9 Ekim 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

9 Ekim 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ekonomi ariciticaretinhhimayesi | .*'îlt'ieî ticaret en ehemmiiyetli ticarettir. Çünkü memleke getirir. k Bugün harici ticaretimiz ölüdür. Mal satmasını bilmediği- ıya az mal satıyoruz. İştita kabiliyetimiz olmadı- " içeriye az mal giriyor. Halbuki inkişaf, giren ve çıkan bacmi ile ölçülür. Canlılığa miyar bu malın yekünudur. Memleketlerde ticaret hami artıyor, bizde 400 milyon li- M ücaretimizi arttırmak için çok kuvvetli hamleler is- Ürklerin ihracatçı olmalarını teşvik etmek, bu hamlenin l İ Si _lf_ $ 4 Tuşimdiye kadar harici ticaret, Türk olmayağı Türkiyelilerin l âd. Bunlar, milli emeği garba nakleder, fiati keserlerdi. Türk ne Avrupalının yüzünü görür, ne kesilen fiati BŞT türlü ticaretin neticesi nedir? Şudur ki, alıciyr Saticıya tğg en, bildirmeyen endişesiz mütavassıt, malı istediği gi- h .%.! €derdi. Aksayan bir şey oldu mu, kabaltatı frtraten tağ öegi bilmeyen Türke yükletir; Türk garp tüccarı nazarında Ş ğkıden böyle idi diyoruz, bügün nasıl? b dilen £ Malımızın tağşişinde, ne ticaret usulünün (levantin) h qmîmşıkıığm.ıa. ne Türkün hem soyulup hem kötü şöh- ihda değişen bir şey yoktur. “tık bu ciddi meseleyi tetkik zamanı gelmiştir, Devlet, ha in A İŞini tanzim etmelidir. Bunun için ilk adım, harici ti- Türkün inhisarında olduğunu dahil ve hariçte ilân etmek iç BT ba umdeyi benimser ve tatbiki için teşkilât yapar nn ; HCaret inkişaf eder. Teşkilâtlı himaye ile, Türk ihracat 'gün pek naçiz olan adedi artıyor. Teşkilâtlı istihbarat eç Arla tüccarımızın kıymeti fevkalâde yükselir, o, cihan “Lene kadir olur. hu w*"“u tüccar, modern açık ticareti anlamıyor, sevmiyor, n sicai (kurnaz ticaret) usulünü tatbik ediyor. Halbuki mo- qğm. tatmamen değişmiştir. Levantin usulle, modern tica e afif 'a *muvaffak olmak kabil değildir. Modera açık ti- P| Bj Türk, Levantinden çok fazla müsaittir. Hm"“î_agix inkişaf ettirmelidir! PDm Sa 'î_"ldgiyecığ'iz ki, Türk ekonomisine feyizli bir çığır Ç Bu ttindeyiz. K Etmek ilk şartını, devrin ticaret usullerini anlamak ve tat- ŞEedip, rdxyeıimıe olmayan Türk olmayan Türkiyeliyi ber » devrin açık ticaret usullerine uygun fıtratta Türkü hi- Türüz. İ — “mekte gö ğ -GÜNÜN İKTISADİ HABERLERİ Vet odası İktısat vekâletinden bir tütün ş Müdiriyeti teşkilini istiyecek kötet K 'Gsün ü Bükümete memleket- ö :,__]__kmıqnıı için — bir ÜN tkik ea kaş Taslar selmesi icapedeceği hakkındaki iddia lar doğru değildir. Çünkü cvvelce benzinden 1 kuruş oktruva resmi a- lındığı şimdi de 1 kuruş alınmakta- dır, * Denizli iktısat bankası — Deniz- li iktısat bankası Türk anonim şirke- 'ti aksiyonlarının horsaya kaydı ka- bul muamelesi borsa meclisince yaptl mıştır. * Et randımanı! — Hayvan borsası meclisi bugün içtima ederek geçen iç timada kabul edilen asri randıman u- sülünün şeklini tespit edecektir. Meclisin hemen bütün — dünyada tatbik edilen kısımlara ayırma siste- mini kabulü muhtemeldir. Bu süretle mezbahaya - gidecek koyunlar borsaya gelince et verimle- rine göre üç kısma ayrılır ve her kıs mın beşte birihin et verimi tayin olu nur, Meclis şekli tespit edince bor- sada yeni randmanın derhal tatbikine başlanacaktır. * Cekoslovakyanın tütün mübaya- alı — Hükümetimizle Çekoslovakya arasında 25 eylülden 25 Mart 930 ta- rihire kadar altı aylık bir ticaret mu ahedesi aktolunmuş ve keyfiyet tica- ret odasına bildirilmiştir. Aktolunan bu mukavele mucibin- ce Çekoslovakya” müvaredatının en ziyade mazharı müsaade millet mua: melesine tabi tutulması Üzm gelmek tel M Bügünkü içtima-, k bu teklife naza- RipeşiSİN Dir tütün vadöbiyei, Ü Ütün VE * tekili aaret ıuıum= A üti e dtiyerin Romanyadaki pet İekliç H tmüumiyesi şeklinde ol-| Yeti j "î;;",:awman. e itiyeti umumiyesinü ş :.,.ş_“! iyeti - umumiyesinin bir alâkası olma- â) ıh,_:__“" 'erinde alrm satım , :ık_r mültün alıyor — Leh tü- t Sağç idürü M. Jülian Husar) n irlerinden M. An- Üzre dün şehrimi I:;' :“nlan kuıl]ynşli mik- FİR 4 nhirşAAcaklardır. Heyet dün iar müd Vt börü umumisi Beh- ş 'Şmüştür. A N4 üh:rnm yok — Son za- , itkeri ;ı'ı'_ Artması — Üzerinc O, H blllîle yedi antrepol dan pştber verildiğine göre p.,.d:'ğ_ıiı—aeu kapanmıştır. Gktr. A de bu ay zarfında Ttik ithalât azaldığı Srleşi golara lüzum kalmamış Üi kultar Kapanacaktır. Ancak | Yantea'lmak üzre - bunlarda| ü müuhafaza edile- Çekoslovakyanın İzmir konsolos- v;,d"c'”U metro mürabbar | luğundan ticaret odasına A İN Scur ç Rihlim şirketinin e-| lümata göre, Çekoslovakya %,%Wıün antrepoların me-| ti, ayni zamatıda kendi ihtiyacatı i- , | “lh;,,_ Metro mürabbardır. | çin de memleketimizden asğari — bir Fi N a. Sebep görülmemekte- | milyon kilo tütün alacaktır. A Ticaret odası, muahede ahlşâmı A Hiçin az buğday ge-| hakkındaki malümatı derhâl bilâmum b ş Sandtmir yollarında mah-| tüccarlara bildirmiştir. NUK tenaidinda tatbiki takar- n CEKOSLAVAKYANIN İZMİR AĞit tarifenin —tetbiki DEN ALACAĞI TÜTÜN 't “Pakaya henüz emir gelme| — İZMİR. 7 (A.A — Çekoslovakyal İ ile ticaret muahedesinin temdidinden day bütün mevkiflerde çok| ' u.'f:ğ" alaşıldığı bak | mübâyas edeceği tütün bir - milyon GN cak şehrin ihtiya-| kiloyu tecavliz edecektir. YNM göbilmektedir. ' VİZMİRDE KREDİ KOOPE u gemir RATİFLERİ İZMİR, 7 (AA) — Vilâyetçe Sebep kredi inin sene başına 'Nı, kadar hepisinin açılmış bulunacaği| adiyrn 'vvetle ümit edilmektedir. Sene ba- S şından itibaren köylü kolayca para) FÜN An, L alabilecektir. Kat gönliret BİR ŞİRKETİN MÜRACAATI İZMİR, 7 (A.A — Bir cenebi şir- 'ı.u—.n'*'—vnık — Yeni ' ket on senede —mukassatan ödemek| tatbikinden — do-/ üzre inşaata talip olmuştur. Bu mü- in üç kuruş yuıı.'r..—.:.ı tetkik edilmektedir. * Hayvan Borsası 8/10/929 'atışlar Bt satışları A üle d Kilo — ilatı det aagarl M 24 | Kırrek | a 00 8 M | Kasrama | 66 00 | Kuu 69 00 | Keçi S0 — v0 09 | Karayaka ı e e- w | sihr 63 4 ü | Disa I y v — oS 6a | Menda 00 00 00 00 Vilâyette Bıir idare Vilâyetle emanetin bir- leştirilmesi meselesi Vilâyetle Emanetin tevhidi hakkın daki tetkikat bitmiştir. Tali komisy- onlar şimdi Dahiliye Vekâletine gön derilecek raporu tanzim etmektedir- ler. Büyük komisyon yakında tekrar içtima ederek raporu s0n defa göz- den geçirecek ve mütcakiben Vilây- et tarafından Dahiliye Vekâletine gönderilecektir. — — ANKARA VALİ MUAVİNİ Ankara Vali muavini -Abdülhak Hakkı Bey şehrimize gelmiş ve dün Vilâyette bazı ziyaretlerde — bulun- muştur. —— BİR TAHKİKAT Ziraat müdüriyeti —memurlarından | birinin zimmetine yüz lira geçirdiği haber alınmış ve tahkikata — başlan-| mıiştir. — POLİS MÜDÜRÜ Polis müdürü Şerif bey, dün Vali Vekili Muhiddin beyi ziyaret etmiş- tir. samn VERGİ BAKAYASI Vergi bakayasının —sür'atle tahsili Detterdarlıktan müliye şubelerine ta- mim edilmiştir. — HAYVAN SERGİSİ İstanbul Vilâyeti Baytar müdüri- yeti taralından ihzar edilmekte olan hayvan sergisinin hazırlıkları 15 teğ, rinievelde nihayet bulacak 15 - 20 teşrinievele kadar hayvan kaydına; caktır. 25 teşrinievelde sergi açılacak, ayın 27 isine kadar devam edecektir. —— GETİRİLEN KOYUNLAR Avrupadan getirtilen merinos koyü n ve koçlarından 79 adedi daha gel- miştir. Bunların aşıları ikmal edile- tek Karaca bey harasın gönderilecek- tir. HASTANELERİN İLAÇLARI Sıhhiye müdürü Ali Riza B. in ri- yasetinde dün toplanan bir komisyon hastanelere Tüzümt olan ilaçların sa- tın alınmasına karar vermiştir. e ON SENELİKLER HAKKINDA 929 senesi zarlında tahsis olunan 100 ve daha aşağı olan maaşların on| |senelik miktarı — İstanbul — muhasibi |mes'ulüğünce tediye edilmemekte i- (di. Haber aldığımıza göre Bakırkö; Adalar, Üsküdar Mal müdürlüklerin- “ce bu miktarların on senelikleri rilmekte idi. Fakat bu maaşlara ait istihkak varakaları muhteviyatının. İtediye edilmemesi bildirilmiştir. se..——— Mnarllte Maarif eminliği Behçet beyin yerine kim gelecek..? Maarif emini Behçet beyin Meraş ymeb'usluğuna intihabr üzerine Ema- netc kimin tayin edileceği henüz bel- 'N Geğildir. Mamali alâkadarlar ara- sında söylenen isimlerden en kuvvet- Hi ihtima! Erkek muallim müdürü ve-| Saffet beydir. Dün bu mesele etrafın da kendisine müracaat ettiğimiz Ma- arif Emini Behçet B. demiştir ki — İntihabım hakkında bana benüz resmi hiç bir tepliğ gelmemiştir. He| nüz Emanet vazifesini terketmedim. Yerime kimin tayin edileceği malüm »| değildir. ARNAVUT KRALININ GÜNÜ yıl dönümü olmak hanesinde merasim yapılmıştır. MALÜL GAZİLER KONGRESİ Malül gaziler cemiyetinin senelik kongresi bu aymn yirmi beşinde topla- nacaktir. Kongre İstanbulda aktedi-|cTübe tahriri 341 den sonra tahrir e. sonra mezkür hükümetin İzmirden lecektir. Kongreye 18 şube iştirak e-| dilmiş yerlerde yapılacal decektir. recean SÜREYYA PAŞA GELDİ İki aydan beri Avrupada tedavide| bulunan İstanbul meb'usu * Süreyyal paşa dünkü ekspresle şehrimize gel- ya Kadastro mektebinin — imtihanları dastro umum müdürü Atif bey bugün| Mudanyaya — gidecektir. Mudanya, Bursa, İzmir ve havalisindeki Kadas tro işlerini teftiş edecektir. “er: iamar İSTANBUL LİSESİNE RAĞBET)| FAZLA Bu sene lize ve orta — mekteplere gösterilen rağbet 3 - 10 seneden beri emsaline tesadüf edilemeyecek dere- cede büyüktür. Bu meyanda İstanbul lisesine rağbet diğer — mekteplerden fazladır. İstanbul Hsesine şimdiye kadar mü- racaat eden talebe, mektebe namzet| olarak kaydedilmektedir. Maarif Emaneti mektepte istiabın- İdan fazla şube - açılmasını muvafık. İgörmerse o zaman daha geç müra- caat edenler Kabataş Hisesine devre- dileceklerdir. Arnavutluk kıralının doğduğunun| Cuma günü küşat resmi yapıldıktaa imü o münınlğnilıı dün| Sonra katarlar muntazam seyrü — se- şehrimizdeki Arnavutluk - konsolos- | ferlere başlıyaçaktir. r_—- MİLLİYETİN BİR TECAVÜZ Haydar Abdullahı başından ağırca yaraladı Beşiktaşta Akaretlerde Aptullahın kahvesinde yatup kalkan 22 yaşında Haydara Abdullah gör koymus, tenha zamanlarda — sataşmıya başla- mıştır. Gece gene tenha bir zamanda Abdullah, Haydarın üzerine atrlımış, zorla namusuna tecavür. etmek iste- miştir. t A Haydar bu vaziyet — üzecime eline| geçirdiği bir demit parçasını 'olanca kuvvetile Abdullahın başma vurmuş- tur. Demir parçasr Abdullahın başı- nr tehlikeli surette — yaralamış oldu-| gundan mecruh hastaneye kaldırmış| ter. Çarih yakalanınıştır. * — KAPSOL TABANCASI PATLAMIŞ Vefada oturan Süleyman isminde bir çocuk Sirkecide bostan - sergileri arasında dolaşırken Seracettin ismin- de bir çocuğun elinde bulunan kapsol ŞEHİR HABERLERİ Emanette Maaşlar Bütçe encümeni tetki- katını bildirdi öi bi Cemiyeti belediye bütçe encilmeni dün toplanarak Emanet memurları- aN maaş meselesi hakkında tetkikat ta bulunmuş ve bu içtimaa şehremi- ni Muhiddin bey de iştirak etmiştir. Bu mescle bu günkü Cemiyeti bele- diye içtimamnda bir karara raptoluna- caktir. — . BEDESTEN VEZNESİNDEKİ DOLANDIRICILIK TAHKİKATI Sandal bedesteninda —10 liralik İbir yüzük satıldıktan sonta makpuz tahrif edilerek vezneden 1500 küsür lira alınmıştı. Emanet — mülettişleri bu husustaki tahkikata devam etmek| dirler. * — BEYOĞLU BELEDİYESİNDEN KIRTASİYECİLİK KALDIRILACAK Beyoğiu belediye müdürlüğüne ta- yin edilen Kadri B. Beyoğlu beledi- yesinde kırtasi muamelâtı çok karı- Şik bir halde bulmuştur. Kadri B. kırtasi muamelât karşısında müşpet bir iş görülemeyeceğine kanaat ge- tabancası patlamış, Süleyman başın-| #fmişt dan hafif surette yaralanmıştır. HAYDARPAŞADA BİR MAKAŞÇİ YARALANDI Haydarpaşa şömendüfer — hattında dün boş vagonlarla manevra yapıl- makta iken makas bozuk olduğu için. wagon hattan çıkmış ve makaşçı Meh mete çarpmıştır. Muhtelif yerlerinden yaralanan makasçı hastaneye kaldırıl mıştır. —— MANAV KAHVECİYİ YARALAMIŞ Kadıköyünde Tulumba — sokağında kahveci Seyflile manav Fuat kavga etmişler, Puat, Seyfiyi yaralamıştır. — KENDİSİNE POLİS SÜSÜ VERMİŞ Beşiktaş sakinlerinden — balıkçı Re- za, Unkapanında komisyoncu Osman beyin evine gelmiş, — kendisine polis) süsü vererek ayni evde oturan tütün| amelesinden Muzaffer hanımı sor-| muştur. Bunun üzerine Rıza yakalan-| muştır. -i POLİS YARALIYAN KUSTAH Balatta polis karakolu önünde Ga lata polislerinden Emin — efendi ile Trabzonlu Şevki efendi dil münazaa- #t yaparlarken araya Refik isminde| birisi polise tecavüz ve külr- etmiştir. Refik, karakolun camınr da |kırmış. kaçmıya başlamış, arkasından kovalıyan polis Nuri efendiyi de e- Hinden brçakla yaralanmıştır. Refik| yakalanmıştır. —— ALACAK YÜZÜNDEN KAVGA Unkapanında oturan — arabacı Ce- mil ile tütün amelesinden Ekrem bir alacak yüzünden kavga etmişler. Ce- mil taşla Ekremi başından yarala- mauştır. — TRAMVAYDAN ATLARKEN / Şehremininde Denizaptal mahalle- sinde oturan Mustafa Çapada tram- vaydan atlarken düşmüş, hafif suret- te yaralanmıştır. —e a— —— Kestanbolu hattı cu- martesiye açılıyor Şark demir yollarının Uzunköprü —Pavli ıiıuyuııxhn arasındaki M -J mevkünden Kestanbolu ve Karabür- Şlk Kâmhx' madenlerine mümtet olup| işletilmesi hususu Edirne Muhasebel hususiyesine verilen dekovil hattr ta- miratı hitam bulmuştur, 11/10/929 Ai a. ARAZİ TAHRİRİ TECRÜBELERİ Bu sene Maliye — vekâleti tecrübe için bazı yerlerde seri surette arazı tahriri tecrübeleri yapacaktir. Te- ktır. Zeytinlikler, bağlar, sebze bahçele- ri, meyva bahçeler, ormanlar, çayır- lat, mer'alar, tarlıklar gibi : venıflara « R İ Arazi sınıflaşa ayrıldıktan sonra dö| met takdir edilecektir. Her köy için köy heyyeti ihtiyariyeleri ile mâliye- 'nin bir memuru tarafından yapılaca- ktir. Cedvetlerden biri müliye memuru- na verilecek, diğeri de köyün camiine lik olunacaktir. Alâkadarlar 15 gün zarlında buna itiraz edebileceklerdir. KADASTRO MEKTEBİ Kadastru mektebinin — imtihanlacı bitmiş ve 52 efendi mezun Olmuştur. Yeni devret tedrisiye 19 teşrinievel İde başlayacaktır. Bu — mektepte cezal kanunu kanunu medeni, icra usulle- ri, tapu siçilleri tedris 5000 edilmekte dir. HUKUKU AMME MÜDERRİSİ Darülfünun hukuk fakükesi huku- ku amme müderrisi M. Krozat mezir- | niyetini bitirerek şehrimize — gelmiş-| tir. tur. Kadri bey badema her — şubeye ait evrakın ayni şube tarafından yazıl- masını muvafık görmüş ve mıntaka- sında esasli teftişatta bulunmağa ka- rar vermiştir. BEYAZIT HAVUZU Beyazıt meydanındaki havuzun su tertibatı iki günden beri bozulduğun- dan kesilmiştir. Havuz yağın zamanlarında itfaiye- nin su ihtiyacını temin ettiğinden ha vuzda mütemadi surette su bulunma ı İüzımdar. Emanet heyeti feniyesi — havuzla, tasfiye havuzu arasındaki su yolunu tamir ettirecektir. —- EMANET VAZİFE VERİRKEN İHTİSAS ARAYACAİ Şehremaneti, beledi ha büyük vukuf ile idare edilebilme- sİ için uzun müddet belediyecilikte| bulunmadan resen hiç bir iş deruhte edilmemesine karar vermiştir. Bundan başka emanet, yeniden ta- yin edilecek mühendis ve hekimleri hariçten değil, — belediyeciliği ihti- sas haline koymuş olanlar arasındaaı tefrik edecektir. Şehremaneti, belediyeciliği —asrt bir şekilde öğrenebilmek için gelecek) sene bütçesile — Avrupaya hakim ve mühendislerden bir kemını gönder- mek fikrindedir. — , aamaini ÇÖCUK SALINCAĞI KIRILMIŞ Gülhane parkındaki çocuk bahçe- xi sakacağı ehemmiyetsiz surette kı- rılmıştır. Buna sebep ilk günü 8-10! çacuğun birden hücum ederek bin- mek istemesidir. Tamirine başlanmış- tır. - EMANETTE MESAİ SAATİ Şehremanetinde mesai saati teb- dil edilmiştir. Buna — nazaran saat 9 da vazife başlamakta ve * te tatil ya- pılmaktadır. Öğle paydosu 12 - 1 dir. -—— YÜK ARABALARI VE KAMİYONETLERLE ADAM TAŞINMAYACAK Bayram ve tenezzüh günlerinde yük arabası ve kumyonetlerin araba- larında bazı tadilât — yaparak gerek çocuk ve gerekse büyük adam taşı- maları menedilmiştir. Aksi hareket edenler tecziye olunacaktir. a SATIŞTA KABA KÂĞITLAR KÜLLANILMAYACAK Bakkal, kasap, balıkçı, manav gi- bi esnafın sattıkları malları tartma- dan evel kaba kâğıtlara koyarak tart- maları menedilmiştir. Bu kabil şeyler evvelü tartılacak ondan sonra kâğı- da konacaktır. Zabıtai - belediye me- murlarına tebliğat yapılmış olup ak- si hareket edenler hakkında takibat| yapılacaktır. —AROS<—- TAHLİSİYE MEMURLARININ TEKAÜDİYESİ ANKARA, 8. — Bütçe encümenin-| de-müzakere edilecek — bir lâyıhaya| göre tahlisiye memüurları muvazenei) umumiyeye tabi memurlar gibi te- kaüt nispet ve muamelesine tabi tu-| tulacaklardır. MAAŞLARDAN VERİLMEYİ Maaşatın tevzü kanunu — meriyet mevküne geçmek üzeredir. Bu kanun dan fatifade edecek olan “ vilüyet ve belediye emurlarına ihtisas, komi-| syon, ücreti, makam tahsisatı, tahsi- satı maktua, hakkı huzür namları ile idarei hususiye ve belediye bütçele- PARA Finden hiç bir nam ile para verilme. |" mesi vilâayta bildirilmiştir. ANKARA TRENİNİN TEEHHÜRÜ ANKARA, 8. — Posta treni bu-| gün 2 sant techhürle gelmiştir. mateenemmm TASHİH Dünkü nushamızda ikinci kânunun| Mdokuzüncu perşembe gecesi matbuat cemiyetinin balosu yapılacağı yazıl- mazı lâzım gelirken yanlışlıkla cemi- yetin kongresi akdedileceği yazılmış- tır. Tasbili ederiz. Inhisarlarda Sıkıntısız devlete 24 milyon varidat Tütün inhisarı müdiri Behçet Beyin beyanatı Bir ay evel İzmir ve havalisinde| metikada ancak 30 kuruşa satıfabili. tütün mübayaasına ve teftişe çıkan, yordu. Diğer devletleric akdedilen' tütün inhisarr müdiri umumisi Beh- 'mukavelelerde gümrük resmi indiri- çet B. bu seyahatini İzmir, Manisa, 'lebilirse tütünlerimiz sigaralarımız Aydın, Balıkesir taraflarındaki tütün ecnebi memleketlerinde pek büyük lerin satılması dolayısile ihtiyar / et-'rağbet bulacaktır. Diğer hükümetler miştir. Behçet B. bu vesile ile de o 'de ithal edilen tütünlerden, kıymet havalideki inhisar idarelerini teftiş ve üzerinden değil siklet üzerinden güm muamelâtını tetkik etmiştir. Behçet |rük resmi alınmaktadır. Tütünlerimi- B. seyahati ve tütün işleri hakkında İ zin, az gümrük resmi vererek, ecnebi şu beyî:ıl_h ':uıl:nm SAT İmemlrketlerine ithalini tetmine çalı- «— İzmir vı V e tütün sa- tışt olacaktı. Zürram menfaatini düş HYOtüz. Londrada, tütünlerimizi mit. mak için bir şirket tecasüs edöcekti. üÜnerek ve idare namına tütün muba- Bir mukavele yapılmıştı. Vecil mühletin bitmesi ve henüz girketin teeszin etmemesi üzerine mukaveleyi feahederek şirketin 60 bin lira temi- nat akçesine vaziyet edildi. Şirketm, bizim bu hareketimizi protesto edece- ğini işidiyoruz. Teşekkül etmeden mukavelesi fes hedilen bu şirketin hukuk müşavirli- ğine bir Yunanlının tayini meselesini yaa etmek için İzmire kumpanyalar ve tütün inhisar idare- si mübayaatta bulundu. Tütünlerin satılmasında idare mühim bir rol oy- namıştır. Zürra geçen vene tütünleri- nin okkasını 30 - 40 kuruşa nm[ıı hâlde, bu sene 130 - 140 kuruştan! satmıştır. Bu hal zürram yüzünü gül- dürmüştür. Tütün mübayaasına mişken, © havalideki idareleri: teftiş ve muamelâtını ittim. Birçok! tetkik ettim. | "Milliyet” meydana çıkarmıştı. Fir- İdarelerimizin muamelâtı şayanı mem'mamız üzerine menfi bir tesir yapma- nuniyettir. tsı ihtimalini düşünerek bu meseleyi Diyebilirim ki hazineye 24 milyon ehemmiyetle tetkik ve tahkik etmiş- lira varidatı sıkımtı cekmeden ve- tim. Halen şirketin mukavelesi feshe- rebileceğiz. Seyahatimin cn mübhim dildiğinden Yunanlı meselesini tami. intibar budur. . , İka artık lüzum görmiyorum. Ecnebi memleketleri, ihraç ettiği' Tütünlerimiz ve sigaralarrmız dün miz tütünlerimizden fazla gümrük a-| yanın hor tarafında büyük bir rağbet ırdu. Meselâ bu den, bizde 6 | görmektedir. Ta Hindistandan bilt liyor yüz kuruşa satılan köylü sigaralarımız A- imüracaatlar der,» GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ Avukat yako Şaul ef. hakkındaki tahkikat son safhaya ğirdi Bir sene evel iflâs eden Avunduk; zadelerin konkordatosu esnasında çı-| kan bir meseleden dolayı avukat Ya- ko Şaul efendi hakkında baroca ygpı- B lan tahkikat son safhasına . | gazetecili 'vası bugün "ıuu.ııı w._mâ'“âımıwmm&“ Yako Şaul efendi vekili bulunduğu, İtalyan fabrikalarını salâhiyeti hari- cine çıkmak suretile zarardide etmiş- ti. Bunun üzerine Baro inzibat mecli- «i meseleye vaz'iyet ederek azaların-| dan muhakemat müdürü —Asım, Na- zım, İzzet, Ali Galip beyleri tahkik hey'eti olarak intihap etmişti. Tahkik heyeti âlakadarlardan tah- rirk izahat almış ve bazı kimseleri dinlemişti. Heyet raporunu — yakında inzibat meclisine verecektir. ÖLÜLERİ DİRİLTENLER İki sene evel ölüleri sağ göstererek| maaşlarını alan ve mevküfen muha-, kemeleri icra edilmekte olan aylık memurlarından Alâettin, Lütfi, Sait,| Rifat ef. ler hakkında mahkemece ve rilen mahkümiyet kararı temyiz tara- fından da tastik edilmiştir. Bunlar- dan Alâettin ve Lütfi ef.ler 3 sene 7 GAZETELERİN MUHAKEMESİ BUGÜN GÖRÜ! * İrtişa tahkikatının gizli mahi günkü celesede bu meseleye ait tah- kikat dosyası getirtilerek tetkik olu- KIŞ MESAİ SAATLARI Adliyede kış mesai saatları evel 9 - 12 ve öğleden sonra 13 - 16 olarak tespit c. " REŞADİYE DRİTNOTUNUN TAKSİTİ Reşadiye dritaotunun — taksiti- nin bankadan iştirdadi hakkında ce- reyan eden muhakeme neticelenmiş, fakat taksiti almış olan bankanın ve- kili rahatsızlandığından — karar itast tehir edilmiştir. ; SANASARYAN HANI DAVASI * Sirkecideki Sanasaryan hanı dava. st mühim bir safhaya dahil olmuştur. Mahkemenin son celsesinde, — 43,000 liradan ibaret olan müterakim bede- Mt icarenin itası hakkında Ermeni ay, Rifat ef. 3 ay hapse mahküm ol-| başpapazlığı mamına vuku bulan ta- muşlardır. Sait ef. nin beraet etmiş|lep reddedilmiş ve bu paranın Hazi- n olduğu haber alınmıştır. Sıhhi kongre itası kabul edilmiştir. Diş tabipleri Sıhhiye müsteşarı dün | Cemiyet azası tas- Parise gitti Sdhhiye müşteşarı Hüsameddin ve, heyet teltişiye reisi Fuat B. ler dün ekspresle Pariste toplanacak — sıhhi | köngreye gitmişlerdir. fiye yapılacak mı? Diş tabipleri cemiyeti fevkalâde koöngresi cuma günü — toplanacaktir. Cemiyet erkânından bir zat bir mü- harririmize demiştir ki: Hüsameddin ve Fuat beyleri gar-| ti da Sıhhiye müdürü Ali Rıza ve Ema-| — Cemiyetimizin, tababet ve şua- net shhiye müdürü Neşet Osman (Datı san'atlarının icrası " hakkındaki beyler ve sıhhiye erkân ve memurini| kanuna muğayir teşebbüslerde bulun tarafından teşyi edilmişlerdir. duğu doğru değildir. Bu kanunda Sihbiye müsteşarı Hüsameddin|etibbanın doktor unvanını kullanaca- bey dün seyahati ve memleketin ath- hi vaziyeti hakkında bir muharririmi- ze şu izahatı vermiştir — Pariste dördüncü imamı ya- Kına ve diş taliplerine doktor denil- miyeceğine dair bir sarahat ve kayt olmadığına göre doktora imtihanına dahil olmuyan tabiplerle aramızda un pacak olan beynelmilel vefiyat sebep| van itibarile fark olmaması tabiidir. leri kongresine iştirak edeceğim. Kongre bu ayın ön beşinde toplana- caktır. Memleketimizin sıhhi vaziyeti mü-| kemmeldir. Vaziyet her zamankinden “Sıtma mücadelesi ber tarafta de-| fam ediyor . —- Hayat pahalılığı 1914 eylülüne nispetle hayat 14 defa daha pahalı Ticaret odasının yaptığı Eylül ha- yat pahalılığı istatistiğine nazaran hayat pabalılığı Cemiyet azası arasmda gerek bu ynvan meselesi ve gerek cahil gırak ve kaltalarının — Da: tabi tutuldukları ehliyetname — imti- normal-|banları hakktıda Şurayı devlete m- tacaat edilmesi için kuvvetli bir ce- veyan vardır. Permili dişçilerin ce- ıcguı çıkarılması suretile bir tas- fiye icrası da kongrada mevzubahso- Iil:aret sarayı tistiğine büy harbin başları a ; gicr olan 1914 Gümllada Yü slğRAk Oda bugünku içtima- lirse 1029 senesi Eylülünde ışız Bu istatistiğe nazaran hayat mun- dir.| gnda bir karar verecek Fiatleri tenezzül eden eşya meva- tedir. dı gidaiyedir. Mahrukat fiatlerinde Bugün toplanacak olan Ticaret o- biraz teretfü vardır. Elbise fiatlerin-| dası meclisi bu meseleyi müzakere e- de ve ev kiralarında bir tebeddül yok ' derek sarayın inşa edilmesi hakkında kur. , POLİSTE BECAYIŞ Arnavutköy merkez memuru Fuat bey Aksaray merkez — memurluğuna, gözlerinden rahatsız olan Aksaray| merkez memuru Sadık bey de müte-/ ferrika polis merkezine nakledilmiş- lerdir. bir karar verecektir. Ticaret sarayının inşası takarrür ettiği taktirde bir komisyon teşekkül ederek sarayın ne şekilde inşa edile- ceğini kararlaştıracaktır. Ticaret sarayının karşısındaki Va- kıl handan pekte küçük düşecek şe- kilde olmamansı takarrür etmiştir. î

Bu sayıdan diğer sayfalar: