9 Ekim 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

9 Ekim 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BİN SÖZ BİR RESİM Bağvezil Ismet Paşa hazretleri Iştanbuldan Ankara: istikbal edilmişlerdir. Resmimiz istikbal merasiminden iki intibadır. K. Müntazam Akçe, .A yekta vapuırları haftalık postası İnönü 2 günü akşamı Sirkeci mhtmındı zekedle ( Akçüşelir, Alaph, Zonguldak, Bartın, Amasra, şile ve Cik iskelelerine ve avdet edecektir. Müracaat * Eminönü İzmir sokak No 11 Ahmet Yakta yapurlar tesi Tel İst. 1390. GEYTİSELAİN scentesit Mahmudiye Hanı gr4a Ku azimet Galate köprü 2302 Şabe altıtda İstanbal Trabzon ikinci poslasır ÇİZMİR 10 T riniey akşamı vapuru L perşembe a rihtimiındân dak — İn hârel VA Sam Fatsa Örd. Rizeye gi n Polat Ünye n Trabz decek ve OfT Ür Gircs Fatsa - Sar uğrayar Gireson Cum 4.30da G tketle “Cüma: gidecek ve ) da İzmirden hara sabalı gelecektir bir rıhtımındar: sabahı İzmire Pazar 14 ketle Pazartı Vapurda orki 1000 kilo İngil 1000 Kay 1000 Ham bezir 750 İsveç nefti 1000 Alâ üstübeç 1000 Misina sarısı Vernikli beyaz boya Sigatif Kaba üstübeç » Vemik manderbot Şartnamelerinde yazılı evsaf mucibince yukarıda — cins ve miktarı yazılı on kalem boya malzemesinin — kat'i — ihaleleri 15/10/929 tarihinde icra kılı- nacaktır. Vermek İsteyenlerin © gün saat 16 da Levazım müdürlüğüne muracaatları. Z HEKİMİ llr. YURLPEAMİ Aslanbul / Diranyolu tesi mükemmel tra ve cazbant mevcuttur. velin Duncu çarşamba | YELKENCi Kara deniz lüks ve sür'1 paslası VATAN VUPURU |Teşrini, ea "çarşamba günü akşamı Sirkeci rıhtımın dan hareketle doğru (Zongul dak İnebolu, Samsun, Ordu siteson, Trabzon, Surmene Rize ) ye gidecektir. Tatfstlât için Sirkecide ye &i hanında kâin acentasına mil Tel İstanbul 1518 ve lken- |i z at | Hacı Yâkup Zade Ve Şeriki Vapur Acantalığından: Kara deniz postası Gerze SAA wbe'“"“' shat 18 Sirkeci rılitı- 0'Level PETŞEM- | | avaetlerinde büyük ve samimi merasimle — | ISTANBUL Düa Darülfanunda M VİLÂYETİ DEFTERDARLIK [LANAT[ Adet » birinci palamut 029 mı birinci timak — . biyinci palamnt » kara 200 200 Salamya roso efe sinden medyun bulu al DÜ müstamel çu dinin Kulekapa mebaliğin alınan b yedeye v alâda den Bahçeli kariyesinde 'Tayaklıda 200 bakiyesi ke mülli firanli köyleri: mluk İskelesindeki m sil Şübesine kazanç verği- ahsili için Ezine kazası mah cins ve n üharrer e olummuştur. maliyö v temini aZ am edecektir. üzere mezkür kaz Adalar malmüdürlüğünden : Kıymeti Lira K Maballe da aya nikola Iı darı | mından haraketle (Zonguldak | İnebolu, Gerze, Samsun , Ordu, Gireson , Görele, Vakfıkebir, |iskelelerine azimet ve aymı isk |lelere uğrayarak avdet edecektir. | — Talsilât için Sirkecide Valı Köşkü caddesinde Küçük Kır | zade Hanındaki acantasına wü- racaatları, Tek Isi, 3118 Tüccarana teshilât gösterilir. KEFELİZADE HAMDIİ VAPURLARI Bartın sur'at Postası Mit Tte yulcuları mülifuz Sur'âla malik HiLÂL vapi 10 Persembe (. teşrinlevel günü akşamı Sirkeci rıhtimından hareketle Eregli, Zonguldak, Ba:- rün, Amasra, — Kurucaşile, Cide iskelelerine azimet ve avdet edecektir. Yük ve yoleu — için Sirkecide yeni —handa 1 numrolu acentesine müracaat. Telefon: İstanbul 3105 İLÂN Osmanlı Bankısı Gişeleri, Teşe rinlevelin 14 İ Ü pazartesi günün- den itibaren iş'arı ahire kadar zirde müuharrer saatlerde açık bulunacakvı; 1 — Galata iderel merkeziyesi : eyyamı adiyede, taat 10 dan 16 ya kadar ; pazar günler saat 10 dan 18 1-2 a kadar. 2 — İstanbul şubesi * Eyami adiyede, saat 10 dan 16 ya kadar ; pazar günleri, sast 10 dan 12 ye kadar. Beyoğlu şubesi Eyamsadiyede, saat 10 dan 12 1-2 # ve sast 14 den 16 ya kadar ; pazar günleri, saat 10 dan 12 ye kadar. e mühalleri çin havi 19 mil Trabzomn, Rize, Mapavri ,Pazarcık | î““ 'e mezk tâan — #onra No Cinsi a Müştemilir Bostan 1 sofa sakat alonda üç oda 1 mutbah senede istifa bakisi dar H nc namına birinc apalı zar muharrer gün müddetle teş- usuülile alip Olanların kapalı Zarflarını 20 teş. Meklep kilapları Maarif vekâleti tarafından ka- bul edilen programa muvafık kitaplar — Türk Neşriyat — yurdu Şark ve Maarif kürüphanelerinde hazırlanmıştır. Mekteplere, mual- ve toptancılara fevkaltde üyeti Tüzmd Dr. A. ASIM Doğum ve kadın hastatıklar. mütehassısı Hastalarını het gün 15-17 ye kadar Şişlide hususi hastanesinde kabul etmektedir. - Şişli Kâğıthane ddesi No 131.'Tel Beyoğlur darlıkta yapılacaktır. — 918 KİRALIK EV ve KAHVEHANI | e, senelik muhammen kirası 240 Jiradır. Müzayede 13 teş ÇARŞAMBA 9 T.EVEL 1929 1f vekili Cemal Hüsnü bey şerefine bir çay ziyafeti verildi. Ziyafette Darllifunun emini Neşet Ömer v€ | ben Vekil Cemal Hüsati beyler tarafından mutuklar irat edildi. Ziyafette müderrisler ve maarif erkânı hazır bulundu. Türk Diş Fabıplcrı Cemiyetinden: Feykalâde hey'eti umümiye 11 teşrinievel cama günü saat | toplanacağından aza arkrdı ın Beyoğlunda Tüncl başında © merkezine teşrifleri rica olunur. Sipahi ocağından: VI-1 inci teşrin 929 cuma günü Hanımlarla Beyler a1 aynı ayrı yapılacak atlı müsabakalara saat 2de Ocak menl başlanacaktır, İslanbul Nafia Baş Istanbul vilâyetinde Üsküdar - Şile yolunda 72 metro tij ibetonarme Ömerli köprüsünün inşası kapalı zarf usuülile / kasaya konulmuştur. Münakasa 31 Teşrinievel 929 günü saat 15 te Nafia vekâleti müsteşarlık makamında Mü kil komisyon tarafımdan icra kılmacağından taliplerin mi müzayede ve ihalât kanunu ile olbaptaki şartnameler z |iresinde hazırlıyacakları teklifnamelerini makbuz mukab vekâlet müsteşarlığına tevdi eylemelerini ve şaraiti |mum müdürlüğüne müracaat etmeleri lâzımdır. Proje, VE nameler Ankarada yollar umum müdürlüğünden on beş deli mukabilinde almabilir. makasaya iştirak edeceklerin ehliyet vesikalarını ber"" evmi münakasadan lâakal iki gün evel Ankarada YO İrinievel 929 tarihine müsadif türlüğünde mütı kadar e malm Ana si ber mucibi ve Ritamı mu de elarak bilâ bedel Hazi lunmak rtile ve 3 sene mnd(lrl ve S0 Hira bedelile“müzayedeye çıkarılmıştır. Müzayede 23 Teşrini- evel 929 tarihinc müsadif çarşamba günü saat 15 te Defterdarlıkta yapıla caktır. — 1012 * ** | | SATILIK HAN Istanbulda Mah- | paşa caddesinde kâgir 4 kat ibaret ortası avlu ve 50 adet mağaza İve odaları müştemil (Büyük — Yıldız İhanı ynamile maruf Han kapalı zarf usulile müzayedeye - çıkarılmıştır. . |Bedeli bir senede iki taksitte — veril mek- şartile — muühammen kaymeti 98282 hiradır. Talipler 7372 İiralık teminat para veya mektuplariyle tek lifnamelerini 19 Teşrinievel 929 ta> rihine müsadif cumartesi günü saat 15 te Istanbul Defterdarlığında mü- Seekkil satış ınmııyoııuıu verme- leri, OK R Ş SATILIK ev HİSSESİ Büyükde- rede Lamrinos sokağında No: 43, 16 hişse itibarile 1 bhissesi satılacaktır, Merzkür hissenin muhammen bedeli 25 liradır. Müzayede 14 Teşrinievel 929 tarihinc müsadif pazartesi günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacak-| tır. — 962 ... SATILIK ev HİSSESİ Büyükde- rede Lamrinos sokağında No: 43-1, 16 hisse itibarile bir hissesi — satıla- caktır. Mezkür hissenin muhammen bedeli 25 tiradır. Müzayede 14 Teşri nievel 929 tarihine müsadif pazarte- si günü saat 15 te Defterdarlıkta ya- ptlacaktır. v& SATILIK ANKAZ nguk pazar-) allesinin Me| ) şap karakol bedeli 20 liradır inievel 920 tar 15 te Defterdarlıkta 6di pilacaktır ** * KİRALIK ARSA Samatyada ha- ct Hüseyin ağa mahallesinde No: cı ki 79-99. yeni 9-1$, 653 arşındır. Sı nelik kiraşı 100 Jiradır. Müzayede) 13 teşrinievel 929 tarihine müsadif h|pazar günü saat 15 te Defterdarlıkta 363 * & & KİRALIK ODALI DÜKKÂN Top, hanede boğaz kesende No: 2, Sene- lik kirası 24 liradır. Müzayede 13 teşrinievel 929 tarihine müsadil pa- zar günü saat 15 te - Dciterdarlıkta yapılacaktır. yapılacaktır. ... KİRALIK EV, AHIR ve ARA-| BALIK Beşiktaşta şenlikdede ma- ballesinin kaptan İbrahim ağa soka- gında, senelik muhammen kirası 120 Kiradız. Müzayede 13 teşrinievel 929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te Defterdarirkta yapılacaktır — 907 w* e KİRALIK ev Gülhane hastahane- si civarında birinci cephanelik ya- mında, 2 odası vardır. Senelik muha- mmen kirası 60 liradır. Mü 13 teşrinievle 929 tarihine pazar günü saat 15 te Defterdarlık- ta yapılacaktır. 914 ... KİRALIK EV Topkapı sarayında Gülhane hastahanesi karşısında N3 mazgâh mahallesinde 2 oda, seneli muhammmen kirası 60 liradız. Müzi yede 13 teşrinievel 929 tarihinc mü- sadif pazar günü saat 15 te Defter-| | Kiralık Wı('vh vardır. liradır. sarayı dahilinde No 46, 2 ühammen kirası 96 13 teşrinicve Sda günü saat 1 5te 916 odası Müzayed 929 nüsadif di KİRALIK KAYIK HANE Yeni- kapıda liman dairesi a 2 gör ı[ur' senclik muh: St 60 İi teşrinicvel 920 zar günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 915 *.. SATILIK OLUKLU SAÇLAR Istanbul paket gümrüğü — binasında mevcut 70 adet oluklu saç satılıktır. Muhammen kıymeti 38 buçuk İira- dır. Müzayede 13 teşrinievci 929 t rihine müsadif pazar günü saat 15te | |Defterdarlıkta yapılacaktır. — 884 * KİRALIK SEYİR MAHALLİ Beylerbeyi sarayı civarında evveke Istavroz çayırı elyevm seyir mahalli kirası 10 lira müzayede pazarlık su- retile 16 teşrinicvel günü gaat 15 te Defterdarlıkta ... KİRALIK ODUNLUK ve ÇU- BÜKLUK Beykozda Tokat çubuk- luğunun dördüncü ve beşinci kısımla B 320 zayede pazarlık süretile 16 - teşrini- €vel 929 Çarşamba günü saat 15 te Defterdarlıkta 222 ... .ANAK KALE DEFTERDAR - LIĞINDAN: Çanak kaleden altı mil mesafede |Adalar denizi cihetinde lasmen — ka- raya düşmüş olan Amasya vapuru pazarlık suretile satılmak üzre bir ay müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. olanların 22 teşrinievel 929 ta- rihine müsadif salr günü Çanakkale ve izahat almak isteyenlerin Istanbul Defterdarlığına müracaatları 929 çarşamba| mum müdürlüğüne tevdi eylemeleri meşruttur. Delvlet demiryolları umun? ilaresinden Mahrukatlık odun nakliyatına mahsus ve Anadolu Di yollarında mer'i 3-303 numaralı tarife yerine mak üzere ve mezkür tarifedeki jicretlerden”yüzde on de tenzilât yapılmak suretile tadilen yeni bir tarife .hcv' miş ve 10 teşri tarihinden itibaren ana hattâ sık umüm Devlet demir yollarında tatbikı takarrür Fazla tafsilât için istasyon ve anbarlarımıza mur acat melidir. Devlel demir yolları ve Timanları -umunü ıı!ar Irmak-Filyos hattı Filyos cihetinde 42-70,4 arağı rai ti ve balastlama ameliyatı kapalı zarfla münakasaya Kköü! | Münakasa 26/10/Cumartesi günü saat 15 te Ankarad' let Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını V€ kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umum' /|ük kalemine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilitdi |rada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden tedarik ed// | Doktor Seyfettin | Her nevi cili, frengi, yeni ve eski helsoğukluğu, idrar darlığı ademi iktidarı ağrısız en yeni vesait ve mütedil şeraltle tedavi eder. Babıâli caddesi, Meserret oteli | karşısında. Her gün saa 19—7 &, muhammen bedeli 1110 lira, mü-| Kilis malmüdürlüğünden Kilis hükümet konağının nok- san kalan on beş bin liralık inşa- atı kapalı zarf usulile 6/10/929 Piyi sarka ÜD m’ 9 büyük müktfat kazanı'i gine saattır. Umumi acentaları: tarihinden — itibaren münsaksaya konularak — 1/11/929 tarihinde ihâle olunacağından talip olan: ğ 'ZVECİYAN | iarın Kilis maliyesine . müracaat N.K. CEAEL_AIU MAHTUML ları. öğ üzre Istanbulda Nafia baş mühendisliğine Ankarada Y"y 5& A nühendisliğinden; n b raı Na ü a "*u.. N * Veti TEŞELEELE “ıe _f'! £ ı a FE 'Iı ı"' H Ş

Bu sayıdan diğer sayfalar: