12 Haziran 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

12 Haziran 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ların yapdıkları projelerden şüphe- siz en iyisi olan Jansenin projesini kabul etmiştir. Bu projeye nazaran yeni şehrin yapılağak — yollarından her biri kaleyi görecek ve bu hâkim kale üzerine konulması muhtemel o- Jan bir timsalin ber taraftan görül- iyet Ü ŞERİN YMDESİ “MÜLLİYET,TİR 12 Hazitin 1920 MİLLİYET ÇARŞAMBA 12 HAZİRAN, 1929 Mekteyi İnşaalı münakasası — Vilâyet daimi encumeninden! MUGÜNKÜ HAVA Pasökkaneden aldığımız malöma- Hraran dünüen çok hararet 24 BEC 16 derece İdi. Ba gün havt lscük rüzgüf poytar esecektir. x ELEK vale! Olur: Çocuklara ge- ',ır.Memuxlırıgelu malış Yerişi olan bir adam Anrlı iki gün evel cüz' içit Postahaneye git- e önünde bekleyenlerin ci acıdım. , Birinin 3 /KüMetli olup olmadığı- amak ğin oradan para tah üemli ger patlamadan çı- ı'ıe ayınız. Bu ağır- sebeti sedir, bilmem, yal- iz bildiği bir şey varsa o da osta h Terinin insanı hava- e ha; İndan beter ettiğidir. K Su narhı hâlâ hayat pahalı- âyet edenler varsa Arlar. Gazeteler kupon Yatı ucuzlatırken Ema- hrdığmı yirmi ıwyııılı işi büsbütün , iki su bir ekmek ı $ 'î"ılıfon! lir göte yarısı, yatak odasın- | telefon cayır cayır çahıyor, da yatan zat uyanıvor: Küzum Beyim, — saatinir h ise ayar ılıca(ım da ÜTelan kaçanı. Bu Vak'a hakıkıdır Kara duman! İdmhımt senelerden beri Beyoğlu tarafında bir kaldırım 1 gördüm. Sıra servile r. Yalnız, garip ve bir saikla — bu yola tine kömür tozu dökü- WHavaların bu kuraklığı tltemlerin gü — sıkılığında n geçenlerin göz açma- imkân yok, Eğer bu gün- landüyüzü gözü kömürcü çıra- ina | gmuş kimseye tesadüf e- tiz, terli terli Sıra serviler ş bir gâfil olduguna FELEK _'_'“' fınkaranın imarı ektepliler musabakasında ettüğü Darüşşafaka lisesln- *652, Kemal Bey kazaumış- Bu yazı şudür; ç düphe yok ki bu haftanın en Hilim haberi sevgili cumhuriyeti- Bi idace merkezi olan Ankaranın meselesidir. Ankara idare mer w 4 Miniz olduktan sonra her gün ye-| di İesalile, yeni binalar, yeni yob fibahçeler ve saireyle daima gü- miş daima daha şirin bir vazi- fefalmakta — bulunmuştur. — Pakat Tükiye cumhuriyetinin idare mer- Keği olması dolayısile Ankaranın bu Eükclliğine az demek tabiidir. Anka Yalin mevkri, vüziyeti her çibetçe Titkiyenin idare merkezi olmasına Mağvafık bir şekildedir. Zaten tarihi Ve'kalesi kendisine bir kat daha şe- N mektedir. Jüri heyeti Ankara- meselesi için mütahasere n edebi lelrikası mesi temin edilmiş olacaktır. İşte o vakit bilatereddüt Türkiyenin en gü zel ve muntazam şehri — Ankaradır diyeceğiz ve Ankara Türkün büyük Gazisini sinesinde tutmakla büyük bir kudsiyeti haizdir. Spor Atletizim miüsabakası Adletizim hey'etinden; — 28-6-020 Cuma günü “Taksim — stadyamunda Türkiye addetizm fedeasyonlle İmtan- Bul mintakası atletirm hey'etinin ida- resi alında bu güne kadar tatbik edilen bütün şubeleri mühtevi mü- bim bir adetizm müsabakası yapıla- çakur. Bu müsabakalara kız ve erkek Kayıt müddeti 19 Haziran 929 akşamına kadardır. Kaydolmak iste- yenler, Amatörlük müsabakalarile be- vaber Emin önünde nhüm hanında 9 namaralı mintaka atletizm hey'etine Müracaat etmeleri JAzımdır. Proğram, bütün müsabıkların ye- künü tahakkuk ettikten sonra ayrıca ilân edilecektirr. Boks Ulsansları Tstanbul Boks — Heyetinden; 14 Hariran 980 Cuma günü yapılacak Mıntaka Boks birincilik müsabdakala n için Boks Faderasyonunda — İlsan alan idmancıların Mantaka merkezine müracaatla İisanslarını müseccel mü- hür ile temhir ettirmeleri aksi vak- dirde müsabak alarda dereceleri tanın: mayacağı tebliğ olunur. |Yeni neşriyal | Devlet Yıllığı Marbüst vmum müdürluğu tarafın- dan her #çne neşredilen devlet salname- si bu sene “Devlet Yıllığı nami al- nada çıkmıştır. Sekiz yüz kadar sa- hife ve bir renkli haritayı ihtiva et- mektedir. |ı Şehremaneti ilAnntı! Kadıköy Belediye Dairesin- den: Uzun çayır, Seyit Ahmet deresi, Göztepe, Merdivenköy, Bostanci, cadde bostanı, Sultan Murat köşkü, civarile fener bah çedeki Dalyan sokağında taş ocaklarındaki mahallere 1/6/29 tarihinden itibaren Mayıs 930 gayesine kadar bir sene zarfında atılacak olan çöpler toptan ve ya perakende olarak aleni müza yede suretile 2/7/929 tarihinde ihale edileceğinden taliplerin yevmi mezkürda saat on dörtte daire encümenine müracaatları. Adalar Dairesinden: Büyük adada İskele civarında belediye gazinosu ittisalindeki deniz ba- nyo mahalli pazarlıkla icara ve- rileceğinden talip olanların Per şenbe ve Pazar günleri daire en- İcümenine müracaatları ilân olu nur. Bakırköy şubei — İdariyesin- den: Bakırköyünde cevizlik ma-: hallesinin vapur iskelesi cadde- sinde deniz banyo mahalli — 12 Haziran 929 tarihinde itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile icara- — verileceğinden 2 Temmuz 929 tarihine müsadif edileceğinden talip olanların te minat akçelerini — müsteshiben daire encümenine müracaatları ilân olunur. PARİSTE- MUSE HOTELİ “Gölenkür caddesi (Kliş mevkli) 93 bütün esbabı istirahat asansör, tu- valet kabinesi ve banyolu 70 oda, 'Telefon, 301lâ 60 İrank. Telgraf ad- resi, Paris. 28 MUSOTEL APKIN KIZ lar. Hayvandan atladım. Ka aralığından içeriye bak- Eğri bir ışık uzun, fayans| 4 halü hafif aydınlatıyor. öyle geldi ki hemen şim- ir oda kapısı açılacak ve gü- sanki sözleşmişler gibi, birden-) vüzlü Dikmen yıldızı bizi i- bire bana karşı şapkalarını çı- ifiye davet edecek. Arkama düp sordum. mmm efendi, siz onu ta- ü? Öptüm ınımak söz mi Onun bön belki bin dela. o lmaâr çok ığlıdım, o k;ı—v( “T Yazan: AKA GÜNDÜZ oldüm? — Senden sonrakilere örnek kız olasın diye.. Harum efendi . bunu o kadar içten söylemişti ki Erkekler, kardılar. e dolan acıyı ve hüznü, bir kahkaha ile örttüm. — Dikmen yıldızının unutul- ş":l'!yuwıııı üç defa Şâ! Şâ! Enise huıımıı_,_ öngeri hiçi itena olmadı Salı günü saat 15 te ihalesi icra| ait münakasa müddeti mektep 1 nşastı keyfiyetinin yeni kanunlarla 12 Haziran tarihinde ihale olunmak üzerc münakasaya konulduğu ilân olunan 22 mektep İnşaatına alâkadar görülmesine mebni ka- nunların neşri Üzerine kcap eden tedabire tevessül için vakit ve imkân bırakılmış olmak Üzere müna- kasanın 3'Temmuz 1029 terfhine müsadif çarşamba günü saat on Dbire talikine zaruret hasıl olduğu ilân olunur r EMVAU METRUKEILANAH Beyoğla — Hüseyin ağa Caddel kebir Müştemilât : tahtında bakkal dükkânı ile bodrumu mülştemil Mezkür apartıman 8 kattan ibaret ve 7 dalreyi muhtevi ölup antresi uxun ve mermer taşlık — ve kapıcı odası odanluk ve kömüdük, birinci ve ikinci daireleri onar oda Dbirer mutbak ? 5 şer oda birer mutfak ve birer hela, iki taraçası olup her dairenin birer sandık odası ve umumi çamaşırlığı bura- dıdır, elektirik ve terkos suyu tesisat ve tertibatı vardır. ait masf mubammenesi zineye kiymeti 79 Maa dükkün apartıman — 60.000 lira vekiz taksitre şer helâ, 3-4-5-6 ve 7 inci dalreleri Belida avsafi muharrer aparamanın hazineye ait nısif hissesinin - bedeli sekiz taksitte ödenmek üzre 60,000 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 1-7-920 tarihine müsadif pazartesi günü sast 15 de icrayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammeninin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 4500 iira teminet akçesi veya muteber Banka mektubile emvall metrake satış Semit Kadıköy Mehallesi Caferağa — atik Lorando cedit şalr Nefi I, B komatyonuna mi eylemeleri. ... Sokağı No Nevi masbahçe köşk Kiymeti mühümenesi Tira 13850 sekiz taksitte Balkda eysafı muharrer maa bahçe köşktin bedeli sekiz taksitte ödenmek Üzere 13850 lira bedeli muhammen Semtl —© Mahallesi — Şokagı BabıCafer — hacı Musufa Ahi Çekebi bedeli muhammenin müracaatları çöbdançeşme £2 limon iİskelesi ile 19-6-020 tarihine müsedif çarşamba günü saat on beşte püzarlıkla İcrayi müzayedesi müakarrerdir, bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu nispetinde 1038 İira teminat akçeleri veya müteber banka mektupları ile emvali metroke satış komlsyonuna mürkcsat aylemeleri * * * No Nevi atik — cedit 4 dükkünin — 48 hisse hisse tam ve bir hissenin sülüsü maa odalar dükkkâr hissede 925 hissesi 79 Balkda evsafı muharrer emlâkin hizalarında gösterildiği veçhile hazineye alt hissenin tahm'n ile 17-6-929 tarihine müsadif pazartesi günü sanı 15 de temdiden icrayı — müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin */47,5 nisbetinde teminat makbuzlarile yevmi mezkörde emvali Totrake Satış komisyonuna Sevkinde odaları müştemli kağir Taliplerin Hazineye alt hissenin Kıymeti mühamıcenesi Lira 800 peşin para ile hazineye ait 25 hissenlu kaymeti muhammenesi İtbarile 4 nn 120 Lira 2100 sekiz taksirle etilen bedeller kuk mahkemesinden: Sişlide Et fal hastahanesi karşısındaki ha- nede sgakin iken dört sene mü- kaddam vefat eden köprülü met repolidi sabıkı MELETİ efen- dinin terekesine mahkemece va- ziyet edildiğinden tarihi ilândan itibaren eshabı matlup ve alâka daranın BİR ay ve — veresenin ÜÇ ay zarfında Beyoğlu Dör- düncü Sulh hukuk mahkemesi- ne müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. TİYATRO VE SİNEMALAR Ferah sinemada Bu akşam iki film Alife Suzan ViHlFriç aynca mDeniz devleri < Şexki Bey temsilleri Millet tiyatroşunda 13 Haziran Perşembe akşamı “Meyhane yoşması. komedi 4 perde . Düectto. Varyete Dühüliye; 15 Yardım sandığı Emlâk üzerine birinci ve ikin- ci derece ipotekle para verilir. Galata Adahan telefon B. 3837 Devlet demiryolları ve liman İları Umumi İdaresinden: Kaysc- İri-Sivas hattı için altmış kilemetre- İlik malzemei ferşiye münakasası 27 *Temmuz 920 Cumartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları 'Umumi Müdürlüğünde icra edilecek *tir. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve teminatı mu- vakkatelerini yevmi mezkürda saat | * |(46.30) a kadar Umumi İdare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri lâzım- Tealipler münakasa şartnamele- rini (20) lira mukabilinde Ankara- da malzeme dairesinden Haydar Pa- şada mubayaat komisyonundan - te- darik edepilirler. — seslerimizin yerine tam göğsü- nu'mçındm bilerek ve bilenerek çıkan soprano. Fakat salon mü- ıık xçın yapılmamış. Her yeri, hassa sahnesi bez kaplı. Hiç mvanhk vermiyor. Az kalsın ben de olurduğum yerde iştirak edecektim. Bereket versin Hayret beye. Anladıda beni kulağımın dibin- de fisritılarla lâfa tuttu, bende| kendimi toplayabildim. Ne der- sin, bu çapkınlığı da yapsaydım. ayıp olurmiydi? Lozan Palas fena yer değil. Sertlımz ziyafet veren bey,| Biraz cnıyıu ama, epice nazik, On i h_ğıılik sofraya kırkse- kiz kişilik çiçek - doldurtmuş. |Ankarada bu kadar çiçek - bul- Jva Maraş Çeltik fabrikası — hisscı Maraş Çeltik fabrikasında alelâde davet olunur. Ruznamei müzakerat: 2 — Bilânço ve bes 3 — Nizamname - mucibince yerine diğerlerinin İntihabı. rakıp dhtihabı Şehzadebaşında lesinin Selimpaşa ve Mahmut efen- di sokağının noktai iltisakında kâin olup Bedrettin beyin uhdesinde bu- lunan atik 2 cedit 2484 No. ez ga- yri tatimlâk mukadema maa babçe konağin elyevm üç bap hanenin mu katralı muayyen mahallinin zemin ve ebniyesinin otuz iki sehim ter- tibile yirmi üç sehmile icareteynli muayyen maballinin ve derunine ca- Fi nisif masura mai lezizin üç hisse itibarile bir bissesi Münir beye olan borçundan dolayı ihalci eveliyesinin icrasiyçin otuz gün müddetle müza- yedeye konulmiştir. Hududüu: Kay- den dört tarafı tarik isede cedit 2 ve 48 No. konağin sağ tarafı kişmen mü tekaidini hahriyeden Musta be- yin zevcesine ait maa bahçe hane di- ğer tarafları tarik ile mahdut bilme- saha yodi yüz elli altı metre terbiin- de kayden iki elyevm bir sakaf al- tında iki kısımdan mürekkep bodu- rum katından mada üç katlı iki vo- kağa cephesi bulunan haricen yağlı | Bey efendi bir defa evlenmiş. Sonra her nedense — ayrılmış- Kznıhm bana begendınnck i- Beyoğlu Dördüncü Sulh h“'[M:ıraş (,ellık fabrikasi türk anonim şırketmden daranı S temmüz 1999 tarihinde in'ikat edecek hey'eti umumiyeye 1 — Meclisi idare ve murakip raporlarının kıranti: batın tetkiki ve meclisi idarenin ibrası. kıdem itibariyle çıkacak mısıf aza Meclisi İdare boyalı bodurum pencereleri - demir parmaklıklı mezkür binada iki tağ- lık Bodurumda yedi göz odun ve kö- | mürlük biri sundurma iki aralik bir kısımı dolaplı ve bir kısmi elvan ca- mekânli altı sofa bir kismi - yüklü; ve dolaplı on altı oda bir dolap Bir |kiler beş helâ birinin derununda ku- Luysü bulunan iki mutfak ve - saire arapça iki közlü keâgir tonoz ha- mamı mühtevi elektirik ve terkos tertibatlı yangın — duvarlı muhtatı tarnir mezkür konağin bir kısınında Makrud ve diğer kısmında- Halim beyler kiracidir, keza ayni hudut da hilinde cedit 4 No, fahmminen doksan altı metro terblinde ahşap tahtında ahırı muhtevi olup fevkinde bir ge- fa bir helâ beş oda olup derununda Abit bey kiracidir. İki yüz yirmi ye- di metro terbiinde bulunan bahce- sinde bir kaç meyva ağacı vardır. |Mezkür hissenin iştrasina talip olan lar ve daha ziade malümat almak is- teyenler 929—2826 dosyasında mev- cut haritasına müracaat edebilir. Ta- maminın kiymeti muhamminesi ©- lan on bir bin iki yüz liradan hisse- ye musip kıymeti muhamminesinin yüzde onu nisbetinde pey akçesinin teslimi vezne etmeleri ve 15/7/929 tarihinde saat on dörden on altıya kadar Istanbul icra dairesi müzaye- de şubesinde ihalci eveliyesi yapıla- cağı ilân olunur. | —Enise hanımı nastl buldu- nuz efendim? — Şen ve güzel. Gaf ettiğini anlamamazlık- MILLIYETIN EĞLENCELERİ Dünkü bilmecemizin a halledilmiş şekli Bugünkü yenl Culdan sağa: bilmecemiz 1 — Şehir İşlerine bakan me- kam (6) Karnını doyur “emri hazı,(2) 2 — Bizi yaşmtan (8) 3 — Bira, kahve içilen yer (6) Tstlfhamı (2) 4 — Boyun aksi (2) Beyaz (3) 5$ — Söz (3) 6 — Ceml edatı (3) Kandırmak( ) ? - Pıtirdi (7) Uşandırmak (4) Yukardan aşağı: 1 — Bir şeye mani olan şey (5) sert(3) Manevi vakle (7) Dünya (3) Amma (5) Razı olmak () Tacir (8) Yaydan çıkan (2) köpek (2) Uzunun aksi (9) 8 — Etisiyenin söndürdüğü (6) ) 9 — Ben (3) Çardak üzümü (4 Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı Galatada -Ünyon hanında kâin Ünyon sigörta kumpanyasına pyatırimız. Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan ÜNYON /Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmaymnız. Telefor: Beyağlı - 2002 Bir rüz- Portakalı ere 190Kuruş Kıymetinde “VALET” ilıraş ve Bileme Makinesi ; uoncok bir tüp VALET TİIIİC Strop : traş Sabunu Almâk şartile. Büyük Tübü Ş Mağaza cemekânjarında teşhir edilmekte olan bu şekildeki kar! Jara dikkat ediniz. Bu VALET fabrikasının şimdiye kadar sizin içik yapmış olduğu en fiddeli bir satıştır . Bu fırsattan hemen - istifnde ediniz. Çünkü yarın belki geç kalmış olursunuz. acentasız LEOPOLD GRÜNBERG İstanbul posta kutusu S0İ Cedtt Han No 34 Umul Taht Bursa evkatf mudurlugun den: Hursada İsmet paşa caddesinde piyasa mahallinde Falk Bey Ve fından Han Otel ve garaja elverişli Faik B Hanı arsası temliken VE kapalı zarf usülile 4/6/929 tarihinden itibaren bir mah müddet? müzayedeye çıkarılmıştır. 4/7/929 perşembe gününe kadar temiti! muvakkate akçesi olan bin Çüz yirmi beş lirayı müstashihen Evkaf müdürlüğüne müracdatları. Mecdi Sadrettin Sevdiklerimiz Hüseyin Rabıni ; Celâl Sahir - AkaGündüz - Ahmet Hikmet (EdePİ hususi hayat ve hatıraları) İ Tevzi merkezi: Muallim Ahmet Halit kitaphanesi x Elendini, dedi söklakakai 1 Yemek hitmişti. Aıdn!" a Ce deriz, defle heyheye saplanır Eserya, bu kadar masra' kalırız, bu bir Ekistremitedir. |nazik beye muhbele."'”u Alafranga derler, henüz ve da-|dim. tan gelemedim: — Sesini sordum efendim. — Pardon! Pek tatlı. Bahis musikiye döküldü. A:) laturka Alafranga iddiaları ha- fif tertip başladı. Can sıkıcı ba- his. Hissettirdim, Hemen değiş çin gramofon zenbereği - gibi büklüm büklüm oluyor. Beğen- ıonn neye yardımetmiyecek- Arnı beğensem, o kârlı, belki ikinci bir hanım bulmasına de- lâlet ederim. Zavallıcık bu ka- dar kadın düşkünü olduktan| tirdi: sonra neye yardı metmiyecek-| — Senfonik konserlere gidi- mişim? Ben insaniyetsiz deği-| yormusunuz hanım efendi? lim, — Katiyen, katiyen, katiyen.. Eniştem kulağıma fısladı: — O halde öteki musikiyi se — Bu beyle biraz alâkadar| viyorsunuz. ol, İyi bir adamdır. İyi bir aile teşkil edebilirsiniz. - nendg,..nauı fısıldadım : ipariş üzerine iş kabul et berikisini değil, öz kendisini se n e ha bulvar şarkıları durürken Bethofenin senfonilerine çıkar- lar. Bu da öteki Ekistremite. Bunlarm ikisi de bir noktada, sıfır noktasında birleşirler. Tu- hafıma giden bu senfonik kon- serlerin kritiklerini de gazete- lerde okuruz. Sonra birdenbire sustum ve tane tane söyledim : — Efendim! Ben kaval seve- I'İm Benim busözümü, yan masa- — Ben musikinin ötekisini|da Suplı(beyle oturan Enise ha| — Balo az îenı olmad num işitti, derhal kalktı ve pi- verim efendim. öı kendisini yınodı (Çohınlı kaval) beste-|numara daha okudu. — Müsaadenizle! Dedim, - piyanonun geçtim. Sadullah Al—:;,'":ı: hur peşrevini çaldım. dım. Bir kaç parça lar Artık soframızdaki "“"n' soğukluktan, beyler enayilii bir ,uıı vaz geçmişlerdi, sll”""' eteli re çizdik, saat ona kırdık geçirdik. Baloya değişmek * mize dı(xldık. için ex deri- Cuma tedansanlarından PiT tuhaf, Bu Ankara Palasta Cuma Ş,

Bu sayıdan diğer sayfalar: