19 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

19 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'İcare Cezal İcaret Odası Birinci &is Vekili Süreyya | Bey ile şürekâsını tecziye etti. j ceza niçin kesildi, Zahire Borsasına avans verilecek. Ticaret Odası meclisi dün içtima yaptı. Meclisin bu iç- timama Ticaret borsast tarafın- dan borsalar ka- nuna — mugayir haraket eden ba- zı kimselerin imleri verilerek tecziyeleri isteni yordu. Bu me- yanda — Ticaret Süreyya sey Odası birinsi re- Vekili Şerif zade Süreyya Bey Hürekâsına ait bir fırmda çeş 9e muhalif un bulunduğu da Wdediliyordu. Meclis bu fiilden dolayı Şerif Süreyya Bey ve şürekâsın 50 lira cezayı nakti alınma A karar verdi. Adalar bütçesi k:undzn sonra İktisat vekâ- di Ütin len gelen ve Odalar bütçe- aynen tatbiki lüzumundan bir tebliğ ;İln muhasebe müdürlü- ( r fasıldan para nakli i- 1 vaki olan talebi vekâlete ar- okundu. | Zahire borsasına avans p lcaret borsasınca — istenen O bin liralık avansın verilmesi- * de müsaade edildi. | tibi umumi — Vehbi Bey lise bu sene — sonbaharında " kongre için Fazıl, Ali Galip, (övket, Reşat, Nizameddin Âli, Yf ve Atif Beylerden mürek- *p bir komisyon intihap etti Seker ve şekerli mamulât Şeker ve şekerli — mevaddan Mlamele ve okturva resimleri ömryacağı mevzuubahsolduk- sonra İslâm zade — İsmai Sükkr Beyin meclisten istifası kundu ve kabul edilı Kadın Birliği Belediye intihabı yaklaştığından faaliyete geçecek Kadın Birliği heyeti idaresi elik kongreden sonra dün ilk İmamı yapmıştır. Heyeti ida bir taraftan senelik mesai rı nu hazırlamağa başlamış, İler taraftan da vakit yakla: kta olması itibarile intihap kırlıkları etrafındaki faaliye- İhi tezyit etmiştir. Geçenlerde khrimize gelen Sırp feminist- binden Mm. Markoviç evvelki Ün Birliğe giderek aza ile te- Nas etmek istemiş ise de kimse- Di bulamamıştır. Şimdi de mem ketine avdet etmiş olduğun- ba temas imkânı kalmamıştır. Vilâyetten Birliğe — yapılan liğde Birlik tarafından bade- | yapılacak müsamerelerden | Msim alınmıyacağı bildirilmiş- | yeni bir tenezzüh ter| etmektedir. Bu, ya bir deniz İnezzühü veya bir kır gezintisi | taktır. | İ Sabık Irak Başvekilinin ailesi İai İntihar etmiş olan sabık İrak | övekili Abdülmuhsin Sadun l ü ile çocuklarımın Ki ikamet — edecekleri | Şikkında bir Mısır gazetesinin '*tdiği haber teeyyüt etmemek Abdülmuhsin Be-| rüz şehrimize gel Si hmer merke- isindeki mu: liye tevzi e- n kilo mısır tOdası 70 bin kitap | Evkaf kütüphane- sinde çürüyor.. Aralarında pek kıymetii eserler de va İstanbul Evkaf kütüphanelerinde) mevcut — (70,000) den fazla eski yaz- ma kitaplardan mühim bir — kısmı- aan ihmal yüzünden çürümekte ol- duğu anlaşılmış ve bunun önüne geç mek üzere hükümet nezdinde teşeb- büsatta bulunulmuştur. Çok ihtima- ma müuhtaç olan kitapların sık sık havalandırılmaması ve bazı kütüpha nelerin tamire muhtaç bir bale gel mesi büyük zararlara sebep olmuş- tur. Çürümeğe yüztutan yazma ki- taplar arasında (5000) lira kıyme- tinde tarihi, ender ve emsalsiz eser- ler de vardır. | Kitapları asri bir şekilde tasnif | için Hamdullah Suphi B. in Maarif | Vekilliği zamanında başlıyan teşeb- büs te masrafın — fazlalığı dolayısile kalmıştır. Ancak Ayasolya ve Nuru Osmaniye kütüphaneleri — bu tarzda tasnif olunarak her kitap için birer, fiş vücude getirilebilmiştir. Pişlerin tanesi bir Hraya malolduğundan şim- dilik diğer kütüphanelere teşmiline imkân görlülmemektedir. Bazı okun- mıyan lüzumsuz kitapların mahzen- lere nakledilmesi için maarif idare- sine bir tebliğ gelmemiştir. Şehrimizde (150,000) | Darülft- nun kütliphanesinde — olmak üzere bütün kütüphanelerin mevcudü 300 bin kitap kadardır. Evvelce miktarı 60 a baliğ olan umumt kütüphaneler dağınıklıktan ve furzulf masraflardan kurtulmak için tedricen toplanarak hepsi (17) kütüphanede cemolun- muştur. Bunların bepsi bir kütüphanede toplu bir halde bulundurmak tasav- vuru da göne tahsisat meselesi yüzün den tatbik sahasına intikal edeme- miştir. Maarif Vekâleti, yurdu. binasın: bu hattâ bir kat şem bir şehir kütüphanesi getirecekti. Hattâ bunun için tetkikat icra et- tirilmiş ve plânları hazırlanmıştır. Fakat işin (200,000) liraya müte-| vakkıf olduğu tesbit edildikten son- ra şimdilik (!) vazgeçilmiştir. Kısmı âzamı artık okunmuyan cs- ki kitaplara mukabil her tarafta alk- ka ile karşılanan yeni harflerle ba- sılmış kitapların miktarı (1500) ka- dardır, İstanbul kütüphaneleri meya-| nında en ziyade rağbet bulanı kütüp hanci umumidir. Kütüphane memurlarının tetkika- tmna göre tetebbü erbabı pek azdır ve bunların n fazla gittikleri yerler Süleymaniye ve Fatihteki Mület kü- tüphaneleridir. Diğer kütüphanelere rağbet azdır. Bir kıstm evlerden öteye beriye kitaplar atdarak zıyaa — uğratıldığı Mmâarif idaresinin — nazarı dikkatini celbetmiştir. Ya bakkallara yok pahasına git- mek veya sokağa atılmak — süretile mahvolan bu kitapların badema civar Umuümi kütüphanelere —hediye olun- ması temenni edilmektedir. Halkın okuma ihtiyacını teşvik ve teshil için semt semt kıraat salon- ları açılması / kararlaştırılmıştır. Bundan başka köyler için de sey- yar kütüphancler temin edilecektir. Vefadaki talebe işe tahsis edecek daha ilâvesile muhte- haline Mahkemelerde Katil Rahini 15 se- neye mahküm oldu Fakat Rahmi hali firarda bulunuyor.. Beyoğlunda bir boks maçı netice- sinde zubur eden münakaşa üzerine Nobarı vuran Rahmi'nin muhakemesi görülmüş ve 15 sene ağır hapse mah küm edilmişti. Temyiz mahkemesi ahiren bu kararı tasdik etmiştir. An- cak katil Rahmi, mevkuf bulunduğu yerden firar ettiği için kesbi kat'iyet eden nfaz olunamamaktadır Bakırköy cinayeti failleri Bakırköy kesik baş cinayeti- nin tahkikatına devam edilmek. tedir. Katiller yedinci müstan- tik tarafından dün tekrar istiç: vap edilmişlerdir. Katiller cü- ümlerini temamile itiraf etmiş- lerdir. Ancak baltayı vuran — ve nayetin asıl faili olan Ömer aşının 20 olması dolayısile i- amdan kurtulacağı tahmin e- dilmektedir. Mahkümiyet karari tebli edildi tB. —hakkında ye ceza mahkernesi- nin verdiği mahkümiyet kararı ki gün tel 'dar Rifat Bey temyiz lâyiha sını hazırlamaktadır. Haydar Ankara İliz, 1 İsveç, 1 Norveç, 1 Alaman Herin süratle ikmali için h , | toğraf muhabi Türk derileri Rusyaya ihraç edi- lirken muayene var. -Havuzlar Bir senede kaç va- pur havuzlandı ? Fiatler şimdilik yüz- de kırk noksandır... Ecnebiler gördükleri teshilâttan memnun.. Seyrisefain idaresinin Haliç teki havuzlarımın faaliyeti, Ni- san ayı içinde kapağı takılan iki numaralı küçük havuzun inzima İmile, geçen senelere nisbetle pek artmıştır. | Havuzlar müdiriyetinin ista tistiklerine nazaran 1929 senesi içinde Seyrisefain havuzlarında, 2 Amerikan, 5 Yunan, 4 İngi- Geçen sene Rusyadan Türk malr değildir diye iade - eflilen ve şimdi yeniden ihraç edilecek olan deriler için hazırlıklara baş yır, İhracedilecek deriler bir defa daha Ticaret Odası ekr.per heye- ti tarafından muayene edilecek- tir. Yaptığımız tetkikata nazaran deri fiatleri geçert senenin ihraç zamanma nazaran şimdi yüzde kırk nisbetinde düşüktür. Abdülkadir B. Londraya 2 Danimarkalr olmak — üzre 17| ecnebi ve 132 milli sefain havuz lanmıştır. 2 numaralı küçük havuz, üç havuz arasında en çok iş göreni | gidiyor olmuştur. Kapağının vazından | — Borsa ve Osmanlı Batkası itiharan geçen iki aydan az . bir komiger vekili Abdülkadir Bey zaman içinde küçük havuzda 25 | bugün Londraya hareket edecek gemi havuzlanmıştır. tir. Abdülkadir Bey bu ayın yir- Havuzlar fen müdürü- mi ikisinde Londra'da toplana- nün izahatı cak olan Osmanlı Bankası heye- Küçük havuzun meziyetini | ti umumiye içtimaına iştirak e- anlatan, havuzlar heyeti fenni- | decektir. Abdülkadir - Bey 15 yesi müdürü Yusuf B. diyor ki:| gün zarfında avdet edecektir. “— 1 numaralı havuz 78 bin | Abdülkadir Beyin avdetine ka- tondur. Beş saatle kurutulur. 3 dar Borsa komiser — vekâletini numaralı 56 bin ton ve yedi sa-| Nurullah Esat Bey ifa edecek- atte kurutulur. Küçük havuz ise | tir. 16 bin tondur. Ve iki saatte ku- rutulur. Bu suretle, küçük ha- vuzda, günde iki vapur havuzla- nabilecektir. Burada tathir ve telvin için müracaat eden gemi- | lerin işleri seri olarak görülmek tedir. Ecnebiler çok memnun Havuzlarda gösterilen teshi- lât, ecnebi vapur kumpanyalarış ae T a İ aZ kuruştn nın hoşnudisini celbetmektedir. | nuamele görmüştür. Müşterilerimizi memntn ve i: semm tür lü fedakârlıkltan, ve hatta saa- ti mesai haricinde bile çalışmak- tan kaçmılmamaktadır.” Şiliğken Vehbi B. geldi Ali iktisat meclisi içtimalarına İş tirak eden Ticaret Odası uuut kâ- tibi Vehbi B. dün avdet etmiştir. ği Borsada vaziyet Dün borsada İngiliz lirası 1033,5 kuruşta açılmış ve bir aralık 1034 kuruşa kadar — yükseldikten sonra .. Vilâyette Yol teftisatı <aB, İ eee Tz a snci) Naha üEME Nt da Mahlülât müdiriyeti laızv:-W yolları teftiş edecek dildi Evkaf idaresinin yeni kadro-| , Nafıa müsteşarı . Arif Bey su mucibince mahlâlât müdiri- | Şeltirimize gelmiştir. 'Yalova yol İlarını teftişe gidecektir. | şe gi yeti lâğvedilmiş ve vazifesi va- ge gideci kıf akarlar müdiriyetine devro- Yalova'da büyük asfalt yo- lunmuştur. Dairenin lâğvile a- |lun da inşasma başlanmıştır. Bu sene içinde Topkapı-Çek- çıkta kalan 10 memur diğer va- n zifelere tayiu edilmiş, yalnız mü Mece yolunun inşaatı da bite- AY dür Salih, mümeyiz Recai B.ler | cektir. * — le bir kâtip açıkta — kalmıştır. | İstihlâk davaları Mahlülât dairesinin işlerile va-| — Vilâyet idare heyeti dün top kıf akarlar müdiriyeti meşgul |lanmıştır. Vandevze şirketinin olmağa başlamıştır. tarholunan istihlâk vergisine Esnaf Cemiyetleri bütçeleri vaki olan şikâyeti tetkik olun- Yeni esnaf cemiyetleri tali-| MUStur. matnamesi mucibince esnaf ce- Hacı Mehmet Bey miyetleri bütçelerinin — İktısat| — Mülga İskân umumi müdü- vekâleti tarafından tastiki lâ- |rü Hacr Mehmet Bey şehrimize zımdır. gelmiştir. Hacr Mehmet Beyin Esnaf cemiyetlerinden mü- | bir valiliğe tayini mukarrerdir. him bir kısmı henüz bütçelerini Vilâyet Encümeni (esnaf — mürakaba heyetine | — Vilâyet daimi encümeni dün vermemeşlerdir. — Müraka- | Vali Vekili Muhiddin Beyin ri- üç gün zarfmda bütçelerin heye |inşaatı hakkında görüşülmüş- İte getirilmesini tebliğ etmiştir. | tür. Şeyh Saidin oğlu Selâhattinin Ankara Ağırceza mahkeme- sinde arkadaşlarile birlikte muhakemelerine evve i Dün bahsettiğimiz bu mahkemeye ait olarak Ankara fo- daki resimleri göndermiştir. Bunlar- liğeri de başfesatçıyı b landı. dan göstermektedir birisi fe kendi reis vek | |ba heyeti dün bütün cemiyetlere | yasetinde toplanmıştır. Mektep | Gazi köprüsü Ihale şartnamesi ihzar ediliyor. Hemen inşaala başlamak için para vardır.. Gazi köprüsü işile meşgul o- lan ve emanet heyeti — fenniye müdürü Ziya, mütahassıs Bürha | İneddin, köprüler mühendisi Ga-| lip B. lerden mürekkep bulunan | vel, hem de öğleden sonra içti- ma ederek tetkikata devam ey- İlemiş, ihale şartnamesini hazır- lamağa başlamıştır. Bu işlerle bir taraftan da Ankarada bulu- nan emanet muaviniHâmit B.de |meşgül olmaktadır. İhale şartna mesi yakında ikmal edilecek ve İinşaat için münakasa açılacak- | İ|tır. Gazi köprüsü için elde mev-! cut para hemen inşaata başla- | mağa müsait bir miktardadır. | Nafıa ve_ki!ı' Yakında bir teftişe | çıkıyor.. Demiryollar nakliye tart- feleri indirilecek.. Nafıa vekili Recep Bey bu| sene nafranın yapacağı işler, şo- se, demiryolu, köprü ve su in- şaatı hakkında u izahatı verdi Meclisin |tatilinden sonra Zonguldaktan başlıyarak na- fıa vekâleti tara fından yapılan d demiryolu, şo- Ç El se, köprü ve su — Recep Bey inşaatı mıntakalarını dolaşaca- ğım. Seyahatim bir ay — kadar sürecektir. — Gazeteler Ankara istasyo- nunum tevsi edileceğini yazıyor lar. — Ankara istasyon binasının İtevsüne ait gazetelerde — çıkan |havadisler doğru değildir. Bu |hususta Fox biraderlerle olan |mukavele tadil edilmiştir. — Bu mukavele mucibince işlenmemiş para olatak kalan 1,800,000 lira yı Ankara istasyonunun ıslahı için sarfedeceğiz. Bu — para ile yalnız istasyon binası yapılacak |değildir. Paranın kısmı azamını tahminen bir buçuk milyon ka- dar olan bir kısmını syonun fenni tesisat ve teşkilâtma ve ticari tesisatm vücude getirilme |sine sarfedeceğiz.Kalan 300,000 lira da yeni istasyon binasının şimdilik birinci katımı yaptıra- cağız. Bu kat istasyonun yolcu salonunu ve sair teferruatını teş |kil edecektir. Binanın üst katr- İnı sonra yaptıracağız. — Su işlerinden bahsetmişti- niz.. Terkos şirket hakkında yeni bir şey düşünülüyor mu? — Şimdilik terkos şirketi hak kında bir şey söyliyemem.” | | ANKARA, 18 — Devlet de- | miryolları idaresi nakliyat tari.- felerini tetkike başlamıştır. U- mumi tarife bu hususta bekle- İnen mütehassıs geldikten sonra |esaslı sürette tetkik edilecektir. Maamafih demiryollar idare- si tetkikat neticesinde yapılacak tenzilâtr yavaş yavaş — tatbike başlıyacaktır. snre—— Ziraat bankasının bağcılara | | yardımı Ziraat Bankası, kükürt — ve göz taşı gönderilemeyen kredi kooperatiflerine kolaylık göster mek üzre bazı yeni tedabir al- mış ve şimdilik altı bin — torba kükürt mübayaa etmiştir. Banka, bundan başka kazalar | daki kredi kooperatiflerinin me | vadı müştaile komisyonlarından aldıkları mazbataların mühter yatını kendisi tahsil edecek bu mazbatalar mukabilinde ko operatiflere derhal kükürt gön | derecektir. bi | S komisyon dün hem öğleden ev- | İ Galatasaray takımı sahaj; ilini tecziye e çıkmadan evvet Wiener Spor ve Hakova- ya nasıl yenildik ? Galatasarayın yegâne golünü Suphi yaptı. Muhacimlerimiz m Galatasaray Avrupa türnesinin dördüncü maçını Viyananınm profes- takımlarından Wiener apor! Ciub'le yaptı. Havanım fevkalâde -. cak olmasına rağmen gene ctrafta 6- 7 bin kişi kadar tahmin olunabilen seyirci kütlesi var. Saha o ka dar iyi değil. Viyana sefirimiz « Taaçta hazır — bulünüyor. Yi yaklaşan Türk seyirciler de var. N tuklar söylendi. Bayraklar — alındı verildi. Bizim takım; Ulvi Mithat, Bürhan Vedat, Nihat, Suphi Kemal, Rebü, Kemal Faruki, cüment, Mehmet . Maç başladı. an bir akınları güzel bir kesişi, Er- Sol müdafiimizin Top taçta, Daha ilk dakikalarda onların bi- | anlaşarak müdafamızı bunab güzel kombine hücumları olu- or... Müdafaamızın fevkalâde gay- eti sayesinde bu hücumlar akamete uğruyor. Hücum hatımızın, Kemal Faruki'nin Mehmede güzel bir pasile onların müdafasına bir akışı.. Mel medin nefis bir ortalayışı. . Top bi- gol tarafımızda. .- Rebilden Faru- Bek yetişti. Kemal to- pu sole açmağa mecbur oldu. Güzel bir plâse şüt.. Kaleci kurtardı. Bi- zim ilk tehlikeli akınımız.. Santı- hafları çok güzel oynuyor. Sağ haf ları da çok güzel.. Sol tarafımızı bayağı tıkamış.. Hükimiyeti yavaş lerek, |yavaş daha bariz surette kendi Teh- Ka D oldu; lerine çeviriyorlar. Müdafaamız bu- gün bütün gayretine rağınen o ka- dar güzel oynıyamıyor. Aradan ha- fif bir sıyrılış.. Ulvi dişarı çıktı. Sıkt bir şüt, ve İlk gol.. Top ortada. Kemalden Ercümende ondan Nihada, Nihattan Leblebiye — uzun bir pas. Mehmet karşısındaki hafı atlattı. Ka- leye sokulmağa çalışıyor. Topu sağ içe verdi.. Sıkı bir şüt.. ve dişarı. Soldan güzel bir akın yaptılar. .Sol açıkları mühacimlerinin en iyisi. A- hali top onun ayağına gelince hep bir. ağızdan bağırıyor.. Soldan bir hü- cum esnasında soliçleri güzel bir şüt attı. Ülvi bu güzel şütü çok güzel bir plomjonla durdu.. Bizim takım © kadar gayretine rağmen — bilhassa mühacimler ilerde tutunamıyorlar... Bütün yük müdafanın üstünde gibi bir şey... Gene top onlarda, güzel bir kombinezon, sıkı bir şüt ve ikinci gol... Onların artık çok bariz hâki- miyetleri altında oyun cereyan edi- yor. Üzstüste iki gol daha yaparak devreyi 4-0 bitirdiler. İkinci devreye biz başladık. Sant- rfordan sağiçimize oradan sağ halımı za ve açığımıza giden topun onların on sekizi içine güzel bir inişi.. Ke- mal Farukinin sıkı bir fırlayışı.. Mü dafi arkada kaldı. . Şüt atacak. Fa- kat bekin güzel bir yaslanışı.. Top avutta.. Onların akınlar üstüste de vam ediyor.. Gene bu akınlar esna- sında beşinci golü biraz sonra da al- tıhcıyı yaptılar. Bizim mühacimler artık bir gol yapabilmek için çok f la didinmeğe başladılar. Oyunun bit- mesine yirmi beş — dakika kı şey var.. Bizim çocuklar onl. ağır basan tazyikinden kurtulup faz- la gayret sarfile bir iki akın yaptı- lar. K. Kemalin sonladn güzel bir i- nişi — görünü, Top ortada. Sıkı bir şüt...Kaleci plonjon — yattı. Top kornerde. Suphinin topa güzel bir — fırlayışı Dripling yapıyor.. Sağ hafı kıvırdı. ağı müdafi de geride kaldı.. Kale- cile karşı karşıya.. Sıkı bir şüt, .Ka- leci plonjon yaptı.. Fakat — top sol köşeden içeri girdi.. Bizim de onla- ra ilk gölümüz.. Şimdi Nihat mu- hacim hattında oynuyor. Nihadın kar, Şi tarafı hırpalıyan bir kaç akını Onlar da sert oynamağa başladı! Nihadı bir kaç yerde ancak.-“*üfetii durdurabildiler hasım kalesi önündikatta hazir bu. Nihayet hakerakdirde bir . Gal; ü '*:;“lrı ittihaz — edileceği Onların sağdan sar- ın çok| şe Muhacve Cevap ver- hakkında k, uvaffak olamadılar. HAKOVA'ya 0-1 NASIL YENİLDİK? Bugün Galatasaray Avı İsinin son maçımı yaptı. Galatasaray c Hakova ile karşi — karşıya.. Mistef, |Hanterin Viyana ve İstanbulda bir çok seneler antrenörü bulunduğu ta İkımlar karşı karşıya. İşte Li sarı-kırmızılı oyuncu bin. lerce balkın alkışları arasında sahaya fırlıyorlar.. Yüzlerinde — ne dünkü yorgunluktan ne de bugünkü kuvvet li hasım karşısında duyular bir nev: midi var. Galatasaray takımı — bugün çolr başka bir teşekkül arzediyor : | | Uwi Mithat, Bürhan Suphi, Hüseyin, Riza | Kemal (Rebü) Kemal Faruki, Lim bek, Nihat, Mehmet Galatasaray müdalaası çok değiş İmiş. Merkez muavin Nihadı sağ iç. İte, sağ haf Suphiyi de sol muavia mevkiinde görüyoruz.. Oyun gene bir Avusturyalı hakemin idaresinde | başladı. | Santrforumuzun sağ içimize bir pası, Nihat sürüyor. Sol içimize de“ | rin bir pas verdi. Fakat bu güzel pat | ol içimizin ayaklarında ezilir gibi ol du. —Hasım müdafaası kaptığı topu santrhafının yardımile bizim sahamı- | za doğru sevkediyor. Top sol tara- |fımızdan kalemiz önüne indi. Mit-, | İhatm sıkı bir vuruşu. Sestetoramüeli İ zun sol açığımıza güzel — bir pası .' | Sert bir dripling.. Top hasım kalesi |önünde... Sol açığımızın zaviyeler gu halde lüzumsuz bir şü tü. Top dişarı çıkıyor. Daha ilk da- ikalarda Galatasarayın tazyiki hie- sediliyor. Şimdi onların rüzgârla be- raber sıkı bir hücumları.. Bizim müdafaa bugün güzel oynuyor. İlere de mühacim hattımızın tutunabilme- İsidir ki bugünkü müdafaayi o kadar çok hasım tazyikine maruz bırakmı- yor. Onların kâh sağdan ve kâh söl- |dan kurtulabilen akınları da kaleci- | mizin ve müdafaa hattımızın gayreti | sayesinde neticesiz kalıyor. Sağ içte — |Nihat karşı taraf müdafaasını allâk bullâk ediyor. Ah biraz da söliçimiz çalışsa.. Oyunun yirminci dakikası-, na doğru Nihadın - Kemal Faruki'ye bir ihtarı ü yor.. Rebif Kemal Farukinin yerine geçiyor. Şimdi sol tarafımız da ilerde tutunabiliyor. Sağdan güzel bir hü- cumumus.. ve şandel.. Top santrforu muzda.. Fakât Hakovanın o iki bekil çok mükemmel. Muhacimlerimize fır |Sat vermiyor.. Gene bizim kaleye bir, akın yapıyorlar. Birinci haftaym bit- *i. İkinci haftaymda onlar takımları- | nt değiştirdiler. — Sol, sağ muavinlet ve sağ içlerine yeni birer oyuncu gel di. Belli ki oyunu kazanımak için uğ raşıyorlar. Daha başlar başlamaz on- ların bizim kaleye bir kaç — tehlikeli ve bizim mukabil akınımız. Ni hat sıkı bir şüt attı. Kaleci yata: rak kurtarıyor.. Sağdan bir korneri- mize Rebü sıçradı. Hafif bir kafa vü> ruşu.. Top sol müdafiin uzun bir vur ruşile onların sağtarafında.. Sağdan akın.. Suphi kafa yurmak içia yerden gelen topa İf y ri bir bacak sallayışı ve sol hafımır zm yere düşüşü. Tekme kaşının üse tünü sıyırtarak geçmiş., Oyuna der |vam edemiyecek bir vaziyette. Yeri- ne Vedat giriyor. Bizim üstüste bir kaç yırtıcı akınımız. Fakat bütüreti | gayretlere rağmen her | gol yapamıyor. Hakova mıf Ti kalemize tehlikeli dakikğrdim |meğe başladılar. . Argılt Öi Yü |tan başa doi üçyüz Jira krymetinde | biraz Kgpıkkânda fevkinde oAı,!ın'dğ in Hahallin — 15-6-030 - tarihinde / kılınan ikinci “müzeyesi neticesli 2500 lirada talibi ühdesine ibi edilmiş isede kiymeti muhamemni bulmadığından 8 temmuz 930 günü saat 15te müzayedenin Herasi ma karar verilmiş — olduyundan tali olanların kayircti muhammeneler yüzde Onu nisbetinde pey Al müstashiben müracaat eyi ilân ölunur. ni İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: