17 Ağustos 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

17 Ağustos 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

inlerde gazete merak- Fırka dedikodu- indenberi, hiç u- gazete karli Son günl İtları çoğaldı. ları çıkığı gü! #Mulmayan kimseler oldular, Matbaacıl Devlet matbaasınn açtığı ektebi çok rağbet| matbaaerlık m. ekim litoğraf görmektedir. Nitel bihi k ve tipograf, musahi Işkembe (Şu resimde gördüğünüz hanım- İlera baksanıza, günün havadisle rini dalgalara yarı görülü bir İhalde, fakat ne hararetle takip İ ediyorlar! ık mek tebi İrınt ikmal edenler devlet matba ası hizmetine alınarak orada ça İliştırılmaktadır. çorbası ! Havaların çok sıcak gitmesi- ne rağmen, işkembeci dükkân ları sabahlara kadar işlemekte- dir. Bilhassa akşamdan kalanlar için işkembe çorbası sür'atle a“ AMATÖRLER iÇiN ODAK yılmanın başlıca çaresi telâkki edilir. Bu kadar devamlı bir rağbet ba bunun için kazanması da galil olacak. Neticeden dalma emin olabilirsiniz. MİMİYET PAZAR i ? AGUSTOS (Orta İçine girdiğimiz medeni âle-| suda oyunlar vermeğe başladı-| Bilhassa kırk yıllık bayat ve in daha heyecanlı eğlenceleş ğını diğer.kenarda köşede bazı soğuk tekerlemelerin yerine za rine kavuştuktan sonra bazı mil' oyunların birleşerek yeni ta- manm icaplarma lisanın bu| H eğlencelerimizi unutmağa baş| kımlar teşkil ettiklerini işitiyo-| günkü inceliğine uygun nükte-| lamıştık. Orta oyunu bu meyan | ruz. Son günlerde bazı kahvehaller ikamesi mutlaka lâzımdır. vi a görüyoruz m bir icin orta oyunu oynatı-| 2 ndan maada orta oyunlarının müddetnberi orta oyunlarına'mağa başlanmıştır. iz karşı halkımızda ciddi bir alâka) Halkın gösterdiği rağbete| 2“ Kadınlarının e e uyanmağa başlamıştır. karşı orta oyuncuları bize kalsa | dikleri bir oyun olduğu düşüni Pişekâr küçük İsmail Efendi! biraz daha gayret ve faaliyet/lerek başı açık tekerlemeler sar takımının haftada bir gün Gök-| göstermelidir. İfetmemeğe çalışılmalıdır. ulukulelilerin dertleri..; İstanbulun surları dibinde |bu köprünün deresi de dolduğu) celeri burada pek çok kavgalar barakalardan teşekkül etmiş bir |için sular kaleden içeri girerek; olduğu halde civarda bir polis mahalle vardır. O mahalle adıla) evlerde oturulamıyacak bir va- kulübesi bile yoktur. şanile meşhur Sulukuledir. ziyet hasıl Gi © Sulukulenin en mühim husu- inlerinin ki Sulukulede evvelce 120 ev var| siyeti düğünleridir. Evler dar olduğnu söylemeğe lüzum yok İdi. Şimdi bunlardan (90) tanesi) geldiğinden bu düğünler. çadır Bügün de bu taifenin şikâyetle| Kâlınıştır. Her evde o ibr, ba- kurmak suretile sokakta ya-| rine sütunlarmız: açıyoruz. Sulu |Zen iki | ve daha “Ziyade sile) pılmaktadır. kule mahallesi ihtiyar heyetin. oturuyor.Bunlar iskemle tamiri| y. mahallede İbrahim Etem! den Ahmet Efendi mahallesi. |Şalgreilik, deme Bulelelet. isminde birinin mezarı vardır. nin dertlerini bize şöyle hulâsa| Sibi'işler görüyorlar. > | Sulukule kıptileri bu türbeye ge a ş0) lerin bir şikâyeti de mektepsiz- meki — Ana caddemizin yolları | “Çocuklar sokakta dolaşmak-| sİbrahim Etem, gömleği keten, bozuktur kışm geçilmiyor. Son | adırlar, Bunların Karagümrük'muradım — olursa bir oköbek yağan yağmurlardan mevcut mektebine kayıtalarmi istedik, #tam!,, derler ve muratları oldu köprüyü sel aldı, İ kabul edilmedi. Bir de mahalle ğu zaman da gelip birer köbek Fazla yağmur yağdığı zaman mizde su ve elektrik yoktur. Ge- atarlar. Kari mektupları ambarlarında < istihdam ettiği!bizim kadar sizin de müteessir GR i hamalların bir numara fevkin-| olacağınızı biliriz. Binaenaleyh sal elenan dilin anben İdedir. Ve bu hizmeti kabule sa: pek rahim ve şefik olan vicdanı ları muhafaza meurları Reisi. - :K te derdi maişettir. Çünkü ek |pik ve âlinize dehalet eder biz- cühur Hz. ne şu arize ile istir-|9€7 eski tekaüt . kar ununa İlerin ve bizlere tebean binlere | hamatta bulunuyorlar: tevfikan hizmeti Mere en çekil /bali evlâdü ayalimizin pe Büyük Müncimiz Gazi, Hz, ne'miş ve tekaüt edilmiş olduğu (rişan edilmemesini istirham ey. Arzı mahsusumuzdür; O |muzdan ve aldığımız tekaüt ma |leriz ef Türün inhisar idaresinin fs; İaslarile temini maişet kabil ol tanbul Başmüdiriyetine merbut madığından mecburiyet!e kabul ve efradı 114 kişiye baliğ olan | ettiğimiz bu hizmetin ayda 30 li kadim bir teşkilât vardır. rayı geçmiyen bir Paraya razr | Bu teşkilâta dahil memurla. olmuşken teşkilâtın lâğiv ve va ra (tüccar ambarları muhafızla- Zifelerimize hitam Verileceği Ci) amı verilir ki vazifeleri gar, tebliğ edildi. “a diyanlıktırı. Vazifelerimizin de bir ' çıkmakta ve bunların idarece i- Bu gardiyanlar meyanmda (9€Y den.smez. Ancak İdarenin adesi kabul edilmemektedir. şanlı Türk vatanının muhafızlı. ötedenberi yüzbinlerce lira men Her sene ruhsat tezkeresi tec- ğını şerefü haysiyetile mütena- | catini muhafaza eden biz emek | dit ve bedeli tahsil olunmakta- sip bir sürette ifa etmiş namus tar memurlar: dururken herİdı-. Ayrıca da biz bayilere kat kâr bir kütlei afife ve necibe (gün yeni teşkilâlara (hariçten) iyyey küzum ve faidesi olmıyan vardır ki bunlar tütün ambar. menvur almak muvatıkı misfet idarenin ambar defterlerinden ları bekçiliğini ifa ediyorlar. | ve adalet 'değildir.; kıymeti ancak (10) kuruş iken Aramızda bir zamanlar fırka | (o Bugüne kadar yeniden alı- | (50) kuruş mukabilinde verili! ve kıt'alar idare ve kumanda et. (nan memurinin adedi yirmiyi İyor, idareye ait olması lâzım ge miş mütekaidini askeriye bulun-| geçtiği bizce müstahberdir. Biz) len fatura pulu bedeli dahi hak| duğu gibi hizmeti mülkiyeden (lerin mücerrep mazimizden isti! sız olarak biz bayilerden kesili- pek O mühim © makam ve fade edilmiş olsada hem idare) yor. Tütün almak üzeredükkân Bir istirham n bayileri Tütün Bey'iyesi esasen yüz: de 5 olduğu halde lüzumlu Jü- zumsuz bir çok Tevkifattan son r men mnısfna tenezzül et- tedir. Çok defa küflü, bo- izuk, yırfık ve noksan sigaralar | | mesirelere dağılıyor. Fakat, me| Yerli mallar sergisinde teşhir edilen eşya arasında bilhassa nazarı dikkati celbeden sepetçi- lik mamulâtıdır. Sepet örgüsü işlerimiz, son se neler zarfında çok mühim te- rakkiler kaydetmiştir. j Cuma günler hekes kendine serince bir yer arıyor. Kimi Bo- gaza, kimisi, şehir haricindeki sireler, ünleri | rei maişetimize medârı cüz'i ol- mak emelile tütün sattığımız halde bundan istifade değil, bi- lâkis zarar görmekte ve sırf ida re ncf'ine hadim fahri birer bayi menzilesine düşmekteyiz. Peşin para ile, az çok bir sermaye bağ! lıyarak aldığımız tütün için, hem yüzde 2,5: 3 gibi pek kıy- metşiz bey'iye verilmesi, “hem de bir çok müşkülât ve zararla- ramaruz kalmamız hiç bir vic- danın, kabul etmiyeci bir hak dir. Binaenaleyh: I — Bey'iyenin yüzde ona ib- lâğ edilmesi, 2 — Her sene tezkere tecdit ve defter tevzi edilmemesi. 3 — Yırtık; noksan ve bozuk paketlerin iadesi 4 — Bir miktar Ufak para ka bul olunmasınm emir ve temin buyrulmasını pek yüksek ve te- miz olan vicdanmızdan diler ve bekleriz beyefendi. M, Kemal Paşa tütün satıcıla| rından malül mütekait yüzbaşı Mustafa Raci, Ahmet Nuri Ve diğer sekiz imza. Eczacıların şikâyeti Memleketimizde leblebicile- re varıncıya kadar bütün esna- İm aralarında zamanın icap et- tirdiği terakki yatı ve aralarında birlik ve samimiyet duyguları» nın temini için muhtelif teşek- küller mevcuf olduğu gibi bizim! de ötedenberi bir cemiyetimiz vardır. Fakat ayni zamanda il-) mevkiler . işgal (etmiş şe-|heM (bizim gibi o emektar larımızı kapayıp idareye gitti- vat ta vardır. o Saikai zn. |lârı meyus edilmekle daha mu gimiz zaman uzun müddet bek- ruret © ve ihtiyaç ile kabul er.|vafık olmaz mi letilmek, para beğendirileme miş olduğumuz bu hizmet idare| . Sevgili ve pek muhterem Ga-|mek ve senede bir paket bile sa nin müstahdemini meyanmda İZİN ibi kübü naçiz ve | yan mamılâttan da alma min Üre e le kabul etmiş | Mölletin bizim gibi naçiz ve |ğa icbar edilmek gibi müşkülâ iduğumuz bü: hizmet, idarenin |39ni zamanda nektar efradını /ta ma bıra oruz, Biz ver ok RE derece ftibarile | ancak ,dilhun eden elemi ve kederden | gilerle dükkân kiralarma ve ida sınıf ve derece İtil - M mi mahiyeti haiz olan ve mensu bini âli tahsil görmüş olanlar- dan müteşekkil olan cemiyeti- miz maalesef en basit bir esnaf cemiyeti kadar bir mevcudiyet Kırlara dağılanlar. Sepetten yapılad bahçede o- turmağa mahsus kanape takım- ları, çok zarif ve zarif olduğu kadar dayanıklı şeylerdir. Avrupadaki emsaline tered düt etmeden. tercih edilebiliğ ler. de boş kalmıyor. Resimde görüldüğü gibi gu- rup halinde açıklık bir yer seçip kır havasından istifade edenler de azdeği Ezcümle idare heye'tini teş- kil eden âza evvelâ kendi arala rında daima hali ihtilâfta olduk larından meslektaşları üzerin de herhangi bir suretle müees- sir olamamaktadırlar. Seneler: | denberi cemiyet umurunu elle- | rinde tutan bazıları eczane sahi bi olmıyan diplomalı meslektaş, ları aralarından ayırmak ve ce- miyete kabul etmemek gibi ga- rip bir karar vererek meslekte ikilik ve meslektaşlar arasında mühim ihtilâf husule getirmiş” lerdir.Bu vaziyet karşısında e€- zahane sahibi olmıyan eczacı lar ayrı bir cemiyet teşkiline mecbur kalmışlardır. Fakat bu yeni cemiyet bunların aleyhta- rane hareketleri karşısında içti- | malarını yapmağa muvaffak ola mamaktadırlar. Bu mesele bir çok eczane sahiplerini cemiyet ten çekilmeğe'mecbur birakmış ur, ş Bunlar son defa eczacıların € tibba barosuna ilhak edilmeleri ni bütün eczacıların arzu etme saz rağmen alkışlamışlar. ir, Bu yüzden dare heyeti ikiye ayrılmış olup aralarında ihti lâf son dereceyi | bulmuştur. Bir kısım aza da idare heyetin. den istifa etmişlerdir. Bu vazi yetler karşısında galeyana ge- len cemiyet mensubini nizamna- me mucibince temmuzda akti lâzimgelen kongreyi sabırsızlık. la beklemektedirler. Fakat ols | dukça tenkide maruz kalacakla rpu düşünen idare heyeti, heye ti umumüyeyi içtimaa davet et memektedir. Muhterem gazete nizin nazarı dikkatini celbeyle gösteremedikten maada meslek taşları için nafi olamamaktadır lar İl | rim efendim. Eczacı H. SAFFET

Bu sayıdan diğer sayfalar: