' Ankara şehrinin plani Jüri hey' eti teşekkül etmişli bugün içtima yapılacaktil Eeaem BN Ankara, 14 (Milliyet) — Ankara şehir planlarını tetkik edf juri hey'etine atideki zevat dahildir. Btanbul şehremini Muhiddin ve Ankara şehremini vekili V Beylerle Aziz ( Eaznrum ), Asaf ( Bilecik ), Haydar ( Istani Kâzım ( Aksaray ), Mitar ( Aydm ), Ziya ( Çorum| Mahmut ( Sürt ) , Falih Refkı , Necmeddin Sadık, Rf mütcahhitlerinden mühendis ziya, Evkaf hey'eti fenniye mü mühendis Vehbi, Sıhhiye vekâleti neşriyat müdürü zeki Nasır, Esat, Namık İsmsil, mühendis — Burhaneddin, Belediye - azas mimar Cemal, Maliye müsteşarı Ali Riza devlet demir — yf müfettişi umumisi - Muhtar ve müze müdürü Halil Beyler ilk ictimaını belediye meclisi salonunda ye Vekâleti yeni planı tatbik için bir inzibat ve lük Jâyıhası hazırlanmaktadır. Fransızlarla itilâf ediliy Ankara, 14 (Millyet) — Fransızlarla aramızda meselelerin kat'i bir Itilâfa raptı bir gün meselesidir. Orta tedrisat daimi ve serbest muallimlerinin terfileri Ankara, 14 (mıllıyu) — Orta tedrisat daimt ve serbest llmlerinin terfileri hakkındaki lâyıha ile Şark demir yolları, f kusaba hattı ihtilafnarıcleri meclise tevdi edilmiştir. Lüyıhalar menlerde tetkik edilmektedir. Konyadan Ankarayya bir hey'et gi Konya, 14 (AA.) Kuraelik ve bütçe tadilâtı hakkında bulunmak üzere bu gün meclisi umumi Dahiliye vekâletinden istihsal Mezuniyet Üzsrine fevkalide olarık içüma etmiş ve mühim ittihaz eylemiştir. Memleketin vaziyetini bükümeti merkeziyeye üzere —meclisten — müntehap bir hey'etin Ankaraya İzamı cürmlesindendir. Meclise yerilen n vele ve muahede Ankara, 14 (Milliye) — ile Imzalanan uzlaşma adlı tahkim mukavelenamesi, Türkiff landa ticaret seyrisefain —t namesi, Türkiye-Bulgaristan müzhedesi ve Türk-İngitiz Vi ticaret memurları mukavelesi tevdi. edilmiştir. Eskişehirde yağ Eskişehir, 14 ( mülliyet İğ Çok faydalı ve şiddetil bİLİ mur devam etmektedir. M. Tridin vefati Ankara, 14 (Milliyet) — on senelik maaşların sureti tesviye- sinde bazı mahaller mal sandık- larınca başka başka müamele ifa edilmekte olduğundan on seneliği tahakkuk ettirilenlerden istihkak. ların defaten tediyesinden evvel vefat veya sair süretlerle hakkı sakıt olmuş olanlar bulanduğu taktirde bu istihkak aynen vere- seye tesviye edilmeyip evel e- mirde maaşın alelf usüul — diğer vereseye intikal muamelesi yapıl- ması ve tarihi vefata kadar mü- teveffanın üçer aylık maaşattan olan İstihkakının da vereseye ve- raset ilâmm mucibince tesviyesi lâzım gelir. Varislerin intikal muamelesi yapıldıktan sonra maaşları yüz kuruşu tecavüz etmediği taktirde bunların on seneliklerinin defaten verilmesi ve kezalik def'aten tedi- ye anına kadar mebdei tahsisten yant hakkı sakıt olan kimsenin hakkının — sukütünü — müstelzim vaziyetin hudusu - tarihinden iti- baren güzeran olan aylara ait maaşlarının badel intikal baliğ olan mikdar üzerinden tesviyesi iktiza eder. Ankara, 14 Cmliliyet yi Amerikanın — İrandaki güzarı M. Tridin Tahrandâ burada kendisini - taniyaf venler Üüzerinde derin PİT süt oyandırmıştır. Romanyada iskonl0 Bükreş, 14 CAA) — MH İ bu günden İtibaren iskont? yüzde sekisden dökuz buttl” maştir. Ankarada ser$” , Ankara, 14 (Müliye) g3 sergisi yarın açılacak VE ei y tarafından bir notuk İrat © Aynı günde esirgeme demefi | Ancak — hidemati —ümümiyel | de açılacaktır. devletin istilzam ettiği her hangi Maaş u,M mütehakkak masrafın tediye edile küydü Ğ bilmesi karşılığının aynen bütçe- Tayıhası etrafindaki terkikati ye konulmuş olmasına mütevak- | edilmektedir. ) kıf bulunduğudan gerek on sene- iy liklerin ve gerekse ayni suretle | Işarı ahire kadar ; müktezi olduğu / Maliff tince tamim olun! masraf kayt olunan ve bütçede kaşılığı - olmayan sair düyunüun aa | İLÂNLAR —w Devlet Demiryolları ve Lİ : ları Umumi İdaresinden: Geçen Ramazan bayramında olduğu misillu ı(uwı da Seyahat edecek yolculara 16417 Mayıs 029 gece ııdı'd ğ 27 Mayıs gece yarısına kadar — tenzilâtlı bayram olunacaktır. Fazla malümat almak arzusunda bulunulduğu İarımıza müracaat munlaosı İlân olunur. ISTANBUL RIHTIM, DOK VE TÜRK ŞİRKETI Ş at ça stanbul rıhtım, dok ve antrepo Türk Şirketi umümiyesi 26 Mart 1929 tarihli celsesinde, hakkı P| senedatına *,8 nisbetinde bir faiz itasını tahtı kar#ft Öi ymdi faiz -vergi tenzil edildikten sonra- 1 Hazıran 1929 # iber baren 53 ve 54 nümerolu kuponların ibrazı Üzerile için 11 frank hesabiyle, hamili senedin arzusuna göTE Ülüg kambiyo piyasası üzerinden Türk İirası olarak vEYA çek İrangı olarak Osmanlı Bınhlndıhıılllol! yEr rakdiri? TÜ

Bu sayıdan diğer sayfalar: