16 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

16 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BİN SÖZ BİR RESİM N SİNE Ölilliyet UNU , Kudusün Vafa kapısında Ingiliz nöbetçileri. Hata bedikli Küçük - Zabit Vakınist mektebi müdiriyetinden: Mektep için kuvvetli surette Fransızca lisanına aşina bir ter- üman müsabaka ile almacaktır. Talip olanların şeraiti anlamak zre her gün sabah saat 9,30 dan 16,30 a kadar Yeşilköyde mek 3p müdüriyetine müracaat eylemeleri lâzımdır. Brkaf umum müdürlüğünden; Guraba Hastanesine lüzumu olan eczayı tbbiye kapalı zarf usu- ile ve gaz bezi ile Katküt ayrı ayrı aleni münakasaya vaz edile- ek Eylülün on sekizinci Çarşamba günü saat on beşte ihaleleri cra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzere her gün xvazım idaresine ve ihale günü de idare encümenine müracaatları. »*$60666 Nışantaş Karakol in_rjmndı u PEZİYE LiSESi a » nehari , wamelesi her gün saat 10 dan 16 ya kadar devam ediyor. Tel Beyoğlu 4089 Sipahi ocağından 20/9/9290 Cuma günü yapılacak halisülddem İngiliz Handikap ko- osuna iştirak edecek hayvanlardan Filizofi ye 55 Tivimrole 53 lavzika ya 44 Veferilnava da 43 kilo siklet takdir edildiği iân dunur. *Ucuz hayat Ayda 85 liraya Mükemmel yemek , içmek, yatak Muhterem alleler ; Ha; tınızı sever, sıhhi — yaşamı isterseniz. — Arnavutköyünde denize karşı Bosfor Palas Büyük otelin — kışlık pro- gramından İstiladeye şitap »e ediniz, Tel. Bebek 182 ge Viktora Dö Berlin Umum - Sigorta A, Ş. Viktorya Harik Sigorta A. Ş. Mevcut bilcümle Hayat & alılarımızın — tahsilât ve mı esini ilaya ve harik kıs- her nevi harik sigortaları tine kemakân iş bankası umumi müdürlüğünden: Bankamız müsabakt imtihanında muvaffak ölarak kabul edilen nam- zetlere İâzimgelen tebliğet yapılmış- tr. — Tebliğat — haricinde kalanlar mücssesemize —alınmayacak demektir. Mücssesemizin memura — ihtiyacı kalmadığından şimdiye kader me muriyet talebinde bulunanların evrakı hufzedilmiştir. ve yeniden müracamt kabul olunmayacaktır. Jandarma imalathanesi müdi tiyetinden: 1180 çift çizme kapalı zarfla satın alınacaktır. Münakasa Istan- Tathanasinde 21 Eylül 029 Cu- | marteti günü saat 14 te yapıla- | eaktır teklifnamenin tarzı imlâsı | levam — eyledi- Z arlşşafaka müdürlüğünden: Mektep için ahınacak bazı erzâ: | gından talip günü saat O >da izl muhterem sigortalı ve mi itlama mizin — nazarı ârz kıt münakasası lerin 17 eylöl sal de Cemiyeti tedrisiyei Viktorya Şirketleri ürkiye müdiriyeti latları. bulda gedikpaşada Jandarma ima- | , lanmak memleket İ borcudur 1924 senesindenberi Türkiyede tescil ettiğimiz halis İsveç çeliğinden mamul Takiki Radinm Tiraş Biçakları kullânınız. Fiatça ehven ve cinsçe dahi ecneci biçaklarından üstündür. Kanaat hasıl etmek için bir tecrübe kâfidir. Her yerde 10 adedi60 kuruştu Son defa piyasaya çıkarılan ecnebi RADİUM MADE İN GERMANY yazılı ğ GK OHALIS SVEÇ ÇELİĞİ MASİ / Fiistinde Araplarla Museviler arasındaki hadiseye alt Hususi Foto muhabirimizin dândoi—dlü inilbalar Taklit biçaklardan sakınıtlız Fabrik>s» G-lata Okçu Musa caddesinde ikinci ekmekçi firını ittisalinde raralı Radium ticaretkanesi dir. 4 el:Beyoğlu 2878 Posta kutusu: Galata 313, Telgraf: Radium İstanbull p EMSALSİZ FIRSAT'! İSTİFADE EDİNİZ Bütün malların pahalılaşmasına rağmnan Beyoğlunda İstiklil caddesinde ( Tokatlıyan ) karşısında Luvr tefrişat mağazası Muhterem müşterilerinin mübayaatlarını teshil maktadiyle geçen seneler gibi bilumum mallarında Bu günden itibaren Mevsimlik fevkalâde bir satış Terip etmiştir. Bilhassa en son moda ve cazip çeşitlerde her nevi tefrişat kumaşları kat'iyen rekabet kabul etmez ehven Harlarla mevkli furuhta vaz'etmiştir. Kuponlarda Tefrişat — kumaşlarında ' 30 * 20 Hah ve mobilyelerdh 10 muşambalarda 5 Yatak. yemek odalarivle salon takımları veşair her nevi asrf mobilyelerde de fevkalâde tenzildt yapılmıştır. | SATILİK MOBİLYA VE SAİRE |cut bir çok mobilya ve sair eşyayıllen bilmüzayede satılacaktır. Talip-| Bogaziçinde Büyükderede Çoban-|beytiye 17, 9 929 tarihine müsadif| lerin mahalli satış komsiyonuna müra | sokağında 29 No Ju hanede mev| Salı günü saat on bir buçuk ta mabal|caat eylemeleri, L m, verdi: TIEVE EtO: V e — — el ea racaatla aylıklarını almaları lüzumu ilân olunur. ESMİ PAZARTESİ 16 EYLÜL 1929 0 Istanbulda - Aksaray Haseki caddesinde Leyli ve Kai e Turan orta mektebi Yirmi seneye yakın irfan yurdudür. Dalreleri ayrı O Ana, İlk, Orta kısımlara Erkek ve Kız talebe kaydina de' olunuyor. Şerait her veçhile müfit ve tafsilât tarlin | Mektebimizin UlumuÂliyei ticariye kısmı ikmal imtil 18/9/929 tarihine müsadif Çarşamba günü başlanacağı lunur. SAaf ve İçlimat maarenel mütirliğinden: — Diyarbekir numune hastahanesine muktezi Rontken- mesi 21-9-929 cumartesi günü pazarlık suretile mubayağ cektir. İtaya talip olanların listesini görmek üzre İs: hat ve içtimaf muâvenet müdürlüğü mutemetliğine mi ları ilân olunur. Arslan kuvvet şarabı Kana sinirlere kuvvet, renge penbelik ve natürel güzellik vücuda hık verir. İlk şişede tesiri görülür. Her eczanede bulunur, Depot B Şekerel H. Bekir arkası M. Kâzım ecza deposu, Ankarıda Cafer merkez eczanesi, Samsunda ecza taciri Raşit Can beylerde. Istan! gişesi 125 kuruş. Bergama belediyesinden: Bergama belediyesince 4495 adet ve numarası ile 75 Çİ' otomobil numarası aleni surette münakasaya konuldu”. taliplerin şartnameyi istemeleri ve 2/10/929 Çarşanba ) kadar teminatlarile müracaatları ilân olunur. A Brkal umum müdürlüğünden 4 Beyoğlu Üsküdar 16 Eylül 929 pazartesi 16 Eylül 929 Pu 18 , » Çarşamba 18 3Ş , Çarşambi Sil! « vi .Comsenl D ç e Cumartet' 298 , « Pazartesi stanbul 17 Eylül 929 Salı 19 , w Petşembe 2 . , Pazer H . n Sih 26 — w “Perşembe Evkafa mensup Mütekaidin ve Eytam ve Era! Maaşlarının verilmesize 16/Eylül/929 Pazartesi gü caktır. Eylül yoklama muamelesini yaptıranların yı lt günlerde Üskildar, Beyoğlu, Istanbul Evkaf daire! — 0 MESUL MUDÜR: BURHA genc İi

Bu sayıdan diğer sayfalar: