15 Mayıs 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

15 Mayıs 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kondlini vurdu Ülus selarali yarsonu Yöğsüne kurşun sıklı Yabyada Rus sefareti garson- larından 28 yaşlarında *V! Köğsüne kurşun sıkarak Hidisini Sağır sürette yarala- Hir, İntiharın sebebi malümi Cildir. Vasilof ani bir sür inde hayatına — kıymak *diğini beyaa eylemiştir. Yangın çıkmışsa da yeti- k söndürülmüşt ———0 Tavuk hursızı D Ayge Halıcıoğlum y Titrinin evinden Üç tavuk üK Şalvarının içine koy- da tavuklar gıdaklamağa Müy ve Ayşe yakalanarak r gerl alınmıştır. —— 'on polisce aranıyor Hırsız hizmetçi "ktaşın Abbusağa mahâl- inde Bedire H. in hizmet- Firan an, hantmın 60 İlrasını ? ve 20 günlük çocuğunu Karak kaçmıştır. Hırsız uşak Bimd. k e gilt Alaca mesolita Fat- | Mlın 55 yaşındaki u; Yükte halif, pahada ağır Sırlıyarak kaçmıştır. bi Sekteden ölüm 'anında Salih paşa ma- "“hııne oturan 20 yaşla: Ali kaptan dün Beşikta; n iskelesinde kalp sek- $ " Ölmüştür, N.'e"'lelı ite €ci cinayet ?*"allı Ahmedi Vala koyarak hehre attılar —earam YAŞAMA Yenişehir - kusabasına İ “:neırı. mesafede su başı Nır:—’llndnr geçen Koca su "'n—. bir çuyal derununda B Iıı Cesedi görüldüğü ka- t ŞNiye heyeti vak'a'ma: Ctek İcra ettikleri tah- Cesinde — cesedin Bij Tden — Abdullah bde Sinda Mehmet oldu- Hüerin alınmasiyle Kayma B Ş 9 de darp — ve cerh N, Gtüldügünden — zavallı akı sıkı kollar G Siki kolları - bağ iri e baş aşağı duktarı sonra çuva D bağlanmak sutetiyle trin bir yerine atıl N su başı köyünden pederi — tütün es kâmll oldu. dey V€ merkum . Kâmil NUÇ Ürkek Alimer 'tutü: N d, teslim edilmiştir , Amilleri İştima yapmışür ,:“"n inkişefi için y Pt *teler yapılmıştır ç y Kİ halini l N,v!ka İçin —icabında eti Ç & “Hin bara vermek g, Erdim Ü. Yaçlarının Tn l | k[;"m.,. Ka vit hakkında İe Playiy CAhar. verilmiştir. Biç Tleri A * a ettiği a .Fı Si larin, tiği Ş :&Iıb'n , edevegini, tespitini SÖZ vermiş tespit dasına bildirme- Bt Udaları Kongra- BEĞNC alınacaktır , İhtyaçları Ticaret | | | | tevkiit edilmiş olan sakat bırak- | Kenan beye bü teşkis ki | dığı İçin sorsa da birdir, sorma- | zira derla bir kai | ecise bir tercüman bulundurul. | olan tetida mahkemenin dahili Adilyede Tatili uzuv | vis | Davasının dün rüye-| tine devam edildi, şahitler dinlendi Ölüme sebebiyet ve bununla akla mazaun doktor Konan | Hasan B,ln muhakemersine dün Ağırcezada öğleden sonra de- | vam edildi. Evvelâ Dr. lemali Ziya bey dinlendi. Kadriye hazım bir hoy- eti tbbiye tarafından muayeve edildiğine ve hastalığına teşhis kooduktan soara Kesan Hasan beye gönderildiğini fade etti. Rels— Kadriye hanım, Hasan | lük- gün sonra müra — Hemen © güu gitmiştir. Kadriye H. — Hayir elendim 4-5 gün sosra gittim . Müddel umum! Burhanoddin Bey şahlde şu vistal der'uhte ettiği hastaya, tatbikattan evel bir şey hlese dip etmediğini sorması lâzım gelmezmi Idi? — Ben mütehassıs silatiyle gelmedim, sadece şahidim. Şahsi kanmatımızı rica edi- tasına bu ciheti sormuştur. İşittiğinizi hikâye etmenizi | talep etmiyoruz sir. olsaydınız hastanıza sorar mı İdiniz? Ben bir. tagayyür görme- | sewi bile torürdım. Fakat Keni B. Asabiye mütehassısı olma- | sa da bir... | Yazıklar sathimi idi, de- rin mi? — Satki 1di: Şahidin Wadeleri kafi görül- dü. Şahit Dr. Aval Beye de Müddel umülikçe ayni sualler | suruldu. Ayni Bey şu cevapları verdi: Yara tamamen sathi de- Kgüdir. Mamafi çok derla de dı gildi. Hastanın tıibbi istintaka tabi tutulması şarttır. Neteklm beni telefonla Hasan Kenan Be- yin muüyenehansine çağırdıkları zaman aynı şeyi yaptım, görmüştüm. Derin mi Idi? Hayır o kadar defin değli, Maznun Hasan Kenân bey ayağa kalktı: - Arkadaşım mi ı iddl- anın suallal madı, dedi. Burhanettin bey tekrar bir sual tevcihine Tüzum görmedi. Hasan Kenan bevln geçen | celsede, ttA mevzit bir Jeti tak bile yapmadıklarımı tespit | ettirdik dedi | Gerek maznün, gerek şaklt - | lerden biri Kadriye —Ranımın elekirik tedavisinden evel de sakat olduğunu söylemişlerdi. Kadtiye Hacım : — Sakat değildim efendim , dedi, ve bunu İspat için 7 dok- torla bir diş tabibin! şahit ola- ral ik Mahkeme icabini müzakere | etti. Lâmla H* davasında Alma- Hca bilen bir tercüman bulun- madığı için 3 celsedir. dinl, miyen şahit Madam Berteme- 2in İstimat İçin — Önümüzdeki masına, maznunlardan Ebe Mü- berra H. tarafından verilmiş muamelâtına 'taallükü — itibarile talebinin reddine, Kadriye H. tarafından gösterilen şahitlerin hukukü ümümiye şahidi olarak getirilmesine ve muhakemenin 9 Haziran Pazar gününe talikine karar verildi. ——— Casus Kasımın muhakemesi yapmak Casasluk töhmetile mahkemeye verilen Kasım Tey- | fikin muhakmesine dün öyleden | Ağırcezada devam — edildi, bir çok şahitler dinlendi. Bundan sonra Birinci şube baş | memurlarından — Emrullah — Bey n 3 evel maznunun ifadesinin ne i sonra — alın di olarak dinlenen baş gün izahat v Şah mur Şinasi bey, Kasımın Ömer elendi ile muvacehelerini ve Ka- sunan nasıl İtirafta - bulunduğunu anlattıktan sonra bir süale ceva- ben Sedat için: | muharririmiz | yomuna | üzeredir. Burası | Gelecek sene burayı daha tevsi | siz hareket |istihbar ediyorum. MİLLİYET Sıhhat işleri Vereme kar: Sıhhiye Ömüdirinin kabakulah, verem hahkında izahatı Son günlerde şehrimiz bazı mekteplerde talebe sındâ kabakulak hastalığı rüldüğü yazılmıştır. Dün bir Sılıhiye Müdürü All Rıza Beyi görmüş ve Kaba- kulak hastalığının vasi — olup olmadığını #ormuştur. Ali Rıza Bey diyor ktı Bazı mekteplerde talebe hArasında bir kaç kabakulak HKastalığı görütmüş ve lâzım gelen tedbirler ttihaz — olun- Mmüştür ; Bu olduğundan >hemen önü alın- maktadır. Şehrin sıhlit vaziyeti arı VEREM SANATORYOMU Ali Rıza Bey, verem ile mü- Veni yapılan Verem dis- panı alacağız. Haztranın başında eski bina- dan yeni binaya taşınacağız. Heybelladada Verem sanatar- ilâve süreti e inşa edilnekte olan kısım da bitmek 15 yataklıktır. edeceğiz. Bu sene ayrıca bir de dis- panser binası yapacağız. SIHHİYE VEKİLİ Sihhiye vekili Retfik Bey, bu | ayın onunda Hamburgdan Ame- rikaya hareket edecekti. Şuphe- etmiştir. DOKTOR VE ÖLÜM Bir doktorun çağırılan has- taya gütmediğinden dolayı, ha- stanın da Olduğu yazılımı Bu mes'ele hakkında Sıhhiye Müdürü diyor ki: * — Mes'eleyi Üsküdür Hü- kümet tabibinden sordum ve bu doktorun ismini istedim. Tah kikat bitmediği cihetile şimdilik | bir şey söyliyemem. Sür'at taksisi Süe'atı tespit için otomobil - lere Ronulacak Şişli - Maslak gibi şehir ha- ricindeki yollarda sık sık vukun gelen kazalara mani olmak Üzere Seyrilseler Idaresi ema- nete bir proje vermiştir. Bu projede otomobillere birer sür- At taksisi konulm teklif edil- mektedir. Bu suretle bir kaza olduğu zaman otomobilin neka- dar süratle gittiği kontrol edi- lecek ve hızlı giderken kazaya olanlar tecziye olena- caktır. TEŞEKKÜRÜ AL Merhum biraderim Hüseyin Be yin — gayhübeti ebediyesinden dolayı ehibba — ve ütler tazlyetlerine ayr evap vermeye arkadaşlarımın ayın teessirüm mani olduğundan cümle sine arğı teşekkür ederim Madenti ve kı Meb de bulünmüş - bir şolördü. ve nereye mensup olduğunu bil. mem. Komiser Mücip bey bu dela da maznunun bulunduğunu < €velleri iyle izaherti l inkâr ediyordu, dedi. Fakat elimizde olan vesaiki kendisini gösterince; verin kelemi yazayıra! dedi Ve kendisini Haz. reti Muhammedin çarptığını ilâye etti. Kasım Tevfik şu- sözleri söy- ledi; ” — Ta'tevkifhane köşesinden Habil Adem tanınmış bazı zevatın bir mecliste, bana plândakt Müşir Fevzi imzalarını bey isti bulunduğu atfedilen Paşa Hz. kütüpanesi yanındaki hattata yaz dığın: Sudi işittiğini söylemiştir. Şahit olarak celbini rica ederim. Mahkeme Sedadın kim oldu. ge tahkik edilerek muhakemeye bildirmek üzre müddeli umumi lğe müzekkere - tastirine karar inin bizzat verdi. Haziranın 3 ünoü Pamartesi günü ak'alar mevzit | Ti bimasını yakında tesilm | şekilde itirafarta | Sudt | Beyden | ARŞAMBA | Müteferrik H, ' İllida falimalnamesi Biriki göne kadar lebliyal yaWhlır Müslüman olacaklar hakkın- da hazırlanan ihtida talimataa- mesi, bir Iki güne kadar müf- tülüğe tebllg edilecektir. Veni tallmatnameye göre müslüman lacaklar doğrudan - “doğruya Müftliğe müracaat — edecektir. Mühtediler kendilerine bir İslâm ismi İntihap — edeceklei | ana ve babalarının ceki isimle- rini muhafaza edeceklerdir. Bu işler merasimi kanunlyesi dahi- lnde İntaç edildikten sonra sicili nüfusa kaydedilecek — ve | kendtlerime yeni nüfus cüzdanı verilecektir. Altun kum geldi Şirketihayriyo idaresinin İa- gilterede yaptırdığı Altunkum | vapuru dün İHmanımıza gelmiş- | dr. Bu vapur — *28, bin lagiliz Hrasına alınmıştır. Şirket vapuru yaz seferlerine tahsıs edecektir. ——— Sadullah B. geldi Bir kaç gün eyel Ankaı gidet Seyrisetain müdiri umu- | mist Sadullah Bey dün Şehri- mize gelmiştir. Sadullah Bey Ankarada Seyrisefain — bütçesi etrafımda Izahat vermiş ve büt- | hazır bulunmuştur. Şerefnur vahuru Akçaşehir. civanında Karaya oturan Şerelaur vapuşumun tah- | iisine dün çalışılmıştır. Vapür dün akşam geç vakte kadar kurtarılamamıştır. Nebil Bey Mühtelir mübadele — komis- yonunda Türki murşhhâsı Nebll | Bey diğer-azaya Alğhak etmek | üzere bügün Ankaraya gide- çektir. saadada İtalya sefiri italya sefiri M. Orsini Baro- | me bugün Ankaraya gidecektir. Bir talili daha Son keşidede 45 bin ralık büyük ikramiyenin - bir parı Ankara caddesinde Dr. Burhan Fehim beyin yazıhanesinde mü- | stahdem Mehmet elendiye Isa- bet etmiştir: ——— Kenserde Rontgen tedavisi Bir Viyanaya gictiğini Rönügen müddt evel tetkikat için yazdığımız Tıp ji — muallimi Dr. attih Bey dün seyaha | ünden avdet etmiştir. Mumatleyh eylülde toplanacak Tip kongra Sal: sında kaftserin Röntgenle teda yisi hakkında beyanatta buluna | caktır. Haa Tütün mübayaatı kalyan rejisi en İyi Ginsten ol üzre Samsundan GON,000 kila t atın almıştır. Dayak atılmıyacak Bazı poliş karakollarında dayak saldığı tahakkuk e rine Dahiliye vekili, devak atan po tlsterim —derhel azlile — mahkemeye verilmelerini süreci kat'iyede etaren ı miştir halka esi üze- K— Faık Sabri Bey ' Yeni bütçe hakkında M kili ile görüşmek üzre, devlet mat baası müdürü Falk Sabri Bey evelki | gün Ankaraya giemiştir. | —— | Maarifte Darülfünun imtlhanları Darültünun ve fakükelerde yaz sömestri bayramda hitam bula; 26 mayıstar — kibaren — imtihanlar başlanacaktır. İmtihanlar bir ay de edecektir. ——— tf ve- | Floryada askert kamplar | Bü senede askerf İlselerin kir kamplarını bir sradd- kurmaları ve sahbi, bedeni talimlerle meşgul olma- ları takarrüir etmiştir. Haziranın birinde Hahıctoğlu, Ki — Eskiden Polis müdiriyetin- | muhakemeye devam edilecektir. | Floryada kamplarını kuracaklardız. ARKARĞÜNEÜÜ agiğ üğonlara çenin Mecliste kabulü esnasında| MAYIS ' “MİLLİYET , İN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ | Vilâyette Teftiş | Vali Vekili dün | Beykozda mek- tepleri gezdi Wmniı Maarif müdürü Haydar | Bey olduğu gitmiştir. Muhittin Haydar - Beyler oradakt köy mekteplerini — gez mişler ve millet mektepleri hak: kında da tetkikatta bulüumuşlar- dır. ve Eczacılarımızı davet Romen . eczacıları, Türk ecza- cılarını Bukreşe davet etmişlerdir. ıl?,uıxı“.snr-nıı bu daveti — kabul | etmiştir. , Vekületi talebesi İktisat vekâleti tarafından Al Manyaya — gönderilen talebenin bir kışmı tahsilini — bitirmiştir . | Bunlar yakında — gelecekler ve tesis edilmekte olan zirsat ens- titülerinde çalışacaklardır . Emanen_e Bmanel kadrosu ( Tenkih edileceğinden ( İelkikala başlandı | — Yeni belediye kanunu tatbik edildiği zaman Emanet ve bele- | diye şubelerindeki kadrolar kü- çüleceği için Emanet muavin- leri bu hususta şimdiden tetki- kata baslanışlardır. Bir proje hazırlayacaklardır. Yaya kaldırımlarında gezmiyecekler Seyyar satıcılarla bişsikletle gezenlerin yaya kaldırımlarında yürümeleri memnu olduğu halde buna riayet Mi ve bu enirlir. şiddetle tat- biki zabıtal belediye memurla- | rına teblig edlimiştir. Takslın abidesi Takelmdeki abidenin etrafına yapılacak olan havuzun projesi Ikmal edlimiştir. Bu ay nihaye- tinde Inşaata başlanacaktır. Taksim havuzu Taksim abidesi etrafında olan havuz için muktezi olan 20,000 lira Emanetçe bazı tasarrı min olunı —— Mezar ülcretleri Emanet encümeni mezarlara ve tilecek ücretleri tenpit etmiştir. Ka- erkek mezarları için — 400, iklerin mezarları için 230 kuruş t ücret verilecektir. dın ve kü, Emanetin harice tediyatı ÂN İktisat meclisi tediye muva- | zenesine ait terkikat — yapacağından Emanetten harice yapacağı tediyatın yekünunu, senelere isabet eden tak sitlerle M N sormuştur. — Sinemalardan Fransızca yazılar haldırılacak Sinemalarda Fransızca yazı- ların kaldırıdarak yalnız Türkçe gösterilmesine karar verlimiştir. Bu mevsimde büyük sisemalar kapandığı için karar şimdidea | küçük sim tecek, büyükler de açıldığı za- onlara da taşımli olunacak isizler Un sul istimi İzmirde mühim bir un Tabrl- | kasında müsmele veriisi üzerinde Pösül istimal — yapıldıı. hakkında | Detterdarlığa yapılan İhbar Üze- | rine şimdiye kadar yapılmakta Dolan tahkikat nericelenmiştir. | — Mühtelif un ve zahire tücear ları Je Börsa - kayel, üzerinde bir aydan fazla bir reüddetten akta — olan neticesinde sul — istimal lira ve 28 kuruş olarak | edilmiştir. 30,155 tesplt him fabrikayı İşleten iki tücoar namına dün ihbarname ile teb llgat yapılmıştır. Fabrika müamele - Defterine | bir çok zahirenin kaydedilmemek Süretile muamele- vargisinin Hü- mete verilmediği sabit olmuştur. Gkünim da öt halde dün Beykoza | edilmediği görül- | tatbik edi- | tetkikat | Sui İsilmali yapmış olan mü- | | | nuhittin Bey, ya- | | | 1 Tramvay. $. | | enginar Bu da famamen ihtikkr neticesidir. ——— Ekhonomi : SaEAZI Rusyadaki Tacirlerimizin va İngiliz lirası ten Günün iktisadi hareketleri ar müşkilâtın izalesi yolundaki teşel lendiğini görüyoruz. Bu (Türk-Ru: şayan bir merhale teşkil ediyor. tacirlerimiz, mallarını kolaylıkla kalân paralarını alacaklardır. İnyl!lı paralarımız ziyeti düzeliyor- ezzüle başladı aşında, Rusyaya (İhracatımızda bbüslerin müspet surette netice- 8) ticari münasebatında dikkata Rasların teminatıma göre, artık Rusyaya gönderebilecek, orada Ulrası Son günlerde gayri tabil temevvüclerle yükselen İngiliz Jirasının tenezzüle başladığını ehemmiyetle Fak cak 2 ay sonra İhracatımızın çok kün olacaktır. O güne kadar İste geçleidir, Bu gibl temevvüçleri nazarı dil tiyatlı hüraket ettikleri için bu mahiyette değildir. ”. kaydetmek Tâzımdır. kambiyonun layık olduğu hadde tadiğini körmek, an: hararetleneceği zamanda müm- rilain teretfüü de, tenezzülü de İkkate alıman İthâlât tacirleri ih vaziyet piyâsaya tesir edecek GÜNÜN İKTISADİ HABERLERİ Bebra n — Bü vene şehrimizde <aze sebme — fiatlerinde Büthiş bir Mtikâr hüküm sürmek- tedir. Alâkadarlar —10 gün kadar sebze — yetişerek — ucuzluğu edeceğini söyltyorlar. Adana da 100 paraya satılan bakla burada (285-30) kuraş, 3 karuşluk 10-20) £ kuruşlak — marul 10, 20 kuruşluk bezelyaş (80), (10) kuruşluk — esma — yaprağı bakla (70), fasulya — (00), yerli tüze | yaptak (100), semizotu (L.) 80 ku: roştur. Ümümiyetle kuru sebze Hat lerinde de yüzde 5 tereffti yerli temin vardır. * Piyasada hareket — Kur: takarrübü dolayimle satığı hareket kesbet Mamafi işler, geçen seneye ne: ran yüzde yirmi beş noksan olup bilhassa ucuz ve Adi eşya sergileri rağbet bulmaktedir. Ümümiyede fi- tlarda geçen seneye nispetle yüzde T tereffü vardır. 4 Bir borsacının Intiharı Geçenlerde ge mecbur ol den Ksantaki oyunlarından intihar ermiştir. * Borsa tatili — Börss ko miserliğinden - —ssanbul — esham tahvilât, kambiyo ve nukül borsası kurban Baycamının birinci, ikinci ve Üçüncü günleri kapalı — ve dürdüncü perşembe günü açık bulanacaktır. Yunanistana — gitme Borsu - acentelerin: giriştiği — borsa tevellir — teessürle oru ve Istanbul Ticaret odası meclisi bugün toplanacaktır. Bu içtimada müzakere edilecek maddeler şunlardır; — Türkiyeden — transit geçecek oşyanın Ticaret borsası kay- dine tabi olup olmuyacağı — meselesi, 2 Un gümrük tesminin tezyidi için değirmenciler ndan vuku bulan müracantın terkiki 3— Rusyaya ihraç edilecek pa olarak . Kambio Bors 10 “ v 204 Düyuae İktamiyeli demir yolu — | SENETLER İş bankası Asıdolu demir yolu L Ü. $ Şirketi L Sa Şirketi T. Tüzün A, 4 K Değirmen $ $. Değirmen $. &. Çimento $ L Teleton Ş. $ M Ecua $ $. Hayriye Ticaret ve Zahire 'I AZAMİ ?q,uı KR gön0 irip ah e0 Buğday ak Kızılca gHa Süster .| Sert Dönme Yumaşak mahlat Sert - we Romdayı sk saa | Hububat Susam —00 —00 — Kuşyemi maça0 6 B0 Va ha AA nn 168000 110000 Vâsan0 Ciaaoo * * Istanbul Hayvan Diri aatışlar Adet I 200 1580 S9 1608 Kkstee Pkura Ekstra Birinet yumuşak Cinsi Kivizcik Dağlıç Karamı Karayaka Kuza Keçi, " lamut hakkinda — İktisar tehligetı. Rusyaya '(80,000) kilo — peynlr ve (6,000) kilo kuru yemiş vesika- Tacının. İtası. 4— Beyannamesiz ün satan ve Borm haricinde afyon İşi yapan bazı tacirlerin teoziyesi 5— Dör tacirin firmaları arasın- deki ihtilâlin - tetkiki için bir ehli vekiletinin | vukuf intihabı. Değirmenlerin istihsal mesrafları bakkında Borsa meclisince hazırlanan repor da oda meolisinde mevzubahs olacakuır. * Tagiliz 999 kurüşa — Dün Borsada İngilir Tirası (1000) kuruş tan açılmış, (007) ye kadar düşmliş | ve (999) kuruşta kapanmıştır. Geçenlerde İngilizin (1005) ku- ruşa çıkması Üzerine ithalât tacirle rinln geçici / terefftiden —zarara Uğramamak için muvakkaten kambiyo almamaları ve ihracat merkezlerinden kambiyo gelmeğe - başlaması tesirlle İngilitin — bagünlerde surette düşmeşi beklenmektedir. bu ehemrni yetli Altın (859) dan, Ünifiye (206,50) den, İstikrazı dahili (03,75) ten mus mele görmüştü: * Çok koyun geliyor — Kur: Dan bayramının takarrtibti. dölayisile- şehrimizin koyan mevaredâti art- maktadır. Piyasada (2000) kudar kurbanlık koyün mevcut olup bu hafta içinde daha- (6000) koyun geleceği anla: şılmiştir. Fletlere gelince adi mallar 18 - 15 ea isede iyi ve besli koyunlar 20 - 30 Hraya maamele görmektedir. Et fletlerinin kurban Bayramından sonre düşmesi mühtemel - görülmek- tedir. Hayvan borsasında iztihap — Dün Hayvan borsan idare meclisi münhal azılığını firka natazedi olun İdris Hitzi Etendi intihap edilmişti. * as114/4/980 TAHVİLAT ve)yi Bıblim H Paj Ymnan gickeci ÇEKLER Çondre. 209 w Ş"şî îf[îîş H EFE * Borsamı 14/8/929 Bt Ka 115 120

Bu sayıdan diğer sayfalar: