5 Temmuz 1931 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

5 Temmuz 1931 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1.B. satın alma omisyonu ilânı İzmir müstahkem O mevki kıtaatı hayvanatının. ihtiyacı olan kuru ot kapal: zarfla münakasaya konmuştur: İha- tesi 7 temmuz 931 salı günü saat 15,30 da İzmirde müs- tahkem mevki satınalma ko- misyonunda yapılacaktır. Ta- iplerin şartnameyi görmek üzre Fındıklıda hey'etimize Ye şartnameyi almak ve tek- liflerini vermek üzre tem'nat- larile. birlikte mezkür komis- ona müracaatları. © (400) “ O Muğladaki kıtant ve mü- sssesalın ihtiyacı olan dört kalem erzak kapalı zarfla sünakasaya konmuştur. İha- esi 15-7.931 çarşamba günü muğlada askeri satın alma pi. komisyonunda yapılacaktır. i Taliplerin şartname almak ve münakasaya girmek üzere teminatlarıyla mezkür komis- yona müracaatları © (404) *ö. Islahiyedeki kıtaat hayvan- ları ihtiyacı için iki kalem yem kapalı zarfik münaka- i çaya konmuştur. İhalesi 7 t e 931 sah günü sant © 7 de İslahiyede askeri satın j alma komisyonunda yapıla- saktır, Taliplerin şartname ve tük üierini Sarmal üzre | teminatlarile birlikte mezkür komisyona müraca- (422) “e Ordu ihtiyacı * için onaltı kalem eczayı tıbbiye, dört kalem kodak veya ağfa filim- “feri, bir kalem katküt ayrı gf YT! şartnamelerde oldukları halde6-7.931 pazartesi günü jaat 14, 14,30. 15 de pazar hkla alınacaktır. Taliplerin #rtnameleri hey'etimizde gör ) Neleri ye ihale, saatinden Sevel teminatlmrile heyfebi- izde hazır bulunmaları (430) 3. Un zartesi s8” iz 207931 pazar te vuru ot 2211/931 çarşam- saat 15 Sade yağı 25/7/931 camar- 1 Saat İS Sığar eti 28/7/931 salı sa“ #15 f Kİ Arpa 178/931 crmartesi Sat 15 ş, Biremit ve civarındaki ki dat ihtiyacı olan beş kalem kapalı zarfla münaka- a konmuştur. — İhaleleri ida yazıl gün ve saatler” 4 itte askeri komisyonunda. yapılscak” » Taliplerin şartname 8 ğa tekliflerini vermek Re teminatlarile birlikte ü, mitte mezkür komis) Nr. , pe ie ilâstnki askeri kıtast içim sığır eti Kap ln münakasaya > İhalesi 207/931 pass” günü sanat 15 te M- satın alma yapılacaktır. Sureti hey'etimizde 6 tur) Taliplerin gari, münakasayâ ©. ## S b Ni 1 E# 1 f£ merkez satına'ma | karada da. yapılacaktır. in şartnameyi görmek Fındıklıda heyetim'ze te şartname almak ve ie .Jerini vermek üzre sümiat- a birlikte Ankara: <ür komisyona DE” ESRARENGİZ BIR HASTALIK Ağız yaraları ve kanseri Brezilya'da Pernambuco şehri ma kaması sıkhiyesini telâşa düşüren a- gız hastalıkları (yaralar ve saire) bir kaç ay zarfında o derece tahribat |Muhammin Hesap İ yapmıştır ki adeta bir salgın halini | kıymeti kesbetmiştir. Hastalığın menşeini bulmak, mey- dana çıkarmak için uzun tetebbüata girişilmiştir. Rio de Janciro Bakte- riolojihanesinin bu bapta yaptığı u- zun tetkikat ve taharriyatı neticesin de mezkür hastalığın kayaidi #*h dairesinde imal olunamıyan ve mik- ropların nakline vasıta olan Gis ur- çalarından tevellüt ettiği ve ağızda ibtlâtat husule © getirdiği bit eylemiştir. Bunun içindir ki kul anılacak? diş fırçalarının gayet iti- na ile intihap edilmesi lâzımdır. Bu hususta fen ve biolojik moktaj naza- rından son derece temiz olan “Bi- oks,, diş fırçalarını tavsiyeyi vecibe addederir. “Bioks,, diş fırçaları imal olundukları anda muzadı taaffün bir tora batırılarak hemen patşömenli bir zarfa konulur ve bir va kutu derununa vazolunurlar, Bir çif te ambalâj, fırçanın hava ile müna- sebette bulunmasından vikaye ve 0- ha mutlak bir temizleme temin ©- der. Pırçanm kılları son derece be- yar, uzun, dayanıklı ve mükemmci bir cinste olmakla beraber seri ve fevkalâde bir temizleme temin ede- bilecek bir vaziyettedirler. “Bioks.. iş fi Türkiye Diş Tabipleri Glee tavsiye olun- maktadır. — — ——> İstanbul 4 üncü Jera Memurls- ğundan: Mordahay Agovat Etendinin Pa- nayut Efendi Acem oğlunda alacs- ğr bulunn mebaliğin temini arsın. 'da borçlunun İstanbulda Balıkpazı" rt civarında Fırın sokağında 7 No | mağazada mahcuz bulunan on ÜŞ tatesten kâfi miktar Ti ile paraya çevrileceğinden ii Temmuz 931 tarihine müsadif Cumartesi günü müşterilerin saat 14 ten 16 ya kadar mezkür mağaza” da memuruna müracaatları ilân © lunur, hm a İm KABIZLIK ve HAZİMSİZLİĞE karşı muhakak ; MAZON MEYVA TOZU kullanınız MÜFERRİH, MİDEVİDİR BARSAKLARI KATİYEM TEMİZLER MAZÖN ismina dikkat Büyük şişesi 120 krş. Başka markaları ret odiniz Meşhur sezanelerda bulunur Rizayı tarafeyn ile satiş. Londra'nın Meapel fabri- kası mamülâtından tamam yatak olası ve ufak güzel salon takımlarının kuyruk- lu Biuthner, piyanosu. Bey oğlunda Hacopulo Hanında 4 üncü kata müracaat kumaş kapalı zarfla münakâ- saya konmuştur. İhalesi 30 temmuz 931 psrşembe günü saat İ5de Ankarada mer- kez satınılma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin şart- name âlmak ve tekliflerini vermek üzre teminatlar'le birlikte mezkür komisyona müracaatları, (441) ... Çorumdaki kıtantın ihtiyacı olan siğır eti kapal zarfla münakasaya konmuştur. İha lesi 25 temmuz 931 pazar günü saat l4de Çerumda askeri satınalma komisyonun- da yapılacaktır. Taliplerin şartname almak ve teklilleri- ni vermek üzre teminatlarile birlikte mszür komisyona mü | (440) tes-, © Mücevherat satışı Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: Borçlunun 256 50 1000 2 855 ssp g 3 300 150 50 «200 70 750 250 — 4 Merhunatın cins ve nev'i No ismi 32756 Bir roza tek taş yüzük Niyazi bey 32785 bir çift roza küpe Ahmet bey 32786 bir çift pırlantalı tek taş küpe bir pırlanta akar pantantif iki roza yüzük bir pırlantalı bilezik bir taşı noksan bir pırlantalı yüzük bir altın tovalet takımı bir altın kordon Musa Kâzım bey 32802 bir roza yüzük bir altın köstek bir iki buçuk- hak iki bir liralık iki yüzük liralık. © Hireman hanım 32825 bir çift inci küpe altı sekiz altın bilezik iki altın üç altın madalya bir altın madal- yon bir altın tabaka. Seniha hanım | 32850 bir pu pantantif Basri bey 32856 Üç roza iğne iki roza” k üç altın saat bir altın k bir inci kay bir altın yüzük Naciye hanım 32882 bir pırlanta hurda gerdanlık 31 taş noksan dört parça bir çift pırlantalı küpe bir roza iğne bir roza sürgü bir pırlantalı bir roza yüzük üç altın saat bir altin kordon bir altın köstek iki altın bilezik iki altın halka bir altın kemer tokası bir gümüş kemer. > N. Asım bey 32903 İki pırlantalı bilezik bir çift pırlantalı küpe bir pırlanta akar pantantif Mehmet Celâl b. 32991 bir roza tek taş yüzük bir altın kolya bir altm kordon bir altın bilezik © Bergüzar H. 33037 bir çift roza küpe Reşit B. 33051 bir pırlantalı pantantif Hasan Hüsnü B. 33065 bir çift roza kol düğmesi bir roza yüzük bir altın kolye ver H. 55068 bir roza mienckşü iğne İR BE 33070 İki roza yüzük Zehra hanım 33086 bir çift roza küpe bir roza madalyon bir altın saat anife hanım 33094 bir pırlantalı iğne bir pırlantalı bir reza yü- ” zük bir taş kâğıda sarılı bir taş noksan Hayriye hanım 33097 bir roza gravat iğnesi bir yakut yüzük bir taş noksan * Rıfkiye hanım 33109 Üç roza bir pırlantalı yüzük Şevket B. 33130 İki altın saat bir altın köstek Zeynep hanım 33149 bir çift roza küpe bir püskül goksan 33150 İki roza yüzük bir altın saat VE e e Andon Manol Ef. 33198 bir roza tek taş yüzük üç roza düğme bir roza maşallah bir roza iğne iki elmaslı saat bir elmaslı şatlen bir altın gonce iğen H. Neciba kanm 33205 bir çift pırlantalı yüzük Mükerrem h. 33215 bir-roza iğne > Hami bey 33228 bir roza yüzük bir altın saat Neyire h.” 33234 On dört miskal inci Vi Celi, 33259 İki roza bir altın yüzük Esma h. 33265 bir roza tek taş yüzük bir altın bilezik Huriye h. 33269 bir pırlantalı bilezik saat Bünyamin ef. 33271 İki pırlantalı yüzük Nadir b. 33310 İki roza yüzük bir altın bilezik Saide h. 33320 Bir elmaslı saat bir altın “köstek İki altın halka bir alan kalem bir gümüş tabaka Firuze h. 33323 bir pırlantalı bilezik bir taş kâğıda sarılı bir roza pantantif Firuzs k. 33362 bir altin kordon Mehmet Beyhan ef. 33409 bir çift roza küpe bir roza madalyon Bahattin bey 33451 Bir pırlanta gravat iğnesi bir alın bilezik sıati bir altın kol düğmesi takımı iki yüz dirhem gümüş Tevhide h. 33465 İki pırlantalı yüzük iki pırlantalı saat Yusuf b. 33466 Bir roza pantantif iki roza yüzük bir altın 33488 bi çi Neyir 3488 bir çift pırlantalı kü eyir SNP b alkan çe 3 Şehime b. 33502 bir çift pırlanta tek - taş küpe (bir pırlanta tek taş yüzük bir pızlanta yıldız ğe asfiye h. 33511 On üç roza yüzük yedi çift roza küpe bir roza bir pırlanta haç bir roza iğne on iki oltu yüzük üç altın iğue o Me. Akseviye 33521 bir roza tek taş yüzük Mehmet Rifat B. 33529 bir pırlanta'ı yüzük üç altın bi'ezik Pakize H. 33542 bir pırlanta'ı pantantif bir pırlanta kol düğ- mesi bir atın saat ri Kâmil B, 33556 Üç altın madalyon on altın sikke (o Emine H. 33592 bir pırlantalı pantantif bir pırlantalı bilezik bir çift pırlanta yüzük bir pırlantalı dal iğne bir çift roza küpe bir roza ba'ık iğne iki rora üzük bir pırlantalı maşallah bir e'maslı saat Dir altın kordon birj altın köstek dört altın bilezik Lütfü B. 33620 bir çift pırlanta tek Laş küpe Suat hanım 33628 bir çift pırlanta küp? Faika hanım 33629 Yedi mıskal inci iki roza iğne bir altın saat bir roza yüzük bir altın kordon biraltn köstek üç yüz yirmi beş dirhem gümüş tçe hanım 33681 bir çift pırlanta kol düğmesi bir gümüş ke- mar Muazzez hanım 33698 İlki roza iğne on altı mıskal inci bir çift roza küpe bir roza madalyon iki taşı noksan dört roza yüzük bir taş noksan bir altın saat bir alın kor'on Feryal hanım 33707 br pırlantalı çanta , Refia havım 33729 bir uitm saat Sıdıka hanım 33737 bir pır'antılı kol dü'mesi takımı bir roza mada'yon bir roza yüzük kir elmaslı sıat bir altın bilezik saatı Nezahet hb. KUVVET GENÇLİK Bahçekapı Yirminci asrın bir AORMi iKTiDARI Karşı v GLANDOKRATİN | Sevona, Kivoume, Mesins ve Kar ecza deposu'ur. Tıraş Bıçağı Üipiiniz rölledelir, SUPLEKS - PL, Her eczanede bulunur. Umumi deposu: İstanbul ZAMAN ÂTİN ise şaheseridir KREDİ LYONE BANKASI Anonim şirketi Tamamen tediye edilmiş . sermaye: 408 ve İhtiyat akçesi: 8)0 Mi'yon 30 Nisan 1931 tarihindeki bilânçodur M:vcudat Veznede ve Bankalarda mevcut nukut Fr. 2,312,947,451 08 Cüzdan ve müdafaai milliye senedatı (o, 8,974,319,574 56 Teminatlı avanslar » 376.38B,275 62 ! Hesabatı cariye n 4,688,871,G05 27 Esham ve tahvilâtı mevcude ( esham, O, 4,751p96 06 bonolar, tahvilatlar ve ranlırr Muhtelif hesabat : » 219,761,371 97 Emlâk 35,000,000 — Fr. 16,612,039,974 56 Düyunat Vadesiz mevduat ve senedat r. 6,176,557,223 19 Hesabatı cariye » 7,482,869,397 93 Badettahsil vacibüttediye hesaba n 236,742,218 92 Poliçalar ». 462,412,905 43 Vadeli senedat « 706.057.916 61 Muhtelif he'abat » 284,B62;910 02 Senei sabıkanın “ kâr ve zarar m 10,244,122 46 hesabı bakiyesi Muhtelif ihtiyat akçeleri m 44A,293,280 — Tamamen tediye edilmis sermaye « 800,000,00) — 408,000,r00 — Fr. 16612039974 36 Müdürü umumiler R. Mason (OE. Eskara Meclisi idare reisi Baron Brenkar Merkezi, Galata Karaköy Telefen B. O. 3297 - Şubesi .Sultan Hamam Telefon İs. 1127 - Şnbesi: İstiklâl caddesi, No. 333 Telefon B. O, 1353. Eskişehir vilâyetinden Sivribisar - Hamidiye yolunun 5-500 — 6-627 inci kilo- metreleri arası şosesile bu kısım üzerinde mevcüt projesi mucibince yapılacak bir adet 4.00mstroluk bir adet 1.00 bir adet 0.50 metroluk köprü ve menfezler 8867.24 ve lira bedel'ile 22.6-931 tarihinden itibaren 12-7.931 günü pazar saat on oltı buçuğa kadar kapalı zarf utulile münakss: vazedilmiştir. aye | Talip olmak isteyenlerin bedeli keşfin ©, 7.5 i nisbetinde teminat akçesi veya ayni mıktarda kanka mektubu vörmel leri ve müddeti inşaatin devamı müddetince bir mühendis veya fen memuru istihdam edeceklerine dair tehahhütnamenin teklifnameye leffi ile encümeni vilâycte vermeleri lâzımdır; İnşaşatı mezküre hakkında tafsilât almak isteyenlerin Nafa baş mühendisliğine mürrcaat etmeleri lüzumu ilân olunur. ve Mardik ef | O STELLA DİTALYA va 140 33782 Bir roza hurda bilezik bir taşı sırça bir taşı | Puru 5 temmuz pazar (İtak. noksan bir çift roza küpe Zehra h. | ya ve Yunanistan) dan 120 33791 bir roza menekşe iğne bir pırlantalı bir roza | Yakında Himanımızdan ha- z yüzük Firdevs b. reket edecek vapurlar | 100 33799 bir roza pantantif bir pırlanta bilezik bir VESTA vapuru 6 temmuz © pırlanta yüzük bir altın kol düğmesi takımı | pazartesi ( Burgaz, Varna .. > : Vasliye h. | Köstence, Odesa ve Sıvas- 209 33801 bir pırlantalı pantantif bir yakut yüzük topolja J İrfan ; 30 33807 bir çift pırlantalı küpe Mürvet , | STELLA DİTELYA yapın 1850 33870 bir pırlanta tek taş yüzük bir altın saat man | Tu 9 temmuz perşembe sa. kordon Muazzez h. | bah tam onda (Lloyd Eks- 25 33916 bir çift pırlantalı küpe bir incili pantanlif | pres) olarak (Pire, Brendizi, Nigârin h. | Venedik ve Tiriesteyo) ye 130 33929 Bir pırlanta akar pantantif Emine h. ASİRİA vapuru İl tem- | 200 33987 bir pırlanta yüzük Samiye h. | muz cumartesi ( ağaç, 110. 33993 bir buçuk miskal inci bir çift roza küpe bir | Kavala, Selânik, altın saat bir alın kordon bir altın bile - | dia, Kalamata, Katakulo, iğ zik dört yüz yirmi dirhem gümüş © Adile h. | yme, Venedik ve Tirieöteye) 675 — 34029 bir pırlantalı gerdanlık Asım B. | (COSULİCH LİNE) 250 34035 On yedi buçuk mıskal inci Seniha b. lüks in 4 34OSI bir çift alın küpe bir altın halka Adviye b. | Penye diem A 20 34072 bir altın bilezik Kadriye h. re eş lez 670 34076 bir pırlantalı gerdanlık Asım B. | Gitmek için tenzilâtl Map 1000 © 34983 bir pırlanta tek taş küpe Düriye b. | Bir *kedir. 600 34113 bir pırlanta tek taş yüzük Asım B. | Hereevi tafsilât için Ge e e İİ GK a 33752 bir pırlantalı hurda ay iğne bir roza bilezik Yukarda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat mu- kabilinde Sandığımızdan istikraz etmiş oldukları mebliğı va- desinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelüsul ih. Larname tebliğ edildiği halde gene tesviyei deyn eylememiş olduklarından ecnası yukarıda gösterilen merhımattan deşne kifayet edecek mikdarı Sandık satış heyeti huzurile 28 tem. muz 931 tarihine müsadil Sandal bedesteni mezat veya tecdidi müamele etmek isteyen medyunların yesine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur, salı günü saat 14 de şehremaneti | b idaresinde bilmüzayede satılacağın. den tal'p olanların müzayede mahaline ve tesviyei ii San, e İN Tdarece aşağıda ismiya- COMPAGNIA GENoVvEŞ dı navigazione “a vapors Birinci sınıf vapurlarla. yakımı Napoli, Barsclone, Marsilya, Cene limanlarına muntazam postalar; Barselone için doğru posta; “Capo Faro,, vapuru 9 temmuzd “Capo Vado,, vapuru 21 tetamuğ “Capo Pino, yapuru 4 tenimuzd, Köstence, Kalatz ve İbrail içi yakında hareket edecek doğru pog po Vado., vapuru 5 temmuz "Capo Pino,, vapuru 19 temmü; “Capo Fi vapuru 2 ağustos: Bir ve iki yataklı harici kamara lar fintinde tenzilât, yetnek, garaş ve maden suyu dahildir. Şimali, cenubi ve merker Ame rika için doğru konşmente Verilir Fazla tafsilât için Galatada Havagiır yan hanında Laster, Silbermann ve Şürekâst vapur acentesine müracaat © Telefon B.O.641-64) SADIK ZADE Dumlu Pınar 5 Term PAZAR günü akşamı 17 de Sirkeci rhtunından hareket *ede- cektir. THEO REPPEN VAPUR ACENTASI Norveç bandıralı ANKARA vapuru 8 Temmuzda muva- | lat ve İstanbul ile Marmara limanlarından Anvers, Roter- | dam, Hamturg ve İskandi- navya limanları için eşyayı ticariye tahmil' edecektir. Tafsilât için o Galata'da Frenkyan hanındaki acenta» lığa müracaat. Telefon Beyoğlu 2274 | Seyrisefain © Merkez acentesi: Galata Köprübaşı B. 2362; şube acentesi: Sirkecide Mühür- darzade hanı 22740 zılı gazino müzayede ile kiralanacaktır . O Teminat maktuan 300 Wiraır. fı 30-74A1931 saat 163 dıköy iKEleği” üzeri maa müştemilât li Ayvalık sür'at Postası © (Mersin) 7 hazi Sirkeciden alias > TA <5 TRIESTİNO Limanımıza muvasalatı beklenen vapurlar VESTA vapuru 5 temmuz | pazar (İtalya ve Yunanistan) | dan g — latada momhane (Lloyd Tri: eslino) Ser acentesine Tele» fon Beyoğ'u 2127 veya Ga- latasırayınla sabık Selânik konmarşası binasındaki yazi hanelerine. Telsfon Beyoğ'u: 2499 ve yahut Sirkecide Ku len : | |

Bu sayıdan diğer sayfalar: