July 10, 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

July 10, 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hüseyin Pasa b Maamafih bundan Mehmet Ali'nin daha az haris olduğ” değil, olsa olsa Avrupanın mü dahalesinden korktuğu için bur na cesaret edemediği manası Çı kabilir, Çünkü İngilterenin, Ba bıâki lehine bir işareti, Mehmet Aliyi derhal geri çekilmeğe İyi diplomat değil... Mehmet Alinin iyi bir diplo- mat olmadığı bundan evvel mü him bazı hâdiseler esnasında öelli olmuştu.Gizlemesi lâzımge “len şeyleri karşısındaki İngiliz memuruna açıkça söylediği ol- mamış değildi. Mehmet Ali yü- İ züne gülen, kendisine müdahe- ne eden kurnaz ecnebilere dü- şündüklerini söylerdi. Akânn düştüğü haberi 31 Ma yısta İskenderiyeye geldiği za- man Mehmet Ali Babiâli namı- na orada bulunan Necip Efendi yiderhal İstanbula gönderdi. *$ Necip Efendi Sultan Mahmuda © Mehmet Ali tarafından bir ta- kım teklifler dermiyan edecek- ti: Mehmet Ali, Padişahı bu su iş retle avunarak yeniden vakit “1 cazanmak istiyordu. Bu eskiden £ beri müracaat ettiği bir kurnaz- 1 kiki. Mehmet Ali tekrar Mısır Hi- Ek divi olduğunu bildiren bir fer- 9 man gönderilmesini, fazla ola- İİ kak Trablusşam ve Akâ Paşa- ,liklarını istiyordu. Bu tekliflere göre Mehmet Ali senelerdenbe- fi gözdiktiği Şamı şimdilik is- “le temekten vaz geçmiş görünü- İNE yordu. Bundan maksat Babrâli- Gi | yi avutmak, fazla bir şey isteme iğini ileri sürerek vakit kazan- © i naktı, Sal iv Forman çıktı, fakat... aye bi erman gm b zığakat bu Mehmet Alinin istedi 4 Si ferman değildi. iy Haziranda Mehmet Ali kendi “© inin Padişah tarafndan hain re asi ilân edildiğini öğrenince| Ny 1 sa a il görmemişti. Şamdaki kuvvetleri çekilerek Ha- şsaaya gitmişlerdi. Ordu örada ği b, Ni van başına geçirilen Hüseyin asa Temmuzun 5 inde henüz ** “intakyayagelmiş bulunuyordu. | İf Burada bir hafta kaldı. Daha cv) il Tel yolda, Konyada iken de üç 1 aafta ka; işti. Fakat söy- © iendiğine göre Hüseyin Paşa (Seçtiği orduyu gözden geçirme e “e lüzum görmemiş, ordunun"si hin ve levazımma bakmağa va- > "Sit bulamamıştı? . Hüseyin Pa çi “a Harhanın takviye edilmesi i- “itin emir vermiş, orduda bulu- “an Fransız zabiti Thevenin bu asını muvafık bulmadığı için #'Jamus intihap edildi. Fakat ekmek yok... Sultan Mahmudun Mehmet | çeliyor, fakat o zaman farkedi- “İyor ki askere verilecek ekmek *ok!. Muhakkak olan felâketin önü 16 geçmek artık Padişah ile Pa- “alarının elinde değildi. Çünkü çeçen haftalar, günler zarfında şbrahim hiç boş durmamış, ge- ; :e gündüz çalışmıştı. tı ; #tet neticesinde Halep valisi Ah "net Paşanın kumandasmdaki “suvvetleri dağıttı. Top ve saire | Seheri darma dağın etti. İğ Se ilerledi 16 Teramaz ,samaya girdi. Serdar Ek- # Hüseyin Paşa bu felâketi a ir türlü toplanıp gelemiyor !. e iv ği # i i 7 Mısırda ihtilâf kanlı ' Müsademe Sokaklarda kan dökülü or | | lecek bir şekle girdi. Mısır müzakeratı akim kaldık- tan, Nahas Paşanın milli hü- kümeti kanunu esasiyi muhafa- za içinbir Okanun yaparken kıralın bunu kabul © etmemesi yüzünden çekilmeğe mecbur ol- bu. Yerine gelen İsmail Sıtkı Pş. milliciler tarafından her hangi bir harekete müsaade edilmi- yeceğini daha ilk günden itiba ven söylüyordu. Maattcesüf gelen O haberler HARİCİ Mısırda vaziyet teessüf edi- İngiliz- karışıklık bir mücadele İtilâf.. Fransa -Almanya arasında. —w— PARİS, 9A.A, — Nafia nazırı M. Pernot, Sar havzası- na ait müzakerelerin muvakka- ten tatili münasebetile gazete- cilere bazı beyanatta bulunmuş- tur. Nazır, (o Fransanın belli başlı hedefinin Sar havzası hak kında cereyan edecek mükâle- melerden bilistifade Fransa ile Almanya arasında iktisadi sa- hada elbirliğile çalışmak netice- sine girişmekten ibaret olduğu nu söylemiş ve demiştir ki: — Fransa derhal hâsıl olabi lecek menfeatler temininden zi- HABERLER.. kenderuna yollanmı$tır. İbra- him Temmuzun 14 ünde Halebe girdi. Orada bir müddet kaldık tan sonra tekrar harekete geçe-i rek Temuzun 29 unda Hüseyin Paşanın ordusunu İskenderun ile Antakye arasmdaki Beylân vaziyetin hiç iyi olmadığını an | yade menfeatler arasmda bir iş- latıyor. Müsademeler ( olduğu| tirak vücude getirebilecek, iki bildiriliyor millet arasında bir anlaşma hu- : ibi e er neme Ge bn bie firsati. Fakat kedi | Ahali, pollelere ve si bundan istifade etmeği bile- taş ve kiremit memiştir, Mhemet Aliye karşı devletlerin aldığı vaziyet,ne lâkayt gibi görünüyordu. Fakat bir gün müdahale edebilirdi. Fransa İbrahimin Suriyede bu kadar ilerlediğini görünce Meh met Aliye itidal tavsiye etti. Bu! bir müdahale demekti. Mehmet | Ali bunun üzerine düşünmekten kendini alamamıştır. Fakat ile- ride görüleceği üzere İbrahim daha kat'i hareket ettiği için te- reddüt etmeden harekâta de- vam etmiş, Konya muharebesi vukua gelmiştir. de kendisile görüşen bir ecnebi ye şöyle diyor: ger parçalarını muhafaza için neden bir kısım yerleri feda et- mesin?,. Şimali Amerika. İngil bi Amerika İspanyadan ayrılma dı mı?.. Hayti Fransadan, Bel- çika, Felemenkten a; lar mıdır?.. Nihayet Yunaniş- tam istiklâlini Babrâli tasdike mecbur olmadı mı?.. rını böyle tarihi bir takım malü- mata da istinat ettirmek isti- Aya mek az bir zaman zarfın-| yor, öyle müdafaa ediyordu. Ni şanın kumandasın-! Maksat Osmanlı şı mevkiinde büsbütün uğrattı. Serdar Ekrem bu hezi- Suriyeyi kâmilen ele geçirmiş- tit, Bu Osmanlı impatatorluğu- nun başına gelen felâketlerin en korkunç olanlarından biri ol du. İbrahimin hareketi iki safha- ya ayrılıyor: Biri Beylânda Hü seyin Paşanın uğradığı bu he- zimetle kapanıyor, Diğer safha da bundan sonra açılıyor ki Kon ya muharebesile bitiyor. Her i-| kisi de Osmanlı imparatorluğu için büyük birer felâket olan bu muharebelerin arasmdan beş ali ttaylık bir fasıla vardır. Bu fasıla nasıl geçti?.. İkinci sahayı Konya muha- rebesi bitirecektir. Beylân mu- harebesi (29 Temmuz) ile Kon ya muharebesi (21 Kânunucv- vel) arasında İbrahimin ordusu tedafül vaziyette bekledi, dur- du. Mehmet Ali bu fasıla esna- sında devletlere karşı alacağı vaziyeti tayin etmeği düşünü- yordu. - ere bu esnada lâkayt gi üyordu, Mehmet Ali i- Suriye harekâtı esnasında | « İngiltere Mehmet Ali bu mevzu üzerin — Babıâli, imparatorluğun di | ! ereden ayrılmadı mı?.. Cenu- Mehmet Ali bu kendi iddiala imparatorlu-. ayrılmak, istiklâl temin Akâ'nın İbrahim tarafından lınması Fransada sevinçle kar- untakyadan Hamus'a gelirken #srolda haber alıyor, Halebe gi- liğinden Hüseyin Paşa da İs- bi lanmış, Fransaya dost olan Mehmet Alinin böyle kuvvetlen! ##liyor. Fakat Halep, İbrahime|mesinden herkes memnun ol “arşı muharebe ötmek isteme-| muştu. (Devamı var hezimete etten sonra Adanaya gitmiş, arkasmda bıraktığı İbrahim de Nnahas aşa KAHİRE, 8(A.A.)— Mısır milliyetçilerinin içtimar vahim hâdiselere sebebiyet ver- miştir. Sabık Başvekil, Nahas otomobili polis kordonunu yar- dıktan sonra askeri kordon ü- zerine yürümüş ve bunun ü- zerine askerler süngüleri takıl- mış olan silâhlarını çevirmişler İve ateş etmişlerdir. Bir çok kim selerin telef ve mecruh oldu- ğu zannedilmektedir. Nahas Paşanın, refakatinde milliyetçilerden bir grup oldu- İ ğu, halde yapmış olduğu bir zi- yaret dolayısile Mansurede de bir takım hâdiseler olmuştur. askerlere | parçaları atmak ta olduğundan askerler, bir iki defa ihtardan sonra silâh isti- maline mecbur olmuşlardır. Bu atılan taş ve kiremitlerin bir çoğu rıhtım boyunda kâin evle- rin balkonlarından © atılmakta idi. Veft fırkası icra reisi âza- sından bir o meb'us bir süngü darbesile kolundan yaralanmış- tır. Mes'ul memurlar, hemen vak'a” mahallinde tahkikata gi- rişmek istemişlerse de kıyam erbabının yağdırmakta oldukla- rı taş veşişe yağmurukar şısında ric'ate mecbur olmuşlar dır. o Mücadele uzun müddet devam etmiştir. . Ahali bir pen cerede bulunmakta olan bir po- lis memurunu bir kement vasıta sile alaşağı ederek esir etmek istemişlerse de kement kopmuş Maktullerin adedi 6 ki- şiden ibaret olup üçü kıyam er- le, 13 asker yaralanmıştır. Er- babı kıyamın 12 yaralrsr vardır. Mansure ile civarma takriben 1700 kadar polis ve asker tah- şit edilmiştir. Hükümetin va- ziyete hâkim olduğu (resmen bildiriliyor. Nahas Paşa Kahi- reye avdet etmiş ve Mansure sokaklarına çıkması menedildi- ğinden tren vaktine kadar Şin- nari Beyin hanesinde kalmıştır. ———————— Vali B. in dünkü ziyareti Vali Muhiddin B., dün Omüddei umumi Kenan Beyi ziyaret etmiştir. EŞ Parlâmentolar kongresi İdi. Maamafih, meb'uslardan İM. Guernier, mukavelenamenin tos sergisi heyeti tertil ii Sanayi birliğinde ilk büyük iç- hazırlanan sergi tetkik edilmiş ve sergi için lü- sulünü kolaylaştıracak ve Av- Tupa sulhünü kuvvetlendirebile- cek bir sistem bulunmasını arzu etmektedir. Ancâk, şimdiye ka- dar yapılan müzakereler esna- smda Fransız heyeti murahha- sası Almanlar tarafından ileri sürülen tekliflerin Fransanın te menni ettiği mesai iştiraki çer çevesi dahiline girmediğini gör müştür. Şayet, AlmanyaM. | Stresemann'm ilk (o teşebbüsü İnün mülhem olduğu mesai mü | şareketi düşüncesine merbut ka lacak olursa müsbet bir netice- ye daha kolayca vâsıl olmak im kânı baş gösterir. İtimat reyi PARİS, 8 (A.A. ) — Meb usan Meclisinin sabahki celse- sine ait ruzmam&d& devletle Fı- Tansız petrol kumpanyası ara- sında aktedilmiş olan mukavele namenin müzakeresi mevcut i- milletin hukukunu ihlâl etmek te olduğunu ileri sürerek evve- lâ bu hususun Oo münakaşasmı teklif etmiş vebü (teklif 275 reye karşı 287 rey ile kabul e- dilmiştir, İrak petrolları ve Fransa PARİS, 9 A, A. — Meb'u- san Meclisi, İrak petrollerinden Fransaya ait olan hisse hak- kındaki 1929 tarihli mukavele- hin tasdikma dair hükümet ta- , |vaziyet müstakir değildir. çıkıyor! Millicilerle şimdiki hükümet arasındaki şekline girdi! Kıralın nutku Hindistan vekayi- inden muztarip LONDRA, 8 A. A. — Hint hükümetine ait yeni bir bina- nın küşat mera-, simi icrasi mü | nasebetile İngil- tere kıralı bir nutuk irat etmiş ve bü nutuk tel- sizle her tarafa neşredilmiştir. Kıral, bu nut- kunda OHindis- tanda vukua ge len hâdiselerden fevkalâde muz- tarip olduğunu söyledikten son- ra sözüne devam- İngiliz kıralı la söyle demiştir: “Yakm bir zamanda aralarında dini ihtilâf lara rağmen bütün Hint mille- tinin tam bir ahenk dahilinde birleştiğini göreceğimi ümit e- İdiyorum, Çünkü, benim arzum)| Hint milletine sulh ve saadet bahşetmektir. İngilterede vaziyet LONDRA, 8 A.A. Siyasi Ya- rın Avam kamarasında libcral- ler tarafından mali kanun hak- kındaki tadil teklifinin (tevdii sırasında hükümetin ekalliyet- te kalarak mağlüp olmasma in- tizar olunmaktadır. Tadil tek- lifi reye konulduğu takdirde mu hafazakârlar liberallere muza- heret edecekler ve bu suretle hükümet tehlikeye düşecektir. Maamatih, bu teklifin reye ko- nulmas, meşküktür. Hükümet, bu projeye müteallik tadil tek- alül gazi Malül gezilerin beyiye ve ma- Jül gaziler pazarı tasfiyesin- den artan paraları taksim cet- veli Maliye Vekâletince veril- , Cetvele nazaran birinci de- recele malüller 446 ikinci 402, 262, beşinci 223 lira 33 kuruş cfrada,birinci derece 223 lira33 İsmet Paşa Hazretlerinin Tem- muz nihayetine doğru yapacağı bir kaç günlük İstanbul seyaha tinden sonra Malatyaya da gi Gazi Hz. Bursaya davet mi edilecek? BURSA, 9 (Milliyet) — Fır- ka müfettişi Cemal B., Bursa meb'usları bugün Yalovaya git- tiler. Gazi Hazretlerini Bursaya davet etmeleri muhtemeldir. gi Fuat Bey BURSA, (Milliyet) — Tay- yare Cemiyeti Reisi o ve Rize meb'usu Fuat B, Yalovadan gel di. Ayn on ikisinde 24000 lira- ya ihale edilecek olan (o binaya ait sokağı gezdi; akşam Yalovaya döndü. Demi İzmir muallimleri Bursada BURSA, 9 (Milliyet) — İz- mir muallimlerinden 27 kişi gel- di. Bursada mesleki tetkikatta bulunacaklar. 52 lifleri hakkında lortlar kamara sıile girişmiş olduğu müzakera tın akim kalmış olmasına bina- en, yarın projeyi geri aldığını tebliğ etmesi muhtemeldir. ——o.— Bugün gelecek LONDRA ,9(A.A.) — Romanya prenslerinden oJean Guika, deniz üzerinde bir uçuş la İstanbula gitmek üzere bu sabah saat 10 da havalanmıştır. Prens, saat 18 de İstanbula vâ- sıl olmak ümidindedir. Prens Guika'nm rakip oldu- ğu tayyarenin yarın sabah saat altıya doğru gelmesine intizar yihasını reddetmiştir. plânını maa iyes dün timamı yapmıştır. 'Bu içtimada birlik tarafından nizamnamesi sinin Londrada buçün Lan toplanması muzu İzmir meb'usu Vasıf Bey tem-| sil edecektir. zumlu bazı tadilât yarlmıştır. komiserli; duğu gibi Sanayi birliği kâtibi Sergi tertip heyetince sergi ii gine geçen sene ol- Sergi heyeti tertibiyesi sergi Heyetin dünkü içtimaı inci i mallar 11 A; umumisi Nazmi Nuri B. inti- | lerde iki tarafm uğradığı zayiat an En) 40 bin kişiyi bulmaktadır. Milli Bundan sonra sergi kadro- | kuvvetlerin kumandanı taarrüz Su tetkik cdilmiş ve sergide | pilânmda bazı tadilât yapmış- 12 mevcutlu bir polis komiser- | tır. Milliyetçi kuvvetlere Yen- iği, bir itfaiye teşkilâtı bulun-| çin-Pukow demiryolu üzerinde bulunan sair yerlerden 50 bin kişilik takviye kıtaatı gönderil- miştir. Milli kuvvetlerin kuman günden iti " danı yakmda Tsi-Nan- Fouya > iye İL milddm bir taarruza geçecek») tir, hap edilmiştir. durulmasma karar verilmiştir. ye yaz tarifesinin tatbikine caktır, İ rafından tevdi edilen kanun Iâ- | olunduğu Yeşilköy tayyare ka- | timamı yaptı. rargâhından bildirilmiştir. tadilât yaptı Yaz tarifesi neti altındaki mağazalardan bi- rinden yangın çıktı. Yangında eczacı Şevket Beye ait bazı eş- ya yanmıştır. liyetçi kuvvetler 3 hafta süren birçok muharebelerden O sonra Kaifeng üzerine giriştikleri ta- ih i dü şid. detli bir mukavemet gösterme- sinden dolayı terketmeğe mec- bur olmuşlardır. Bu muharebe- İzmir defterdarlığı ANKARA, 9 (Telefonla) — Kibrit inhisarı heyeti teftişiye reisi Avni Beyin İzmir defter- darlığına tayini takarrür etmiş- tir, Kibrit stoku "ANKARA, 9 (Telefonla) — Kibrit inhisarmm lâğvile 8-9 aylık ihtiyaca tekabül edebile- cek kibrit stoku maliyet fiatm- dan devredilmiştir. ig Heyeti vekile içtimar ANKARA, 9 (Telefonla) — Heyeti vekile İsmet Paşa Hz.lerinin riyasetinde mutat iç- ig — Ankarada yangin ANKARA, 9 (Telefonla) — Dün gece Ankara Şehirema- üye Tağşiş kanunu ANKARA, 9 (Telefonla) — Yeni tağşiş kanununun tatbika üzere odaların Dahili harp ŞANKHAY, 9 A.A. — Mil LE A e MM Tasfiye ve beyiyeden hâsıl olağ paralar nasıl tevzi edilecek? ANKARA, 9 (Telefonla) - üçüncü 312,82 kuruş, dördüncü altımcı 178 lira 66 kuruş alacak jr. Hali hayatta bulunan malül Başvekil Hz. nin seyahatler ANKARA, 9 (Telefonla) - üstü) rak Heybeli ve Kadıköyüne ©” cektir. marada şoför Emin'in zevcesi lere tevziat kuruş, ikinci 178 lira, üğ 139 lira, dördüncü 89 liraj şinci ve altıncı 44 lira alal tir. 20 mayıs 335 ten | igil) kanunun neşrine kadar vef den zabitlerin aileleri / bil 320, ikinci 288, üçüncü 22 düncü 192, beşinci 160, al 128 lira alacaktır. i Zabit, nefer, şehit gil mütesaviyen 11 er lira alâ meleri muhtemeldir. Bu münasebetle © Başvi Hz. Malatya - Ergani hatti da tetkikat yapacaklardır. | Trabzonda şiddel yağmurlar yağd TRABZON, 9 (A A.) Evvelki gün ansızın yağaf bir saat devam eden şi yağmurlardan Trabzon ile İ| ka arasında Hacı Mehmet Hİ kiindeki yamaçlardan gele ler tarlaları basmış, dereyi W muş, yolun bir kısınını tahriğ| miş ve bir kısmını kapatma Bir köprü ile bir değirmen | ev bir han yıkılmıştır. Seli kadın ve iki erkeği alıp gö Erzurumdan gelen -amyonet kaybolmı İki gündenberi Erzincan mü kalâtı durmuştur. gi. Devlet Bankası ANKARA, 9 (Telefonla) Maliye vekili yeni bankanın zaratını yapacak olan he intihabı için heyeti vekileye racaatta bulundu. TS Örün, İnhisarlardan açık kalan memurlar | ANKARA, 9 (Telefonl Saracoğlu Şükrü J tercihen tayinlerini | bildiri tir. Ky Kasa hırsızları ANKARA, 9 (Telefon ii Ticaret kanunla! ANKARA, 9 (Telefonla)! Ticaretcileri alâkadar eden! nunlar cepte taşmabilecek b kilde 2500 satırlıktır, “Yaki tevzi olunacaktır. —— Maliye tayinleri Bey Maliye kazanç vergisi * yiz komisyonu azalığına v& rine mümeyyiz Saim Bey ti edildi. —s İktisat muşaviri akşamı Büyük Millet Kâzım Pş. Hazretlerinin bi rinde olarak Büyükadada o Yi bünde verilecektir. O gece hususi bir vapur # de Köprüden hareketle dıl” uğrıyarak Büyükadaya — gid gece saat üçte Büyükadadan Beğ Asabiyet yüzünde” Üsküdar'da Bürhaniye'de tile intihara teşebbüs tarılmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: