5 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

5 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ekonomi SOFYA, Muhabirimiz yazı- yor: Burada, ticari mahafilde yaptığım tahkikata nazaran, Bulgaristanm İtalya ve İspan- yaya bu sene yumurta ihracatı, başka senelere nisbeten çok zi- yade olacaktır, Almanya ve A- vusturya da Bulgar tüccarları” na kambiyo için ziyade müşkü- lât gösterildiğiniden, Bulgaris- tan nazarlarını bu yeni mahreç lere atfetmeğe mecbur olmuş- tur. Buraya bütün ihracatını deniz tarikile yapmak istemek: tedir. Varna ve Burgaz li larında İtalya ve İspanya her zaman vapur bulunmadığın dan tüccarlar bütün bu yumur. | ta ihracatını transit olarak İs- tanbul tarikile yapmak istemek tedirler, Hattâ yapılacak mas- rafları tecrübe için cenubi Bul- garistandan yedi vagon yumur- ta İstanbula gönderilmiştir. E- ğer şark demiryolları yumurta gonları için sür'atli servisler ve tenzilât yapar ve İstnabul li- manında da vapura yüklemek için sür'at ve tenzilât gösteri- lirse, Bulgaristanın (İtalya ve İspanya için bütün yumurta ih- Facatını İstanbul tarikile yaps- söyleniyor. £ Böylelikle memletimizden en aşağı bin va gon yumurta geçecektir. Yu ğoslavya demiryolları | idaresi Bulgaristenm yumurta ihracatı nı kendi arazisinden transit Yap mak için Bulgar (tüccarlara her nevi kolaylıklar göstermek- te ve tenzilât yapmaktadır. Bul garistandan yüklenen bir Ve- gon yumurta ekpres marşandiz trenile dört gün zarfında İs- viçreye gitmektedir. Alâkadar makamlarımızın bu meseleyi n& zarı dikkate alacaklarmı ümit e derim, Yumurta mevsimi mart ta başladığı için vakit geçirme- mek lâzım gelir fikrindeyim. , Ruslar portakal alıyorlar İki kişilik bir Rus ticaret beyeti nin mukavelename mucibince san bin sandık portakal mübayas et yk üzre ez ddetten b iğ uv Kya yer e ler Cağ Vergilerin Son taksiti Müsakkafat, arazi ve sair vergilerin son taksit müddeti geldi 931 mali senesi musakkafat, ie zi vesair vergilerine ait son taksit müddeti martta girmiştir. Mart bit tikten sonra bu seneki ve bukayaya ait vergi borçlarını vermeyenlerin, tahsili emval kanununa göre malları haczedilecektir. Maliye Vekâleti, gönderdiği bir tamim ile vergi tah sili hususunda gayret gönermiyen memurların cezalandırılacağı bildi- rilmiştir. maliye tahsil şa Bu emir üzerine i vergi mükelleflerine müracaat etmeğe dar. — Denizlerde v Fırtına dindi Karadeniz ve Akdenizde fırtına ra ilam teişler ve yolda bulur nan vapurlar da gelmişlerdir. Beyoğlunda tahrir Tahriri musakkafat komisyonle- Tından altısının Beyoğlu kazasına ta. yin edildiklerini yazmıştık. aldığımıza göre Etem, Nafiz, Şerif, Reşat, Tahsin, Şevket Beylerin ri- yasetlerinde olan komisyonların ma- İs halkından intihap edilmesi icap den azası da intihap edilmiş ve tah- caymaakın bey tarafından icra disi m m Vergil erin Bulgarlar yumurtayı transit geçirecekler Masrafları hesap için Istanbula yedi vagon yumurta gönderdiler yadan getirdikleri sandıkları 2 ie estelerinin de gümrükten İmrars Toüsande edildiği halde her ne sebep- ten ise portakallarımızı satın almağa yanaşmadıkları yazılmıştı. Dörtyol odasından mınlaka sat müdüriyetine gönderilen mal matta Rusların bir sandı 300 ku- ruştan olmak üzere şimdilik 40524 sandık mübayas eyledikleri ve mü tehaki 49476 sandık portakalı da peyderpey satın almakta oldukları bildirilmiştir. İletisat müdüriyeti menşe şah- detnamelerini tasdik ederek mezkür kaza ticaret odasına göndermiş ok duğundan Ruslar mübayan ettikleri bu portakalları yapın üldiye- zek Rusya'ya sevkedeceklerdir. Ahitli tarifeler nerikn; Danimarka, — Estonya Finlandiya, Holânda, İngiltere, İs- Norveç, Romanya, viçre, Japonya, BEİ nk Devletlerile hükü - metimiz arasmda- aktedilen eş skavelelerine birer ahitli tarife m teşebbüsler yapılmaktadır. Bu tarifelerde afyon 2 İngiltere Holanda İsviçre, Amerika; pamni için Rusya, İngiltere, Holanda; tf tik için İngiltere, Amerika; zeytin in Romanya, Rusya, Amerika; Y: pağı için, Amerika, İngiltere, Ru: yaprak tütün için Armerika, Hi daş üzüm için İngiltere, Holanda, Amerika, Rusya; kuru incir için A- merika, İngiltere, Rusya hükümetle rinden müsait tarifeler istenmesi kuv vetle muhtemeldir. Bu suretle malla: rımızın geniş mikeyasta ihracı müm- kün olacaktır. Yerli mallar bonmarşesi Şehrimizdeki fabrikalardan — bir kısmı Milli İktisat ve Tasarruf Ce- miyelinin İstanbul şul müraca. a4 ederek açılması düşünülen Yerli Mallar Bonmarşesinin biran evvel a- çılmasını istemişlerdir. Fabrikacılar, ayni zamanda, her sene olduğu gibi, bu sene de, nisanda, Ankarada bir Yerli Mallar sergisi açılmasının te- minini terenni etmişlerdir. Yunanistanda döviz sigortası yasak ATINA, 4 (A.A.) — Mülki İktisat Nezareti, bütün sigorla kumpanya- larını başka memleketler üzerine dö- viz sigortası yapmaktan meneden bir kanun projesi tanzim etmekte- dir. Ihtikâra Karşı Belediye daimi encü- meni de bir proje hazırlayacak Ticaret müdüriyeti pamuklu men- sweat fiyatlarını da tetkik etmekte. dir. de 15 nisbetinde mallarının fiyatı yözde 25 yüksel Ticaret müdüriyeti bu tereffüün Diğer taraftan bir kısım esnafın ibtikâr ve hilelerine karşı koymak için esaslı tedbirler almak icap ettiği ni Belediye daimi encümeni de tak- dir etmiştir. Bunun için ibtikârla e nee dank esli bir proje hazırlıyarak Şehir Meclisine verecektir. Rüşvet veren mahallebici Geçenlerde Hamza Efendi ismin- de bir mahallebici kendisine ceza kesmek istiyen zabıta memurlarına rüşvet verirken cürmü meşbut halin. de yakalanmıştır. Bi fendi yapmakta idi. Hamza Efendi kendi- sinin kefaletle tahliyesini istemiş ve bu talebi reddedilmiştir. e ri istintak dairesi Hamza E- hakkında mevkufen tahkikat | tüccar, mücssese ve şirketi ticariye Belediyede Bütçede Fen kadrosu Fazla inşaat nlmadı- ğından daraltılması muhtemel ! İ Şehir Meclisi daimi encümeni be- İ iediye ve idarci hususiyenin 932 büt çesini tetkik etmeğe başlamışlardır. Tetkikatın en mühim kısmını heyeti fenniye ve sıhhiye bütçeleri teşkil &- diyor. Encümen, beyeti fenniye kad. o lüzumundan fazla yada son senelerde belli baş- hı inşaat ve imarat faaliyeti olmadı ğından daha mahdut bir kadro ile İ fen işlerini idare etmek ve tasarruf temin edilmek mümkün görülüyor. Daimi encümen, bu sene srhhi teş- kilâta daha büyük bir ehemmiyet vermek fikrindedir. Bu itibar ile fen heyetinden tasarruf yapılırsa bun- dan artacak para sıhhiye teşkilâtına ilâve edilecektir. Kadıköy ve Üsküdar su şebekesi Belediye Kadıköy, Üsküdar su şe- bekesinin tevsi, süzme teşkilâtının. asrileştirilmesi hakkında bir proje ik Nafin Vekiletine gön- lu proje Vekâletçe tasdik edildiği takdirde Kadıköy ve Üskü- dar halkma nisbeten daha ucuz su verilecektir. Bozuk etler Zabıtai Belediye memurları son üç gün içinde şehrin muhtelif semt- lerinde 85 kilo kaçak et yakalamış- lardır. Bunların hepsi de yenmiye- cek kadar bozulmuş ve kokmuş ol- duğu için musadere edilmiştir. | Sa- binleri hakkında hem kaçakçılık ve hem de bozuk et satma cürümlerin- den dolayı kanuni takibat yapılacak bir. Bu etler Taksim, Kızıltoprak, Ortaköy ve Galatada yakalanmıştır. Bunların içinde 10 kiloluk bir kuzu, 15 kiloluk bir kavrrcık ve (43) kilo- lek bir de sığır vardır. iF | | | | İ | Avrupa ile telefon ANKARA, 4 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü Avrupa ile yapacağımız telefon konuşmalar vmın daha geniş bir şekilde olması, ve fena neticeler i içi Bulgaristandan geçmek suretile Har manlı ve Rusçuk üzerinden Bükre. ta oradan da Peşteyo ve daha ileri, sine gidilmek isteniyordu. Roman- takdirde başka bir yol cektir. Eğer Romanyadan menfi cevap gelirse Belgrat tariki takip edilecek- tir. Bununla beraber Belgrat hattı. nın bizi memnun edebilecek kadar mültemmel işliyeceği tahmin edilme- mektedir. Ihdası mukarrer olan tayyare pos taları halkında nafia ve Müdafani Milliye Vekâletleri umum müdürlük ten bazı sunller sormuşlardır. cevap hazırlanmaktadır. Erzurum, Vi Hakiri, Diyarbekir, hattâ Trabzon gibi uzak yerlere tayyare nın ihdası çok faydalı olacaktır. İLAN Türkiye piyasasında umumiyetle satılan meşhur FRUT SOLT'un mucit ve fabrikatörleri Londra" «in J. C. ENO Ltd. müessesesinin, Türkiye Cümburiyeti kanunlarına tamamile muvafık. olarak kaydakı- pan müseccel markalarının. gayri kanun! bir surette istimal edilmek. $e olduğu hakkında nazarı dikkati celbedilmiştir. müseccel mar- kalar berveçhi Sicil tarihi © İktisat ve kâletinin numarası Fruit Salt 251141920 4341 Meyva tuzu © 10-21930 4 2008 Frut Solt 10-21930 $ 2091 Sel de fruit | 102-1930 © 2007 Berveçhi bâlâ usulen tesçil edil- miş olan markalar münhasıren 7. C. ENO LAd. in mülkü olup ancak ken dileri tarafından istimal edilebilir. İHTAR Binaenaleyh, kendi müstahızara- tında balâdaki markaların herhangi kelimesini aynen veyahut imlâsme tadil ve tahrif suretile tarzı inşaya bakılmayacak gerek yalnız, gerekse ahaliyi aldatacak surette etiketlerle veya ambalâjlarla memzüç olarak doğrudan doğruya veya dolayısile istimal eden herhangi şahis, firma, mülkiyeti sanaiyeyi | himaye eden Türk kanunları mucibince tecziye edilecektir. İşbu kanunlar gayri meşru rekabet için hapis ve nakdi raları çanta yidien ski e | an, | dan düşen taş, Poliste Otomobilin Zoru Koskoca tramvayı yoldan çıkardı Dün Aksarayda bir otomobil ye zası olmuştur. Aksaraydan geçen Sa mi isminde bir şaföetin idaresindeki (1502) numaralı otomobil, bir ma- nevra yanlışlığı neticesi olarak © 8 rada önüne çıkan 441 numaralı tram vay arabasma bütün şiddetile çarp- müşter, Müsademenin şiddeti yüzün den tramvay arabası yoldan çıkmış- tr. Araba da, otomobil de oldukça hasara uğramıştır. Birahanenin camlarını kıranlar Beyoğlunda Londra birahanesinin camlarını kıran Asaf ve K Basri Efendiler yakalanmıştır. Kamalı adamlar i yerleri dolaşan po lisler Osman isminde birinin üzerin- de bir kama, Abanozda Madam Şi- norik'in kahvesinde yapılan aramada Şaban ve Tatyosa ait birer bulmuşlardır. Dün gece şüpheli Bu yaşta Şehremininde Hasekide Bostan hamamında müstahdem £ Muharre- min dört yaşındaki oğlu Ahmedi komşusu beş yaşındaki Nuri bıçakla yaralamıştır. Hastanede hırsızlık Fethiye isminde bir kadın Gülha- ne Askeri hastahanesinden bâzı €$- yalar çalmış, bunları bir arabaya yük İiyerek kaçırmak istemiştir. Fakat polisler kendisini yakalayın €a hırsız kadın karakolda muavin Şevki E£. ye on lira rüşvet teklif ot- mek cür'etinde de bulunmuştur. Tramvaya atlarken Karaköyde Ahmet Efendi kerime- si Feriha Hanın tramvaya atlarken düşerek yüzünden yaralanmıştır. Cerh Karaköyde arabacı İsensil, Şükrü Efendiyi ellerinden yaralamıştır. Görünmeyen kaza | sol ayağı kırılmıştır. Yangın başlangıcı Küçük Ayasofyada ikinci icra re- is muavini Ali Kemal Beyin sobası nın tavana yakın bulunmasından kap lamalar ateş almışsa da söndürülmüş tür. Gökten düşen taş İstiklâl caddesinde Yotor hanm- çakmak sokağında oturan Matmazel Lili'nin başına düş müş ve kızı yaralamıştır. Evlerin kapılarını yoklayan adam Taksim polis merkezi Yani ismin. de birini yakalamıştır. Yani muhtelif hursazlık, esrar ve kumarcılık cürüm- lerinden sabıkalıdır. Yani evvelki ge ce sabaha karşı Taksimde mahalle aralarında evlerin kapıları tetkik ederken polis i tesadüf et. mişlerdir. Yani polisleri görünce kaç mak istemişse de yakalanmıştır. Merkezde Yaninin Üzeri aranmış ve cebinde fazla miktarda esrar bulun- muştur. Kendisi evrakile birlikte ad- liyeye verilecektir. Iki dükkân yandı * Nakzedilen bir beraat kararı Bundan bir müddet evvel intişar etmekte olan Çapkın Kız isimli mec- 'muada çikan bir Yazı o zaman müs- tehcen görülerek müddeiwmemilik tarafından mahkemeye | verilmiş ve 2 inci ceza mahkemesinde yapılan muhakme neticesinde yazıda müs tehcen bir nokta görülmiyerek be- raet kararı verilmişti. Ahiren teniyiz mahkemesi bu be- raet kararını nakzetmiştir. Evrak inde ir. Mecmua. onan mes'ul mi Bey ikin. çi ceza m tm edilmiştir. üdürü Murat Istanbul Nasıl Eğleniyor? Kaç hafta var ki, cumalarımız Bilmem içinizde soğuga id- İmanlı olanlar var mıdır? Eğer varsa, bu idman, idmanların en zahmetlisi olacak.. Kaloriyi fazla almakla, ka- dınların hırtlamba dedikleri şe kilde giyinmekle belki soğuk. tan bir parça korunursunuz. Fakat soğuktan korunmak başka, soğugu duymamak, onu yadırgamamak başka.. Bunca senelik idmancımız, Felek bile pes dedi bu sene. Kar hakkında yazdığı yanık münacatı görmediniz mi? Dün | kü havanın güzelliğine bakılır. sa münacatın kabul edildiğine hükmedebilmeliyiz. | Kuş başı kar yağdığı çar- şamba günü, matbaada arka-| daşlarla bir araya © toplanmış, | dertleşiyorduk, Mevzu, bu mev simde neye dair olur? Tabii havaların azizliğinden şikâyet ediyorduk. Derken, dışarda boram bo- ram yağan kar, birden kesildi. Bulutlar, parça parça sıyrılma ğa başladı. Arkadaşlar, sevinçle pence reye koştular; Oh, bele şükür. ler, güneş açtı! “Havaiyat,, bahsinde sözü kimseye vermeyen bir arkadaş, bilgili bir tavırla başmı salla- Me ! İ dedi. — Siz güneş açmasma bak | mayın. Sonra ilâve etti: — Baksanıza, kar toplu: yor... İ toplamıyor.. Kömür tüler fakir fukaradan para top Yuyor.. Kaç hafta var ki, cumala. rımız tam manasile gürültüye gidiyor. izleri, bir yere çıkayım diyorsunuz. Deha ü- dımda yarı belinize ka- dar, zifosa bulanıp temizlen mek için bir boyacı dükkânına kapağı zor atıyorsunuz! Bana kalsa, karların eridi- günler, mektep çocuklarını ka sokaklarında tatbika- ta çıkarmalı... Niçin mi diyeceksiniz? Şunun için: Bizim sokakla sımız, ilk coğrafi o malümati, pratik olarak genç kafalara 80 kacak canlı birer (haritadır. Göllerin envar.. Burunlar... adalar, yarım ada. tepeler, yaylalar. ılı ne kileyim, Yer tabit teşekküllerden it mümuneleri orada hepsine ai bulursunuz. . Diyelim ki, zifostan prova etmediniz, kara, yağmura soğu ga ehemmiyet vermediniz. Rüz gör göğüslüyerek yürüdünüz. Peki amma, nereye gi ii. niz? Nihayet, ya birkaç arka. daş toplanıp bir parti © poker çevireceksiniz. Yahut, sözleş- miş değilseniz, bir rahanede “gelsi iniz Şu koca İstanbulda, içkiden hoşlanmıyanlar için, şöyle tat lı tatlı güle oynaya vakit geçi- rilecek bir yer varsa söyleyin. Ya, kahvelerde düşeş duba- ra atarız, yahut masa başında rakı.. Ara sıra, kafamız kızar. sa şuna buna dayak attığımız da olur. “Yeşil Hilâl,, ciler, içki ip- tilâsmn önüne (o geçmek için, ilk evvel o memlekette, nezih eğlenti yerleri tesisine önayak olmalıdır... Ayık kafa ile bir bara gide- de eğlenemezsiniz. Yemeğimi yi- yip gittiğim için bir kahve ge- tirttim. Etrafıma adeta mahcu bane bakıyorum. Benden baş- taşıyan “garsonlar, sanıyorum ki bıyık altından — bıyık ta yok ya — haydi çene altından diyelim, hep beni süzüyorlar. Kendi kendime: — Şimdi, kimbilir, benim için ne düşünüyorlar, diyorum ve hatırımdan şunlar geçiyor: — Amma da yağlı müşte. — Lök gibi müşl, — Kalksa da, başkaları gel s6 yerine. » — Böyle yerde de kahve i- masaya çök- kuruşluk ar alsalar, beş kuruş garson hak- kı alırlar. Müşteri dediğin şampanya açtırmalı ki bir şeye benzesin. Sözün kısası, | garsonlarm benim hakkımdaki düşüncele- rine kafamm içinde yaptırdı ğım geçit resmi büsbütün key- fimi kaçırdı. gürültüye gidiyordu... Dünkü cuma, Şeytan kulağına kurşun, hava aça Felek bile pes dedikten sonra — Kar mı toplayor, yoksa, kömürcüler 1 fakir fukaradan para mı toplayor... — Mektep çocuklarını sokaklarda coğrafya tatbikatına çıkarmalı... — Kahvelerde düşeş, masa başında rakı! — Kahve içen müşteri için bir garson ne düşünür? Neş'esiz, durgun ve süküti. yim, Hanende kızların o söyle dikleri şarkıyı o kadar yabancı buluyorum ki, mümkün olsa, işitmemek için kulaklarımı t- kayacağım.. Belli ayıkken dinlenir şeyler değil.. Uzatma: yalım, biraz gam dağıtmak ve yorgunluk almak niyetile gir- diğim kapıdan, daha gamlı ve daha yorgun dışarı çıktım.. Her gece kapımızın * önün- den geçen bir keten | helvacı vardır. Ara sıra komşular pen cereyi vurup helva | aldıkları İlçin bizim hizaya gelince, İs- fahan makanımdan başlar: | — Ne... ipek! Nec. ipek! Geçen akşam, ahbaplardan birisi bizde & misafirdi. Keten ye bağırdığını duyunca güldü: — Pek metettiğine bakılır. sa, dedi, “İpekiş,, in ipeği ola- cak bu... Şeytan kul: bu cumayı karsız geçi relerden hiç olmazsa üçü | yalancı çıkmadı, Gelecek haftanın tatil gü- nü, bakalım nasıl olur? M.S. Hukuk Talebesi Dün toplanarak muh- telif mesleki meseleleri görüştüler Hukuk talebesi dün Halkevi salonunda tefkalâde olarak top lanmıştır. İçtimada staj meselesi avukatlık, hâkimlik meslekl nin yekdiğerinden ayrıracağına dair olan kanun lâyihası etrafın da konuşmuşlardır. İçtimada ancak 20-30 kişi bulunabilmiş, fakat bu mesele mevzuubahs olurken hararetli münakaşalar olmuştur. Bu münaki i <cesinde bu hafta sınıftan birer kişi intihap edil. mek suretile üç kişilik bir hey- et vücude getirmesine karar ve rilmiştir. Bu üç kişilik hey'et mezkür meseleler hakkında ta- lebenin kanaatlerini toplıyacak meclis, başvekâlet ve adliye ve ile kâleti nezdinde lâzım gelen te- | şebbüsleri yapacak, icap ederse Ankaraya da gidecektir. Bunlar tekarrür ettikten son ra, Milli Türk talebe birliğinin ihyası mevzuu o bahsolmuş, bu teşekkülün yeniden canlanması etrafında hararetli ve samimi temenniyatta bulunulmuş, Kad ri İbrahim, Tarık, Kadir; En. ver, Rasih Beyler Hukuk fakül tesinin Birlik murahhası olarak ilmişlerdir. Müteakiben hey yet bulmuştur. Kongreye tale- beden Vasıf Bey riyaset etmiş. tir. Talebe birliğinin ihyası için Milli Türk talebe birliğinin ihyası iki cereyan kuv vetlenmiştir. Bunun etrafında fik hareketlere © geçilmiştir. Türk Talebe birliği kongresi, nin cuma günü toplanması muh temeldir. Otobüsçülerir içtima cek olsanız, sizi yadırgıyorlar gibi gelir, muhite karşı bir ya bancılık hissedersiniz. o Hasılı mecbursu- Kadıköy otobüsçüleri dün Suadiyede toplanmışlardır. Bir ik teşkili için yapılacak olan u baml toki | Vapurcular Heyeti geldi Teşebbüslerinin neti- cesinden memnun görünüyorlar Ankara'ya giden e Vapurcular Birliği heyeti, dün avdet etmiştir. işi “Ankara'da İktisat Vekili BE ile görüştük; diğer lâzım g temas ederek mevzuubahis meselele- re dair vapurcuların moktai nazarla” rms izah ettik. Dün de İsmet Pa. Hz, tarafından kabul edildik. Verdiğimiz. izahatı dikkatle dinlediler. Şu cevabı alarak avdet ediyoruz. “Biz, sizin Ziyan etmemeniz, ser. i daha müsmir surette işlet: vvurlar endişesiz avdet ve işlerinize devam © ediniz. , Bu itminanbahş cev, içtiman davet edeceği kesin işlerine devam etmesini söylü- yeceğiz. 340 senesinden evvel Türkler ta- rafından satın alınan ül rük resmine gelince, bu da o zaman- ki tarifeye göre ton başına 75 kuruş- tan tahsil edilmek üzere bir şekle ç yeti umumiyesine bildirecek ve ber- yet ettiklerini söyledik, dedi ki: — değil, şikâyetler kü. rin olmak gerektir. Eğer zarı olsa, hükümetin ka. vaparculara inde irak sefiri Ankaraya gitti Yeni Irak sefiri Emi y Hz. refakatinde Yl Me 5 güzarı Ata Emin B. olduğu hal de dün akşamki trenle Ankara ya hareket etmiştir. Müşarüni- leyh yakında — itimatnamesini Reisicümhur Hz. ne takdim ©. decektir, Amerikalı tayyareciler Ankaraya gittiler Memleketimizde hava ları temin edecek n e yyare

Bu sayıdan diğer sayfalar: