12 Haziran 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

12 Haziran 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÇARŞAMBA BİN SÖZ 12 HAZİRAN 1929 BİR RESİM GUNUYUNSMASI j Dün CH Fırkası Istanbul merkezinde Cemiyeti belediye azalarının fırka grubu müfettiş | Tayyare piyankosunun altımncı tertip beşinci keşidesi dün Darülfünun konferans salonunda Hakkı Şinasi paşanın riyasetinde toplandılar ve şehrin işleri hakkında görüştüler Sinekler hummai tifoidi ve sair sari has- Çalıkların mikroplarını vücudunuza, yemek- lerimze , melbusatımıza aşılarlar kendi tulumbasıyla sıkınız . Bir kı VFt fi dakika zartında hanenizi bu gibi muzir mikropları sinekleri , n temizliyecektir iki sivri sinekleri ve saitf , dahia kuruların, karıncaların veya di y fahrip, yumurtalarını ifna ve umum haşar vah MâP eder, Aym zamanda sizede zararı dokunmaz ve kat'iyen leke birakmaz (Fit yilerle kai daha hat mereler demin edecektir mamalıdır . air haşaral öldürücü adj ma- Daha büyük ve iri size memnuniyetbahş se- Tulumbasıyla Sıkınız Emlâk ve 26 1— Pertev şurubu 2— Kırem Pertev 4— Pertev karbonat kormprimeleri 15 Posta ve telgraf levazım ve mebani mü- dürlüğünden : - 1 — Ankara telsiz İstasyonları için “*12,000, kilo makine ve yatak yağı son bedel haddi lâyık görüldüğü takdirde 9 Temmuzda “ ihalesi icra olunmak üzere aleni surette münakasaya vazolunmuştur. 2 Talipler bu baptaki şartnameyi görmek ve okumak için her gün ve münakassaya iştirak için de tarihi mexkürda sası on dörtte Tatanbulda yeni postahanede levazım, mebani müdüriyetinde 8— Pertev çocuk Podrası 5— Pertev diş macunu ©— Pertev kolonya suları 7— Pertev kinin komprimeleri — Südorono Pertev ( Mevkli ve mev'i Sirkecide atik Hocapaşa Maliye şubesi binası Şişlide Büyükdere caddesinde Garaj Dolmabahçede Fatma hatun mahallesinde atik suvari karakolhanesi Balâda muharrer emlâk pazarlikla — kiraya verileceğinden taliplerin Şube- mize müracaatları YERLİ OLARAK MUADİLİ! MÜMASİLİ MEVCUT İKEN MİLLİ SER VETİN ANAHTARINI ELLERE VERMEYELİM BU CİDALDE MUVAFFAK UĞRAŞAN MEMLEKETİN FEDAKÂRİ VE MÜNEVVER KISMINA:| Mamulâtımızin har kesçe malüm olan esamisini bir kerre OLMAK İÇİN daha ziktediyoruz: 8— Pertev diş tozu 9— Pertev esansları meleri - öksürük icin ll— Pertev Briyantini 1â— Pertev tuvalet podrası 18— Pertev tırnak cilâsı 14— Pertev losyonları Koltuk altındaki teri kesmek için | müteşekkil komisyona müracgatları. MES'UL MÜDÜR: B ÜRHANETTİN YABANCI! 10— Pertev | Dower ) kompri- Eyvtam Bankası İstanbul şubesinden: Pazarlıkla kiralık emlâk Ksas No sı 147 Bedeli ican şenevisi 350 2100 81 YELKENCİ VAPURLARI Kara deniz İaks ve sur'al geslasi SAMSUN VAPURU ız üi Çarşam li sünü akşamı Sirkeci rıhtımın. dan bareketle doğru (Zongul- dak, İnebolu, Samsun, Ordu, Gireson , Trabzon , Süurme ve Rİze ) ye gidecektir Tafsilât için Sirkecide yelken- ci hanında kâin acentasına mü-| racaat. Tel. İstanbul 1515 Seyri sefaln tez Âcentası başında. — Beyoğlu 2369 Şube acenteni Mahmüdiye Hanı altırde İstanbul 2740 — * Trabzon - ikinci - postasi (İZMİR) vapuru 13 Haziran perşembe akşamı Galata tıhti- mandan hareketle Zonguldak İmebolu Sinop Samsun Ünye Fatsa Ordu Gireson Trabzon Rizeye - gidecek ve Of Trah- zon, Polathane Gireson Ordu, Fatsa Samsun, Sinop İneboluya uğrayarak gelecektir. ... * Jzmir sürat post aşl ( GÜLCEMAL ) vapuru 14 Haziran Cuma 14,30 da Galata rıhtımıudan hareketle Cumar- tesi sabahı İzmire gidecek ve Pazar 14,30 da İzmirden hare- tetle Pazartesi sabahı gelecektir. Vapurda mükemmel bir Jorkestra ve cazbant mevcuttur. Kenceram e Ku uaaaammarmaamm Bartın lüks ve sürtpostası Elektrikle mücehhez muntazam kamaraları ve güverte yolcularına ahait ee Türkiye ea Perşmbe 13 Haziran saat 18 de Sirkeciden hareketle (Ereğli, Zonguldak , - Bartın, Kuruca Şile , Cide ) iskelelerine azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Eminönü Rıhtım han 2 numaraya müracaat Telefon : 2684 ——— Bir buçuk asırdanberi Maruf * Ha mali zade , ve *Halzi imtiyaz Türkiye cumhuriyeti, * Kandiyalı çifte Sami , markalı sa- bunlarını dayacıklığı ve nefaseti ci- hetinden Menfaatiniz için her yerde arayınız Deposu: Asma altı Hacı Cemali zade Süleyman Sami ——— Kulk Büdüklü Tencereleri 15 DAKİKADA ET 8 DAKİKADA S ZE Fevkalüde nefis surette pişer. Deposu: Bahçe Kapı Celâl Bey Han No 32 İSTANBULDA GALATADA RADİUM kantanı Tesrefşneşha İMAL İDİLMİŞ DİR ml"t' mırışlmle çekilmiştir. Resmimiz piyankoya gelen halkı göstermektedir Mardin çekirge —mücadelt €ti ve çekirge mücadele Mi Talat Bey, Yerde idlif edilen çef İSTANBULDA GALATADA Lambası Ticarethanesine MAHRSUS OLMAK ÜZRE İMAL İDİLMİŞ DİR İU Galatada Okçu Musa caddesinde kâin RADİUM LÂMBASI tic: rethanesinin Hakikt RADİUM tıraş bıçaklarını her yerde arayını: DİKKAT: 100 adetlik paketlerin üzerinde ticarethanemize a) Musiki heveskârlarına İyi bir müjde: Meşhör hanende İbrahim Bey ODEON — Plâklarına — elekerikle en Trağbet görmüş olan atideki şarkıları okumuştur : Göz yaşımla ıslanan Yeni şen közlerine - Sırma saçlı yarim Yaylada'bir sabah — İf — Elmayım alma beni Bahçe diyarını aştım L Yıllarca bana Kahve etiketli plâklar Çorlu Belediyesinden: balâdaki alâmeti farikamızı havi olmayanlar taklittir. Beni tenvire Soluk başında İhalesi yeniden yirmi iki gün müddetle temdit edilen 107 bin lira keşifli su yolları 22 haziran 929 Cumartesi günü ihale edilecektir. Şeraiti tediyede taksit müddetleri —— azaltılmıştır. Taliplerin şartnameyi görmek üzre İstanbul şehremane- tine veyahut Çorlu belediyesine müracaatları ve yevmi ihalede ihalât kanunu mucibin " ;xıdeyı talik . ce pey ak- çelerile beraber Çorlu belediye- sinde bulunmaları ilân olunur Müzayede ilânı İLÂN — Nümunesi veçhile, 3 tono miktarın Mudurnu kazasında ikinci mınta- gda zırnık (Arsenik) aleni müzayede| ka dahilinde vaki abât ile satılacağı adükadarana ilân olu- Ikxnk kıt'asından senevi 1194 metro| ormanımın nur. Müzayede için haziranın 17 inci Pazartesi günü, saat 15 te Galatada, ez-Rıhtım hanında ikinci katın -Kraaydın Madenleri şirke- ti idaresinde icra olunacaktır, İşbu müzayedeyi iştirak — etmeği arzukeş bulunanlar yevm ve — saati mezkürda 150 Hiralık pey akçasını müstahsiben hazır bulunmaları lâzım gelir. HAMIŞ. Teklif olunan fiat haddi lâyıkında bulunmadığı takdirde mü- mikâp çam ve 1806 metro miküâp kök ner hesabile 10 sene de ğayri mümül 11940 metro mikâp çam ve — 18060 metro mikâp kökner eşcarı kat ve ihrac edilmek üzre çamın beher met- ro mikâbı 275 köknerin 228 — kuruş bedelimuhammenle ve olbapdaki çe- rait dairesinde 25/5/929 tarihinden 25/6/929 tarihine kadar kapalı zarf usulile müzayedeye vaz olunmuşdur. Taliplerin ve şeraiti müzayedeyi an- lamak isteyenlerin Ankarada orman müdüriyeti umumiyesile Bolu orman müdüriyetine müracaatları. ADEMİ İKTIDAR ve bel gevşekliğine En mülessir deva Sercin haplan- dir Deposu İstanbul Sirkecide İsken- deriye oteli ittisalinde Ali Riza e- zanesinir. Taşraya 180 kuraş posta lle gön- derilir. İzmirde ccza depolarında ve İr- get pazarındaki eczanede bulunur. Fransızcaya bihakkın aşina Genç bir Matmazel Muteber alleler nezdinde 6-7 yaş- Jarındaki — çocuklara — mürebbiyelik arayor ( A B) rümüziyle İstanbul 176 numerolu posta kutusu adresine ura bir Arça özerk ne konulacak Koll: nl:: diş ı'rıılıdıdı kar mek arti Zınf.'ı. Tehlikeli mi ropları imha edef. mani olur. den — sonra saailerct agizda leziz ve İâtif bir rayiha - bırakıp . ağzi! serin olmasını temit eder,Kolinosu tecrübt ediniz, bu tecrübe ne” icesi olarak aagzımıf ne kadar temiz oldur Bunu hiasedi yorut ceksiniz. KOLYNOS DENTAL CREAM TÜRYRİZ FRRAĞSL Gözlerinize tabil hareketlerini yerlü Şayet adi. gözlük o-";ı' ediyorsamız — Bütün — g€ Ganularin oründindün! bak| safiyetlerini ;nnbdlllf-u'“_u Onların yerine Zi ı camlarını kullanmak içif * sunuz? Sabıkıları fenni bİF gg edilmis, ve büyük bir İİEL miş. oldağundan — Kattti normal gözler — haline tabil hareketlerini verir Gözlükçünüzden s Camıarını Gözleriniz için ÖÜ pul ZEISS tasavvur edilemez ZES yi an li ee eli ati Do den tamamile uygun on S0Snmoerolu renkler loğu Mümessllit Tstanbül milessi ve BİLL

Bu sayıdan diğer sayfalar: