19 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

19 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Poliste — İntihar mı ? İşsizlik yüzünden ca- hına kıymak istemiş Şeftali sokağında — Abbasın vesine gelen kunduracı Ce- İmal isminde 18 yaşında bir lenç, iş bulamamasından müte lit bir teessürle intihara te- bbüs etmişse de kurtarılmış- —— B e. | Kilyos yolunda feci bir kaza oldu | Evvelki gün Zekeriya köyü Hrtlarında feci bir kamyon ka- iası olmuş, bir kişi ölmüş, bir dşi yaralanmıştır. Kaza Kil- 'osta kamp kurmuş olan liseler € muallim mektebi talebesi- n erzakını götüren kamyo- Ha bir dönemeci sür'atle dö- erken devrilmesile vukua gel- liştir. Kazazedelerden Hâmit erhal ölmüş, şoför Nazım ya- ilanmıştır. Vak'aya vaziyet eden müd- i&iumumi hastanenin ayakta tedavi edilmesine lüzum göster diği şoför Nazımın kazaya se- bebiyet verdiğini tesbit etmiş Ve mevcuden teslimine lüzum göstermiştir. Nazımdan maada nyonda bulunan — Dr. Nami Beyle iki talebenin de hafifçe yaralandığı söylenmekte ise de Jandarma kumandanlığının bun dan haberi yoktur. —- İplik fabrikasında yangın Dün sabah saat 7 de Eyip'te Bostan iskelesinde İplik fabı sında, pamuklara sıçrayan bir kıvılcımdan yangın çıkmış — ve 1200 lira kıymetinde bir makine Ve 600 liralık pamuk — kısmen Yanmıştır. ' “Zabıta talıkikatına göre fab- Tika sigortadadır. — 200 lirasımı aşırmışlar Eyip'te, Ali paşa mahallesin de dava vekili Etem Ruhi B. in #vinde misafir bulunan Tahir Ef, nin dört — şahıs tarafından 200 lirası zarfçılık suretile dolan dırılmıştır. Si Derede boğulmuş Şilede Haliloğlu köyünde 12 yaşında Ahmet ve boğulmuştur. İnkılâp müzesi İnkılâp müzesi için Anadolu hun muhtelif yerlerinden yeni- den tarihi bazı eşya gelmişti! Komisyon âzası dün müzeye gi derek bu eşyanın tasnifile meş- — Bul olmuştur. reierle İstiklâl madalyası Kadıköy ve Adalar askerlik Şübesinden : Mücahedei milliyeye iştirak tdip henüz istiklâl madalyeleri- hi almayanların isimileri şubece Yeni tanzim edilecek deftere id- hal edilmek üzre tarihi ilândan ön gunc kadar Kadıköy askerlik üDEBİNE muncuuan dereye girmiş s.—ıı.yı-ııye ..hııııı şubesinden: , Şubemizde — mukayyet bilümum ihtiyat zabitanı ile askeri memurli Tin 930 senesi yoklamalarına başlan- Maştır. Bu gibilerin 30 hazirana ka- dar hemen şubeye müracagtleri ilân *lunur. —ÜT Ağaçlara bal yağıyormuş Konyada polis serkomiseri Musta- fa B, in evinin bahçesindeki pelin a- RBaçlarının yapraklarına tatlı yağıyor Muş. Bu hâl komşu ağaçlarında da törülmüş. Şebnem gibi yapraklar üzerine ya Üan bu tatlı, ağaç diplerine /düşerek Oraları da tatlılandırmakta imiş. | Mustafa Bey tatlı yapraklarından irisini bir mektup yazarak ziraat Memurlarından Tevfik B. c gönder- Miş mumaileyh te cevaben ağacı gö- Tüp muayene etmeyince bu hususta| î'_ır şey söyliyemiyeceğini bildirmiş- ir. Yapraklar üzerinde toplanan bu Tadde bal gibi tatlıdır. çölüreü Boğaz haricinde tahlisiye dubası . Tahlisiye idaresinin Boğaz hari- findeki eski dubayı değişt tine asri ve zatülhareke bir duba Yonması takarrür etmiştir. Bu duba da şimdi olduğu gibi bir 3Y müddetle kara ile hiç bir alâka- Olmuyacak olan 15-20 amele mün- it bir halde kalmıyacaktır. Duba “isli havalarda düdük çalacak, feneri ima yanacak, dalgalı ve fırtınalı İavalarda otomatik bir surette kam- Pana çalacaktır. Veni dubaların yeri tayin edilmek: Emniyet sandığı müdürlüğünden: ikraz numarası 168595 Bir roza pantantif bir çift roza küpe bir roza bile- zik. Nesime H, Bir çift roza küpe. Ayşe H. Bir pırlanta tektaş yüzük. Mehmet Muammer B. Bir pırlanta tek taş yüzük, İffet H. Bir röza kol düğmesi takım (dört parça). Emine Hı— fıza H, Bir pırlanta tektaş yüzük. Faik Ali B. Bir pırlanta tektaş ağraf bir altın kol saati. Emine Na- ciye H, Bir çift pırlanta küpe. Cudiye H. Bir roza bilezik bir çift roza küpe bir altın yüzük bir) gümüş saat. Mehmet Reşit B. Bir çift roza çember küpe. Mustafa B. Bir toza tektaş kırık yüzük bir altın saat. Hatçe Ha- diye H. Bir pırlanta gül yüzük. Fatma Ulviye H. Bir roza el iğne. Remzi B. Bir altın saat maakordon 20 dirhem, Etem B. Bir pırlantalı pantantif bir çift roza gül küpe. Atiye H. Bir pırlantalı yüzük bir pırlantalı yüzük. Muazzez H. İki yüz yirmi dirhem gümüş. Nazik H. On bin dokuz yüz dirhem gümüş. Fatma Seniha H, Bir çift roza küpe bir altın saat maaköstek. MehmetB. İki roza iğne iki altın kese. Fatma H. Bir pırlanta pantantif. Emine İffet H. “Bir çift roza küpe bir altın saat. Fatma Ferhunde H. Bir elmaslr saat bir altın kolye. Ayşe Saniye H. Bir çift roza küpe. Hasan Ef. Bir roza bilezik. Hamide H. Bir roza menekşe iğne bir pırlantalı yüzük (bir taşı noksan) bir altın saat maakordon 11 dirhem bir incili nazarlık altın. Fethiye H. 14664 Bir roza kurdelâ iğne bir elmaslı saat. Neriman H. 14950 Bir pırlantalı madalyon bir çift pırlanta kol bir yaka düğmesi bir pırlantalı iğne bir çift roza kol Barçlunun Mehunatın cins ve nev'ile mıkdarı İt 152 985 2049 2465 3675 4492 4839 5226 5049 7690 8808 9201 10492 10708 10971 10998 117904 12232 12331 12583 12955 13544 14342 14505 14540 ne Nadide H. 14980 altın sikke, İbrahim Halil B. 15065 Bir altın saat bir altın bilezik saati hurda. hide H. Bir çift roza küpe. Hacer H. Bir çift roza küpe. Pakize H. Bir roza el iğne. Erine Münire H. Bir altın saat bir altın kordon 21 dirhem. Ali B. Sekiz mıskal inci. Mehmet Namık B. Bir pırlantalr madalyon maakolye bir pırlanta zük. Hatçe H. 16653İki pırlanta yü: 16801 Beş mıskal çift roza küpe bir altn saat bir altın kol saati. Ayşe Si | dıka H. İki yüz yirmi dirhem gümüş. Beliğa H. Bir roza gül yüzük bir altın saat bir altın kordon 8,5 dirhem Seher H. İki altım kordon 39 dirhem. Fadıla H. Bir pırlantalı bilezik (bir taşı noksan). Fatma H. Dokuz elmaslı incili kıravat iğnesi dört pırlantalı yü zük bir çift roza kol düğmesi beş âaltın saat dört altın yüzük bir altın şatlen bin iki yüz altmış beş dirhem gümüş. Sıdıka H. Bir çift roza küpe bir altın hurda saat. Safinaz H. Bir roza tektaş yüzük. Münir B. Bır roza gerdanlık bir çift roza küpe bir elmaslı saat ziği, Nevres H. Bir roza yüzük (bir taşı noksan). Fatma H, Bir pırlantalı pantantif bir pırlantalı ağraf İhsan B. İki altın bilezik, Fatma H. Bir gümüş çanta, Hatçe Zehra H. Bir çift pırlanta tektaş küpe. Saime H. Bir roza tek taş yüzük bir roza iğne bir aköstek. Safiye H. Bir roza dal iğne. Hidayet H. Bir roza bilezik bir roza yüzük. Saime H. 15202 15508 15761 16181 16302 16398 yü- . Fatma H, 17239 17548 altın saa ma- ni B. Bir çift voza küpe on dört altın sikke. Ayşe H. Bir çift roza gül küpe bir roza yüzük. Suzan H. Bir ı;ılı roza kupe bir pırlımı bir roza yüzük. Eımnı.H küpe iki pırlantalı yüzük (iki taş nok- un) Sahye H. Bir çift roza gül küpe. İzzettin B. Bir çift roza küpe. Hayriye H. Bir yıft toza küpe bir roza ıekuş yüzük. Hidayet H Aktı yüz altmış dirhem gümüş bir altm köstek. Hay- riye H. Yukarda isimleri şanh zevat mücevherat mukabilinde Em | niyet Sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği vadesinde , tediye etmemelerine mebni hini istikrazda tayin olunan ika- metgâhlarına ihbarname gönderilmişse de bulunmadıkların- dan tarihi ilândan itibaren doksan bir gün zarfında tediye veya tecdidi muamele eylemedikleri takdirde merhunatı nin hılmuzaycdc lacağı ilân olunur, I,mıııwl sandığı nıudurlu"undönw Hacı k.ıkm Beyin 11458 ILm numaralı deyn se ncdı mucibince Emniyet Sandığından istikraz eylediği meblağ - mukabilinde San- dik namına merhun bulunan — Yenikapuda - Çakırağa mahallesinde Langa caddesinde sukıgımLı eski 40 ve yeni 62 numaralı ve kırk altı arşın arsa üzerine mebni ahara ait odayi havi bilâ hava bir dükkânın tamami vadesi hitamında borcun verilmemesinden dolayı satılığa çıkarılarak üçyüz - elli bir lira bedel ile müşte- risi namına kat'i kararı çekilmiş iken bukere yüzde on zam ile i çıkarak müzayede bedelini üç yüz seksen altı liraya iblağ eylemiş olması cihetile mezkür dükkânın 21-6-030 tarihine müse- dif önümüzdeki “umartesi günü tekrar son müzayedesinin icrası ve muamelesinin ikmali mukarrer bulunduğundan - talip olanların mezkür günde nihayet saat on beşe kadar Sandık idaresinde ha- zır bulunmaları lüzumu lân olunur. 24278 24322 24323 24395 Başiri tarafından verilen şerhten an- — düğmesi | düğmesi bir pırlanta kravat iğnesi iki altın saat. Emi-| Bir roza yüzük bir çift roza küpe iki altın madalye dört! Emine Va- nci bir pırlantalı yüzük iki roza yüzük bir| PERTEVNIYAL VAKFI AKARATINDAN: Şişli'de İzzet paşa sokağında Valide aparlımanının — ?, 9, KO, Kİ name em Bey mMühallesi Vezir çeşme yazılı emlâk açik artırma suret'le İmüzayedeye zaytde müddeti yirmi gündür. İsticara talip olanların m 9 temmuz 930 çatşamda günü saat oabeşe kadar İstanbul Kvkaf mük yetinde Vakıf idaresine veya Encümene müracaat etmeleri. Kiralik bahçe ve plâj Üsküdar'da Salacak sahilinde ve Kızkulesinin karşısında fevkalâde ne Zaceti havi olduğu gibi Salacak iskelesine bir, Üsküdar iskelesine on dakika mesalede bulunan mükemmel sürette vücüda getirilen bir. bahçe Gazinö ve plâj halinde kullanılmak üzere kiraya verilecektir. Görmek isteyenler içindeki bekçiye, pazarlık için sahibine müracaat eylesi: sarı veTiinkâr süyü vesiresi Yaz mevsiminin hulülü dolayısiyle muhterem halkımıza küşat edilmiştir, Cuma ve Pazar günleri mutena saz heyeti tarafından icrayi terennüm edi- lecektir, Mühterem müşterilerimizin her vechile esbabı. istirahati temin edil- miştir. Yolların muntazaman tesviye — edilmiş olması dolayısile otomobll mesite mahalline kadar serbestçe gidebilir. İyi su içmek, temiz hava almak, güzel vakit geçirmek İsterse- niz Hünkâr Suyuna gidiniz. ya bunu | KiZa il olunan ( BİOKS ) Diş Markalı Ayakkapları İHer yerde aray'ınız DAYANIKLI Bir altın mineli saat bir gümüş tabaka. Kadri Cena-| KODAK Makine ve filimkrlle bu günleri yaşamak Kopv VELOX kâğıdı üzerine Te SARATRND PİRKİ zz Londra birshanesinde icrayı ahenk eden saz heyetinde jilâveten Son hatıra ve Ruhumda baharın hakiki bülbülü Hikmet Riza Hanımla Radyoda takdire mazhar olan mugan- niye Servet Hamım ve madam Emin ve gazelhan Numan Beyler her gün ve gece icrayı ahenk etmektedir. Ayrıca saz Zamanına kadar mühterem . halkın eğlenmesi için Filipsin ilk defa getirdiği en büyük iki hoparlörü makinesi çalışacaktır . Duüble bira 20 envat mezeler 25 kuruş İzmir Nafla baş mühendisliğinden: 64397 lira 85 kuruş bedeli keşifli Tire - Torbalı yolunun 28 |-000—13--000 inci kilometrosu arasında 104-000 kilomet- İst. 4 Üncü tera memurl! Açık arurma ile paraya Çevrile- cek gayri menkulün ne olduğu: Ga- zİNo Orman halinde Bahçe, Gayri menkulun bulanduğu mevki mahil desi, sokağı numarası: / Beşiktaş yeni mahalle Ihlâmur meydanı sokak No 2, Takdir oluuan kıymeti on iki bin yüz elli yedi Jira yirmi “Beş kuruş (IRIS7,25 kuruş ), Artemanın yapı İacağı yer, gün saaış - İstanbul dör- düncü icra dalresinde 12-7-930 sast 16 ya kadar, T — İşbu. geyti men- kulun artırma şartnamesi I- 7- 930 tarthinden itibiren 930-73 No ile İsc 4 üncü icra dairesinin muayyen Humarasında her kesin göre bilmesi için açıktır. İlânda yazıl olanlardan fazla malümat almak iszeyenler, işbu şerenameye ve 930-73 dosya numa Tasiyle memuriyetimize — müracaat etmelidir. 2- Artırmaya iştirak için yukar- da yazılı kıymetin yüzde yedi temi- nat gösterilecektir. 3 — Hakları tapu — sicillile sabit an ipotekli —alacaklılarla diğer darların ve irtifak bakkı sahip- lerinin bu baklarını ve ve masrı ilân taritind n içind. avrakı mü memuriyetimice birlikte bildizmeleri — icap eder atsi halde hakları tapa- sicilile Sabit olmuyanlarla satış bedelinin Paylaşmasında hariç kalırlar 4 — Gösterilen gün iştirak edenler artemma şartnamesini okumuş ve lüzümle ma'ümatı almış bunlari temamen - kabul eti ad ve itiber olunuzlar. Üstünde — bırakılan gayeı menküllin — bedeli zamanında n metkul iki lit ve be maya farkı ve faiz ve hacet memuriyetimizce alıcı maralı fik: k kaydile x bağırıldıktan sonra gayri men- ıranın bira bakkuk etmezse artırma taahhüdlerinden natta kalkı Artırmanın üsünde ikinci olmasına taalluk eden kanarl hakka — ve şın taraıma göre diğer şardlar, Artr- ma ikincidir —Ui arurmada ea çök bin İira veriln Jevkef tüsumu alıcıya 2i ile satılmaktadır. bahçe yukarıda gösterilen tarihinde İst. 4üncü dera “ memarla: Bo odasırda İşbu ilân ve gösterilen atırma şactnamesi dairesinde satılacığı ilân o'unuz Istanbul ikinci tesret mahkeme- sinden: Mütlis Samoel Aciman ve mah- tamu girketine ait Mercan'da Yu- sufyan hanı altındaki mağazada mev- Cut bir adet kasa ile taflar ve büfe ve bir kısım hane eşyası açık art tirma — süretile - satılacağından talip olanların 23 haziran 1930 pazartesi günü aat on fiç buçukta mezkür 1 ilân olunur. ihtira ilânı * Babana mercüdiyetini — işarek ve kestfetini ölçmeğe ve zuhuru tak- dirinde muhalara — tertiban — istimale ve ameliyatı sal asına usul, hakkında — İstihsal olunan 26 haziran 1928 tarih ve 780 nu- merolu Whtira berac bu defa - mevki file konmak üzre ahere — devrüferağ dileceğinden talip olan: Çinlli Rıhtim hanın- da Roberi Fetri'ye mücacaatları ilân olunur. mahsus IST. Asliye dördüncü hukuk mahkemesinden: Rusumat müdüriyeti umumi- yesi vekili Cevat Beyin evvelce Sirkecide Meymenet hanında şark anbarı Müdürü Yusuf efen: di aleyhine istihlâk resmi olan doksan beş bin kuruçun ma fi hükmen tahsili hakkında ikame eylediği davanın arzuhal sureti berayı tebliğ yukarıda yazılı adrese gönderilmiş isede muma- ileyh Yusufaki efendinin ikamet. gâhi hazırası meçhul bulunduğu Ve tebliğ edilmediği mübaşır ta- rafından verilen şerhten anla- şılmakla tarihi ilânın ferdasın- dan itibaren bir ay ilânen teb- liğat icrasına ve tahkikatın 7? eylül 930 pazar günü saat on dörde tayinine karar verilmiş vergi belediye, | Rusumar müdüriyeti li Cevat beyin evelce İsts Kuru / kahveci hanında 28 No; da tüccardan Mataraci zade Al Riza efendi aleyhine maaistihlâk - gümrük resmi olan 172868 kuruşun maa faiz bükmen tahsili hakkında ikame eyle diği davanın arzuhal / süreti ” berayı tebliğ yakarda yazılı adrese gönde- Kilmiş isede mumaileyh Ali Riza efendinin İkametgâbi hâzın meçhul bulunduğu ve tebliğ edilmediği mu- daşılmakla terihi “ilânn — ferdasından iübaren bir y lânen — tebliğar icrasına ve tahkikatın 7 — eylöl 930 pazar günü saat 14 de tayinine ke- far verilmiş olduğundan mumaileyhin yevmi tahkikata kadar mahkemeye müracaatle dava arzuhali — suretini tebelluğ etmediği- ve cevap verme» diği ve talkikatta hazır bulunmadığı tekdirde hakkında - giyap karam itti- baz edileceği ilân olunur. roluk şösenin keşifname ye şartnamel umumi ve hususiyeye tev- fikan sekiz ayda ikmal edilmek şartile yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya — konulduğundan — 6-7.930 — pazar günü saat 10 da vilâyet daimi encümeninde ihalesi icra-edilece- ğinden taliplerin kanunen hazırlayacakları teminatları mezkür gün ve saatta tevdi ile makbuz almaları ve ehliyeti fenniye vesikala- rını ihale gününden vekiz gün cvvel baş mühendisliğe tasdik et- tirilmesi ve dazla izahat almak isteyenlerin İzmir baş mühendisli- Rine müracaat olunması. olduğundan mumsileyhin yevmi tahkikata kadar — mahkemeye müracaatla dava arzuhal suretini tebellüğ etmediği ve cevap ver- mediği ve tahkikatta hazır bu- lunmadığı — takdirde — hakkında giyap kararı ittihaz edileceği ilân olumur İİLSYRİSEFAİN Merkez Acenta, Gazta köprl ı basında, mm a 2362 Şuba gentesi: Mahmu İiye Hani einnde ) İstenbül 740 Mudanya postası Cuma, — Pazar, Slaı, " Çar. şamba günleri idare rıhtımın- Fdn Oda kalkar. İzmir sür'at postası | CİZMİR ) vapuru 20 has ziran Cuma 14,80da Galata tıhtımından hareketle Cumar- tesi sabahı İzmir'e gidecek ve pazar 14,30 da İzmirden ha- reketle pazartesi sabahi gele- Cektir. N purda mükemmel — bir orkestra ve cazhant mevcut- tur. Trabzon ikinci postası TANKARA) vapuru 19 haziran Perşembe akşamı Galatâ rihti- mından hareketle Zonguldak, Ş Tnebolu, Sinop, Sımsun, Ünye, | Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzom, | Rize Hopa'ya iskelesile Rize , Sü Trabzon, Polathane, Görele | Giresun, Ordu, Fatsa, Samsüi, uğrayarat' ” Sinop, - İneboluya gelecektir. ! TEO REPEN VAPUR | ACANTASI Norske - Levante Lini için emda t edecektir. Dahs fazla malümst Galatada, Mumhane caddesinde Eskiil Teo Repen K Otasına müracası, Tel, RO. 2874 İZMİR - MERSİN üks ve sür'at postası GERZE akşamı Püzar S da sirkeci rıhtımından hare- İketle doğru (Gelibolu.Çanakkale İzmir, Güllük, Rados, Fethi Antalya, Alâiye, Anamur ve Mersine) azimet ve avdet ede- cektir. SA Talsilât için Sirkecide Kü | çük Kırzade hanındaki acen- B tasına müracaat. tel İst 3118 Galata acentası Galata rah- | tımı 33 numarada “Vüçina, tek B. O. 1169 vapuru - 22 Haziran tanbul mahke! asliye b  dairesinden: Müflis Şalcı Abbas zade Ab efendiye nit Göztepede Bahriye kağında 16-18 Nolu ve yedi dönüm bağ ve yemiş agaçlar Köşkün açık artırma ile 19 tem 980 cumartesi günü sast (4de biz müzayedesi icea - kılınacaktır. Mi yede şersiti ve sanlacak köşke tafsilân havi dosyanin 20 havinen tarihinden itibaren alakadaranın kikin amade bulundurulduğu. ildi olunur. ğ “Tİstanbul beşinçi icra memurluğun Bir borcun istifasını — temin * mahcaz ve - paraya — çevrilmesi | karrer iki adet hahı sandal — be ninde Şehremaneti mezat 1 de açık arttırmia ile — satılacağı almak isteyenlerin 23 Hazican 93 parartesi günü saat on dörüe kür mahalde hazir bulunan mei ra müracaatları İlân olunur. P Fatih icra memurluğundan: İzalci şüyuu zımnında — bil yede furubtu mükarrer olar p kaptda Eminbey mahallesi, Ükçul başı caddesinde 30-39 t maralı v beheri bin Oçyüz İira - kiymesi ikl dükkânda fevkinde odaları hay mahallin — 15-6-030 — tarihinde * kılınan ikinci — müzsyesi neticesin 2500 lirada talibi ühdesine ih edilmiş isede kiymeti mubamemn bulmadığından & temmuz 930 5i günü saar 15re müzayedenin — icrabi ma karar verilmiş — oldugundan tal olanların kıymreti muhammen yüzdeönu nisbetinde pey nİ müstashiben mürscaat ilân Olumuz. ç9

Bu sayıdan diğer sayfalar: