15 Mayıs 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

15 Mayıs 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

9 A » y Mülüyet İ ASRIN UMDESİ *MİLLİYET,TİR. l 13 Mayıs — 19209 İ BUGÜNKÜ HAVA Dün en fazla hararet 95, en az 13 vi Bugün vrüzgâr hafif ve mütehavvil esecektir. Hava buluddudur. FELEK ARTIK TAHAMMÜL EDEMEYİZ! Tul bet meyer, gazete okuyordu. bir makale, ıszarı dikkatini cel- <Yer yüzünde M. Serosmeyer gibi Bir vicdansız adamın lerih ve fahur yaşamsar; beşeriyet için bir şindir. VİCDAN AZABI! Müellifi: Maks ve Aleks Fişer | — Birbhirlerinden bi Odasının geniş koltuğuna ku|fasıla ile yürüyorla lmuş olan zengin M. Stros-| — M. Strosmeyer yaklaştı, şap- kasını çıkardı — Size bu cüzdanı hediye e- diyorum, dedi, içinde bir kaç milyon vardır. Yaşlı kadın yaşlı erkekten bi- raz daha ayrıldı, kaldırıma çık- tı. Yaşlı erkek, yaşlı kadından biraz daha uzaklaştı, yolun öbür. «Vicdansız adam» serlevhalı tti. Okudu Kiralık dukkân ve ardıye ŞANBA MAYIS ğ a Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kâin Ünyon sigı ı pyatırımız. | | | kumpanyasına Türkiyede hı' ıla rayı muamele etmekte olan panyasına bir kere iğramadan Telefon ım..çı ı - 2mz Mülhak vakıtlar müdürlüğünden: Bahçe kapisında Çiçekpazarında 14-18 numaralı dükkân ve ardiye pazarlık süretiyle ihale edileceğinden taliplerin 18 Mayıs 929 Cumartesi günü saat 15 kadar İstanbul Evkat müdürlüğü idare encümenine Müracaat eylemeleri. ISTANBUL — VİL DEFTERDARLIK İLÂNATI Mevkii Cinsi Yarın akşem ASRİ SİNEMADA rı KLGA BRİNK ve JAK TREVOR ta tem olunan ZEHİRLİ HANÇER yet mühteşem İlâveten meşhur Türl Meşhur sinema- yıld ser dansözü SERA AHMED in LA A Yarzın akşam MAJİK SİNEMASINDA Dilber ve sevimli sinema yıldızı ANNA STEN tarafından temsil olunan RENKLİ VESİKA gayet küdredi bir dram. — İlâveten büyük bir aktöalite KRASİN SOVYET BUZ KIRAN VAPURUNUN kutbu şimalide Ceneral Nabilenin idaresindeki İalya balonu tayfasının imdadına giderken. (aa a aa a İ Bu akşam bütün şehir halkı dehakirane temsili Konstans Talmaç in Bu vicdansızın bir prensibi vardır: zengin olmak için başkalarını mah- vetmek, ..» M. Strosmeyeri bir düşünce- dir âldı: «Ben sahiden vicdan- sız mıyım? .. Beşeriyet için bir şin miyim ben?.. » Zengin M, Strosmeyer, uzun| bir zaman dalgım kaldı... Ni- hayet kalktı, kasasını açtı. .. Kasanın içi binlikler ve beş| yüzlükler ile dolu idi. | Bütün servetini cüzdanına yerleştirdi. Sokağa çıktı. Mahallesi Burgaz adası Heybeli Her şeyin olduğu gibi tahammü- lün de bir derecesi vardır. Kırk gün dür dikkat ediyorum, edebiyatırmız hakkında yapılan ankete cevap ve- renler kasti ve arifane bir tecahül- le bizim en velât bir şaiirimizi ilh- mal edip duruyorlar. Bu zat” hepi- mizin yakından tanıdığımız Filorı- nal Nazım Beydir. Bu zaten şimdiye kadar yazdığı 791,541 beyitten — iki tünesi olsun şayanı dikkat değil mi idi? Garazın, nefsanıyetin, ve — kıs- kançfığın bu derecesine ne demeli? Eğer tarzı kadin nazım arıyorsak var, yeni üsul'arayorsak © da var, neden Bu zatı cEkâti ümümiye mu- va:ehzııindc söndürmeye — çalışıyo-| uz. Eğer bir müddetten — beri şiir | wmıdııı için ise bu süküt cümle- nin malümu olduğu üzre muztarıp olduğu “evramı basüriye” nin teda- visi $ırasınde hekimlerin tavaiyesin- 'den neş'et etmiştir, esasen kendi de vaktıade bu ciheti kendi hayranla- i. Geçen gün vapura istünde kcm"ıîneı Tast geldim ve şöyle ayak Üstunde bir buçük saatçik görüşüverdik. Ba- na dedi ki: — Daderi azizimiz! Eğer zatı sami niz o kahkar kaleminizle bizim da- Yayi muhikki edebimizi müdafaa <- derseniz ne mutlu! muhlisiniz aruz verinil, hece ve parmak hesabile, ka | fiyeli, kafi yazarım, hatta| Sıkışırsam onlarkadar manasız da ya zarım! Ayrılırken yakında bir gün ayrı- ca'edebliyatımız hakkında fikrini sö yleyeceğini vadetti, ayrıldık. İŞTE UCUZLUK! Şikâyete mahal yok! Artık yavaş yavaş es'ar düşmektedir. İşte Buz inhisarı vaktınden evvel buzun ok- kasını 3 kuruşa indirmiştir. Artık, bol bol erik hoşafı, soğutabiliriz. GÖKTEN... İki şey var ki raptı emel etmişiz; Tayyare piyankosu ve yağmur. Dik kat ettim ikiti de havaya mutaa! Bu havailik tuhaftır değil mi? FELEK tarafına gitti. Kadmm mırıldandı: — Bir tımarhanle kaçkını ö- dümü patlattı. — Ben de korktum. Bu yaş- tan sonra paranın böyle hediye edileceğine inanmam doğrusu! Bu ikinci teşebbüsün de bo- şa gitmesi, M. Strosmeyeri bü- tün bütün meyus etti. Biraz sonra ihtiyar bir kadın- la, ihtiyar bir erkeğin geldikle- rini gördü. Hemen cüzdanını a- çıp yolun ortasına koydu. İhtiyar adam cüzdana bastı:| — Bu da ne? Ve güldü. | —Kıymetten düşen eski Rus pa raları olacak!.. Ben saçımı de- ğirmende ağartmadım! .. Para böyle yolda bulunmaz! . . Bu üçüncü teşebbüs te bosa gidince, M. Strosmeyer cüzda-| nını aldı. .. Dolaştı, durdu, fa- kat servetini kimseye veremedi. Sabaha karşı, yol kenarındaki bir tahta kanepeye oturdu. U- yuya kaldı. Uyandığı zaman evelâ kendi ni toplayamadı. .. Sonra dizle- üstünde açı kı luran cüzda- ünce aklı başma geldi. Cüzdan duruyordu ama, içi deki paralar yoktu. .. Para ye- rine şu kâğıdı buldu: | «Şu anda sen meteliksizsen ben zenginim. Bü parayı arayım deme, çünkü artık ele geçiremezsin. Ben aldım. Atladın mı enayil> Nakleden SELÂMİ İZZET biyesinden: le— 17, 20 ve 22 Mayısta müzde Galatasaray, Fenerbahçe ve iki takım muhtelitile Üç maç yapa-| . tak olan Viyanalı Profesyoncl “OS-|İ ? TURYA” takımı âzası Mayısın 17|! abiLJmaden, <ofri m sularının inci Cuma günü sabah ssat dokuzda || Sirkeci Garına muvasalât edecekler|! dir. 2.— Galatasaraylı ve Fensrbahçel sporcular ile şehrâmizin diğer spor-| cuları tarafından misafirlerin Sir- || kecide istikbalinden sonra Viyanalı | Putbolcular nazil olacakları — otele| Kötürüleceklerdir. 3017 Cuma- saat on yedi- de Taksim Stadyomunda — “OSTU.- RYA"-GALATASARAY müçı icra edilecektir. 4 Maçın hakemi Hamdi Emin Beydir. 5— Stadyomun kapıları dörtte açılacaktır. ö—- Galatasaray-Osturya —maçım- dan evel Fenerbahçe küçükleri di- ğer bir küçükler takımı arasında lıııı musabaka yapılacaktır. | 7— Galatasaray, Fenerbahçe klüp lerinin Osturyayı şehrimize — get mek husutunda yüklendikleri şerai- | ti maliyeninağırlığına binaen dave-| |* Manastır Voli mahalli Rihtim Linan Deyirmen Çam limanı Manastr Jarden önünde İskele ictisalinde —» 300 j Taş iskele Balide muhstret voli mahallerinin birer senelik bedeli lcralar 17)4/920 tarihinden İlibazen bir ay müddetle ve pazarlık suretile müzayedeye vaz edilmiş olduğundan talip olanların 26/5/ 929 pazar günü sast 14 de Adalar malmüdürtüğüne müracaarları. KİSKANÇLIK filmini temaşa ve ayni zamanda musabakanın ikramiye keşidesine ni nt MHL B SİNEMASINA şitap edecektir. Kazanan filim keşildeden evvel iş'ar. edilecektir. — Muhte rem temaşageran rey mektubu mukabilinde aldıkları numeroları beraber lerinde taşımalatı rica olunur. BU AKŞAM ALHAMRADA halkın bn ziyade sevdiği ginema yıldızlarından Betli Bronson lşer Dike izdiyaçın hem taraftar hem aleyhdarlarının pek e hoşuna gidecek l ... Satılık hırdavat eşyası Kazanç vergifinden deynine mukabil hacze alınan mik- tarda Podra,' Levanta, Gözlük ve saire hırdavat — eşyasının tışına -deyam edilmekte olduğundan talip olanların Tahta Kalede 'Telefon şirketi ittisalinde 31 numarah mağazaya muracasıları. Li ça ODEON Memleketimizin en güzide hanende ve sazendelerinin işti- rakile son olarak imlâ olunan yeril ler Cenneti 7 kısamlık gayet şen ve kahkahalı komedisinde arm endam edeceklerdifi * Karanlık bir sokakta bi genç kadınla bir genç erkeğe rasgeldi. Birbirlerine sarılmış- lardı... M. Strosmeyer gençlere yak- laştı ve kemali nezaketle - dedi ki: — Size bu cüzdanı hediye e- diyorum. İçinde bir kaç milyon vardır. Genç, biraz daha genç erke- ğe sokuldu; genç erkek biraz da ha genç kıza yaklaştı. Daha hız lt yürümeğe başladılar. Genç kız mırıldandı: — İnsan yolda bir sarhoşa rasgelmeden gezemiyor! — Muhakkak sarhoştu. Gen- cim ama, insana böyle para ve- rilmiyeceğini bilirim. Strosmeyer mahzun oldu ve yyoluna devam etti. Biraz sonra yaşlıca bir erkek- le, Vaslıca bir kadıma tasveldi bahsedelim an İçra © B akşam OPERA SİNEMA İKt Büyük filim birden: Meşhur ve sevimli BAKİRLE KALBİ £ Cazip bir, sinema eseri Olan ADALET SINDA MERİ İIRİY untemlli Tilmleri. ODEON PLÂKLARI Gelmiştir. Her yerde arayınız. Elbise Mağazası BAYRAM Münasbetiyle her gün yeni| çeşitlerimiz gelmektedir. hey'eti umumiyesinde Avusturya kupası maçlar; dildiği on sene zarfında “Avsturya" takımı beş defa bu kupayı kazanmış, sekiz defa da finale kalmıştır. 1918 #enesinden beri likmaçlarında üç de- fa Viyana şampiyonluğunu — almış, beş defa da ikinciliği ihraz etmiştir. Bu sene Nisanının 13 ve 14 üncü günleri Viyanada *Paramount” film kumpanyasının tertip ettiği turnu- vayı kazanarak mezkür kumpanya- nın hediyesi olan kupayı kazanmış- tır. Bu turmuva Macaristan şampiyo- nu *Ungarya” ile «Tepliç> çek Viya-| Viyanalılar cuma nanım “Viner Atletik — Kulup” ve ünü geliyor pT S Se%rimizdg yapacak- ::m—.;m' arasında tertip edilmiş- larıilk maç geldikleri gün saat onyedide Galatasarayladır Perşemoc asşamı için - beklenen Viyananın * Avsusfya” takımı futbol Cusazman 17 Mayis Cuma sabahi sa- ı dokuzda muvasalet edeceklerine €aif alâkadarlara malâmat * gelmiş- tir. Bu malümatı veren mektubu dün gördük. Bu -mektuba - nazaran "Aysturya” lılar en iyi bit takımla gelmektedirler. Avsturya kulübü i» daze hey'etinin geleceklerini resmen bildirdiği futbolcular şunlardır : Saft, Tandler, Graf, Regnard, Mock, S<hneider, Gali Hostasch, |lan turnuvayı da “Viktorya Zisko” Rappan, Schaffer, Sindelar, Ciszar,| ve “Bobemyan” 1 mağlup — ederek Vicrtel, Cutti, Bu futbolcuların ida- | <Avsturyar kazanmıştır. reti Mösyö Alphonse Hahn ve Ro- 8. GALİP bert Lang a tevdi edilmiştir. Bu su-| - Hamiş— Dün bu sütunlarda Gala retle Viyanalıların ikisi idareci ve| tasaray—Fcnerbahçe haditesi mt] en dördü futbolcu olmak üzre on al-| nasebetile bir yazım intişar etti. Bu. tr kişiden ibaret olduğu anlaşılmak- | yazım hadiseden sonra intişar eden tadır. ilk yazım olduğu halde birinci sa- Bu futbolcuların kimler olduğunu | hifeye her halde bir sehiv eseri ola- ve değerlerini evvelce bu sütunlar-|rak giren “spor muharririmizin ha- da karilerimize bildirmiş olmakla | dise hakkındaki mütalaatının deva- beraber artık gelecekleri tahakkuk | mt ve makalesi beşinci sahifededi eden oyuncuların takımdaki vazife- lerini hir'defa daha yazmağı faide- den hali bulmuyarı Saftı kaleci — Tandler ve Grat: müdafi — Mock, Schncider ve Gall; Hostasch, Rappan, — Schaf- Sindelar, Cisar, Viertel, Cutti ve Regnard acim. Mamafi bu lardan Grüf ile Rappan ica- gnard da müdafi şehri ALÂMI MAFSALİYE için devat svların tekmil havıs ve Ahatırını camidir. yalız (VİTTED) de İhere tesiri #zimi olan OURCE HLĞA » nCIBt Nİ: ı sa bul Sam Nıınh h.ııı mumerö (2 Büle RANDE SDURD dami, n İ smememsn ae ae ü se ee eee 4888889 Bebekte g5e ; TURKUAZ | Cuma ve pazar gü .i FElelrmi alanr — f0000000cerecE”' | Istanbul Asliye —.ıın:;: düncü hukuk dairesit riyeti ile Aksarayda 5"",/ .ıl* 6Nİ / 14 mayıs 1929 tarihinde kı leri büyük müsabakı an numarâlar listesidir : 53859 47367 43041 38360 996837 39464 52163 34791 SOS91 FE"I'ICNE n PİVER | ; PARIS 382309 #Avaturya> takımı son zamanlarda yaptığı beynelmilel maçlarda Lehis- tan şampiyonu “Krekovya” takımını , “Kattoviç” takımını 6—2, İta-| İlyanın en küvvetlir takımlarından bi- ti olan “Ünyone Sportiva Tryesti- p etmiştir. Pragın 42766 32477 58161 80805 55633 63918 30061 309907 37741 16 mahallesinde mukime Z | meyanclerinde mezkün İ davasına dair sadır n[ıı_' T. ve 200 numazalı İli beriyi tebliğ mumnı.w gihina irsal kılınmış ise d tebliğ ilmühaberi zahrft muhtan tarafına — verilet mumsileyha Zehra Hanii kimse olmadığı ımw'"" dan tebliğ Makamına üzere ilâm mezkörün mahallesi hey'eti ı*'"*'M ge bir suretinin de rıu"“"",;.ı' nest ne talik. kılndıl İA saat on 48003 34168 53305 38020 20984 maruf Sparta takımile Son maçı ise 5—3 ka: “Avsturya” 1928 senesi futboldaki kuvvetleri yab: yacak olan İsveç ve Danimarkada yaptığı on maçın onunu da galibi- yetle tetviç etmiştir. On gün evvel Pragta Çek, Macar, Avusturya takımları arasında yaj a 46205 31981 30110 59136 51634 yazında, na atılmı-| | | 98386 43780 40811 38028 34960 28081 50534 43255 47812 20610 Portümört L. T. PİVER A. Ş., İstanbul Şubesi Şişli Ahmet Bey sokak No, 66 — Tel, Beyoğlu 3044 8— Spor teşkilâtr nizamatınım serbest duhüle hak verdiği zevatın yevmi mezkürda, hüviyet varaküla- ganıt Hâmiler Taksim Stadyomunda dları rica olunur, 38004 88718 30309 32440 86390 47870 54615 50906 46671 Tütün inhisarı idaresi müdüriyti umi miyesindan : z Hendek ve Akçazı isariye anbarlarında mevcut takriben (300) bin kilo yaprak tütün Adapazarı tarikile Ictanbala makliyanı çarnamesi mücibince 13/5/029 tarihinden iribaren on dört gün müddetle münakasaya vazedilmiş aldıri mmöın talip olanların 97 mayıs 920 akşamına — kadar Düzce Hendek Janazarı müdürlüklerine müracaarl .. :OSFOR PALAS Ütel, lokanta ve gazinosu ireacılköy Birinci cadde Humero Tol Beyoğla 162 isr türlü konforu haiz nezih aile yurdu Bahçesinde her gün mükemmel cazbant vardır. Alaturka ve a- lafranga fevkalâde servis. $5886 34 ik KR XKI()MD l' piyasada mevcut KÜT ae pastillerinin en İT'E p y müessir ve & ı"'"'“'r_lqı | İLRAVFORD'S müs" isKt F bir veya iki tanesifi SÜT yartt suretile çocukların yüklerin ııukrıh"“ hintyağından ğ*-' aynı tesir görü 33146 47010 53661 49514 38393 27503 42446 41920 240950 31611 43114 408609 47037 46213 45040 33825 33851 rbirine atmak üzre gelişi kleri ifade ve ya mi ları benim topladığım zehabı lit etmiştir. Bizzat — gördüğüm bir #pör hadisesini tahlil ve bu kimin kabahatlı ve ya kabahatarz ol- duğümnü takdir için hadisede alâka. olanlardan akrl danışmak örmiyeceğimden bah burada kaydetmek me: tinde kaldım. yeturya” takımının| - “Osturya” maçları het'eli ter | Çeşyanız Közalıktr, dd sieiltlinim S üeü e. Dlekükanleini ai akirn < N nena 38720 34950 Bunlar senin çocuğun mu? — Hayır çocuğum değil torunum. Benim hiç eocuğum ölmadı. Kiralık yalı Vanikây No 38 kümpanya suyu hava ) için deniz havuza yahı melruş veya işlerde | slgara nıi T! 41918 50660 3E00T 45023 aĞ İ vuraca MA 48041 İ 4 odalı JöR9K 52059 409370

Bu sayıdan diğer sayfalar: