10 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

10 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dünkü bilmecemizin Bugünkü yem ::::ooı’l'ı halledilmiş şekli SOLDAN SACA: İ işm—” YUKARDAN AŞAĞI 1 — Mektup (7). t z S) 3 — İnciamek () — | j K B L i 2 — Vücudün suyu (3). Hayvan-| 4 — Nota (2). Nota (2)., aN 5 — Yet (2). Nota (2). V — 6 — Geyiği ile meşhur bir nehir (3), Çift değil (3). —— | ? — Fül (2). Bir meyve 31. Li> 3 — Yet (2). Nota (2). 4 — İşve (3). Ekmek (3). 6 — Bir çocuk yemişi (3). Eta- hüm (2). jer (3). Nota (2). Bağışlama (2) '7 — Nota (2). Nota (2). — Dem (3). Afrikanın yi — Ben (3). ciğer (3). de bir memleket (3). 9 — İnkıta (5). ANADOLU SIGORTA ŞIRKETİ Türkiye İş Bankası tarafından teşkll edilmiştir Yangın - Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobll - mos'uliyeti maliye Sigortalarını kabul eder, Adresi 4 üncü Vakif han İstanbil Telefon: Istanbul — 531 LA Elli ton sürşöför yağının kapalı zarfla münakasası 4 ağustos 000 parar- günü saat 15 te Ankarada Devlet demiryolları idareslad; yapıla »« İştirak edeceklerin teklif mektoplarımı ve muvakkat teminarlarını ayaı günde saat 14,30 x kadar münakasa komisyonuna vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartaamelerini beş lira mukabilinde Ankara ve Hay- gada Üare veznelerinden tedarik edebilirler, . * . Kayseci Poz bölüğü altı aylık et ve ekmeğinin kapalı zarfla münakasası 0 temmuz 920 çarşamba günü saat 15 te Ankarada Deylet demiry Üdaresinde yapılacaktır, İştirak edeceklerla teklif mektuplarını —ve muvakkât — teminatlarını ayni #aat 1430 6 kadar münakasa kömlayonu — kâtpliğine — vermeleri ları Talipler münakasa gartaamelerini Üç Tira makabilindi paşada idare veznelerinden Kayseride den tedarik edebilirler. 1 & Ankarada ve Hlay» Kayseri - Sıvas inşant mülettişli- ”. * Bin ton yerll kok kömürünün kapalı zarfla münakasası 4 ağustos 930 ııınu:[ günü sast 15.80da Ankarada Devlet demiryolları İdaresinde fapılacaktır. İştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat teminatlarını aymı günde sant 15e kadar münakasa kâtipliğine vermeleri lâzımdır. z alipler münakasa şartınamelerini beş lira muksabilinde Arkarsı paşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. - Bukal lorazım müdürlüğünden: da ve Hay- Mikdarı kila cinsi 1300 " Kuru fasulya | 800 " Nohut 150 » Nişasta 1200 # Pirinç unu 1500 » Un 400 » 4000 Si Sabun 500 ü Razaki üzümü 500 » Kayısı 1000 Kutu Konserve Guraba hastanesine lüzumu olan - balâda müharrer ön kalem k ayrı ayrı aleni münakasaya vaz edilerek Temmuzun Ton” inci Cumartesi günü saat ön beşte ihalesi icra edileceğinden ta. ip olanlarin şeralti anlamak ve nümüneleri görmek üzre her gün Bevazımı idaresine ve ihale günu de idar€ encümenine müracaat- bırı eli mefke mufarlağından l Galatada küçük Manokyan hanında ikinci katta yüz yirmi lira İöymeti muhammeneli bir adet büyük demir Kasa 22-7-930 tari- hine müsadif çarşamba günü sast TO da mahallen furuht olunaca- İtından taliplerin yevm ve saatı mezkürda mahallinde müteşekkil Ssatış komisyonuna müracaatları ilân olunur. Müzayede aynalı İsvabo, gece masaları, İyâh Temmuzun —Ti taci cuma 'günü | Ve baraz sanyel karyolalar. şezke. , bah ssar T0da Beyoğlun'da Asmalı | tvnet / sandaliyeler, — aynalı - konsol, kudrolar, Çay takımı, kutu derununda seldde ( PeraPalasın karşı soka- nda) G4 gümerola Pasega apartı- | 96 adet kelstof çatal biçak takımı, Mdn T mumerolu dairesinde bu- | Daden kabare, biblolar, Tsuşamba lunan ve Müsyö GİTARa ait eşya- | Yetair eşyal beytiye. Anadolu ve t müzayede süretile satılacaktır. — | Acem halları. ve seccedeleri Pey Meşe ağıcından mamul " büle, | Sörenlerden 100de 25 teminat alınır. fesuvar, Olomatik kare masa ve Ğ Zayi; İstanbul Vefa orta mekte- Jet sandaliyeden mürekkep Vienuaz | -binden 10 haziran 1928 tarihinde yemek oda takımmı, akalu kanape 2 | aldığın 1928 numerolu tasdikna- koltuk ve yeşil kacife kapli 6 sane | memi gelp etiğimden —bulununa daliyeden ibaret a8 salöri takımı, | mmuteber olmadığı ilân olunur. adet yatak odaları, aynalı dolap, Ü Vefa orta mektebi. 106 No Cemal —— Z FAYDA daha müesssir, dikkat ediniz. FAYDA istimal ederler. Favda daima birinciliği kazanmıştır. daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Kokusu lâtif olup kat'iyyen leke yapmaz, İnsanlara, hayvanlara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA ismine Beveki - dövlet, SN milliye ve hususiye, Seyrisefain, Hilâliahmer, mektepler, hastaneler, sihhat yurtları, büyük otel ve lokantalar, vapur kumpanyaları Sresi S0, tenekesi 75, pompası 75 kuruş son derece sağlam ve 10 sene teminatlı. E: AAA A Hasan Ecza Deposu - Toptancılara tenzilât B Emniyet Sandığı müstakrizlerinin nazarı dikkatine Emniyet sandığı müdürlüğünden: Vadele menkul, hulüli orçlular sinde ne de İcra kanununda ar da vuku bulacak mü nundan mültebi diği ilân olunur. bir sara' at le tediyei deyn edilmemesinden dolay” bilmüzayede — satıl bir haftalık son lmadığı l edileceğine müteda at saikasile vukua gelen. müracaatların is'alıı kadaranin kat'i karar çekilmezden evcl borçlarım ödemiş veya yc ihbarname gönderileceğine dalr ne S n gibi müşteriler tarafın bir kayit olm lemiş A K AD T CTT AT ahtakurusu, pire, sinek, sivrisinek, güve, örüm- cek, hamam böceği ve sair haşeratı yumur- talarile beraber kat'iyyen imha eden emvall gayri- ik nizamname- yüzde on zam için 1 balde eski İcra kanu: n olmadığından alâr bulunmaları lâzım gel TURKUAZ - BEBEK 10 temmuz 1930 perşembe ak- şamı Mehtapta — danslı tasm. 13 temmuz 030 pazar günü sasat 16 den” 19, 1-24 kadar. ÇOCUK BALOSU Sürprizler - kotiyonlar Masalarınızı evelden tutunuz. Beşiktaş Park bahçesi bu akşam Komik Dömbullu İsmail efendi yaryete, banda, tiyatco dühüliye 30 kuraş Erenköy cadde bostan sayfiye bahçesinde 10 temmüz perşembe — akşami mühteşem müsamere tafsilâe ci ilân- darında arayınız. Müzayede He salış Temmuzün L inci cuma günü sabab saat 10 da Şişli'de yeni istas- Bühçe — sokağında — Meşrutiyet a hmanının & nümerolu dajireşinde bulunan ve imoteber bir ye ait Böyet nelis oşyalar müzayede sure- üle satılscaktır. 9 parçadı ekkep aset mavan” gayet mükemmel yemek adı takımı, “Tonet fabrikası mamulâtındaa 9 par- çadan ibaret gayet nefis salon takı- mni, aynı fabırika mamolâtından nadide bir portmanta, 5 parçadan mürek- | kep gayet zarif yatık oda takımı, pomya kadife kanape koltuk takımı Herdelerile Dirlikte, ipekten maranl diğer küçük bir salon, sedefli tabure l ve etajerler, kristal vazolar, metal | Blan İikör tekimi, mermer. heykeller, | kolon ve gramofon etsjeri, çini soba ra, gayet şik İlke bir vitrla, Çin ve Japoa vazoları, kom- ple emava banyo takımı mü beytiye. Buasılo markalı ne sız piyanosu Anadolu ve Acem hali. ları Ve seccadeleri pey sürenlerden 100de 25 teminat alınız. Istanbul ikinci lera memorluğundan; Bir borcun temini zumnında hac- Zolunatak paraya çevrilmesine karaı verilen 3 adet maroken kanape ve bir adet kebir yazıkanz ve bir adet Viyana mamulâtndan kasa ve bir #det soba 13 temmuz 930 tarihine mürdif pazar günü sant dokuzda Takmiste kuru kahveci hanının Süncü, katında açık arırma İle satılacağın. dan taliplerinin yevm ve sastl mu ayyende hazır bulunacak memuruna Müracaatları ilân olunur. Üçüncü icra memurluğundan Mahcuz ve satılmasına karar verilen - Topkapu — haricinde Nazif Efendiye ait sebze bahçesinde dermet halinde bulunan arpalar şehrihalin 1Sinci sahı günü sast Bde mahal- dan satılacağı ilân olunur. İdare için yörli malr olarak 70 ton çivi pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliplerin her gün gelip nümuneleri ve şartnameyi görmeleri ve pazarlığı için 14-7-930 pazartesi günü saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. Hafif itün inhisarı umümi müdürlü- günden: 70 İon yerli malı çivi Fotoğraf makineleri sağlam Basit ve emindir BRO WNİES Her yerde arayınız. Kars Dellerdarlığından; Karsın Yüsüfpaşa mahallesinden Ga emvali metrukeden fevkani dört oda bir salon iki koridor iki odunluk beş matbah tahtani dört oda iki köridor bir ahır bir havuz şamil 427772 numaralı haneye bir senede üç müsavi taksit ile ödenmek üzre-6000 — Alaı bin Tira kıymet 10-6-930 tazihimden itibaren otuz günü müddetle Kapalı zarf usu- lile mevki müzayedeye konulmuştur. Talip olanların Kars Defter- darlığına müracantları ilân olunur. glanbul Günrükleri muhafaza müdürlüğünden: 1 — Rusumatın (1) numaralı vapurunun — göverte ve — makine tamiratı 20 gün müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuşsalda - teklif edilen Hatlar haddi iidalde — görülmediğinden bu kecre bir hata müddetle aleni | öÖdenmemesi hasebile on beş gün müddetle müzayedeye çı münakasıya vazedilmişiir. 2 — Masaddak şartname nushaları komisyon kiubetinden alınacaktır. 3 — Taliplerla pey akçelerile beraber yevmi ihale olan 14 Temmuz Muhtar paşa Mmüsadil onzarısi günü saat 14 te — muhalaza becer berlggireten. tahmin caddesinde edilerek Gramofon - plaklarında büyük takilirler Hikmet Riza Hanımı hergün kazantaşı dinlemek ve güzel bir gece geçirmek isterseniz. Saray Burnu Parkına — geliniz, Fiatlar: Duble bira 20 enval mezeler 28 kuruştur Oakanbl Viliyelinder ——— Dabiliye vekâleti celilesinin ( Nüfus meselesi) namındaki mec- müasi pazarlık suretile tabettirilecektir. 13 Temmuz 930 tarihine müsadif pazaz günü saat 15 de vilâyet mübayaa komisynunda pazarlık yapılacağından şeraiti öğrenmek isteyenlerin vilâyet mek- tubt kalemine ve pazarlığa iştirak cdeceklerin de teminatı kati- yelerini müstashiben komisyona müracaatlırı ilân olunur. ——— Sıhhat ve neşe kaynakları Hayatın bütün keyif ve neşesini kaçıran, bayatı insana zından İ eden muannit sancılar, mafsal iltihapları ve bilbassa asabi ağrılar uzun ve devamlı Dir tedeviye ihtiyaç gösterirler fakat . Zümrüt '“u" Kaplıcaları Bu ağaları kısa bir zamanda izale etiği gibi, Egzema, “Gal vesalr eti hastalıklarını, mide ve barsak ültühaplarını, (Ovarik metrit vesalre) katt sürette iyi eder. Yemek ve oda fiatlarında tenzilât yapılmıştır.. SDK Tahlisiye vnum mudurluğundan 220 ilâ 240 adet kollu, beyaz renkte — yazlık fanelânın — T bulunduğundan yerli mamulâtından ane ibraz etmek istı n 14 Tem- ada tıhtım caddesindeki idarei mer- arı ve pazarlık muamelesinin dahi intihap edi- lecek nümüne mücibincec 17 Temmuz 930 perşembe günü saat onda icra kılmacağı ilân olunur İ k üzere bu yol 930 vrihine k keziyeye müracaatl, İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinden: 17592 adet böş şişe — , 15000 kilo sandık enkazı 600 adet kiremit 16 sandık kurşun tapa 90 çeki taş » . YVokarıda yazılı eşya 20-7-030 tarihinde ssat 10 da Galata'da Kefeli hanında komisyon marifetile bilmüzayede — satılacaktır. Talipler bu mal- ları mezkür ambarlarda her zaman görebilirler. Beşiktaş ambarında Kabaraş Tütün Inhisarı Umumi Müdür. lüğünden : t Köhne malezme satıl- ması ' Toptaşı, Çapa, Feriye ve Galate depolarında mevcut 8889 | kilo kanaviçe, 279 kilo çul, 4498 kilo ip, 269 kilo marka | bezi ve S00 kito ambalaj pazarlıkla satılacağından taliplerin | her gün gelip şartnameyi görmeleri ve pazarlığı için a yedi buçuk teminati muvakkateleri ile birlikte 16-7-930 Çarşamba günü saat 10,30 da Galatada Mübayaat komisyo- — nunda bulunmaları, 4 afız Sadettin (Şi ÇOLUNDU plâklarında okuduğu ö BEBELİT van vürEt ecimiştir. e İkraz No. 16498 Ka Muhammin kıymeti 9200 rA aa B - a VA Emniyet sandığı kat'i karar ilâ Zekiye Hanımın 16498 ikraz numaralı deyn — senedi w Emniyet sandığından istikraz eylediği meblâğ mukabilinde namına merhun bulunan / Beylerbeyinde — Küplüce — mahalle Şemsi Bey ve Çamlıca sokağında eski 44, 48, 44, 46, 53, * 44, 48, 48, 48 ve cedit 30-1, 122, 122 ve 97 nümaralı yüz doksan arşın arsa üzerinde bir katı kârgir ve üç katı olmak üzre dört katta kırk sekiz oda, üç sola, bir mutlağı ve arşın arsa üzerinde bir hamamı ve iki yüz dokuz küsur araziyi müştemil bir köşkün tamamı — vadesi hitamında — borcur rak 26 Temmuz 930 tarihine müsadif cumartesi günü Kati | rarınıni çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olunla yevmi mezkürdü saat on altıya barler Sandık idaresine müra eylemeleri ilân olunur,

Bu sayıdan diğer sayfalar: