29 Mayıs 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

29 Mayıs 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Öiilliyef Ööem Ümdesi “Milliyet” tir. 28 MAYIS 1930 MREHANE — Ankara caddesi —le'ıfıhuiı Milliyet, İs. Telefon numaraları: İmanbul 3011, 3912, 3913 ABONE ÜCRETLERİ i 'Türkiye için Hariç için |di 400 kuruş 800 kuruş A 750 1400 « b . 2400 O, 2700 » Tei İ Öclen evrak geri verilmez Ş geçen nushalar 10 kuruştur. Üüt ve matbaaya ait işler için Midüriyete müracaat edilir. emiz ilânların mea'uliyetini kabul etmez. GÜNKÜ HAVA hararet en çok 9üen z idi — Bügün — rüzgür Bayvil hava kapalı olacaktır. ELEK a Dorda nezaket?! futbolu çök kaba oynı- Ve çok defa kol ve bacak üz.. Biz bir taraftan bu- cereyan etmemesi i- dir alınmasını — isterken, he taraftan güya spor müna- AŞ ismi altında o kadar ka- Münasebetsiz yazılar inti- iYor ve o kadar kalp kırı- ki, berideki kaba futbolu- yonun yanında küştüyü gi- Or. Haklı sözlün kaba ve Caviz olması lârımgeldiği- M Medeni memleketlerde ŞÖS ve usul yoktur. Bu gi- ilmi bahislerde kaba ve &t eder bir uslup kullanma OA neticeleri olur: Bir ker h “Stem yazı yazan muhar- Hahsi terbiye telâkkil, pi hâstl olur, haklı.&öz kabadır” & Pk | saniyen bir tarzın- zehap peyda ölur, e doğruluk iddia ederile: üü tehdit ve tahkir ile bu- 1 hak ve hakikat hare- hamına cidden açınacak KA Haydi futbolun sert ve fmr hakemlerle tadile uğ- İN, ; Ya bu her satırda mua- satır” atmak siste- il düzeltelim... Acaba a bu bağırtılarla — mı Ek ?t bedide ve yaşlı geçi- gördükleri bu “neşri- " usulünü daha genç- ederlerse tes Ö Ek istediği “efendilik” S çok yazık olur. sokaklar! kpitnet İstanbüldaki çıkmaz y u İN fikir.. lâkin Bu sokak sokak mi yapacak yok itün ortadan mı kaldıra- hi deği)... Erkânı E- nüktedan bir zat bu ' bana dedi. ki: Yikmaz sokakları kaldırı- likle hem halkımıza de işlerin çıkmaza ön Y hiç ümmadığı bir za- Tane olan hareketi onun h *Str. Ve Hâlenin üç gün el Ş icin » A karar verdi. p, şimdi, tıpkı Antal- difer işinde olduğu Ki Paj ine verilecek cevabı l— K lardı. | BN Püiter işinde kapalı zarf SN a. Hâle meselesinde * olmuştu. Biri pazarlık t.':ş Kirmiş, Cevdet Bey Bekilini tercih etmiş- , Ha ki, kapalı zarfla ver hudutsuzdu. || rasında en ziyade nazarı dikka- l di. “|tavuktan bile süt sağar, getirir- kaldırmağa karar ver| Bay Petko şehrin en zen adamlarındandı. Babası öldüğü zaman ona sade bir altın bırak- mıştı. Fakat çocuk sonra büyü- müş, para kazanmış, şimdi de| zengin sayılan bir adam olmuş- tu. Bunun için Petkoya altın Petko derlerdi. Bu gece Petko'nun büyük evi davetlileri almağa kâfi gelmi- İyordu. Çünkü zengin Petko bir İziyafet veriyordu. Davetliler a- *ti celbeden biri varsa o da Niko la ismindeki delikanlı denebilir Nikola askerden yeni dönü- yordu. Fakat şunu bilmeli ki! nefer olarak askere giden N |kola başçavuş olarak dönüyor- du. Altın Petko'nun evindeki ka- |labalık arasında kızı Çevetna'yı Siç unutmamalı. Güzel bir kız olan Çevetni babası acaba kime verecekti Bu sual her vakit tazeleniyor, herkes bir türlü tahminde bulu-| nuyordu. Fakat doğrusunu söy lemek lâzım gelirse bunu kim- se bilmiyordu. Bu gece davetliler arasında €en hararetli dedikodu mevzuu| |su idi: Şehrin mezarlığında bir gadı türemiş... Her gece ora-| |dan geçenleri korkutuyormu Sonra cadıyı görenler bir iki ki-| ni şi değil, Büyücü karr -İva ismindeki |koca karı bu cadıyı görmüştü. |İva yaman bir kadındu, Kuvvet| li bir büyücü olduğu için isterse jdi!... Artık o da cadıyı gördü- nü söylerse buna kimsenin üphe etmesi caiz olamazdı. Cadı gelip geçenlerin çoban- ların torbasındaki ekmeği ka- tığı bile yiyordu, Bunun fenalığından kimse| kendini kurtaramıyordu. Cadıya dair daha pek çok şey ler söylendi. O zamana kadar sesini çıkarmıyarak söylenen şeyleri dinliyen askerden gel- miş Nikola nihayet tahammül edemez oldu. Dedi ki: — Siz hakikaten mezarlıktan bir cadı çıktığına inarılyor mu- sunuz?.. Herkes susuyordu. Nikola irmesi ihtimali ortadan kalkar, Öyleyse kolay gele! Bizde de var.. Bir gazete Almanların sey- yar bir tiyatro gemisi yaptıkla- rını yazıyordu.. Rüfekadan biri| dedi ki: — Bunu bir icat telâkki etme! — Nasıl? ' | — Canım, meddahların anlat tığı “pazar kayığı” yok mu? İş- te ondan kop'ya etmişler. FELEK MILKAYEL — hH, kızı —Bulgarcadan— le ehemmiyet verilmiyecek bir delikanlı değildi. Fakat davetlilerden biri işi ona tekrar anlattı: — Bu cadı Baba Gorgo'nun ölüsüdür. İhtiyar Baba Gorgo öldükten sonra gömülünce cadı olmuş, geceleri kedi başlamış... Her gece mezarlık tan kedi sesi geliyor. Bunu İva Va söylüyor. Nikola fazla cevap vermeğe lüzum görmedi. Dışarı çıktı. Giderken: — Ben senelerce asker ekme- yedim. Şimdi sizin cadınu- dan mı korkacağım?. . Diyordu. Onu menetmek istediler. Fa- kat buna muvaffak olamadılar. Şimdi ona herkes acıyordu: — Zavallı delikanlı.. Cadı çarpacak da haberi yok; diyor- lrdı. Lâkin çok geçmeden Nikola döndü. Yanında bir de genç çin gene karısı vardı: — İşte, dedi, cadı dediğiniz büdur. Çingene Lola... Sonra tafsilât verdi — Lola büyücü İva ile ortak olarak bu masalı uydurmuşlar. Çobanların torbalarından ek- mek çalan bü çingene ka: gibi bağtran da bi — Haydi git, dedi, bir daha cadı olma,. Sonra kurtulamaz- sın elilnden, .. Büyücü karıya da işi anlat... Herkes hayrette idi. Nikola-| n yoktu. Herkesin bire Petko'nun yı beğen | güzel kızma ilişiyordu. Kız da, Nikola da kızarmışlardı. Altın Petko bunu görerek: — Gel Nikola, dedi. Kızımı sâna veriyorum. Herkes şahit olsun... Nikola buna lâyiktı. Çünkü herkesin kor<tuğu cadıyı orta- dan kaldırmıştı!. . Fiırka dispanseri Bugünkü muayene suatleri Beyoğlu Halk İırkası dispanseri- nin bugünkü müayene “ratleri ced- veli berveçhi atldlr; Sast ” — Hastüh 10-117 Ayniye reTe D ız ELİ L -. a 5 & Doktorler Dahiliye Prakim Kemal B Nissiye Fresko li Kulak ve bagaz'E. Behçetk Ahmet Şükrü (B Hariciye — Öpermtür - Hasan Hüksü B hastalıkları Yani Horyatidis ve Blumenleli Böğler rağmen o kadar kendini beğen- || İrâ&ma yaptıktan sonra İşiya kalınca düşünmeğe başladı. Bu meselede kalbinin hiç alâ miş oları bü gencin sevilecek de Bil hazmedilecek tarafı da yok- tu, Galip Bey dümdüz bir adam- dı. Onun Hâlenin en çok beğen diği tarafı haddini bilmesi ve genç kadına mubabbetle bera- T gene Dü 'ber fevkalâde bir hürmet göster ühmet Saminin cidden 'iki rakibin tekliflerile karşı kar mesi idi. Ve bu hali onu oyalı. yordu. Genç kadım bü . isimleri - ta- vesilesile meydanda |kası yoktu. Zaten en büyük mah|mam - taliplerlistesi - karşısında| onu - şüpheye dü- |rumiyeti bugüne kadar gönül ih | düşünürken gireceği yeni haya- hernen - moktuplatiyacını tatmin edecek bir arka tın müntehasını da tahayyül edi daştı. Viyanada ilk defa, daha| yordu. Ya Cevdet Bey ve yahut on sekiz yaşında iken evlendiği genc sefaret kâtibini seveceği- ni zannetmişti. Zarif, kibar bir gençti, fakat o kadar basit ve öy le mağrurdu ki bu biribirinin zıt tt huylar onu tahammül edil- |mez bir züppe haline getiriyor- du. Bundan başka maaşından başka bir şeysi de yoktu. Sevim Hi mutavazı bir genç olsaydı Ahmet Sami Beyle birleştikten sonra ne olacaktı: Bu - yaşlı a- damlar belki de üç sene, beş se ne onunla meşgul - olacaklardı. Sonra!... Daha yirmi bir yaşın- da bir genç kadın için bu sual pek yeride idi. Fakat mücevheratmdan baş - ka bir şeyi olmıyan ve bütün ha yatı yüksek cemiyetlerde geçen gibi bıgmnaiıW he | İda kat'i bir muvazene tesisi, va ü İ yetin tezyidi, Devlet — Bankası- İbir şür kitabı kazandı. (Bir kâtap ka VT Yatlayller / süsabakanı 1930 bütçesi ci Bey kazanmıştır, Ya- zısı şudür: | “Bu haftanın en mühim ha- vadisi B. M. Meclisinin 1930 bütçesini tetkik ve tasdik etme- sidir. Bütçe, her hükümetin faali- yet programının aynasıdır. Bu seneki bütçemizin de, tetkik ve |müdafaada rakamlara istinat et| mek noktai nazarından, büyük | bir kıymeti vardır. Varidat - ve masraf fasıllarınm Hükümetçe |ne yüksek bir hasasiyet ve itina ile tetkik edildiği barizdir. Ma- liye vekilinin hesap ve mukaye- Wscye istinat eden izahatı, devle- |tin mali vaziyeti etrafında müp- hem kalan noktaları aydınlat- mış, yanlış hesap ve telâkkiler- |den doğan şayiaları reddetmiş- tir. Maliye vekilimiz yalnız büt çemizin ana hatlarını izah et- |mekle kalmayıp hükümetin ik- tısadi cephede tasavvur — ettiği Jıslahatı, borçlar meselesinde ta- kip ettiği politikayı, vergilerde iltizam ettiği sistemleri uzun u- zadıya anlattı. Bu beyanatın da- hilde olduğu kadar hariçte de! hüsnü tesir hâsıl edeceğine süp yoktur. Bütçede olduğu gibi — harici tediyatta, ithalât ve ihracatta tandaşların bazı mükellefiyetle-| rinin azaltılması ve harici borç-| bi lar meselesinin her iki. — tarafı tatmin edecek bir şekilde hallo- lunması, iktısadi programın tat biki, at cephesindeki faali- 'nın teşkili gibi mali ve iktrsadi bir çok tedbirlerin alınması is- İtihdaf edilen gayenin tahakku- kuna imikân vereceğine şüphe oktur.” |— Yeninesriyat —— |Bir kitap kapanırken Edebiyat kütüphanemiz kaymetli (panırken) unvanlı bu kitap Şair Su- ;ıt Salih Beyindir.. Otuz beş güzel şiiri ihtiva eden bu eseri karilerimize tavsiye ederiz. * * * Fevkalâde nusha Türk Spor 32 sahile Çıktı Türkiyenin en güzel mecmu- msı Türk Spor son maçlar ve | spor hareketleri münasebetile 32 sahifelik fevkalâde bir mus- ha kalinde çıkmıştır. Zi | mönderlcat ve resimli y sporla alâkadar olmıyanlArı bile | | kendisile meşğult edecek mı j Üyettedir. İşte bazı serlavhalar Bayrağa hilrmet, Beleçlen maç geyretmek, İkrâmiyeli müsabaka Hikâye, İsin alayı, Kadın ta) yareciler, Yelkenler arasındakl mücadele, Karikatlır. Şayanı höyret ği - Ka son modaya muvalık İngiliz kumaşlarından giyinmek - ve İabrika mak isteyen gb zevat, ku yalınız - Gazata'da Karaköy d€ Topçular caddesin durak maballi: Tu TAYHMAN kümüş Ticsrethanı letin diklapına hayret Emeyiniz Va Birimei kımi vukdündı | tergilerde tavstve edilir. bazen de öyle hasis ve za- Hmdirler ki! AÂile yuvasından uzâak bir genç kadın için cefaya, hayatı- nahâkim olmak fırsatlarda isti- fade etmekle kaldı. Resmi olmıyan bir rabıtanın gayri ihtiyari kırılması netice- sinde serbest kalan bir genç ka- dm, masum genç kızlar gibi kıs mete ve talie boyun eğip bekle- mek ve çıkan fırsatları ihmal et mek telâfisi müşkül bir kayıp o- durdu. Ve Hâle bütün bu macerasile beraber atisini de düşündükten sonra süzüle süzüle iki adedine inen talipler listesinin son kafi- lesi hakkında karar vermek lâ- zım geldiğini anladı. Ve bu mükayesede esas şu o- Tuyordu. İntihap — meselesinde mademki bir gönül mgacetrası ve 'bir resmi münasebet fikri ve ih- timali yoktu. Şu halde bu rabı- tayı daha maddi bir noktadan t Müphem olmakla be| Hâle helki sevgisi ve şerefi uğu | bir kadın için bir köşeye çekilip| halletmeliydi. Ve zaten devlet runa bu rabıtayı kırmıyacaktı. talin ve aşkın cilvelerini bekle-|dairelerinde münakasa işlerin- |mıştı. Akşam altmış binde kı—l : Istanbul mintakası - cak kupa ve lik maçları berveçhi ati. | |Hakem Sedat B. ikinci takımlar |Hakem Necmi B. Birinci takımlar Spor nın bir kararı Mıntakamız inhilâl e-| den federasyonun vazi | fesini görmeği Ankara mıntakasına teklifetti Türkiye Futbol Federasyonunun inhilâlinin Türkiye İdman Cemiyet- leri ittifakı Umumi merkezinde res- men ve ittifakla tasdik edildiği ma- lümdur. Hatta geçenlerde bir refiki- miz bu husustaki kararı aynen neş-| retmişti. Buna rağmen münbal fe- derasyondan bir iki kişi hâlâ Futbol federasyonunu mevcut göstermekte ve bu mevcudiyete hakları olmadığı halde tesahüp etmektedirler. Ceple- rinde taşıdıkları federasyon mührü- Bün üstüne imzalarmı atmakta ısrar #den bu zevat, bu harcketlerile fut- bol işlerimizde bir çok - karışıklıklara da sebehiyet vermektedirle! Meselâ, Galatasaray klübü Avru- için İstanbul Futbol heyetine müra- caatla müsaadeyi alıyor. Diğer tarai- tan inhilâl etmiş Federasyon namı na bareket edenler müsaadenin Fe- derasyondan alınması lâzım geleceği beyanile Galatasaray'ın bu seyahati-| ne mâni olmak hevesine düşüyorlar. Ne salâhiyetle ve ne hakla?, . İ İşte bu ve buna benzer hareket- lerle sporum teşevvüşe — uğramasına mâni olmak Üüzre İstanbul Mınta- kası — Merkez heyeti dün mühim bir karar vermiştir. Hikmet Beyin tek- lli - Üzerine ittifakla verilen bu karar mücibince nbul Mıntakası An- kara d kararı mucibince inhilâl ctmiş Fede- rasyonu tanımadığını ve herkesçe bi- linen bu vaziyete bir nihayet vermek ürre umumi kongre - aktine kadar || Ankara Mıntakasıın — Federasyon vazilesini görmesiri teklif etmiş ve | Ankarada bu teklif kabal — edilirse | bütün spor menatıkımın reyleri sal edilmeğe beşlanacağım da etmişti, Bakslım, münhal Federasyonur. galâhiyetsiz sahipleri bu — vaziyette bâlâ hakları olmuyan mührü ceplerin- de taşsmak ve bu mührün — üstüne futbol işlerimizi karıştırmaktan baş ka işe yaramıyan imzalarını atmakta itrar edecekler mi2.. $, Galip * Cumaya Galatasaray | Beşiktaş karşılaşıyer Futbol heyetinden: 30 Mayıs 930 Cuma günü yapıla- | * dir: Taksim stadyomunda j Beşiktaş - Kumkapı Topkapı saat 1L Hakem Niyazi B. Milliyet kupası İstanbulspor - Beykoz saat 12,15 Beşiktaş - Galatasaray saat 13,30| ikem Necmi B. ikinci takımlar. —| İstanbulspor - Beykoz saat 15 Hal Beşiktaş - Galatasaray saat 17 Hakem Kemal Hzlim B, Birinci ta- kamlar. Kadıköy — stadında Altınordu Hilâl - Kasımpaşa saat 1115 Hakem Basri Bey. Mülliyet ku- yası, Fenerbahçe - Vefa — saat 12, 18 Hakera Basri B. Milliyet kupası. TARSUS İŞ BANKASI Türkiye İş Bankasının Tarsus şu- besinin senei devriyei küşadı müna- sebetile 25 Mayısta bir kabul resmi yapılmıştır. — Şube — binası bayrak- Tarlz donatılmış, züvvara çukulâta ve bisküviler ikram edilmiştir. İ şeklile işe bu kokuyu ve rengi vermişlerdi. Binaenaleyh hiç olmazsa âaralarındaki rekabet- |talya şimendiferini yapan ten istifade etmek te bir kâr sa- Edebiyat, Sa MZXYIXLILLILIZI TAK$iM Yarnki Tam ve Saat BÜ ÜK YAZ SAHNES roları gösterilecektir. Bi aa MULEN RU San'atkâr NAŞİT Be Müdüriyeti KARTİYE LATEN filminin görmekte - olduğu —azim müvaflakiyete binsen bü şahese- rin önümüzdeki cumartesi akşamı a kadar ( suvure dahil KAFAF Vermiştir. iraesine p Tiyalrosu £ Şehizadebaşında Millet sunda bu akşam Kirli çam; lat vödvil 9 perde cuma gün- düz Cshavar milit fscla 3 perde akşam Kıbluk komedi 3 perde, | Türkiyede bil kumparyasına bir kere vi a) SIGORTA Türkiye İş Bankasi tarı iş adamları uydurmuşlardı. Şi- mendifer tahvilleri deyince An Ah- met Sami kastediliyor, Zigana yalırdı . Tiki rakip resmi münakasa- larda olduğu gibi bu meselede hisse senetleri de Cevdet Beyi ima ediyordu. Ve iki rakibin etrafındaki dal perşembeden Her gün saat 17,1/2 den 10.1/9a kadar mükemmel 22 den AÇIK TERDE $iNE HER CUMA VE PAZAR GÜNÜ VARYETE PROGRAMİLE Pek yakında ve münasebetile heyecanlı varyete nume- ve Türkiyemizin umum — mukallitleri ve imuğanniyel şehire SABRİYE HANIM bu müsamereye iştirakk edeceklerdir. ÇİFTE HAMAMLAR HLA Fistlar 80, GÖ, 75 kuruş, meşrubat — meburi - değildir. ASRİSİNEMAN Harik, hayat, kaza ve otomobil Calatada- Ünyon hanında kâin ÜNYON SİGORTASINA Yaptırınız. fasıla İcrayı muamele etmekte olan ÜNYON framadan siçorta yaptırmayımz Telefon : Beyoğlu - 2002 . —. ANADOLU Vangin - Hayat - Nakilye - Kaza - Otomobll - mes'aliyeti maliye Sigortalarım kabu! eder. Adres 4 üncü Vakıl han istanbul Telefon: Istanbul — 531 Telgrat İmti: de karşı karşıya kaldıklarını an|kavuklar yarısıAdada, yarısıGa ladıktan sonra büsbütün işi a-'latada hararetle devam eden bu zıttılar. Devlet işlerinde anla-İgizli borsa manevrasının gönül şıp fazla kârla meydanı biribir-| ü çığırtkanları gibi en taze ha- lerine bırakacak yerde nasıl'berleri dakikası dakikasına pi- çarpışıyor fiat kırıyorlarsa bun| yasaya işaa ediyor. Kambiyo a- 'da daha yaman bir hır& ve heye İrm satımı gibi santimine puva- canla genç kadına vaz'ıyet ets'nina kadar her hareketi derhal mek için fedakârlıklarını “artı- ' mukabil tarafa uçuruyorlardı. rıyorlardı. — — Ve gerek Ahmet Sami, gerek Ve iş bir iki gün içinde kibar|Cevdet Bey gayri ihtiyari bu âleminin yegâne dedikodusu ol kargılıklı müzayedede temiz ve du? yüksek bir kadınm şerefile oyna klüpte toplanan-| dıklarını hatırlarına getirmeden lar biribirlerine soruyorlardı: |hırsla ve hınçla her şeyi söyli- — Bugün borsa nasıl? yor, işin ayağa düşmesine - fır- — Fırlıyor. Şimendifer tah-|sat veriyı villeri çok yüksek! Cevdet Bey mektubu yolla- — Ya zigana hisse senetleri.'dıktan sonra iki gün Adaya git- — Dün sabah elli binde açıl-' medi. Bu müddet zarfında Ah- met Sami ile de karşılaşmadı- BÜ irsünmi Baani ni AHeı' akşam n'at BİİÇE itibaren Ğİ W senfonik ilibaren VARYETE İNİN KÜŞADI J salınunda vedi y komik ŞEVKİ Bey Orta oyunu Bü akşam MAJİK SİNEMASINDA SERSERİ Mümessili HARAY LiTKE igortalarınızı «i ŞIRKET! afından teşkil edilmiştir Bi ge başlıyan dostluk gene bi bire kesilmişti.. Ve artık meselenin örtbâs: &- |dilecek tarafı da kalmamıştı. — Hâle köşkünden çıkmadığı i- çin dışarıda olup biten dediko- dulardan haber alamıyordu. Yalnız bir akşam' onu ziyarete gölen gazeteci Sedat Âli arka- daşı Cevdet Beyin İstanbulda- ki işlerinden bahsetmiş, iki gün Adaya gelemediğini haber ver- mişti. Ahmet Sami Adada idi Fakat o günkü mülâkattan son- ra genç kadına görünmemişti. Sedat Âli, Hâleye yalnız bu rkadaşın gene çetin bir me selede karşı karşıya kaldıkları- nrima etti. Genç kadın, içine doğan bir hisle bu meselenin ne olduğunu r... İkisinin- de kendine karşı aldıkları va- ziyet, belki de buna sebep - ol- mustu. Ve onun sükütu Sedat Alinin daha fazla ileri gidip her i söylemesine engel oldu. Bu gecelerde Şişli salonların- da ve Adada mühbim müzayede- — in bütün tefe; irden —

Bu sayıdan diğer sayfalar: