8 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

8 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ATEPEDELENLİ 'ALİ P Ai VASİLİKİ O vaktınde gerekti | Dinle! sonra efendinle bera- ber saçını başını yolarsın! Hilliyelir deirikası: 57 D —O vaktinde gerekti.. . Hur- | şit Paşaya da böylece söylersin! | Aman aman aman... Hurşit Paşaya böyle şeyler söylene bi- finir miydi hiç? — Ali Paşa uzun çubuğunu çe- tirerek dedi: şte bu “Dürzü!” Yanyadan “Aya Mavra adasıma geçmiş, 'a.. Ru- syaya Hoca beye dönmüş. Bun- ga ceri Rum kaptanlarından bir Eterya yapılırsa yunan lü- “lini alacaklarını düşünmüş! — Vay bire Habis melun vay! — Hey Paşa, sen bunları e- | fendine anlat... — Ksanto tabif kendine ka- | fadar bulmakta güçlük çekecek | değildi. Netekim öyle de oldu: Onun asıl iki dostu vardı, ki: bunlardan birinin adı Atanas Çakalof idi Çakalof buralı, yani Yanyalıydı. Öteki de: Nardalı Adına : Nikola İskofo derler- di. Bunlar bir gün konuşup dert- deşiyorlardı. Arnavutluk, Akde- | niz adaları ve Morada hareke- (te geçilmek için bir “Eterya” | kurmayı düşündüler. K treh. . . Habisler! | , — Dinle Paşa, sonra efendinle | | beraber saçını başını yolarsın... nlar devletin zayıf olduğunu üler.Benim Parğada Par ğalilarla oğraştığımı konuştu |lar. Yalan değildi. Hatta Kaço-|döndü, İstanbulda bulunan Ma- !l.i adlIr bir Rum Korsanıyla da Yoğraşıyordum. | İsyan çıkarmak için gizli bir Birleşme yapmayı doğru buldu- Tar. Zaten adı: İlmi bir Filomoz cemiyeti de vardı, onlar siyasi Eteryayı onun yerine koymak istiyorlardı, Filomoz Rus Hari-| ciye müsteşarı kont “Kapo Distirya” yapmiştıi. Bu adam Korfoda doğmuştu. İşaretler yaptılar, yeminler tertib ettiler, Ruml, sokmak için asıl adını saklı tutmak lâzım geldi- ini ima etmeyi kararlaştırdı- lar: Rumlar da o reisin “Rus Ça- O!” olduğunu sanacaklar — ce- Miyete girmeğe can atacaklar- ll | Üç açık göz Rumun Prlanları iöyle idi: Herbiri bir tarafa da- fılıp gidecekti: kittikleri yerler fen biribirlerine mektup yaza- taklardı. Fakat mektupların ele geçe- teğini düşündüler, öyle ya, o taman hepsi de yakalanaca- sdlardı: —İmza yerine birer rümüz iyduralım. Dediler, Çakalof: &. ve B. harflerini kullanacaktı, |Rumları içlerine aldılar AYHAN Cenüp Arnavutluğunu — değil Rum Patrikine tabi bütün rum- ları ayaklandırarak — İstanbulu da alıp eski şark imperatorlu- ğunu kurmak istiyorlardı. — Zehey bhayalimülâl! hey.. . batıl tasavvur?! * sen git de bunu |devletlâ kerametlü — efendine böylece anlat, onun efendisi |Hületin efendisi olan sultan Mahmut bile bunları daha anlı- yamadı. — Nasıl sultanım? Daha ge- çen yıl Patriki astılar! — Astılar ama yine bilmez- ler, Senin neyine lâzım, bak Ali ne anlatıyorsa sen ona kulak ver. Gör herifler altı yıl içinde neler neler yapmışlar! 1229 Zilkâde ayınım sonunda Ksantos İstanbula ayrıldı. Ya- nyalı Çakaloi, Skofoyu alıp Moskovaya gitti. — Moskof Diyarına ya! Mos- kovaya gidenler “Eterya” nın Nizamnamesini - yaptılar, adına Muhipler cemiyeti, dediler. Moskovada Moralr Yorgi Şi- keri adlı birini de buldular, o- rada Filibeli Andon isimli bir rum bazirgan daha vardı. Hemen anlaştılar, pek çok yeni âzalar “Eflak” içine yayıldılar. “Eflak” ta (*| Eflak beyi Skirlit beyin yazıcısı Todoriyi de aldılar. Bir çok papasları da kandırabildiler. Skofo, Moskovadan Hoca beye Ze- nuel Ksanto - ile mektuplaştı, Hoca bey de Yorginin kardaşı| Tanaşı ve Stopoloyu cemiyete soktu. Eterya âzâsı gittikçe çoğalı- yordu! Mühipleri Derecelere ayırmaya mecburdular. Cemiyet azası dört sınıfa ay- rıldı. Reislere Çoban dediler. İkinci derecede olanlara: Papas unvanını yaraşıklı buldular, Ü- çüncü kısma. da; Tavsiyeli adı- nı taktılar, Dördüncü derecede- kilere Zararsız diyeceklerdi. Hoca beyde şu dereceler ay- rilirken İstanbulda — bulunan Ksanto reis ve: Fedâi diye iki askeri rütpe yaptı, daha sonra bir mertebe daha icadedildi ya, 1k teklif Konferans mutlaka Londrada toplanacak Paris, 6 ÇAA )— İngiltere sefiri Yong planının içrası mes- elesini tetkik etmek üzre içtima edecek olan konferansın topla- lanacağı yer - ve tarih ile takip edeceği usul hakkında M Bri- and'a şifaht bir takrir vermiştir. İngiltere hükümeti konferansın Londrada — toplanmasında etmekte, içtimam ağustosun ilk günleri zarfında vukuu hususun da Fransa hükümeti ile ayni fi kirde görünmektedir. Takip edi- lecek usüle gelince İngiltere kon- feransta müzakere edilecek mes elelerin bir çok safhalara ayrıla- rak tetkiki hususunda Fransa tarafından vaki telkini kabul et memektedir. Komünist meb'us Paris, 6 (AA) Meb'usan meclisi Püto intihap dairesinden seçilen komünist Marty nin inti- hap mazbatasını tasdik etmiştir. Mektep programları Fransada yeni bir mesele çık. miştir. Bu mesele mektep prog- ramlarındaki ağır dersler yuzünden | çocukların pek külçük yaşta yor- gun düştükleri, onun için derslerin Hekimler — bunu Analar, babalar da çocuk- İsrar azaltılmasıdır. istiyor. larının yorulduklarından şikâyet- çidir. Bir tarafta — muallimler, kendi okuttukları — derslerin — katiyen indirilmesine razı olmıyan mual- limler, diğer tarafta da hekimler bulunuyor. Fransız matbuatı bu mesele ile son günlerde çok meşguldür. Meselâ — Bundan yarım — asır evciki mektep programlarile şim- dikiler mukayese ediliyor. Bir Paris gazetesi bundan bahseder- ken ezcümle diyor ki: Eskiden talebe şimdikiler gibi değil, daha çok sıkı bir usul altında çalışır. lardı. Spor namına - yapılar şey kapalı bir yerde manasız.bir ta- kım jimnastik harekâtından iba- retii Ders saatları az, fakat tedrisat sıkı bir şekildeydi. Tenetfi ise hareketsiz neyse.. . Asıl şimdi beni dinleyin ev- lat: — Can kulağile dinliyoru sultanım! — Eterya büyüyordu, rumilar teşkilâta akryorlardı, — Zararsız | adı verilen aşağı derece harp i- âm asker yerine hazırlaniyor- u. Bir taraftan bunlara ellişer deste fişek ile silâh tedarikine| çalıştılar. | Bitmedi S.k_o_îo: E. A. harflerini ken- lisi için seçti. Kısantoya gelin- e: O. E D. harflerini aldı. Bak faşa... Bunlar önce o kadar Byı_ık hayale kapıldılar ki... şidip duyanlar: Acayip?! Diye rlar! açık göz yalnız Mora ve karmak, parça parça edilmiş bir va- 'ndan üç yılda müstakil bir devlet armak eşsiz bir harika değil de ne- £? Yalnız bunu yapabileri bir kah- manın yeri, tarihin ölmezlere ayır- i'ı en yüksek bir şan göğünde olur-) * Bu zirve onun şanına mukadder dun bir konak yeri olarak kaldı. ruhları kamaştıran bu netice- günlerinden birinin müşbet bir| Hası gibi bakıp yürüdü. Demek ki başkalarınca gaye olan muvaffakiyet onca ancak yeni Vlerin bir başlangıcı idi. Zafer, o- n idealinin ancak bir mühim saf- & kaldı. Önünde her yol açıktı. O, isi için en mihnetli, fakat temsil millet için en lüzumlu ve en gu yola girmekten çekinmedi. iztulan vatanı milletin hakimiyye- ağka bir kuvvet lim et di, büyük imtihan gününde mil- ten ziyade düşmanının işine yara- 1 taç ve taht lürumsuz kaldı. | > balde, “zâferden sonca inkilâp, rk milletini asrın ihtiyacına göre trlayıp sağlamlaştıracak inkilâp;| Yümhuriyeti kurduğar gün. lonra ayrı bir şehirde Cüm! huri- (*) Eflâk: Romanyanın «Memle- keteyn> denen büyük kısnıdır. Şi- malinde Buğdan ve Transilvanya garbında: Macaristan ve — Sırbiya, cenubunda Bulgaristan, şarkında: Dobrice vardır. O zaman 3 milyon- dan ziyade Rum mezhebinde ahâli- si vardı, «Bükreş> Eflâktadır, Tabil (Bir kısım okuyucular için izsbediyoruz. engel olacak mahiyetteki maka Hilâfeti ilga ettiği gün. Taht ve tacın tasavvufi birer saça- & gibi sarkan tekke ve türbelerin ka- pandığı gün Bu asrın türklerine uymryan, onla- rın en zekâlı erkeklerini bile garip ve gülünç gösteren fesin çıkarılma- sı: Şapka. Kadını alış veriş metar halinde, haktan uzak bir çok mahrumluklar. da tutan eski usullerin kaldırılması: Medeni kanun. Ve eski teşkilâtim son mahzurlu ve eksikli alışkınlığını islâh: Yeni | pazar manları Diğer geçi taraftan — teneflüsten ve tatilinden — mahrumiyet zaları da va Talt l kesin barcı değildi Şimdi şu var ki şey öğretilmek isteniyor. Eskiden bu iddia yoktu. Tali tahsilde matlub olan şey talebenin umu- i malümat takip için Öğrene aur her liselerde her n ceği şeyleri anlamak — imkânını elde etmesi idi. , Fransız — gazetelerinin — çok meşgul oldukları bu mesele hak: kında Fransa maarif nazareti esaslı tedbirlere girişecektir. 163 SAAT HAVADA Cleveland, 6 (A. A.) — Müddet reko-| ranu kırmağa teşebbüs eden tek satıhılı. “City of Cleveland” tayyaresi 163 saat uçmuştu! uzanan iradesi, kaç asem varlığını yuğurup yeni bir tunç haline getirc- cek kudretteki kolları, ve bu tunca en güzel manada Bir şekil verecek sanatkâr ve yaratıcı dimağı yaptı. “Bütün bu eserlerinden en mühim- mi hangisidir?” diye soruyorsanuz Mahmut Bey. Hangisi mühim değil! Gök, deniz, toprak, güneş gibi tabia- tınen yaratıcı ve en hayret verici kuvvetlerini hatırlatan Büyük Ada- man hangi cseri en mühim değil! O- nun eserleri harikulâde bir dimağın ölçülü, uygun, düzgün bir muhakeme silsilesinden arzın bu köşesi üzerine harfler... ... 1918 - 1928... Bütün bu şeyler, iç- lerinden yalnız bir n hanesindeki takam değişecek kadar kısa bir tak- vim mesafesi içinde olup kökleşti, bu şeyler ki içlerinden her biri bir. devre şeref kazandırmak - için kâfi- dir, bu şeyler ki her biri bir devri baştan başa sarsıntılarla dolduracak çetinliktedir. Bu kadar zamanda o- lan bu hakikat kadar ne Homirüs İlyada'da Aşil ne de Virgilius| canlı ve derin aksetmiş ve yekpare ışıktan çizilmiş muazzam grafikler ; dir. Arzın bu köşesi ilk hayat günle- rinden beri harp meydanı olmuştu, eski saltanatların merkezi, dinlerin geçidi, istilâların müstemlekesi — ve türlü türlü tasavvufların diyarı ol- muştu, Fakat ona şimdiye kadar hiç bir kuvvet şu mefhamu vermiş de- di : asri, lalk, müştaki! Türk Cüm. huriyeti. İşte Mustafa Kemalin şimdiye ka: dar en büyük everi : ateşli ve milletci Alina meklüba Müzakere işi Yeni Harisiye nazırı DE apacak?. Atins, $ (Milliyet) — Yunan kabine- sinin Dahiliye nazırı istifa etti. Bu isti- fanın bir faydası oldu ise © da şudur ki Başvekil M, Venizelcs bundan bilistifa- de çoktan beri beslediği bir fikri tatbik etmek için fırsat bulmuş oldu. Hariciye mezaretini — M. Mihalakopulos'a verdi. Hariciye narırr M, Argiropulos Dahi ye mezaretine makledildi. Yeni Hariciye nazırı ve Cumhuriyetçi mubafazakâr fır kast reisi olan M. Mihalakopulos ta va- zifesine başladı. M. Mihalakopulos'a döst olan maha- filde ve garetelerde kendisinin bu vazi: fesine gelmek içim bir —takım ihtira: kaytlar ileci sürdüğü söyleniyor, yazılı- oyrdu. Bu ihtirazi kaytlar — Türk müzakeratına aittir. Güya — kenı kara müzakeratı — hakkımda hükümetin M. Papa'ya vermiş olduğu talimat hak- kında hükümetle kemlikir değilmiş. Fa- kat şimdi şu anlaşılıyor ki kendisi ba ih- tirazi kaytlardan vaz geçmiştir. Kendisi Kazetelere beyanatında ortada mevcut olan manilerin kendi gayret ve fanliye- tini arttıracağını söylemiştir. Yeni Ha- riciye mazırıyle münasebeti olan Eetia gazetesi ba akşamki nüshasında şöyle bir şey yazıyor: Ankara'da cereyan eden müzakeratrı Türkler tarafından çıkarılan müşküli zerine sekteye uğramış olması M. Miha- lakopulos için iyi bir şeydir. Çünkü ken- disi şimdi mürakerata başka bir cereyan verebilecettir.” Hakikaten bu — gatetenin dediği gibi müzakerata başka bir istikamet mi veri- lecek ve bu istikamet ne olacak acaba?. Bize kalırsa bu az çok — müşkül olacak- tr. Belki Hariciye nazırı kaeadi fikirle Fini tatbik ettirmek iatiyecektir, ve ba takdirde zaten alâkadar eşhasın tarzikı ile sikaşık bir vaziyette olan M. Venize- los da işi büsbütün Hariciye nazırına bırakacaktır. Garzeteler vir icrası içi bulunuyorlar. Bir kışım gazeteler de müzaketalı ta- lik edip Cemiyeti Akvam'a müracaatı i- leri sürüyorlar. - Şunu da söyliyelim ki /M. Mihalako- palos'un mizacımı — bilenler “nagekzahur bazı vaziyetler — karşısiniğa' “kalmacağını tahmin ederler v . Bize öyle geliyor ki Yünün resmi ma- halili Etabli mezelesinde elde edilen ne den memnun kalmalıdir. Öğrendikle- rimiz doğru ise bu meselele Yunan nok- tai nazarı kabal edilmiştir Bu möktal mazar şudur Istanbul'da balunan Türk tebası Rum- lar ile Garbi Trükyadakl Yunan tebu: M. Venizelos üzerinde te- mütemadiyen neşriyat: EKmgilterede Vaziyet ne? Soviyetler İngiltere- nin işlerine karıştırılmıyacak Londra: 6 (AA) kamarasında harict messleler hak- kında cereyan eden bir müza- kere esnasında söz alan sör Chamberlain Macdonald kabine- sinin ecnebi hükümetlere karşı hörmet ve hayırhahlık csaslarına müstenit bir siyaset takibine de- vam edeceğini ümit ettiğini, yal- nız bu politikanın sulhu muha- faza ve idame eyleyebilecegini söylemiş, Amerika ile cereyan eden — müzakerelerin muvaflaki- yetle — neticelenmesini Hariciye nazını M. Hen son selefinin milletler arasında sıkı bir mesai ortaklığı Tüzum hakkındaki sözlerine iştirak etti gini kaydeylemiş, Ren erazisinin, işgal eden bürün devletler tara- fından mümkün oldugu kadar çabuk tahliye edilmesine raraftar | oldugunu söylemiştir. M. Hendersor - sovyet Rusya- sile munascbatın iadesi hakkında şu beyanatta bulunmuştur. Hükümet dominyonların fiktr ve mütalaasını öğrenmeden evel hiç bir karar ittihaz etmiyecek- tir. Hükümet sovyetlerin her hangi bir propaganda hareketine, yahut İngilterenin dahilt işlerine Avam temenni etmişti de rışmalarına müsaade eylemiye- cektir , Evelâ borçlar itilâfı Londra, 6 (AA) — Dayiy Fransaya bazı Young pla nının mer'iyet meyküne girmesi için borçlara müteallık itilâfların tasdiki elzem olduğunu yazıyor. KERKEKLERİN KIYAFKTİ BAHSI Erkeklerin kıyaletlerini değiştirmek i- çin İngilterede devam eden propaçanda- bisesini değiştirmek — için mubtelif mü- makaşalar olmaktadır. Buna bir iştirmek için ciddi teşebbüsatta bulu- Fsaslarda febeddil yek Meseleye bitmiş Ankara, 7 ( Tefeloi yonu bitaraf azalarıile Türk ve gün saat yedide toplandıl. devam etti. fındaki bazı riye bu hususta bu güne kadar suretle ilân olunmuştur. mazarile bakılabilir. Ankara, 7 (A.A) — Beşvekil cuklardır. Ankaranın imarı M. Jansen dünden itibaren tatbikatına başlamıştır Ankara, (Telefonla) — Pro- fesör Jansen şehri, Gazl çiftli- gini dolaştı. Çittlik ağaç ve ne- batlarının muvaffakiyeti profe- sör Üzerinde derin tesir bıraktı. Profesör Halk fırkası salonunda çalışıyor. Planın teferrüntını al dıkça değiştirmeğe karar vermiştir. Yarın ilk iş olarak Yenişehir ve Gazi bulvarını tashih cektir. Profesör Ankarada ke- ndi yaptığı planın umumi hutu- tu meydana içim bu. güne kadar sarfolunan paradan daha az para lâzım olduğu fikrindedir. Profcsörün plâmında ve hernevi inşaatta esas ittihaz ettiği ihtisas ve estetiktir. Yavuzun manevreleri Ankara - 7 (Milliyet) Millt Mü- dafaa vekili Abdülhalik Bin Anka- 'Türkler de Etabli addedilerek kendileri- ne vesika verilecektir. $a mektuba nihayet verirken ilâve et- iyiz ki buradaki siyasi mehafil zakerenin hakkında iazla nikbin deği Washingten, 6 (AA)—HÖ0ver hü metio mütehassizlar tarat teklif edilea' beynelmilel Amanullah Han Marsilyada Marsilya, 6 (AA) Sabık Afgan kralı Amanullah han Mar- | silyaya gelmiştir. Kral y pek iyi şerait dahilinde geçtiğini Marsilyada iki üç gün kadar is- tirahat ettikten sonra Romaya ini söşlemiştir. İLAN Beyazıtta Koskada tatlı kuyu Tali sokağında nümaralı hanede mukim iken elyevm ikametgâhı meçhul bulunan Hacer hanıma, Etanbul icra datresinden. Ahmet Şükrü be ikinci hukuk mahkemesinden aldığı 4/3 928 tarih ve 28-119f mumaralı ilâm ile sizden alacağı buluman üçyüz otuz bir lira otuz. kuru şun maâ masarifi mahkeme ve ictaiyye tahsili için mezkur ilâmı dairemize” tevdi edüp namınıza tastir kılıman ve tesviyeyi deyne daveti mutazammın — bulunan ihbarname ikametgâhınızın meç- huhyeti hasebile tebliğ edilemediğin den ilânen tebliğat icrasına karar verilmiştir. Tarihi ilândan itibaren nihayet bir ay zarfında 920-9049 hukük numarasile dairei icraya müracaatla tesviyel deyn — etme- diğiniz veya tehiri icrayı mucip bir dı giniz olduğu taktirde Germeyan eylemediğiniz taktirde deraya devam olunacağı malumu- alağun gidece bir halk çoçuğunun kendi harikalı nuz olmak üzete ve birinci ihbar. nanlar da layık olduğu kadar ehemmiyet- | le karşılanmadığı Elbise şeklinin dej ler tarafından geçen gün Londrada bir| ima yapılmıştır. Bu içtimada söz alan biri demiştir ki:| kısaltmak istemiyo tabrif ediliyor.) tülü tutmaları | iacak elbise şek- i sıcaklarda iyi giyilebileceği gib da zarif olmasını istiyoru BULGARİSTANDA SUİKAST — | Bolya, 6 (AA)— Bir haydut gecele-| yin Başvekile taarruz etmiştir. Başveki- | le bir zarar gelmi "— Pantalonları uz. Bizim maksı rkeklerin bacakl. olanların nazarı dikkatine Dr. Horhoroni Fennin en son usülile kat'i olarak eski ve yeni belsoğukluğu, frengi, idrar darlığı, bel gevşekliği ve mesane ve bilcümle kadın ra- atsızlıkları tedavi olunur. Beyoğlu Tokatlıyan yanında mektep sokak No 35 Teki B. O, 3152 DOKTOR İZZET KÂMIL Yeni ve eski belsoğukluğu, em- tazı cildiye ve frengi elektrik ve sair en son vessiti fenniye ile tedavi eder. Bahçekapı — şekerci — Haci Bekir karşısındaki apartmanda 1-1/2 dan GI/2 ya kadar Fabrikator, erbabı sa: 've mütcşebbislere MÜHİM İLÂN Istanbulun ticaret merkezinde ve denize yakın bir mahalde bulunan 1700 metro murahhında vasi bir arsa tamamen veya kismen KİRALIKTIR Tütün deposu antrepo ve saire olarak istimal edilebilir. Taliplerin nbulda Emin Önünde Valde Hia- nında $. AMAR ve çürekâsına müra- caat eylemeleri. tüccar Bankalar âleminde Franko - Âzyatik Bankasının 5- tanbul şubesi, 15 temmuzdan- İtiba- ren Galatada Vaoyvoda sokabında İre 432 bin lira alaca raya dönerken Gölcüğ'e uğraması ve başlarken merasim yapılması varit- tir. Mamafi şirodilik merasim mev- zuu bahis değildir. Ağır ceza Reisliği Ankara - 7 (Telefonla) İstanl Ağır t san 1 nazarile hakıla Mübadele komisyonu Har ciye vekâletinde toplanı, gece saat 10 a kadar müzakerede bulundu bili Hüariciye vekâletinde mübadele kor Yunan heyeti reisleri, Vunan ralıhasları ve Yunan setiri M. Papa Hariciye vekili mezdinde Müzakere gece saat 10 a ka Meselenin esası tarafeynce kabul edilmiş olan itlafname © telerruat ve tatbikata ait müzakereler bitaraflı huzüarile nihayet bulmuştur. Öğrendiğime göre hükümeti Cum husnü niyetin izamt hudutta g termiştir. Karşı tarafın da böyle hareket ettiği ve edeceği a Bu meselenin neticelenip neticelenmemesi yeni Yunan haric nazırının hattı hareketine kalmıştır. Binacnaleyh, Yunan harie nazareti tebeddülünün bu işte ne tesir yapacağı yakında görl cektir. M.Mihalokopulosun son beyanatına bakılırsa itilâf esaslar bir tebeddül olmıyacağı görülüyor. u takdirde meseley bit Baş vekil Pş. yarın geliyorli ismet Paşa hazretleri yarım : şamki trenle Istanbula müteveccihen şehrimizdea hareket buyul | Raporlehimizi Rusyadan çevriler deriler Türk malıdır. Ankara, (Telefonla) — ik sat Vekâleti ticareti harici müdürü Avni bey Rusyaya | racat hakkında Istanl ya tığı raporu vekâlete takdim « miştir. Öğrendiğime göre rap da sevkedilen Mmalların Tü alı olduğu tasrih ediliyor. E hususta mahkeme kararı tey ediliyor BUĞDAY SUİ İSTİMALİ snuteki Dağdağı ni atima tahkikât raporu Maliye vekâlı tine gelmiştir. Fundalıklar tutuştu Geç vakıt Hekimbaşi fundalıkları yanıyordı Anadolu Hisarının üstündi Hekimbaşı — Çifliği - civarında! tundalıklardan dün akşam üze yangın çıkmıştır. - Yangını dürmek üzre Üsküdar Jandaı masından muavenot gitmişti Ateşin köylülerden biri tarafıı dan atılan bir siğaradan çıktı; zannolunmaktadır. Tahkikat pilmaktadır. Dün gece yarısma İadar ahit yapılı ( birinci sahifeden mabad | hükümet diğer suretlerle de haber- dar olduğu bu sui istimali ait tetki- katını, o zamandan yapmakta bulu- nuyordu. Bilâhıre eski şirket, şimdiki şirke- te imtiyazı devrederken, imtiyazın dığr srrada 300 bin lira garfetti- ğini söylemiş ve bu parayı da almış- tır. Eski girket kısa bir zaman için- de bir milyon liza kadar kazanç ta elde etmiştir. ORTAKLAR ARASINDA İHTILÂF Dün de kaydettiğimiz gibi ortak- lar arasında ihtilâf bundan sonza çik- mış, evvelâ Marko - Naum — efendi Hakem intihap olunmuştur. Bu Ha- kemden sonra de Arif Mustafa, Ne- sim Mazliyah ve Şekip Aduk efen- dilerden müteşekkil bir Hakem he- yetine de müracaat zarureti — hasıl olmuştur. Mesele gene tamamen halledileme miş, şerikler mahkemelere/ düşmüş, içlerinden Basattan madası (Fresko. lar, Lutfi ve Nasi kardeşler) iflâs kararı almışlardır. Halbuki bu ifli larm vergiden kaçımmak için hileli olduğu hakkındada müracaatler va- kı olmuş ve tahkikata başlanmıştır. Eski şirketin temettüünden Def- terdarlığın axli ve ceza olmak — üz- ğı vardır. Lutfi beyle şerikleri bu parayı ver ememişlerdir. Jan Basadın kardeşi Salâmon Basadın da bu sırada Ru- syaya kaçtığı işidilmiştir. Mamafi İstanbulda saklandığı da söylenmek- tedir. HİÇ BİR VESİKA GÖSTERMEDEN Ortaklar kendilerine tarhedilen vergiye itiraz etmiş olduklarından itirazları tetkik olunmuştur. Ortak- ların itirazlarını tetkik edenkomisyo na da gösterdikleri masrafların bir çoğu vesikaya istinat etmiyordu. — Ankarada ikâmet, bil ve saire ii kabul etmiştik, bu 150 bin nereden çıktı? sualini sormuştur. Şayanı hayrettir ki Jan Basat ki di lehine addolunması lâzım ge bu riheti de isticvabında gizlemiş «— Ben bir şey bilmiyorum!» demeekte israr etmiştir. VALİ MUAVİNİ DİYOR Kİ Hükümete de gösterilen fuzuli m zallar minasebetlle Vali muavini Pa Bey dün muharririmize demiştir ki: — Vesikaya istinat etmiyen bu m| raflar karançtan düşülmezdi. Kazanı tarhedilmesi Iâzım gelen masrafları nun tasrik ediyor. İtirazlar bu sebe, reddedildi ve Defterdarlıkça tespit e| len verginin tahsili tasdik olundu. Barut ve fiyek inhisar şirketi mü; ketle hiç Bir alâkası yoktur. Eski şiri tem işler müessesemize| — devtedilir. verilen para da müeksesemize ait muamele olmadıkı için ne kadar verilmediğinden tesmen haberdar Tiz. Bu, bizsedarlar arasında — olan Bir tir. Biz işe başladığımız raman eski ket hiç mevzuu Dahsolmanuştır. Şimdiki inhisar idatesimin mücssis ri. eski şirket sahiplerile teşriki etmeği kabul edememişlerdir. Çünki bunların fena ve karışık bir ziyette olduklarını ve kendilerine idı meclisinde mevki vermek dürüst bir reket olmadığrar biliyorlardı. Tahisar ideresi, eski şirketin me Bo İarı, ne'de matluplarile hiç alkadar değ die” Baki şirkette hukuk — müşaviri da me Mesclâ, Patis —masrafı, Ankara taaetlür eacde

Bu sayıdan diğer sayfalar: