16 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

16 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

if — Giilliyet ASKİN UMDPSİ *MİLLİYET,TIR 29 Eyial BUGÜNKÜ HAVA n £ azami 94 asgari İ2 c ugün rüzgür mütehavil €secek hava kısmen bulutlu olacaktır. 16 FELEK PASAPORT! Hükümetlerin ne işine yaradığı- Bı bilmem ama yolcuları her adım başında rahatsız eden pasaportun üükümetler asında kaldırılması lehine bi. an varmış, Çok se- yâhat etmiş bir adam olmadığım hal de itiraf ederim ki bu haber beni pek memnun etti. Esasen pasaporttan beklenen şey elde edilmiş değildir iilerimler, ve nahoş tipler daima bir yere girmenin yolunu bulurlar, Dünyanın bir ucundan öteki ucuna ieisizle konser giderken İnsanların bir huduttan ötekine geçmesine bir Kâğıdın şahadet etmesi o kadar mo- dern değildir. Zaten Avrupanın bir çok yerlerin de bu merasim filen kalkmıştır. İki tan transit geçer- ken kâğıtlarım tamam olduğu halde bile, -istasyon hududundan dışarı aktım- diye beni az kalsın cezalan iracakdardı Geçen sene Holandadan Belçikaya ken pasaportumda Belçika vi- oktü, çünkü Amsterdamda bir ka şehberderi yok. Hudutta Eclçika polisi geldi, vize sordu yap- adığımı ve sebebini söyledim, para İle 40 kuruş kadar bir re aldı ve pasaportumuza bir dam ga vurdular geçtim gittim, Merke fi Avrupada Almanya, Avusturya ve Macaristan arasında yok tur, Bir seyyah ve tenezzüh şehri yapmak istediğimiz Istanbul için a- caba bir kolaylık yapılamaz mı? AFİŞ! Bir afiş gördüm: Okunaklı bir şey değil, Bir sürü ince yazı. Vakıa muska gibi şeylerin okunmasına ha- cet yoktür ama afişin öyle mi ya? Ben bu afişi “Istanbullu kör Hacr Mandalm mühürüne benzettim. GİTMİŞ AMA! Bir Amerikalı tek bapcis — itmiş, yakut gidiyormuş. İyi asla- S5 irmik başma kutba git ekte değil tek başma kutuptan dön mektedir! i : apabili; mu ER FELEK İrtihaller dem nn ni Kolordu kumandanlarından ferik Emin Paşanın biraderi Bahriye kol ağalığından müteksit ve seyrisefain idaresi kılağuz dairesi muhasebecisi Abdürehman Bey düçar olduğu hastalıktan — kurrulamiyarak © ferihali daribeka etmiştir. Cenazesi bugün öğleden evvel Kadıköyündeki hane- sinden kaldınlarık (OEyüpteki eile makberesine defnedilecektir. Devredilecek ihtira beratı “Tütün yapraklarını kesmeğe malısus makinelerde yahut ma- kinelere dair islâhat,, hakkında onbeş sene müddetle 18 Teşrini evvel 1921 tarih ve 650 numara tahtında bir ihtira beratı istihsal kılınmıştır. Bu kere mezkür ihtira İruht veya icira verileceğinden işirasına veya İstlcarma ta - Hip. olon zevarın, İstanbulda Aşır elendi kitaphane sokağında Tür- kiye han No 16-22de mukim vekili İstok efendiye mliracaat eylemeleri . Piyano müdürlüğünden: Nümuneleri veçhile rahminen 15 - 20 bin kilo kadar fersu- de evrak Saılacağından alma- ya talip. olacakların pey akçe leri ile birlikte 19 eylül per- şembe günü saat on beşte pi- yanro müdürlüğünde eaükeşekkil tayyare 'cemiyeti mübayaat ko- misyonuna müracaatları. “Mü nin ed Eikir we NHüzalna bi defrika — e ma a A Nihayet... Büyük salonu, elektriklerin rengârenk abajurlarından süzü- len ışıkları tamamiyle aydımla- tamıyordü . Her taraf sessizdi . l Erkek dalgın; kadının ipek goraplarma akseden salamandı- ranın kızıl alevini seyrediyor ve bu alevle bütün bütün güzelle- şen kadının gözlerine bakıyor- du: rdüğüm kırem bitti. Yarm al- malı . Erkek kendinden geçmiştir : — Saçlarmız yaz rüzgârı al tında dalgalanan altın başak tarlalarına benzer ... Kadın düşün Saçlarımı tekrar oksijenleyim , köklerin- den kararmağa başladı .. — Size sevdadan bahsetmek Erkek bitkin bir halde : istiyorum . —Yalvarırım zira beni beyhu — Söyle. de ümide düşürmeyiniz. Eğer aşkımı kabul ediyorsanız, susu- bir şey söylemeyiniz. Bu! i zevkin geleceşi ânı süküt inde bekleyeyim. iBr şey söy İemeyiniz ... Kadın bir şey söy rın yapacağı işleri di ş Erkek seadetten serhoş ol- — Bu nim aydınlıkta, vuc ıdu- nuzunun ince kıvrımları ilâhile- şiyor... Kadın düşünür: “ Eyvah! . Bu gün masaj yaptıracaktım , unuttum...” Erkek devam eder ; — Bu ince kıvrımlara saran esvabınızı kıskanıyorum ... iy Kadın düşünür : Eğilir —Yarın pıravaya gitmeli ... | Kadının elini öper... Erkek söylenir Sonra mest olup adeta hay- — Hele elleriniz... Bu ince, Tu) kırır. : narin ellerini — Teşekkür ederim ... Kadın düşünür : “ Üç gündür manikür yaptırmadım, yarm ya ptırmalı ...” Erkek vect içinde: — İçimden hamleler geliyor. O kızıl dudaklarımız ... Kadın düşünür : “ Yarın Fe- rhundeye sorayım, onun dudak boyası çok güzel ... ” Kad usulca der ki : — Siz bana bir çok şeyler ha-| tırlattınız, ben size teşekkür e- derim . Kadın kalkıp odasına gider , Küçük defterine , erkeğin hatı- rlattığı şeyleri yazar: «— Yarın maniküre gidece- ğim, dudak boyası, kırem ala- cağım...» Erkek, salonda asabi bir bu- dalalıkla, beş ağağı beş yukarı dolaşarak söylenir: — Nihayet elde edebildim! SELÂMİ İZZET in hayatımı fe- daya hazırım ... Düşününüz, bir ân sizinle yanak yanağa kalsak Kadife çiçeğini andıran cildini-; zin nuvazişini yüzümde hisset- Bu günkü yeni Dünkü bilmecemizin bilmecemiz halledilmiş şekli Soldan sağa: Yukardan aşağı: İ.- Karşısındakinin zafından isti- ; fade eden (8) 1» Külfetsiz (9) 2 Sır (3) 3- Koyu çamur, su birkintisi (5) 3- Gönül (5) $- İnce (5) Demir ip (3) $.- Büyük ev (5) Korkak (5) 6.- İstifham (2) Sporcu nidasi (2) 7- Aptalca tebessüm (7) Yay (8) 9.- Hırpalamak (9) SIGORTA ŞIRKETI Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. Yangın - Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobil - mes'uliye- maliye Sigortalarını kabul eder. Adres: 4 tincü Vakıf han Istanbul Telefon: Istanbul — 531 Telgraf: İmtiyaz eee nana GORAMAK nn ANNA ağ Kalin Fon meklebi müdürlüğünden; Mektebin bir senelik (et, ekmek, e ) kapalı sarf üeuliyle münakasalari near peri, kuru bamya, KAYAN ya aca ından tatiplerin gil ve eüü- 26 eylül 929 perşembe günü saat 14İ tinde mektepte kom elmeleri, ği kilo yerli mahsulâtından altı teneke Tuzsuz taze terdyağınm)lai kapalı zarf üsuliyle münakasaları 15) ları, Yıpranacağız, boğuşa-|cuk ta şarktan doğacak. Musta) Fakat benin için öldürece-|fa Kemal güneşin çocuğudur!,, İsöyliyeyim demiyesin * kendine, MİLLİYET PAZARTESİ 16 YOL KY ©0494 ASI KAHRAMAN FRED TOMSON SİLVER RİNG namındaki muhteşem arına rakıben ELHAMRA SINEMASINA > doğru koşmaktıdı: Darülaceze müdiriyetinden; 1930 Adet 150 Çidene 70 Orta Hatıl 25 İzmir Çıralısı 1000 Cam Muhtelif boyda duble iKıye 100 Kaba üstübeç 40 Kaynamış Bezir 5 Sülyen 5 Çivi Darülacezeye muktezi balâda mrkdarı yazılı muhtelif eb'atta dublu cam ve macun malzemesi»ve kereste münakasası kapalı zarf usulile 10 Teşrinievel 929 Perşembe günü saat on dörtte ic- ra ve teklif zarfları açılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk ku Tuş teminatlarile D. wrülacezeye püracaatları. Kiye 2000 Mermer Kireği 450 Çalr « 250 Alçı Paket 50 Mavi Boya 50 Yeşil « 350 Siyah o « 30 Fırça Takozu 15 Pervaz Darülacezeye muktezi halâda cins ve mıkdarları yazılı badana malzemesinin 10 Teşrinievel 929 Petşembe günü saat on dörtte kapalı zarf usulile miinakasası icra ve teklif zarfları açılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçelerile Darülacezeye müravaatları. ... Kiye 250 Kösele Kalm 100 « İnce 50 Falça Ayak 500 Yarma Vidala Adet 40 Meşin Darülacezeye muktezi halâda cins ve mıkdarları yazılı yerli mamulâtı Kundura malzemesinin kapalı zarf usulile münakasa sr 10 Teşrinievel 929 Perşembe günü saat on dörtte icra ve tek lif zarfları açılâcaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat ak- çelerile ye müracaatları. s4 Kilo 3000 Kuru üzüm 200 İrmik 100 Nişasta Darülacezeye bir sene içinde muktezi balâda mıkdarları yazılı mekülâtm kapdlı zarf usulile münakasaları 4 Teşrinisani 929 Cu martesi günü içra ve teklif zarfları saat on dörtte küsat edilecek tir. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçelerile Darilaceze- ye müracaatları; ».. Darülacezeye günde beş yüz kiloya kadar muktezi birinci ne- vi Ekmeğin narhtan noksanma itası kapalı zarf usulile Teşrini- evelin Gk ene günü icra ile saat ondörtte teklif zarfla rı açılacaktır. iplerin yüzde yedi buçuk kuruş il lerile Dartilacezeye müracaatları, vi e Zonguldak yüksek madenmühendisi mek- tebi müdiriyetinden : Zonguldak yüksek maden mühendisi mekte- bi, leyli, meccani ve tahsil müddeti dört sene- dir. Birinci senesine münhasiren lise mezunları kabul olunur . Tedrisat 1 Teşrini evvelde baş- lar. Girmek isteyen lise mezunları, mektep müdiriyetine bir istida ile beraber, lise şeha- detnamesi veya muvakkat tasdiknamesi, 6 foto, sıhhat raporu ve nüfus tezkeresi detnamesini göndermeli ve adreslerini bil melidirler. Kayıt müddeti 1 Teşrini evvele ka- dardır. b Darülaceze Müdüriyetinden; Dirülacezeye muktazi Sekiz | teşrimin Salı günü icra ve saat on! bin|dörtte teklitmameler Açılacaktır. Ta- Pirinç ile|liplerin yüzde yedi buçuk kçeleriyle Darülacezeye teminat müracaat.) “Sivas belediye | MASCHİNENEİİ | Sivas belediye a PE riyasetinden: Chermnitz-Kappsli Menafii umumiye namma Sivasta-) Septembre 29 a ki Paşa fabrikası ve müştemilarının 5 8 heyeti muhamminece tahmin olu» Efendim, W Fabrikamızın... bilsiği MAKİNALARIN Türküye hutiyeti © memalikinde umurni © apentemiz, Si İstanbul Mahkemei Asliye Ticaret dairesinden: Tahtakalede o Rüstem Paşa camii karşısında 349 numarada nalburlukla meşgul iken mahkemece iflâsına ka- rar verilen Kirope Dradoryan efe alin esalet sendikliğine Avukat Şina Bey tayin kılmmış olduğundan müf- lis zimmetinde alacağı o olanların 5 Teşrinievvel Cumartesi 6 Pazar ve 7 nci Pazartesi günleri saat 14 te mah- keme itlân wuamelâtına mahsus oda- sına gelerek alacaklarını kaydettir- meleri ilân olunur. İstanbul Asliye mahkemesi ikinci Hcaret dairesinden: Müflin Jakop Nufusi efendiye ait olup İstanbulda Saray Burnu, Anti- reposunda bulunan R. N. O. Markalı ve 1972 numaralı Pamuk mensuca- nda ibaret emvali açık attırmak ile satılması, mukarrer olduğundan talip lerin arttırma günü olarak tayin o- Inan 22 - Eylül 929 pazar günü saat 10 da mezkür antirepoda hazır bü- lunmaları luzumu ilân olunur. Ticaret davalarınıda rüyete mezun) İlstanbul Asliye mahkemesi birinci hukuk dairesinden: Müddei Milk Oto şirketi tarafın. dan Fatihte Haraççı Mühittin mahal lesinde mukun Hüseyin Hüsnü B. ile Ali Riza ef, öleyhlcrine ikame olu nan alacak davasından dolayı mümaj leyhlmin ikametgâhları meçhul bulun! duğundan kendilerine tebliğat | ifa kılmamamış olmağla hukuk © usulü Muhakemeleri kanununun 141 ve 142 irici maddeleri mücibince ilânen te- bliğat ifasma karar verilerek istida #uretlerinin mahkeme divanhanesine, talik kılmış olduğu ve yövmü tah- kik olmak üzre tayin kılman 17 - 10 929 perşembe günl aaat 14 te mahke mede bil'asale ve ya bitvekâle ishatı vücut etmeleri lüzümu aksi takdirde haklarında gıyap kararı ittihaz olu- bahçe kapıda SadıkiyEiiğ 30-33 riümernlarda Yel efendidir başka kimse 1€ miz yokdır. Bir güna iltibas mamak üzere bu us rem müşterilerimize <A beyan ideriz i Kemniçde Maschinenfab (gönderil alyan e Zile belediye riyâ Su tevziatna Tözüm 5 bin metro 3-4-5 sent onda demir boru ve işbu borulara kullanılacak $ dirsek ve otomatik 10 adel © Gümrük cetminden Mi! mak ve bedeli bilmu tesellümünde peşinen tediye şerdle Zilede istasyon kasaya konulmuştur. Talip Sİ ve daha ziyade malâmasi Öğ İsteyenlerin 10 teşrinievvel SELE hine kadar */, 7,5 dipozitü Zile belediyesine müracanlaf” İstanbul Mahkemei A. Ticaret dairesinden: Kadıköyünde rılıtım bo dıra sokak 34 numarada garşuyu o kebirde sub numarada balk ticaretle , eği teğil Hacı © Hasan il nacağı ilân olunur . le ml İSTANBUL FATİH ve defatirinin celbine ve ke NOTERLİĞİNE bere irae edemediği takdirde tevkifine ve bu babdaki karaf vakkatan icrasına mahkemetf verilmiz olduğundan tesret Bun 170 inci maddesi mücib mi sindikleri intihap oluzmsi Efendim, Bizlerden Mehmet Cemil, Mustafa Ekrem ve Ahmet Niyazi beyler vak deleri Vastiye Hanımı Süleymaniy. ede Molla Hüsrev mahallesinde Kay) serili Ahmet Paşa sokağındaki onbeş, numerolu evinde muvakkaten ve mü safireten oturduklarını ve mözkür, hane derununda şahislarna ait çama- Şı, melbusat, ve kitaplarmdan maa-| da bilcümle mobilya ve mutbak ta- kımları ve kâtfci hane eşyası ile nu- kut ve zikiymet eşyanın cümlesi, va- Jideleri mumaileyba Vasfiye Hanıma ait olduğunu dairenizden tenzim e dilen onbeş Ağustos bin dokuz yüz Yirmi dokuz tarih ve 6476 numerolu senetle beyan ve bizler Mehmet Ce- mil, Bustafa Ekrem, Ahmet Niyazi) v Beylerle Vastiye Hanım yine ayar senetle yekdiğerimizin zimmetlerini kâffei deavi ve metalip ve eymandan ve ikrarı bilkizip iddiasından ibrayı am ile ibra ve iskat eylediğimizden ört nüshadan ibaret olan bu ilânna- menin birer nüshasının Vilâyet ve Milliyet gazeteleriyle ilânma vesatet etmenizi ve bir nüshasmın daireniz. de hifzr dördüncü nüshasının İlândan sonra bize iadesini isteriz. Adres: Süleymaniyde Molla Hüs-| rev mahallesinde Kayserili Ahmet Paşa sokağından 15 numerolu evde mükim..n İsmail Hakkı Hey oğulları! Avukat Mehmet Cemil, Doktor Mus tafa Ekrem, ve Resim muallimi Ah- met Niyazi beyler ve Valdeleri Vas- fiye Hanım, eshabı matlubun 1 Tegrini 116, 116 » 1 numaralı hanın al ve Zhumus numaralı dükkânlüf verilmek için ayrı m ayr 22 deye konmuştur. Taliplerin şaft görmek için hergülnmüneğ , li mek için ihale günü olan , evvel 929 Pazar günü Levasm “© dürlüğüne gelmeleri, 1 ... Şehremanetinden: Beher murabbama 1200 kuruş kıyeft tir edilen Aksaray yangın 2155, 2159 numarak arsalar 39,31 metro murabbar ve aşı şeha- | ——— İstanbul Di i Asliye birinci Ticaret dairesinden: Mahkemece ilânı i#flasma karar ve» rilen Hacı Hasan efendinin Çarşuyu 'kebirde Suhaflarda 42 numaralı dük. kânda mevcut halı ve saire 21 eylül 929 cumartesi günü sat9,30da müzay arsanm metro murabbama 350 tan talibi üzerinde olup ihale | 23 EyMil 929 tarihine temdit Sİ olduğundan taliplerin şartnamasYiyff TİYATRO fi “*“Gebelibereker Yili SİNEMALAR yetinden: > Cebelibereket vlyet merterinde| | İRKIİAP tiyatrosU, 4 Inşa edilecek Vali konağı kapalı zarf | temsilleri Kadıköy kuşdili © usulile münakası müddeti 15/9/929 | rosunda: alli tarihinden İtibaren bir hafta müd- | © 16'eylii pazartesi akşamı fi dele temdit edilmişdir. Teliplerin | şeyin vodvil 3 perde Bnirrelik encümeni viliyete mtiracsarları. Neri B > sakm kimseye) Hem 30 Temmuz... İyiki şimendifere. binmeden|nalık edersin. Hiç boş bulunrha- hem memleketine fe-İ ğan an e ie EMME RUM de güneşi ve aydınlığı içine do-| içinde yanan ilk kav at N alev ve ateşten|lâl bombasının fitilini tutu” g insanlar gibi sürüne sürüne düş-| yor ve mermi sandıklarını! ASK GÜNESİ Etem izzet er Hasanm mektubunu — aldım || ğa gelmez. Yoksa Hasan beni istasyonda) ,..,.... “> bekliyor .. Diye kollarımı sallı-| Hamracık! Seni Adapazarda ya sallıya çıkıp gidecektim. Son|bir neferim karşılayacaktır. Bir! ra ne yapar, Hasanı nasri bulur-İaraba tutar doğru Düzçeye ge- « Mektubunda diyor ki:|lirsin. Yerin, evin, her şeyin ha- «Geyvede düşman kımıldanma- zır. Ev sahibi bir kadın. Aniş ha ları başladı. Doğançay, Geyve... tun. Çok namuslt, temiz, tendü- em iy için çok çaya rüst bir kadıncağız. Ben gelin- x Ğ .,, | yerler. Henüz derli toplu bir or-)ceye kadar sana ok iyi >. a-)deş, karı, çocuk aşkını buluyo-| Diyor. Ve tek bir kalp gibildumuz yok. Sağa sola her tara-| caktır. İhtimal BE Gezer ve akıtacağız.İruz.. Ve ... Bu yurt sevgisiyle .bu vatari vücudunun|fa yetişmek, düşman karşısında) evel dönerdim ya Bir gecelik işi olup da- li bir başı var: Mustafa|milli imanm göğsünü kal'a du-| miz var. Bir kaç dinamit, beş on Kemal, Yarı gibi germek Lizm. Şimdi|pat küt, O kadar. Ondan Geyve ve yakınlarında düşman işimiz çekilip düşman kemikle mühim hazırlıklar görüyor, as-|rinin havaya uçuşlarını seyret-i ker ve cephane biriktiriyor. Yıl-|mek olacaktır ç dırım gibi büraya yetişmek, o| Hamra, ne güzel şey. Şimdi- z askeri ve o mermi istifini hava-|den öyle heyecan duyuyorum ki| ruz. İlerden zafer sarhoşlarmın havalanacak, gürültüden ya kaldırmak davamızın yarasın | Gözünün önüne getir bak: Si-| mışıl mışıl uyku sesleri geliyor-| rinden oynayacak, €: da yeni bir merhem olacaktır.) yah, kap kara bir gece. Ben ve|ve... Etrafları tâmamen sarvlı. a israr dişe 247 iy S5 7m "eydi Dikkat! man nöbetcisine sokuluyoruz.|sına fırlatılıyor. Bomba P* » Gece vakti: Ağzıma aldığı ya-|yıp ta sandıkları tutuştü ei bancı lokmayı o kaptırmamak) ya kadar bir gözcü orad "..k. için kulübesinin önünde pinek-| yor, öteki arkadaşlar gen€ leyen bu ya İrlandalı, ya Atina-|dikleri gibi geriye çekili e be İn nöbetçinin üzerine atılıyorum.| - Hamra belki bu gözcü değ. Yuvasında boğazlanmak istesİolacağım. Memleket öyl€ w çk nen bir aslanın yavrularını kar-|vuca sığınaz bir sevgili nnm altina toplayıp yirtıcı|fedakârlık istiyor! ama ei pençesini düşmanınm gırtlağı-)mi Hamra söyle?.. Düşün na geçirmesi gibi ben de kartal|lümün insanla nefes nefef€ pençemi onun gırtlağma geçiri- diği bu anda visaline d yorum. Nefes bile almadan yı-jsevğiliyi canavarlar gibi ri kılıp ölüyor. Yeri dinliyoruz. |yere çala çarpa boğazlar — Ses var mı, duyuldu mu? . koynuna girenlerin nsl çe — Hayır.. rsine dönecek ve kendi k3' Sürünme, sokulma devam edijni parçalıyacak! Kollar, K& yor. Depolara iyice yanaşıyo-| varı yarıya bölünmüş V — Hayır.. İİ Diyebilir “Korkma artık Hamra, Biz|karışıklığı yok... Bir başka va-|değil mi? O bize kaldık. Kurtaracağımız to-|tan, bir başka sevgili aşkı yok. |lâketin iz prak Türk toprağı, kurtaracağı-| Biziz, bizim öz kanımız ve kal:İrilip görmesini mız istiklâl Türk istiklâlıdır.|bimiz var. Sevgimizde vatân se İrk milleti det Bu istiklâl ve bu aşkımızda nişanlı, kar-| — Hayır... inan ki fe- ge bilen bütün Tü- yi kurulalı güneş şar- ve bu ço-

Bu sayıdan diğer sayfalar: