17 Ağustos 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

17 Ağustos 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tekanbnl erkek malin mekle ikmal imtikanlar İstanbul erkek muallim mektebi mü- dürlüğünden: Mi: ( Vekâleri celilesini: mr önucibince mektep | -9 930 15/9/930 da başlanacaktır. der sıpziların yoklamaları yani tarih çılacak ve dersle niyer imcihani ilç diğer nlar 4/91930 da yapılacaktır. tendilerin şimdiden hazırlanması ve Ş imtihanda hazır Eylül mesi niların ikmal h ikmale k nda yola çıkarak tt emmiyetle ilân olunur. Umünü $ ime Bina; i mmezkürda vakti me. bulunmaları tul erkek alim mektebine girecekler İstanbul erkek muallim mektebi mü- dürlüğünden: İstanbul erkek muallim 930 dan 30-8-930 tarihine kadardır. yapılmayacağı için: yazılma! € : &meleri ve şerald kabulü ine kuyt ve Kabul zamanı 15-8- mektebi Bu tarihcen sonra kayk cant şimdiden her gün mektebe müracat anlamaları ilân olunur. kz ve leyli . . . - Feyziatı Liseleri.r. e ere Tramvay caddesinde Arnavutköyünde kargir Çifte Saraylarda Ana sınıfı ile ilk kısmı ve ayrı teşkilât dahilinde kız ve erkek umum tali sınıfları muhtevidir Kayıt muamelesine başlanmıştır. Talep vukuunda mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon İstanbul: 2867 <* Tarsus American college : Amerikan erkek lisesi 1 olunur. Orla mewtep mezknla- lisan ve ticaret kursu vardır. © * İlk mektep mezunları kabu rma mahsus dört senelik Türkçe, Ingilizce ve Fransızca okunur. waamelesi yapılmaktadır. Tedrisat 20 eylülde SE başlar, Moklap leyli ve meharidir. Fazla malümat için müdüriyete müracaat nba ran muse! meniden ü hasebar binasile aynca yapılacak pavyon yy ez nk bade kidilde görülmediğinden münakasının Akastosan Yirmi birinci perşembe gününe talik edildiği Bin olunur. ÜSKÜDAR »N KIZ LİSESİ Perşembe günü açılacaktır. Kayit re yi Di Me dan SM 2 ye KUMA v9 ye günleri müdireyete müracat edilmelidir llialmeri günler: ilime ilan! merkezİ 030 be günl akşamı Saat yine m SE Ağa Var kulüp» verilecektir. ilerler de Adalar şabedi Hilelinmer Adalar şubesinden, İstanbul cihetinde « Hililiahmer #stanbul merkezi » Türkiye iş bankası, edilir Mehmet Kâmm cczahanesi * Eminönü Beyoğlu cihetinde * Eğ Heyoğlu Hiülinhmer şubesi * Isikli caddesi Giaınsaray Mil sanayi sergisi Beyoğlu Tokasliyan oteli Büyükdere Tokadiyan oteli z Beyoğlu Parapalas otelinden alınabilir. Pimler :, Bir çih 5 lim Tek hanım 2 Tek Bey 3 dir. 50 Çeki odun © 2000 Okka mangal kömürü 90 Ton kok ii S5 giple ” 4 anüresde münakasai aleniye 950 tv ameyi verilen mahrukat Balda mıktar ve ecnası yi m alama Bir eydi suretile mübayaa olunacaktır. " ai rihine müsadik pazartesi günü saat 15 dir se in görmek için her gün ve münakasaya iştira ği Kv olan gün ve siarte teminatı muvakkate akçalarile bi du müteşekkil münakasa komisyonuna müracaatları Banakler Kuhalaza Müdürler ivrük Muhafaza Müdiriyeti için 59,000 kilo mangal kömü a0 ceki odunun mubayaası 20 gün müddetle aleni müna- a konulmuştur. Münakasa kanunundaki şeraiti haiz olan Müdüriyette bulunan sartnamelerini gördükten sonra lan 21 Ağustos 930 perşembe günü saat 11 de likte müdüriy'ette müteşekkil komisyona günü olar z lerile bit TAİNTTİ EREL LA ME TE da E i p ir vlyel eneumeni daimisinen ü iddet idine ka- $ usu-Jon gün müddetle temdidine ei Ağın rar verilmiştir. Talip olanların rah ca|şeraiti sabıka dairesinde Ağus- yirmi birinci perşembe Encümeni vilâyete mürâ- lâyık görülmediğinden caatları ilân olunur. tarı, Tlişei Asr ür etmiş ise deftosun enlerin | akiki Radium tıraş bıçaklar 5 DE İkisatlı, Asri ve sağlam (SİMPLEX) KALORİFER KAZANLARI! Tercih ediniz Aynı harareti temin et mektzere diğerlerinden 540 noksan kömür (sarfeder, ve istimali son derece suhu- letlidir. Fabrike şubesi olarak depomuzda her zaman kâfi miktarda ve muhtelif kuvvette kazanlar ve oenvayi cins radiatör bulunur. Proj ve keşif için: Borsa han ittisalinde, Türbe caddesinde KIRKOR JAMGOÇYAN * mücssisesinde Kalorife: mühendisi ANTRANIKYAN a müracat. : Fabrik abmadir. Yeni aç muailim kürsüsü sara İle (8) adet sat” onzlida #balesi konul muştur. Talipleri almak özre komisyon kitabe iera kılınmak Szre kapılı 2: numuneleri görmek ve tafsi Devlet Demiryolları idaresi ilânatı 23 ağustos 930 tarihinde icrası mukarrer Filyos nakasası vabidi kıyasi fiat cetvellerinin tebdil perşembe gününe talik edilmiştir. Taliplerin almış oldukları vahidi kıyasi fiat cetvellerini Ankarada Maliye ve muhasebe işleri riyasetine müracaatla tebdil etmeleri ilân olunur. kısmının mü 4 eyi 030 beşinci den dolayı a mem A H 2. Z 5 1 BADIUM ) Yerli malı kullanmak memleket borcudur. Heryerde edine, arayınız Mot»W A E G Boyalı kubarıma presi 33 39 ebadında Dikiş makinesi Transport tezgâhı Müstamel etiket makinesi 9 19 birinci kambura makinesi lito makinesi 57 89 «ipo 5 8 ” Lt taşı Muhtelif eb'aca tahta kasnak Müstamel ve eski sistem galvano presi Hurda karı makinesi Müstamel telefon santralı » o munvarolu bisiklet pompPası ” ” salası Toprak banyo kavanozu Havagazi saati madenden 200 beklik 3 » Süçtan 100 Hurda su kazanı Eski çinko ve bakır klişeler Fi 3K. tan 1000 kilo Hurda çember ve saire Çini soba Hurda soba Hurda demir parmaklık 1150 kilo 2000 kilo muhtelif eb'atta parçı mukavvalar Yukarda cinsi ve oıkdarı muharrer müstamel makinö ve sgir hurdalar ile Parça mükavvalar müzayedei aleniye süretle sanlı cakur. Şarinameleri görmek isteyenlerin her gün ve müzayedeye iştirak etmek isteyenlerin de 8 eylül 930 tarihine müşadif pazar ik günü seat 14 de komisyona müracaatları ——semnmm ” 2 3 a IM PLE RK bu Müesseseler | aa komisyonu riyaselin- den: Olbaptaki keşifname ve | çartaamesi veçhile akliye ve asabiye hasisnesinde yaptırıla- cak su tesisatına kapalı zari usullle verilen fiatlar Bar lâyık görülmediğinem 19-8-930 Salı günlü sanı 16 da pazarlıkla | muamele icra edileceği İlân ? olunur. İLEYLİ ve NEHARİ | ei 1 SEN JORJ pi kız mektebi Galata Çınar sokak Her gün saat suat 9-16 ka. dar talebe kayit olunur. Suma Pazar günleri müstoladı Piyango müdüriye- tinden: Numuneleri veçhile 221,000 adet adliye icra evrakı tabetti- rileceğinden taba talip olacak ların pey akçaları ile birlikte 18-3-930 pazartesi saat 15 te tayyare müdayaat komisyonuna müracaaları. beşi KAT AŞIN Mağ En mükemmelin fevkindedir. Her yerde satılır. Acenta ve depoziterleri: Mia Avramoğlu ve Birnderi Istanbul Kuru kahveci Han No. 14 Yalnız 3 Mühimdir: Yer o meşhur *LÖ KOK, traş bıçak- larından 10 adetlik bir paket idi veya yerli Marsilya taklidi 'ihalei kat'iyesi icra kılmacağım- BUYÜ TAYYARE PİTANGISI Gİ 9 uncu tertip 2İiNCİ KEŞİDE 1 Eylül 1930 da Keşideler: Vilâyet, Şehre- maneti, Defterdarlık, Iş. Zi- jraat ve Osınanlı Bankaları iğ murakıpları ve halk huzurunda yapılır Büyük ikramiye 35.000 Liradır Her keşidede çıkan nun Bandırma kaymakamlığından Bandırmada müceddeden in'raptedilecektir. 678-592 O metro şa kılınmakta olan hükümet ko- murabbar ; Jnağının üst kısmı ve seferrüatı | 7 — Lüğem tertibatı, içerde linşaiyesi Proje ve keşifname ve 'ki derenoz demir 150 milimetre şartnamesi mucibince münaka- |sahanında ve borular ve şehrin saya vazedilmiştir. kanalizasyonuna bağlanması 20 I — Tuğla duvar: Resme gö-|santim sahanında boru ile bağ- re yağlı kireç harçla * yapılacak İlanacak. Maktunn. e bir metre mikâp tuğlaya yüz/B —6adet abdestlik alatur. | de 45 metre mikap sonmüş ki-/ka hemayeden hâlâ yapılacak. reç ile 900 metre mikâp kum is-İ 9 — İlki adet ayrı abdeshane, timal edilecektir. 288-28 10 — 4 adet sidiklik porselen ? — Doğmalar 4 santim ka-'den, lınlığında ve 7 santim genişlik! 11 — İkiadetlâvabo porset kuru çıralı çam tahtadan ve 3 lenden, milimetre cam vazedilecektir. | 12 — Mozayik merdivenler, 3— Haricı methal kapısı: ve- 48 tulinde olacak. Taş dıvar 6? rilecek resme göre çift talıtadan'metro murabbar, Tuğla dıvar 7 ve ikinci maddedeki tahtadan Ne 83 metro mikab olacaktır. lacaktır. Bodrum katı da 1,60 eb'adım 11.40 metre murabbai: 4 da-'da olacak ve demir parmaklıkta hil kapılar verilecek resme göre (8 metro tulinde yapılacaktır. İikinci maddedeki evsafta olacak | 13 — 22 tulinde merdivew'i tir, 129-64 metre murabbar. © İdemir parmaklıkları yapıl 4 $ — Betonarme döşeme: mer mahallerine vazedilecek ve üç diven Betonarmesi müteahhit |kat yağlı boya ile tali edilecek | | tarafından yapılarak : işbu proje tir. A İ Balikesir Nafia Başmühendisli- | | 14 — Dahilde sıva ve badına ği tarafından tasdik edilecek ve (1303-23 metro murabbar oleik er betonarmeye 350 kilogram 'tır. Bermucibi şartname ilzinei | imento yüzde 400 kum yüzde (kısınm inşası münakasa müdde- 800 çakıl ile yapılacaktır. 77,44 ti 21 temmuz 930 tarihinden iti, | 6 — Çatı, verilecek resme baren eyyamı tatile müstesna ol göre detay resimleri müteahhit 'mak üzre 20 ağustos 930 a“ tarafından yapılarak Nafia Baş şamba günü saat 15 te kayr mühendisliğine tasdik ettirile. kamlık dairesinde müteşes.k. cektir. Çatıda Marsilya kiremi. | komisyonda kapalı zarf usulite kiremit kullanılacaktır. Dereler dan taliplerin Bandırma kayma 8 metro borular, 12 metro çinko |kamlığına müracaat etmeleri i dan yapılarak demir geçme ilellân olunur. satın alana MECCANEN 2 bi çak hediye edilecektir. Byalinizden musirren isteyiniz. Giresunda iki numaralı jandar- ma çfrat mektebi müdüriyetloden Giresunda bulunan iki numara'ı Jandarma elrat mektebinin 930 evlü- Tünden itibaren on Hki aylık ihtiyacı olan ( 148000 ) yüz kırk sekiz bin kilo ekmek kapalı zarf usulle mü- makasaya konulmuştur. İhalesi 27 ağustos 030 çarşamba yünü sat ondörte Giresun jandarma mektebinde yapılacaktır. Münskasaya işürak ede ceklerin teklif mektuplarını ve mu vakkat teminatlarını ayni günde saat on üçe kadar mektepteki münakusa komisyonuna — vermeleri | Bizimdir. Şarınameyi görmek isteyen her gün mektep müdüriyetine müracaat ede bilirler, İ Sürte seyyar tojandarma alay kumandanlığından: 144000 ilâ 228000 kilo arpa Alayımızdaki hayvanatın Mayis 031 gayesine kadar istihkakı olamak Üzre vokurda asiktari yazılı kapalı zarf münskasa ile satın (alınacaktır, Münakasa 17 ağustos 930 pazar günü saxt 14 te Siirtte say merke- zinde yapılacaktır. Şartnameyi görmek ve almak İsteyen talipler İstanbulda jandarma iraalâthanesi müdüriyetine müracaat etsinler. Zayi : Seytüsefer merkezinden aldığım 2891 mumenolu şoför vesi. kami zayi ettim, Yenisi alınıcağın. dan eskisinin hükmü yoktur. Vrederik Guacaçino Tiral ühendisi emek işleyen Lise mezunlarına kcal Yekâlelinder: Ankara'da tesis edilen Yüksek Ziraat Mektebi 1630 senei der | siyesi bidayetinde tedrisata başlayacak ve bu sene staj için lede alınacektır. Kayt ve kabul edilecek efendiler. N 1 — Üise mezunu olacaklardır. ? — Bir sebe Vektletce tayin olunacak çifdiklerie staj yöre | ceklerdir Bu efendilerin ikametleri çiftliklerde! temin edileceği gir bl ayrıca staj müddetince kendilerine ayda 50 ira ücret verile. cektir. Stajı müteskip mektepte tedrisit Daştayasıkuır v Mektep leyli ve meccanidir. "Tahsil olanlar Ziraat Mühendisi sıfatını, anrlar, Bu şeraiti haiz olup Türk tabasından Olan ve sinleri 17 def aşığı ve 22 den yukarı olmayan ve vücudu zırate müzehamei bulunan lise mezunu efendilerin 4 ader fotograf raptederek bir” istida ile Ağustos nihayetine kadar Ziraat Umum ME dürlüğüne veya Vilâyet Ziraat Müdürlük! z devresi 3 senadir. Mezun; © mürâcaatları slanbi gurrkleri muhafaza muduru 1 — Gümrük muhafaza yıldırım mam motörün teknesine sti ceddet makine vaziyesi alen! münakasaya konulamştur. çi 2— Şarmame sureti musaddakası komisyon kitabetindi alınacaktır. 3 — Bu işi yapabileceklerine itimadı mütiz aki Tüngiii milen ve Şo 7,5 pey akçesi veya Banka kelsletile he gün olan 27 Ağustos 930 Çarşamba günü sast (4 te Muhafaza mic öğ düriyecinde hazır bulunmaları. ği “Alman Kitaph i KARON Beyoğlu Tünel e ma V

Bu sayıdan diğer sayfalar: