5 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

5 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GaZi | Dün Ankaraya Avdet Ettiler Reisicömhur Hz. dün akşam hususi Ankaraya avdet buyurmuşlardır. Kolordu Kuman- danı Şükrü Naili Paşa, Vali Muhiddin, sabık Paris sefiri Fethi, Seyrisefain Müdürü Sadullah B.ler dün akşama doğru Dolmabahçeye gelmişlerdir. Saat 7 de Gazi Hı. refakatlerindi Sıhhat — Vekili Refik, Klıç Ali, Salih, Recep Zühtü, Cemil, — Nuri Beyler olduğu halde ( Sakar- ya ) motörü ile Haydarpaşaya geçmişler ve bususi trenin Riya- trenle Hasan seti Cümhur vagonuna binmiş- lerdir. Kendileri arzu buyurma- dıkları için teşyi merasimi ya- pilmamıştır. Biraz sonra tren istasiyondaki halkın “ Allah selâmet versin , temennileri — arasında — hareket etmiştir. Sıhhat Vekili Refik ve Vali Muhiddin Beyler de Anka- raya gitmişlerdir. Umumi Kâtip Tevfik Bey Cenevrede bulunan Cümhur Riyaseti Umumi Kâtibi Tevfik Bey dün şehrimize gelmiş ve Gazi Hz.ne arzı tazimat etmiş- tir. Anadolu ajansının — iş'arına göre Tevfik Beyin Umumtl Kâ- tiplik vazifesine hitam verilmiştir. Ajansın bu husustaki tebliği aynen şudür : İstanbul, 4 (A.A.)— Riyaseti- cümhbur. Umumt Kâtibi Teyfik Beyin vazifesine hitam verilmiştir, Stadyum Hz. Meselesi Köşeye Atılmamıştır Taksim Bahçesiı;in_ Önündeki Aı'sadal Yapılmak İçin Müzakere Cereyan Ediyor| Mançuri rnplını'ndı__ -!'R'_"_ _ı_ây_qu(m z 932 nin Avdetleri | < İ İ İ Pa ' Ü Sulh İçin Çin Arazisinin Tahliyesi Lâzımdır ! |Çinlilerin Bu Teklifine Mukabil Japon- lar Mançuriye P_ı_skerr Dfîküyorlar Londra, 5 (D. Hususi) — Son | dakikada salâhiyettar Çin ve Ja- | pon menabiinden alınan haberler çok muühteliftir. Fakat —bütün haberlerin ittihat ettiği tek nok- ta, Şanghaycephesinde şu daki- kada süküt hükümferma olduğu- dur. Bununla beraber vaziyete hâ- kim bulunan resmi Çin makamatı iki hükümet arasında sulh müza- kerelerine — başlanabilmesi — için Japon askerlerinin Şanghay civa- rındaki Çin arazisinden derhal çıkmalarını ilk şart olarak ileri sürmektedirler, Japonya ise bu şartı füzuli İ X Tşaretli yer, stadyamun tesisi düşünülen Taksim bahçesinin Önündeki geniş sahadır. Dedikodasa bir hayli sürdük- |€n, şu veya bu yerde tesis edi- eceği bir hayli dedikoduyu mu- 'p olduktan sonra stadyum inşası meselesi, filen kaldı ve adeta unutuldu. Stadyum işinin bu renk ve mecraya dökülinesinde * Vali (Devamı 11 inci sayfada ) bir iddia olarak telâkki etmek- tedir. Çünkü bu takdirde Çinli- lerin herhangi bir israrı karşısın- da Japonyanın teyidi bir. kuv- vete malik olamıyacağının nazarı dikkatten uzak tutulma- ması İâzımgeldiği salâhiyettar Ja- pon makamatı tarafından beyan edilmektedir. Çin ve Japon murahhaslarının şimdiye kadar yaptıkları temastan henüz müsbet bir netice çıkma- dığı da ayrıca İş'ar olunuyor. Nankin, 4 (A.A) — Çin hü- kümeti hariciye nazırı Şanghay- daki mümessiline Çinlilerin Japon ( Devamı 3 üncü sayfada ) — & D i.ı Evlenebilir Mi? Bu mühim —mevzu etrafında mütehasıız doktorlardan - topla- dığımız cevapların neşrine yarın da devam edeceğir. Arap Hareketi Ve İran Bağdat ( Husust ) — Son za- manlarda Arap Cmaretleri ara- sındaki yaklaşma fikirleri İranı endişeye düşürmüş ve İran hü- kümetinin — protestosunu — mucip olmuştur. Bu münasebetle Bah- reyn Şeyhi gazetecilere beyanatta bulunarak şunları söylemiştir: — “Muhtelif Arap emaretle- rine mensup Mmümessillerin son zamanlardaki — içtimaları ancak emaretler arasında iktısadi mü- nasebetlerin takviyesinden ibaret- tir. Dünya bubran geçirirken Arap emaretlerinin böyle yanaş- ma hareketleri çok tabit görül- melidir. Siyasi bir gaye ve he- | defimiz yoktur.,, .Po ta nnn üÜi İdare işleri telefonu: — İstanbul — 20203 Fiatı 5 kuruş |Garip Lâyihalar Yazan Serseri Bir Seyyah Yazdıkları Hakkında Malümatı Sorulacağı Zaman Ortadan Kayboldu Adana ( Hususi ) — Resmini | gönderdiğim bu genç, Bulgaristan, | Yunanistan ile beraber Anadolu- nun birçok kısımlarını baştanba- şa yaya olarak gezmiş, bu yüzden çelik bacak unvanını almıştır. Adı Ali Fehmidir. Ali Fehmi, bu seyahatlerinin intibamı kendi- since tesbit ederek bir lâyiha balinde bazı makamlara gönder- miştir. Fakat Ali Fehmi, bundan sonra ortadan kaybolmuş, - bir daha — gözükmemiştir. Gönder- diği lâyihalar hakkmda malü- matına müracaat edilmek Küzümu hâsıl olduğu için Ali Fehmi bu civarda uzun müddet aranılmış, fakat izine tesadüf etmek mümkün olamamıştır. Ni- hayet Suriyeden gelen haberler- den Ali Fyelıminin Antakye ha- valisine geçerek bir müddet ora- da kaldığı, sonra — Arabistanı dolaşmıya başladığı anlaşılmıştır. Uçüncü Cemre Bugün eski takvime göre Üçüncü cemrenin toprağa düştü- ğü gündür. Hava lodos ve yağ- murludur, Üçüncü cemre ılık gün- lerin başlangıcına bir işaret sayılır, Ali Fehkml lrakrta Bognba İle Bir İngiliz Öldürdüler Bağdat ( Hususi ) — ( Mabeynünnehreyn ) Şirketi Müdürü M. Benten otomobille akşam saat sekiz buçuk raddelerinde (Köpr) den otomobille Musula gelirken ( Gazokan ) ile ( Tavacina ) köyleri ara- sında önlerine eşkiya çıkmış ve bomba atarak otomobillerini parça- lamış ve M. Benten ağır surette yaralanmıştır. Hâdiseyi haber alan Musul Jandarma Kumandanı ile İngiliz memurları hâdise mahalline otomobillerle ve jandarma müfrezelerile bereber gitmişlerse de eşkiya» nin oradan sıvıştıklarını öğrenmişlerdir. M. Benten hastande ölmüştür. Şiddetli takiplere rağmen eşkiya hâlâ bulunamamıştır. —a ——— —a aa Wrizl Erkek — “Akıl Hıfzıssıhha Cemiyeti,, , meseleyi çıkarsaydı, ben seni alamıyacaktım. Kadın — Neden? Sen deli misin? z Erkek — Seni almak delilik değil de nedir? biz evlenmeden evvel bu

Bu sayıdan diğer sayfalar: