25 Mayıs 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

25 Mayıs 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a Yokiışaalı münakasası Konya Nafıa Başmühendisliğinden: Bedeli kesfi 23903 lira 66 kuruştan ibaret olan Konya Ak- y yolunun 3—-000 - 744-100 kilometrosu arasında ve (4100) #troluk kısım yolun şose ve menfez inşaatı kapalı zarf usu- Ple 18/6/930 tarihine müsadif çarşamba gününe kadar mü ya konulmuştur. Talipler şartname ve mukavelename ve fakt keşfiyelerini görmek üzre Konya nafra dairesine müra- edilmelidir. İnşaata ait şartaame ve mukavele ve evzakı liye mündericatmı görüp ve kabul edildikten sonra teminat keklifnamec münakasa ve ihalât kanunu mucibince tevfik mu- olunarak yevmi mezkürda saat on beşte encümeni vilâ- ite ihale kılınacağı ilân olunur. PTT Levazın ve mebani müdürlüğünden —— Adalar denizile Marmaradaki kabloların tamir ve toplanma da kullanılmak üzre bir vapurla bir arap mavnasının isticarı Balı zari usulile münakasaya vazolunmuştur. &/ Haziran / 930 tarihinde ihalesi icra kılımacağından taliple- bu baptaki seraiti anlamak için şimdiden, teminat ve teklif- Belerini ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi için de mezkür ta- Mmüsadif çarşamba günü saat 14 te yeni Postanede mübayaat Nöisyonuna müracaatları. Pertevniyal Vakfı Akaratından: 'alide Hanı deru) nüdür. Kiralamak istiyenlerin yevmi ya tekrar yirmi| mezkürda saat on beşe kadar İstan- üzayedeye ko-| bul Evkaf müdüriyetinde Pertevi de günü Mayıs | yal Vakfı idaresinc veya idare encü- i Çarşamba gü-| menine müracaat etmeleri. BUYÜK TAFYARE PİYANGOSU 8.1NCİ TERTİP 5.INCI KEŞİDE 11 HAZIRAN 1930 Keşideler; Vilâyet, Şehre- maneti, Defterdarlık, İş, Zı- raat, ve Osmanlı Bankaları lurakıpları ve halk huzu- runda yapılır. Büyük ikramiye 50.000 Liradır Her keşidede çıkan numara- lar tekrar dolaba konmaz Nİ nkaraçarşıhahnnıdahd Ve etrafında yapılacak iş- lerin münakasa ilânı Ankara şehri imar müdürlüğünden: Ankara'da inşa edilmekte olan hal dahilin- t t elektirik 2: su tesisatlarile 3: mezkür ha- etrafındaki yollarda parke kaldırım ferşi- Vdti ayrı keşif ve şartnameye merbut 3 kısım lârak bu tarihten itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. | Tekliller kanunda ve şartnamede izah edi- şekilde tevdi ve kabul edilecektir. Mez- Çir işlere, haddi Tâyık birer bedel teklif edil- ğı takdirde 7 Haziran Cumartesi günü ayrı Vt ihaleleri mukarrerdir. Tafsilât ve şartna- suretlerini almak isteyenler tatil günleri vwam olmakfüzre her gün imar fen heyeti- müracaat ve talıL)lenn ihale günü saat on ""de kadar Yenişehirdeki imar müdürlüğü lresinde heyeti mahsusasına - tekliflerinin Ösı ilân olunur. İStanbul Sıhhat ve içtimal m “net müdürlüğünden: Adana, Erzurm ve Malatya doğum ve çocuk bakım evlerine Kmı.k mülzeme ve eczayı tbbiye münakasaya konulmuştur. 26 Pazartesi günü saat üçte ihale edileceğinden talip olanların Nİti ıormck Üüzre şimdiden müracaatları ilân olunur. PeSATILIK ve KİRALIK HANE Bi fancuk'a Münir Paşa üssbüllekin “Asiz Bey sokağında — beşer Ü Gdan iki bölüklü fevkalâde nezereti ve eşcan müsmireyi —havi vasi çeli 16 nümerolü Doktor Hakkı Beyin hünesi ehven fiatla hem © Satlik hem kiralıktır. Derunundakilere müracsat lua- : ! Aslan ve Eskihisar Mutuhıt Çimento ve Su kireci fabrikaları honim şirketinden: ü 1930 güyesinde faaliyete — baçliyacak — olan atin stihsalâtına intizaren şimdilik çimento n fabrikada ve çuval fiati dahil olmak üzre ton Daşına 32 liraya 1 kiloluk güyri safi bir çuval Hati 160 kuruşa tenzil edilmiş 4 Aslan ve Eskihisar mütteh't çimemto ve su kireci fabrikı- laci enonim şirkeri mahteremn müşcerilerine ilân eyler. Zeytinburnu | PİRE-İ SEYR# SEFAiN Merkez Acı basında, — Beyoğla gentesit Mahmti İstanbul 740 ti ı,,m ım Şube ye Hanı alnda 26 Mayis - Pazartes zon birinel postası yapılmıya- caktır. 26 Mayıs pazartesi Ban- dirma postasi yapılmıyacaktır, Ayvalık sür'at postası (Mersin) vapuru 27 Mayıs Salı T7 de Sirkeci rılıtımından hareketle Gelibol, Küçükkuyu, Cdrer niye, Ayvalığı — gidecek — ve dönüşte mexkür iskı likte Altunoluğa — uğrayarak gelecektir Muhterem yolcülara| vahili mütecav're hatla- da Arap harllerile matbu eboneman karneleri 1 Hazi- randan itibaren muteber de- gildir. Böyle biletlerin | Ha n 15 Haziran 930 ta- j paraları - köprü Kadıköy iskelesindeki husosi kişede İade olunacaktır. Bilet- plarından ve ciltlerin. mamış olması İüzim 2 hinden itibaren 1 Haziran 930 tari- Hunu mah- sus mucibince tekmil biletlere otuzar para daha köprü pa rası yammı lığından yeni Türk le matbu olup 1 Hazirâi evvel satılmış aboncr lederinin — her biridlende kontrol esnasında me: arımız — tarafından 30 para köprü zammı alınıp mu- İkabilinde kuponlar - verilecektir ALEMI5== !: J!ı!ER VAPURLARI Seri, lüks karadeniz paostası Millet at e Mayıs PAZARTESİ günü akşamı ga 18 de Sirkeci rıhtımından hareketle (Zonguldak, İnebolu, — Sam- san, Ordu, Giresan, Trabzon Rize, Mapavri, Pazar, Arde- şen, Viçe. İve Hopa ) - ya azimet ve aynı iskelelerle “Gö rele, Vaklıkebir. ve Ünye ve Sinop , a — uğrayarak avdet edecektir. Muracaat mahalli: İstan'va! Meymenet hanı altındaki yazı: hane, Telefon İslatbul 1154 Haltalık seri ve muntazam £ İSKENDERİYE - PORT SAİT postası, * ATİKİ , vapuru 25 Mayıs pazar günü 26 Mayıs pazartesi günü ticariye ve yolcü alarak Gelata nhü- inından hareketle Pire, İskenderiye ve Port Salt'e gidecektir. Fiatlar rekabet haricindedir. Taf- silte için " Galatada —merkez nımm banında 4 numeroda umamt ÇELİPİDİ ve STAFİLORP! ntılığına müracaat. lelon: Beyoğlu 854 SADIKZADE BIRADERLER VAPURLARI KARA DENİZ MUNTA- İZAM VE LÜKS POSTASI Sadıkzade 8 't PAZAR günü aksamı Sirkeci rıhti- iskelelerine azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkecide Mes et hanı altında acentalığıngı müracaat. Telefon:latanbul 21 Yelkenci vapurları Karadeniz postası Vatan vaparı 28 Ç Ğ » * Çarşambal İkünü akşamı Gda Sirkeci rıhtımı: hareketle doğru (Zonguldık, İnz- bolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rizel ye gidecektir. Tafsilâe için Sirkecide Yelkenci hanında kâin acentesine müra: gaat Tel İstanbul 1515 FTEME SD İZMİR - MERSİN | Yakara mümune has- ' " Lüks ve sür'at postası Ianasım'eıı GERZE n 27 Mayıs BO Kıye E Hurleş eğen d Ü < Salı öra 1600 , Sa da sirkeci rıhtımından — hare- Bo :;','_" ketle doğru ( Gelibolu, Çanak YoS00 İllo' Sük kale, İzmir, Güllük, Fethiye, 8700 , — Yoğurt Antalya, Alâiye, Anamur ve 0500 Kıye Koyun eti Me ) azlmet ve avdet ede- 1500 , Kuzu cti cektir. 4000 ,, Pirinç Talslât için Sirkecide Kü- ksy <a :İ'l"'ı':W MN çük Kırzade hanındaki acen 300 ,, — Kuru kayisi HikA müra klee ŞUT 250 ,, — Kuru üzüm sı Galata rıli 300 , Salça timı 35 numarada “Vuçina, 200 » — Makarna tek B. O. 1169 100 , Şehriye 10 , Nişasta 200 ,, Pirinç umu 35 , Çay 100 K. Zeytun yağı 400 — Vt imtza müvasalatı beklenen 14000 Âdet Yumurta Vapurlar 5000 , Limon (GAN)) vapuru 25 Mayıs 28200 'i Dirindi fölmali Pazar (İtalya ve Yunanistan)dan SÜD KOK Kömtüdü | ÇMERANO) vapuru 28 Mayıs 3500 Benzin T800 Yakuat yakı çarşamba (İtalya ve Yunanistan) 10500 , — Mazot dan. 600 , İspanak Yakın Jimanımızdan hareket z00 , Pir. ecek - vapurlar 400 , Tahna. yaparu 29 Mayıs KB aa abe sabah tam 10 dü ÇLoyd 1000 ., Kabak ; Pire, Brendizi, 7 Patlıcan stA) ye Kırmız: dömatis Nll' ANO vapuru 20 Mayıs nbe ( Burgaz, — Köstence, Sulina, Kalıs) ve İbraile ) ye. 930 senesi ihti Hastanerin yacı olan bâlâda mühatrer G SOAŞTAYNI YANra ASN kalem Erzak ile Benzin, Vakum | YIS perşembe Ç Selânik, Volos, Pire, Potras, Brendizi, Ankona, azot yağı S mayıs 1930 tarihinden 25 mayıs 030 pazar gününe kadar yirmi gün müd: detle münakassi aleniyeye yal- | niz Kok kömürü kapalı zarf usulile münakasaya vaz edildik- | lerinden talip olanların yevmi | mezkörda teminatlarile birlikte hastanede müteşekkil komisyona ve evsafı şersitini görmek için hergün idare ve hesap memur- ER"' müracaatları: LLOYD TRİESTİNO CĞANGE ) Tüks transatlantik vapuru 26 mayıs pazartesi — günü tami sant 18 de Galata — rıhtumindan hsreketle mutat fiatlarla — yolcu ala- rak ( Köstence ) ye gidecektir. Fiume Venedik ve te) ye. (COSULİCH Line) kumpan- yasının lüks vapurlarına aktarma edilerek Şimali ve Cenubt Ame- ika İlmanlarına gitmek için ten zilâh doğru bilet verilir. Her nevi tafsilât için Gölatada | mümhane (Lloyd - Triestino :) ser acantesine, Telefon Beyoğlu 2127 vaya Galata — sarayında sabık Selânik bonmarşası bina- sındakı yazıhanelerine. Telefon Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkecide Kırzade hanındaki yazıhanesine müracaat — edilmesi. — Telefon Estanbul: 235. SADIK ZADE ARSLAN KAPDAN VAPURLARI İzmir - Mersin poslası KEMAL vv? :'o_ı Mayis akşamı 18deSirkeci rıhtımından hareketle (Çanakkale, İzmir, Güllük, Fethiye, Antalya ve Mersin) e azimet ve avdet edecektir. Acentalığe Sirkeci: Aldiye han birinci kat Telefon) İstanbul 4240 TAVILZADE. VAPURLARI İzmir - Ayvalık postası Saadel K - vapuru Ter Pazartesi saat 17 de Sirkeciden hareketle Gelib- olu, Çenakkale , Ayvalık, Dikili've İzmir iske- lerine azimet ve avdetre Di- kili ve Çanakkaleye uğraya: rak İstanbula muvaselet eder. Yölcu bileti vapurda da verilir. DİKKAT; Edremit yolcuları trene yetiştirilir. Adres: Yemişte Tavilzade bicaderler telefon İstanbul 22 1 Bdremit , Bige mahkemesinden! Biçenin Mecidiye mahallesinden Hayriye Hanım tarafından aleyhine nikâhin butlanına dalr ikamel dava olunan ikametgihi meçbul İstanballu Hulüsi Bey haklarında lcra - kılımın muhakemede nikâbın burlanına Biga asliye mahkemesince 1-4-930 - tari hbinde karar verildiği hukuk usülü mu- hakemeleri kanununun 407 inel mad- desi mücibinçe ihbar olunur. ADEMİ İKTİDAR ve bel gevşekliğine Karşı en müessir deva Ser- voin haplarıdır. Deposu: İstan-| bul'da Sirkeci'de Ali Rıza mer- kez eczanesidir. Taşraya 150| kuruşa posta ile gönderilir. mir'de İrgat pazarı'ndaki, Trab zon'da Yeni Ferah eczanelerin- de bulunur, Dr. A. KUTiEL Eirenci ve cilt hastalıkları mü- tehassısı Karaköy börekçi fırımı sırasında No. 34 BARTIN hattı Lüks Ekspres postası vapuru 26 ııı m İydin ee Pazarlesi Sirkeci'den harekerle Ereğli, Zon. guldak, Bartın. İnebolu, Evrenye, Abanaya azimet ve avdet ede- cektir. Tafsilât için Sirkeci salonu karşısında Mizan oğlu han No: 2 Telefon İstanbul 954 Bartın -İnebolu Postası HİLÂL Y * Pazartesi günü akşamı Sirkeci rıbtımından hareketle Ereğli, Zonguldak, | Beyoğlu Orman idaresinden: Bartın, — Cide, İnebolu, İlişi Müsadereli emvalden olup iskelelerine azimet ve avdet |Sariyar, Gümüşdere ve Kemer- burgazda bulunan 2980 kilo o- dun ve 2180 adet çıbık müza - Taliple- edecektir. Yük ve yolcu için Sirkecide yeni handa 1 nam- rolü acentasına müracaat, Tele- di Bi ktq Cirana Süreelni Z eşil eeet sütee d ve ihale günü olan 8-6-30 tari- Bakırköy sinamasında bu gece |hinde Beyoğlu kaymakamlığı- Naşit ve Şevki Beyler. birinci defa İnda müteşekkil Orman müza - Kadından korkanlar gülünçlü komedi yıde komisyonuna müracaatla- 8 verde V $ T Artık suyunuzun Esiri olmayınız Yeni intişar eden SÜ TULUMBALARI Kalalığumuzu isteyiniz. MHH BİRADERLER ve ŞIIBEIH stanbul-Galata, Voyvoda caddesi, No. 36-42 KARON Alman Kitapbhanesi Beyoğlu Tünel meydanında 523 Devlet Demiryolları|* idaresi ilânatı Kayseri lokomotif deposuna muktazi makineler kapalı urf la münakasaya konmuştur. Münakasa 23 Haziran, 930 pazartesi günü saat 16 da Ankâ: rada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu- vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar münakasa ko . misyonu kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde Ai karada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden İstanbulda Hay-. darpaşa veznesinden alabilirler. d" | ... Devlet demıryoııarı ve | limanları umumli idare- : si memurin vemüstah- E. demin kadrosu tema- : men doludur.Hiçbir sı- . nıftan memura ve İŞÇİ- , ye ihtiyaç yoktur. ğ Memur ve işçiye ihti- . yaç hâsıl olursa keyfi- ; yetgazetelerleilânedi- : leceğinden beyhude müracaatta bulunul - maması. Müdüriyeti Umuumiye #4 * Münakasası fesholunan iki yüz ton rezidü yağını kapalı zarlı — | tekrar münakasası 16 Haziran Pazartesi günü saat 16 da Anka- — | | rada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. İştirak edecek- | | lerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde | | ' Di | W saat 15,30 a kadar münakasa kâtipliğine vermeleri lâzımdır. ğ Münakasa şartnameleri beş lira mükabilinde Ankarada, muha- sebat dııramdaı, İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik « edilebilir . K *** v 259 kalem'tıbbi ecza ve sairenin kapalı zarfla münakasası lGHmmPSOMımuMISRMMD& - miryolları idaresinde yapılacaktır. İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat- larını ayni günde saat 14,380a kadar Münakasa komisyonuna — | vermeleri lâzımdır . 4 Münakasa şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada Maliye | — ve Muhasebe İşleri Dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa vezne- | sinden tedarik edilebilir . ran 930 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet Der yolları idaresinde yapılacaktır. $ İ,m-ık edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat larını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komisyonuna verme- leri lâzımdır. 4 Münakasa şartnameleri Beş lira mukabiline Ankarada Ma- liye ve Muhasebe işleri dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa vez * nesinden tedarik edilebilir. t RAKTOR SATIŞ Sirkeci İstasyonu - kati âıımh Trakya “Nekliyan Ümumiye Adlihede 18 numerolu / Yosuf Bey ardiyesinde âki Amerikan Traktörü satılmaktadır. Pullakları vesniresi meycuttr. Bütün takımlaj, mükemmnel bir halde kat'iyen tamirc ihtiyaç göstermeksizin heman kullanılabilie. Müracaatlar: Balâdaki Şirkete veya Erenköy

Bu sayıdan diğer sayfalar: