8 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

8 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İLAN flrns Korporeyşin Limited” sigor irketi 1 Temmuz 1920 tarihinden Türkiyedeki muamelâtını üe karar vermiş ve muhte- rilerinin menafiini temin sadıyle Türkiyedeki sigorta iş- İni mezkür tarihten itibaren Av- Parun en eski ve en kuvvetli kum iyalarından biri olan 1819 senesin- Pariste mücsses “Kompanyi Da- 'ns Jeneral” yangın sigorta kum- hyasına devretmiş olduğunu mu- Üvclename hamillerine berayi ma- hat arzetmekle kesbı şeref ve bu- * kadar kendisine karşı göster- İuğu emniyeti — “Kompanyi nebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara Banka Kommerçiyale Italyana Sermayesi 700,000,000 (İhtiyat akçesi: 540,000,000 İLüiret) Travellers (Seyyahin çekleri) salar ank, İngiliz lirası frank — olarak çekler sayesnde DE H VAPORLARI Kara Deniz Postası HİLÂL DEYTİ SEİSİN Merkez Acentası; Galara köprü : Yaşında. —Beyoğla 230? Şübe n;:npıı'ı:: Pazartesı ıuı;ıîı':v'îmm:gı altıda günü akşamı Sirkeci rıhtımından hareketle C Zonguldak, İnebolu, Gerze, Samsun, Ordu, İpralk sür'al poslası (Mersin) vapuru 9 Temmuz Salı 17 de Sirkeci rıhtımından Giresi ) Tirebolu, Gürele, Vakfıkebir , hareketle Gelibolu, Çanakkale, | Trabzon, Rize iskelelerine azimet İi Küçükkuyu, Edremit — Burha ve Fatsa ve Ünyeye oğrayarak |f niye, Ayvalığa gidecek ve avdet edecektir. Yük ve yolcu |l| dönüşte mezkür iskelelerle bir- | için Sirkecide yeni handa £ İilikte Almınoluğa uğrayacaktır. numrolu acentesine — müracast. Gelibolu için yalnız yolcu 8 6 Jeneral” hakkında dahi ib * “derek malümatı mütemmime ah Dususunda mezkür şirketin müta Tıf bulunduğu Galatada, Voyvoda 'desinde kdin “Jeneral” hanının ncü katında vaki Türkiye Müdü- €ti Hususiyesine müracaat eyle- sini muhterem müşterilerine tav- & eder. Şirket nammma ALEFRED H. PİRSIN <n€ral Eksidint” Sigorta Şirketi Şarkı Karip Müdürü ... 819 senesinde Pariste Otnpanyi Das gorta kumpanya Üdüriyeti hususiyesi, a tbahş bir n her iki şirket müdüriyetleri yanesinde Pariste husule — gelen üzerine “Ceneral Ekgsidınt" hin Türkiyedeki yangın işle- devamını kabul ederek 1 Tem- Z 1929 tarihinden itibaren araları tahtı temine almak ke- Ni derühte eylemiş olduğunu mücsses cari İkl?mWARMİLINZEZÖVZZZ!' BÜTÜN HAŞARATI ÖLDÜRÜR) —j ğ FLİTOKS Sinek, sivrisinek;, bit, pire, tahtakurusu, ha- mamböceği, karınca. i| mali emniyetle taşır ve her n isterseniz dünyanır afında, şehirde, otell- erde, vapu , trenlerde bu çekleri en küçük ludıEı için nakit makamında kola- ylıkla istimal edebilirsiniz. Travallers - çekleri - hakiki sabibinden başka kimsenin kutnmaamayarağı bir şekilde lertip ve ihtas edilmiştir. Köprübaşında Valide hanında 36-1 ve İ2 numaralı odalarda — sarraf ca- mekânı Pertevniyal vakıf akaretinden balâda moharrer emlâk 20 gün müd- decle müzayedeye konulmuştur. Yev- mi müzayede 24 Temmuz 929 ta- rihine müsadif çarşamba — günüdür. İsticar etmek isteyenlerin yevmi mez- | küzda saart on beşö kadar İstanbul Evkaf müdüriyetinde vakıf idaresine veya encümene müracast eylemeleri, Pertevniyan Vakfından| | Telefon: İtanbul 3105 YELKENCI VAPURLARI Kara deniz laks ve sar'al yoslası SAMSUN VAPURU 10 tmmuÇarşa günü akşamı Sirkeci rıhtımın. dan hareketle doğru (Zongul- dak, İnebolu, Samsun, Ordu, Gireson , Trabzon , Surme ve Rize ) ye gidecektir. Tafsilât için Sirkecide yelken. ci hanında kâin acentasına mü. racaat, Tel İstanbul 1515 NAİM VAPURLARI İzmir postası Seri, lüks ve muntazam olan alınır, yük alınmaz. vnir - Üersin süraf paslası (MAHMUTŞEVKETPAŞA )va- (8 19 Temmuz amından kalkarak çarşanba sabahı İzmire varacak ve o günün akşamı İzmirden kalkara Antalya, Alâiye, Mersine gideceki Taşucu, Anamı ü Liseler mubaysat komisyonundan; Komisyonumuza merbut umum leylt lise orta ve muallim mek- teplerinin bir senelik ağaç kö: mürile eylül gayesine kadar kuru fasulye, kuru meyva, salça, be- zelye, mercimek, gaz, benzin, vakum — ve mazut yağları, hay- van yemleri ve bunlarla beraber Erkek muallim mektebinin prinç, şeker, kaşar ve beyaz peynirleri, yumurta, patates, ve Kandilli, Erenköy, Çamlıca mekteplerinin süt ve yoğurt, sebzc, kuru soğan- © mezkür ilâna atfen berayi ma mekle kesbr Ceneral Ek- #irketine karşı göstermiş ol- u emniyeti kendi hakkında dahi # etmesini mu sus ahti temine a- 2cağını arzeder ompanyi Dasürans Jeneral” Yangın Sigorta Kumpanyası Türkiye Müdüriyeti Hususiyesi İki adet Takaya vazedilmek üzre 20-30 Beygir kuvveti h bulunmaları, ki içtimaa hissedaran emodiklerinden bizzarure — içti- KN son olmak Üzre 21, Temmuz Pazar günü saat ondörtte tek- İ'ikat edeceği. Hisabat ve muamelât intaç edi &i için şimdiye kadar müracaat- Tevzi olunan yüzde otuz sekizi ğ"a Ve adres ve ikâmetgühları Çhul bulunan hissedaran 30/7/29 lf: © müracaatla hisselerini alma Ti taktirde namlarına emlâk ve kam ai bankasına devrolunacağı ilân knur, l Daima sıhhat ü- zere olmak için her akşam bir komprime (Jü- bol) alınız, Paris hastaneleri mMüteahhitleri ŞATELEN MÜESSESATI Bilümum ecza- nelerde satılır. Barsakları yeniden tamir ve ihya eder YZnamei müzakerat; K ” Tasfiye memurları "Çosunun kıraatiyle Bt rapor ve tasdik ve İNKIBAZ İLTİHABI EMA USRETİ HAZIM ” Müddetleri hitam bulan mura P Ve tasfiye memurlarının muame- intaç için yeniden intihap ve #retlerinin tayini, Bağırsakların nazımı olan * JÜBOL ) İskıbazdan mustârip olanlara muayyen bir saatte defi hacet etmelerini temin eder. Yagat bapisanesinin 207- B0 taribinden mayıs 930 nihayetine ilar 10 ay 1L günlük ekmek İhti» nakasaya konulmuştur. asa kapalı zarf usülile SUU SS Beyaz ve sıhhi DİŞLER e müattar bir ağıza malik olmak ancak ökzijen sayesinde istihzar olunan Bioks diş macnunun İstima: lile kabildir, Şarename suüreti musaddakaları çDiSMne müdüriyetinden alınacaktır. TAİL temamon bu sörette yazılıdır. H;î - Teklilmt 20-7-029 cumartesi aa makamı iddisda ilacaktır. 3— Teklilar B * kadar ) Vdi edi 15 &e 20-7-020 da — saat kömisyon — tiyasetine $ buhunacaktır Teklinamelerde şartnamede Şetditin tarifat dalresinde ay- hul ve cashi ilmiş alı edildiği yazı muallük tekli- 'eddolunur. z ,.,."u"d yerli ununun birinci b olacaktır. Bedeli muham- ""a' 72000 tiradır. ç Re Münakasaya İştirak edecekler ti aç CNlnat müvakkate verme 2ımdır K 66 Niyazi . * ao7 İsmsil Hakkı — , : 95 Katip Salih . 206 Emin ğ fül ve sıracaları İlcisep Toomuru —— 1002 Sabzi . #meliyatsız — elektrikle bilcümle ameliyatı icra 7 Divam Acı Hamam N, my;h ” Balâda işimleri yazılı olan Efendiler hakkında Şurayı devlet ” mülkiye dairesinden sadır olan men'i muhakeme kararı (Adresleri balunmadığından) kendilerine tebliğ edilmek üzre mumaileyhimin zat işleri müdiriyetine mü- racastları ilân olunur. ———M——.. KOKUSU GÜZEL VE SIHHİDİR: LEKE YAPMAZ İki adet deniz dizel motörü'?> Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: endi keendin traş — olmak. zevk- İ lidir. Fakat ter ve taze - kalmak için meşhur — iskambilli POKER TRAŞ BİÇAĞI YAASI: le traş olmalıdır. Taklitlerinden sakınınız. 10 adedi atmış - kurüş. nde iki adet mazotla mütcharrik Di: j Ş j ğ i l y . Umumt deposu İstanbulda "'-'î'lll(“lldln: 1 Hali tasfiye-| deniz motörü pazarlık süretile almacaktır. Bu Cins mötörleri mevcut olup itaya talip olanların 3 Tahta kalâde 10 numarada, A milli inşaatı — bahriye| çeminatı muyakkatelerile 13.7-020 ç ımartesi günü saat 10,30 da Galatada mübaydâ komisyonunda JAK DEKALO - VE ŞERİKİ inin 30 Ha N YAZ TATİLİNE MAHSUS LİSAN DERSLERI | İngiliz ve Fransız muktedir| Çarşıkapı Medrese sokak No, muailimler idaresinde — iptidaf, 1 veyahut Beyoğlu Kabristan Orta, Yüksek kurslar olmak üz-| sokak No. 42 de Amerikan Er- Te ehven şartlarla talebe kayt | kek Lisan ve 'Ficaret dershane- ve kabülüne başlanmıştır. İlerine müracaat ediniz, ALTINCI BÜYÜK TATYARE PiYANGOSU 6 inci keşide 11 Temmuzdadır Büyük ikramiye: 200.000 liradır Ayrıca 50,000 - 40,000 80,000 — 20,000 — 15, 0,000 düralık ikramiyeler ve 100,000 L. mukâfa Bu keşidede cem'an: 33,000 "numara kazanacaktır Evkaf müdürlüğünden: Mikdarı Ton Cinat 400 .» Kok kömürü 350 ğ Kırıple maden kömürü 20 Ş Mangal 1000 çeki Odun Guraba hastanesine lüzumu olan balâda muharrer dört kalem mahrukat ayn ayın Kok ve Kıriple maden kömürleri kapalı zarf odun ile mangal kömürü aleni münakasaya vaz edilerek temmüzun onuncu günü saat Oabeşte ihalesi icra edileceğinden — talip olanların şeraiti anlamak üzre her gün leyazım idaresine ihale gününde İdare encümenine müracantları. İstanbul Darülfünn mübayaal komisyonundan: Tıp fakültesile Darülfüyun idarel merkeziye ve diğer şuabatının 929 senet maliyesine ait bir senelik kuru erzak, odun ve mangal kömürülle süt ve yoğurt ve diğer müteferrik levazımata ait teklif- lerin şeraite muvafık ve haddi layik görülmediğinden dolayı ihtiyacati mezküre bu kere 17 temmuz 929 çarşamba günü saat önbeşte ihale edilmek üzre kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Talip olanlar her biri ayrı ayrı mevcut şartname ve İistelerine göre bu bapta malümat almak üzre her gün öğleden — sonra mübayaa komisyonu kitabetine müracaat etmeleri va komisyonca teminat akçesi alınamayacağına binaen teminatların behemehal bir gün evel muhasebe veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun teklifnamelerle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat evel komisyonumuza müracaat ve tevdi etmeleri ilân olunur. ları ve Galatasiray, Kabataş Tise- lerile beraber ekmekleri 28)7/ 929 pazar günü saat on altıda ihalesi icra kılınmak üzre kapalı zarf usülile münakasaya konul- müştur. Şeraiti anlamak - isteyen mi acantalığına mürsesat. Telefon | Taliplerin komisyonumuza müre- Beyoğlu: 1081 caatları. ——— —— günü 16 da Galata nhüumından hare- ketle ( İzmire) ve Çarşamba günü İzmirden Istanbula hareket eder. Galatt Gümrük karşısındı. Site Fransez hanında I2 numarada Ümuü- h ( AY .ınm'ımîuı'iu!ıı!mliîll"lmq"lhünuulı[ğuımmııum FABRİKACILIKTA eet makinelerinizi Mütehassıs ve yüzlerce tecrübelerle tanınmış olan Istan- bulda Sirkecide Nur Hanında HİLMi NAiLi ÇOÜONKÜ... Buradan Makine alanlar muvaffak olmuşlardır. Sizede teklifet ve iza- hat takdim olunabilmek için lütfen adresinizi bildiriniz. o MBRERERED Fındıklıda . BU S ERMİS KONENE FABRİKASI künserveleri &rasında, müessesesinden almalısınız. Bilcümle sebze en alâsından her nevi BE- ZELYE de de kâfi mikdarda imal ve İhzar eteiğini mühterem müşterilerint ve ehalil kirama ilân ve beyan etmekle kesbi şeref eyler. konservel BOMONTI GAZOZLARININ ALÂMETİ FARİKASI FAL MA Gazoz şiseleri Gazoz sişeleri üzerindeki üzerindeki kapsolumuz etiketlmiz Gezoz, kapsol ve edketlerimizin taklit edildiği görüldüğünden hakikt Bomonü gazozunu içmek arzu edenler kapsol - ve etiketlerimize dikkat etmelidirler. di eniz Salın alma mübayaal 10,000 - kilo elvan üstübü 22 temmuz 929 Pazartesi günü 5,000 — kilo beyaz Üstüpü saat 14 te kapalı zarfla ihalesi 3,000 — kilo sabun 22 temmuz 929 Pazartesi günü saat TS,Sde Münakasal aleniye ile ihalesi : Milli müdafaa deniz kuvvetleri ambar ihtiyacı için balada mu- harrer malzeme hizalarında muharrer gün ve saatte ihaleleri lera edi lecektir. şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün vermek isteyen- lerin de yevmi ihalede muharrer saatte Kasımpaşada deniz levazım satın alma komisyonuna müracaatları. Her evde bulunması elzem - cihanşumul bir şöhreti haiz Klarfeld Alpaka Bıçak , çatal ve kaşık sofra takımıdır. KLARFELD ALPAKA, dayanıklığı ve parlaklığı it- barlle gümüş takımları yerine kalim olunur. Güzel modelleri ofra İçin bir zinettir . Türkiye İçin yeğtne diporiterleri t w ve AAman dstanbul Kasırcılarda Medina han No 24 |Speia-

Bu sayıdan diğer sayfalar: