17 Ağustos 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

17 Ağustos 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Vilâyetie Malüllere. Herkes vaktinde mü- Tâcaat etmelidir €ni valiler memuri- | etlerine gidiyorlar Malüllere para tevziatına de- ediliyor. sambaya kadar Aksaray $u sine mensup olanlara tedi” vapılacak ve Eyip şi sup olanlara tevziat başlıya tur. Çarşambaya kadar Aksa ” Şubesine müracaat cini - lerin işleri en sonraya ka! tar, sindi Hayat mektepleri İ Vilâyete merbut kız ve erkek Kör kurşun! Bir kızcağız ansizın öldürüldü > em Kâniye Hanım nasıl ve niçin öldü ? Balatta genç bir kızın taban- ca ile öldürüldüğünü yazmıştık. Yaptığımız tahkikata göre cu- ma günüakşam &t *a Tahta mina rede Recep Et nin © kahvesin* sandalcı Mak sut, Kerim ve Xi ki arkadaşı Sö pa hoş olarak gel 1 mişlerdir. Bura We ğe | da evvelâ müna kaşaya ve bilâh: | Meli ; - baş li hayat mekteplerine 1 ey-İre kavgaya b? ği ilden iti wamele-| lamışlardır. Biri- .tâniye #. 8İRiden itibaren kayıt muamele, VE NAS silâh ta çekmişlerdit. he başlanacaktır. Müracaat © inler çoktur. Yeni Valiler iğ Dahiliye heyeti teftişiyesin- » Kırklareli Valiliğine tayin len Mustafa Ari Bey bugün hrimizden gidecektir. n ya sia G5 Fuat Bey git- unlardan yeti siniri kaçmağa diğer ikisi de kovalamağa başlarımşlardır. Kâniye isminde 15 yaşlarında bir kız, oradan rl imiş. “am o esnada Kerimin ateşle- diği kurşun kazacn Kâniyeye isabet etmiş ve (zavallı kızı Zühtü Bey ş Vali muavini Fazlı Bey dün kaya giderek Hakkı Şinasi #çayı ziyaret etmiştir. Devlet Demiryolları umumi ödürü Haşim Bey Fazlı Beyi âret etmistir. |, ış. Tahkikat bitirildi blik 2 nci şube 3 ünücü kısım Bmiseri Lütfi Ef. hakkında ya İlan tahkikat bitmiştir. Tah- İkat evrakı Dahiiye Vekâleti- gönderilmiştir. ME — Emanet- Vilâyet — e €vhit projeleri Anka- raya götürülüyor. Vilâyetle Emanetin tevhidi bikatına ait nizamname ve | ia ait işler hakkında tetktikat! bân Dahiliye Vekâleti umuru âhatliyei vilâyat müdürü Na- * B. yarın Ankaraya gidecek- İ Nazif B. bu husustaki proje ri de Dahiliye Vekâleti vere tir, met Pş. Fiz.nin dişleri| çam İsmet Paşa Hz. Yalovada bu | pos asından bilistifade dişleri- tedavi ettirmektedir. Paşa HZ N dişlerini diş tabibi Sami B. avi etmektedir. Zuhtü Bey , Mezbaha hey (gi li — : Müdürlüğüne meclisi o viliy İaskât'bi Zühtü B. in tayini te Körrür etmiştir. İzmirdeki komünistler İzmirde yakalanan komünist tin tevhiden muhakemeleri» 1 İstanbulda bakılmasına Ka“ lir verildiğinden bunlar yarın hrimize getirileceklerdir. Yunanistana gitti Birkaç gün evvel şehrimize elen Şikago ticaret mahkeme- İ reisi M, Vilyams Alfiret ev- elki gün Yunanistana gitmiş- pr. Sis düdükleri Limanda kazalara mâni ol- hak için tahlisiye idaresi tara- ndan konulacak sis düdükleri” in yeri bir heyeti fenniye tara ndan tesbit edilmiştir. Düdükterden biri Saraybu una, diğeri: Kızkulesine, üçün üs Haydarpaşa'ya konacak- ir Tahlisiyye idaresine düdüğü içi gruplar eklifler vaki olmak ybur- ! ar, en münasibi bir teklifidir. i bundan * ittihaz edecektir. ) *mun için idare Karadeniz| ir mlarmda tetkikat yapacak- ?o, alında bir tetkik ( heyeti “ey Mldaktan başlıyarak liman cansız yere yuvarlamıştır. Tekerlek altında z işli - Tünel hattına isliyen m Vahidin. idaresindeki tramvay dün Tokatlıyan önün- den geçerken 10 yaşlarında E- vangelos isminde bir çocuk atla mak istemiş ve tramvayın altın 'da kalarak tehlikeli surette ya-! ralanmıştır. Bu kimin kızı? Tahtakalede Abacılar cadde| sinde yol üzerinde bir kuyuda dün henüz doğmuş bir kız çocu 'u cesedi bulunmuştur. Tahki- kat yapılmaktadır. 122 lirası gitmiş! Dün Balıkesirden şehrimiz: gelen Mustafa isminde bir ame le vapurdan çıkar çıkmaz yanı- na henüz kim olduğu anlaşıla- miyan biri yanaşmış ve zarİçı- İrk suretile 122 lirasını dolandır mıştır. Hem çalmışlar, hem de İzmirli Tahsin isminde biri ile arkadaşı Hüseyin evvelki ak Bebekte Herman tütün de- undan yedi balya tütün ça- rak kaçarlarken görülmüş ve balyaları atarak kaçmağa de- vam etmişler ise de yakalanmış lardır, Karakola ketirildikleri zaman da serbest bırakılmaları ve meselenin kapatılması için “İ muavinle polislere 10 ira rüş- vet teklif etmişlerdir." Her iki cürümden dolayı o haklarından takibat yapılmaktadır. Çocuğu öldürdü! Halıcroğlunda 15 numaralı evde Madam Ermenya çocuk doğururken yanmda (bulunan Madam Maryam diplomasız e- belik yapmağa kalkışmış ve ço un ölümüne sebebiyet ver- cuğu miştir, Bir ayda 50 kaza Son bir ayda (elli kaza ol- muştur. Yaralılar arasında en ziyade çocuk ve kadın bulunmaktadır. Kaza neticesi olarak yarala- 'nanlardan 6 kişi sakat kalmış, 7 kişi ölmüştür. Şehir dabilin- de, otomobillerini fazla süratle kullanarak kazalara sebebiyet veren şoförler hakkında takibat yapılmaktadır. Edirne Maarif Eminliği Edime maarif emini Besim Bey itlare işlerinden alınmış muallimliğe tayin (edilmiştir. Yerine Trabzon (o maarif emini Hilmi Beyin tayini muhtemel- dir. Vatandaş! Yerli malı kullan M. 1, ve tasarruf cemiyeti Ziyaret edecektir. ikisi bu vaziyet kar-| ümhuriyet Halk Fırk Maarijte Liseler.. Bu sene mektepler erken açılacak.. Tatil müddeti niçin kısalıyor? Haber aldığımıza nazaran bu 19daBalat| sene liseler 15 eylülde açılacak ar, Şimdiye kadar yapılan tet- kikatta müddeti tahsilin kifaa- yet etmediği anlaşılmıştır. Her sene 15 teşrinievvelde ac-larak kitap tedariki ile de geçen 15 günlük zaman bu sene kazanılmış olacaktır. Bu suret- le derslere sıkı bir inzibat veri- lecek programların daha vâsi bir şekilde tatbikine imkân bu- İvnabilecektir. Senei dersiye sonunda mek- tepler 15 haziranda kapanacak tir. Bu seneden itibaren devam- sız muallim ve talebe hakkında çek ciddi davranılacak, ders sa atlarının kaybolmamasına dik- kat edilecektir. Tatil şimdiye kadar 4,5 ay devam ediyordu. Badema tatil 3 ay olarak tesbit edilmiştir. İlk mektep talebesi niçin zayıf? İlk mektepler eylülün birin de açılacaktır. İiselere ilk mektepten çıkan talebenin zayıf olarak geldiği na zarı dikkati celbetmektedir. İlk mekteplerin bilhassa son iki si- nıfında programların tatbikıma ikkat edilecektir. Alâkadar ba zevat ilk mektep talebesinin sebep toplu tedrisatı göstermek tedirler, İlk mekteplerde zümre usulünün yeniden tatbiki için bir cereyan olduğu söylenmek- tedir. Talebe bilhassa hesap ve İTürkçeden zayıf olarak çıkmak tadır. Bu sene ilk mektep kitaplar bir tasfiyeye uğrayacak, talebe- nin azami istifade yollar: tet- kik edilecektir. Maarifi teftiş Maarif emini Muzaffer OB. mekteplerin açılma ihzaratna ait işlerini bitirir bitirmez, ey- II bidayetinde hemen teftişe acağını söylemiştir. nr B. mülhakattaki lise ve orta mektepleri teftiş e- decek, bu sene açılacak köy mekteplerini gezecektir. Man- İrif emaneti lise ve orta mektep lerin bu sene sonunda, müddeti tedrisin uzamasmın ne gibi » ticeler verdiğini tetkik edecek- tir. Teftişatın csas (o mihverini İbu teşkil edecek gelecek sene (için bu hususta şiddetli tedabir) (alınacaktır. Türkçe hocaları Ağustosun ikisinde Ankara- da toplanan Türkçe kongresine iştirak eden şehrimiz muallin:- lerinden bir kısmı dönmüşler- dir. Ayni zamanda Edebiyat kon Aiman izcileri malbaamızda Üç Alman izcisi ahiren şeh- rimize gelmiştir. Bunlar Maca- ristan, Sırbistan, Bulgaristan- dan geçerek buraya gelmişler, İ buradan da Yunanistan ve İta- /raflarına gideceklerdir. Bisiklet | istifa ettik. Fakat istifamız ka-İriri nüfus üzerine yapılacaktır. | Iya tarikile memleketlerine dö-|le seyahat eden bu gençlerin re-|bul edilmedi. İki ay sonra yeni| Nüfusun umumi miktarı malâm İ neceklerdir. Bu gençler mimar- simlerini dercediyoruz: Soldan | heyeti idare intihabı yapılacak|ise de bunun daire üzerine tâk- İ hk tahsil etmekte olup tatil za-) sağa Herren Frantz Pager, Gus) tır. O zamana kadar idarede ka-| simi yapılmaktadır. Bu da ma- manlarını geçen sene İngiltere, Wiselere zaif olarak çıkmasına | KN Ar A2 4 Turizm! Reşit Saffet B. Avru- Ipada neler yapıyor?. Lehistanda bir Türk ve! müslüman köyünde. Türkiye Türing kulüp reisi | Reşit Saffet B., bundan bir ay kadar evvel Avrupada bir seya | hate çıkmıştı, Reşit Saffet B. İden gelen malümata nazaran kendisi evvelâ Lehistanda Vin- İla şehrini ziyaret etmiştir. Ora| İda islâm mahafili | tarafından) çok samimi bir surette karşılan! mıştır, Vinladaki kadim Leh is lâmları, Türkiye Türink kulüp reisine büyük bir nezaket gös- termişlerdir, Reşit Saffet o B. Vinlada belediye reisi tarafın- dan da kabul edilmiştir. Türink İ kulüp reisimiz oranın ticaret 0- dasında tarihi, ikısadi, ve turi?- ime ait bir konferans o vererek! Lehistan ve Türkiyenin tarihi | imünasebatindan, bu iki milletin kadın dostluk ve samimiyetin- den bahsetmiş, dikkat ve alâ jile dinlenilmiştir. Reşit Sallet (B- burada bulunduğu müddetçe|? j Tatar köylerini, ve Troki ismin İde bir Türk köyünü gezmiştir. | Ağustosun 8 inde Lehistanın jPoznan şehrinde Beynelmilel vesaiti nakliye ve turizm sergi- İsi açılmıştır. Meşherde turizme Jait her türlü modeller teşhir o- İlunmuştur. Meşherde Türk tw İrink kulübüne de bir köşe ayrıl (mıştır. Bu köşede Türink kulü- İbünün faaliyetini gösteren iş- ler teşhir olunmuş ve ziyaretçi" İlere Türkiyenin seyyahlara gös! terdiği teshilât anlatılmıştır. | © Reşit Saffet B. hali hazırda İlstokholmda bulunmaktadır. | , İstokholmdan o Kopenhağaj gidecek buradan Brüksele geçe cektir, Brükselde Beynelmilel turizm ittifakile temaslörda bu İlunacaktır. Avdette Belgrat ve | Sofyaya uğrayacaktır. Reşit Saffet B. in bu ay nihayetide seyahatini ikmal ederek şehri- İmize dönmesi muhtemeldir. İ— Fransada “Lamartin” cemi- yeti, son günlerde, şairin vefa- tının senei devriyesinde büyük merasim yapmıştı. Türkiye tu- İrink kulübünün Lamartin cemi- yetine bu münasebetle yazdığı| mektuba cemiyet tarafından te-, şekkür olunmaktadır. a İgresine de iştirak edecek müal! İlimler Ankarada kalmışlardır. İ Cumartesi günü 'şehrimize| İdöneceklerdir. © | Mekteplere tehacüm Bü sene mekteplere pekçok! rağbet vardir. Çarşambadaki | ilk mektebin » i tı bitmiştir. | Senei dersiye bidayetinde açıla caktır. < Haber aldığımıza göre bu Sene illemekteplerin kadrosu 15 bin talebe alacak kadar geniş- letilmiştir. Açıkta hiç bir tale- be kalmiyacaktır. | A) A AR yrupu d Mahkemelerde Niçin öldürdü günü anlatıyor Belvü o gazinosunda öldürülen Şeküre Hanımın öldürülüş hikâyesi. Maktul, genç ve güzel bir kadın; Şeküre Hanım. Mazaun İzzet Eİ. Seyrisefain vapurla- rından birinde başkamarot. İz- zet Ef, Şeküre Hanımla Bursa k Ali isminde biri vasıtasile ta- nışıyor, O günden itibaren 15) ay, evin bütün masralını İzzet Et, görüyor. Karısını ve iki ço- cuğunu ihmal ederek geceli gün düzlü bu kadınla düşüp kalkı- yor. Fakat son günlerde araları açılıyor. Buna da sebep, o gün- lerde eve dadanmağa başlıyan Reşat Ef.dir.Çünkü İzzet, gece- leri gittikten sonra kadın o eve Reşadı almağa başlamıştır. Nihayet, mayısın 28 inci sa- akşamı İzzet seferden dö “ete Şük renin evine gidi- ıyı çalıyor. Şektirenin ann. Nadire kapıya çıkıyor. Fakat İzzete kapıyı (açmıyor. Bunun üzerine tek Belvü ga- zinosuna gidiyor. Orada birkaç kadeh içiyor. Biraz sonra Reşat EL. ile Şeköre gazinoya geliyor lar. İzzet, Reşadı görünce ta- bancasın: çekiyor ve yedi el a- teş ediyor. Çıkan kurşunlardan üçü Şeküreye isabet ederek der hal ölümünü intaç ediyor. Bir serseri kurşun da Reşat Ef. yi hafifçe yaralıyor. Dün işte bu kanlı vak'anın muhakemesine Ağırcezada baş Tandı. Maznun İzzet Et. isticvabın İda Şeküre ile nasıl tanıştıkları" | nı uzun uzadıya anlattıktan son ra: — Bir tek el silâh attığımı hatırlıyorum. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum, dedi; ve anlattı: '— Şekürenin evine serbesçe girer çıkardım. Evin bütün mas rafını ben görürdüm.» c Maznunun ifadesinden Şekü renin Reşattan evvel bim Et. isminde birile de münasebe © olduğu anlaşılıyordu. Bundan sonra şahit olarak polis komiseri Hulüsi Ef, ile Şekürenin süt kardeşi olduğunu İsöyliyen Cevat EF. dinlenildi. Cevat Ef, nin ifadesi maznunun| itirazına uğradı. — Süt kardeşi değil, sadece vasıtası olduğunu söyledikten sonra; — Eve her gün serbesçe girip ün toplandı. Ekonomi Çekler 100,000 kilo tütün al reere acaklar Çekoslovak rejisinin cevabı tamim Çekoslavakya rejisi her memleketimizden mühim tarda tütün almaktadır. Fakat geçen sene Çekosla- vak rejisine tütün satan ticare- tanelerden biri tütünü tağşiş et tiğinden bu sene Çekoslavaky) rejisinden bir hareket görülmi- yordu. Bunun için Ticaret odası da teşebbüsata girişmişti. Çekoslavak rejisi dün Tica- ret odasına bu sene Türkiyeden 1,000,000 kilo tütün alacağını ve yakında mubayaata başlıya- cağını bildirmiştir. Ticaret odası bu haberi der- hal bir tamimle tüccara bildir- miştir. Yeni komisyonlar Ticaret borsasında yeni ihti- sas komisyonları teşkil edilmiş tir. sene mik- Teşkil edilen komisyonlar afyon, tiftik, yapağı, hububat ve zahire komisyoncularıdır. Bu komisyonlar tağşiş kanu nu mücibince bu mevadın ne gi bi şeraite tâbi tutulacağını tet- kik etmeğe başlamıştır. Borsa vaziyeti Dün borsada İngiliz (lirası 1034 kuruşta açılmış ve bir ara! lık 1035 kuruşa kadar yüksel. dikten sonra 1032,5 kuruşta ka- panmıştır. Liret 8,09, Altın 920 kuruş- tan muamele görmüştür. Ünüfiye 112,5 kuruşa kadar yükselmiştir. Buğday fiatleri Buğday fiatlerinde hafif bir| tercifü başlamıştır. günü gören İstanbul piyasasın daki tüccarm idharatı mesele- ridir. Şimdi günde ancak 10—12 va gon kadar buğday gelmekte- dir. Maamafih fiatlerin yüksel. mesile ihracat da azalmıştır. Zabit kâtiplerine kurs Adliye zabıt kâtiplerine ve arzu eden Adliye mensuplarına | mahsus olmak üzre bir isteno- grali kursu açılacağını yazmış- tık. Bu dersleri muallim Hüse- yin Kâzım B. idare edecektir. Yerli mallar sergisi Milli Sanayi Birliğinin Gala edildi. maktadır. Sergi 5 gün zarfında 78,635 kişi tarafından © ziyaret edilmiştir. Satış nisbeti her gün ziyade leşmektedir. Sergiye iştirak & denler çok memnun vaziyr'te- dirler ve şimdiden gelecel: vene sergisinin csaslarınr hazırla- makla meşguldürler, , Sergideki meşherlerden Eş- kişehir lületaşı sanayii çok rağ. bet kazanmıştır. Ağızlık, tes- hih, kolya, çiçek rozet, şapka Şiçeği ve saire gibi zarif işler Üzerinde hararetli bir satış ta yapılmaktadır. zi Lüle taşı sanayiinin gün geç tikçe ilârlediği ve bu madenin tezyinatçılıkta pek çok istilade- yi mucip olduğu görülmektedir. Kütahya kiremitleri de Avrupa kiremitlerini hem nefaset, hem de ehemmiyet hususunda reka- bet etmektedir. Çini sanayii bil hassa ecnebilerin nazarı dikka- tini celbetmiş ve Avrupa | için sipariş yapılmış, daha yapılaca ğı da vadedilmiştir. di Eğer yer bulunursa Şehremini Muhiddin Bey ge çenierde Haseki (o hastanesine | giderek tetkikat yapmıştır. Hastanede yeniden ne gibi tesisat yapılacağı kararlaştı rılmıştır, o Hastaneye ilâve edi lecek yeni koğuşlar için başka bir bina © aranmaktadır. Eğe münasip bir yer bulunursa öim diki bina yalnız doğum yeri ve çocuk hastanesi olacaktır, Radiyo şirketine varidat İ Yeni Radyo kanunu Meclisin | bu içtima devresinde çıkacaktır, Buna sebep fiatlerin düştü- | Alâkadarların temin ettiğine göre, Türkiyede en aşağı 10 bin kaçak radyo makinesi © bulun: maktadır. $ Yeni kanun çıkınca, radyö şirketi bu makine | sahiplerini mahkemeye verecektir. Bu yüz den radyo şirketinin 100,000 1” r bir varidat temin ede: iylenmektedir. Kambiyo Borsası - tesaraydaki sergisini ziyaret e- çıktığım halde nasıl olupta be- ni görmemiş? dedi. Muhakeme bazı şahitlerin celbi ve bazı hususların sorul- ması için 3 eylüle bırakıldı. Altın diş sahnede! Meşhur sabıkalı Altındiş Ni yazi İzmirde o yakalanmış ve şehrimize getirilmiştir. Muhtelif hırsızlık vak'alar - olduğu (o polisçe tesçil edilen Altındiş Niyazinin bundan 2 ay evvel Yeşilköyde yapılan hırsız lıklara da iştirak ettiği anlaşıl mıştır, Altındiş, bir müzekkere ile tevkifhaneye gönderilmiştir. Bugün sorguya çekilecektir. Berberler arasında Cemiyet idare heyeti niçin istifa etti ? Berberler cemiyeti heyeti İ-i daresi Jün bir içtima yapmışlar) dır. İçtimada Cemiyetin yeni kadro ve bütçesi tetkik edilmiş tir, Yeni kadroya ilâveten bir doktor ve bir muhasebeci bulun maktadır. Berberler cemiyeti reisi İs- | Fransa, Holanda ve İsviçreye giderek geçirmişlerdir. Gelecek oOsene tatilinde de Lehistan ve Norveç ta-.| İsof, Remo Grasehelrr mail Hakkı B., heyeti idarenin istifası hakkında şunları söyle- mektedir; “— Bazı sebeplerden dolayı lacağız.” denler hergün biraz daha art- Fırka grupu toplandı. Belediye intihabına 1 eylülde başlanmı Halk Fırkasına mensup Ce-, miyeti belediye azaları dün Fır- ka merkezinde Fırka müfettişi Hakkı Şinasi paşanın riyasetin de toplanmış, içtimaa Vali mu- avini Fazlı ve Emanet muavini Hamit B. ler de iştirak etmiş- tir, İçtimada umumi (bütçe ve eylülde yapılaçak olan intihap hazırlıklı Ga öl müştür. Hali hazırda İstanbul dokuz dairei belediye (olduğu halde yeni teşkilâtta on kazaya ayrıldığı için umumi bütçe de buna göre *anzim edilecektir. Bütçenin bu bir iki gün içinde| her halde cemiyeti bek "yeye| sevki mukarrerdir. Yeni intihap hazırlıkları | Eylülde yapılacak olan inti-| hap hazırlıkları devam etmekte | olup eylülün birinci günü ced- veller her halde asılmış buluna» caktır. İntihap, son yapılan tah ş olacak.. halledilmiş olacaktır. Yeni teş kilâta göre İstanbul on kazaya ayrılmış ve evvelce şehir hud du haricinde kaldığı için reye iştirak etmemiş bulunan b3zı kö yler de bu kazalardan bir kısmi na raptedilmiş olduğundan bu defa bu köylerin nüfusu da da hil edilmek suretile intihap ya pılacaktır. İntihap hakkındaki talimatnamenin de bu günlerde tebliğine intizar edilmektedir. — e. Üsküdar tramvayı Tütün İnhisar idaresi yeni bir cins sigara daha çıkarmayı düşünmektedir. Bunun o ismi (Üsküdar - Kısıklı) tramvay “Halk” sikarası olacak ve 7.5 | | lar) kısmına bir hat daha ilâvg $ine karar vermiştir. Bu suretle en ziyade sefer ihtiyacı, olan mıntakada çift hat yapılmış ola caktır. eee Tütün inhisarı hallelerdeki nüfusun — tespitile Şirketi, hattın (Üsküdar « Bağ- kuruşa sat iacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: