6 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

6 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖÜZD HATKIN*KULAĞI HABPKiN. DİLİ T Sene 2 — No: 580 ——— Yana işleri teletemuı — İstanbedi — 20203 Top Ateşi Devam Ederken Cenevrede İnsaniyet Prensıplerı Konuşuluyor Cenevre, 5 (H. R.) — Şangha- yin ilerisinde, Çin - Japon kıtaatı arasında ateşin tekrar başladığı- ma dair gelen mütenakıs haberler bu ihtilâh halletmekle meşgul bulunan Cemiyeti akvam heyeti umumiyesinde derin ve elim bir intıba bırakmıştır. İki taraf murahhasları nezdim de teşebbüste bulunarak ateşin derhal kesilmesi istenilmiştir. Bu hâdise, Japon askerleri çekilme- den evvel ihtilâfın halledilemiye- ceği fikrini müdafaa edenlerin boktai — nazarını — kuvvetlendir- mektedir. Londıraya Akseden Haberler Londra 5 (H.R.) — Çin Ja- pon ihtilâfına dair haberler bir- birini naksetmektedir. — Japonlar, bazı noktalarda Çinlilerin ateşine maruz kaldıkları için mukabelede bulundukları, fakat muharebe- nin — tekrar başlamadığını söy- lemektedirler. Çin — menabiinin verdiği haberler ise Japon kuv- vetlerinin (19) uncu Çin ordusu karargühını Nansiyang civarından kuvvetle bombardıman ettiklerini haber veriyor. Bu şerait altında Japonların ne yapmak istedikleri malüm değildir. Şanghay 5 — Gerek Çinliler ve Japonlar Şanghay mıntakasın- da ve ilerisinde ateşi kesmiş ise- lerde Naziyangın Cenubi garbi- sinde, Hosiyan- Tuda muharebe- nin tekrar başlaması tehlikesi baş göstermiştir. Çinliler. bu tehlikenin belir» Bu iki xzabit, Japon ordusuna mensup ve İstihbarat Işine memurdular. Şanghaya çıktıklarının ikinci günü esrarengixz surette öldürülmüşlerdir. mesi Önünde ve vüsi bir cephe| üzerinde siper kazmaktadırlar. Ayni zamanda kuvayı külliyeleri- ni Su- Çeu'nun yedi kilometro şarkındaki Kinsan etrafında top- ladıkları haber verilmektedir . 19 zuncu orduya kumanda eden Çe- Titg- Kay, bütün Çin milletine telgrafla bir tamim gön- Kiyan - Vang vekayiini unutmamı- ya ve sonuna kadar mücadeleye davet etmiştir . Diğer taraftan, Nankinden Loyana nakledilmiş olan Çin merkezi hükümetinin hattı hare- ketide Çin gazeteleri tarafindan şiddetle tenkit edilmektedir. Bu hükümet Erkânı, 19 vuncu orduya yardım etmiye muvaffak olmamış olmakla ittiham edilııektedirler Beledıye Sahil Hatlarına Vapur İşletmek İstiyor dererek, Çin milletini Şapey ve l Belediyenin vapur işletme hakkını istediği hatlardan Kadıköy hattı İsğanbul belediyesi, yeni be- lediye kanununun 157 inci mad- desine istinaden imtiyazla Seyri- sefain idaresine — verilmiş olan sevahili mütecavire - ki Kadıköy, Haydarpaşa, Adalar ve diğer Anadolu — sahilleridir - ye vapur işletme hakkınin kendisine dev- desi diyor ki: “Su,elektrik,hava gazı ve omsa- H Belediya sınıri dahilinde bulu- nan imtiyazlı şirketlerin mukave- lenamesinde tayin olunan müd- detin hitamında mukavelename- ( Deyamıi 11 incl sayfada| rini istemiştir. Kanunun bu mad- Mamafih Çin gazeteleri, bir takim Çin muvaffakıyetlerinden bahsediyorsa da bu baberlerin hiçbiri teyit etmiyor. (Devamı 8 İnci sayfada ) Edremit ( Hususi ) — Res- mini gönderdiğim yeşilbaş ya- bani ördek Edremitin herkesçe maruf olan Dalyan bataklıkla- rında vurulmuştur. Ördeğin aya- ğında takılı bulunan teneke lev- hada, resimde görüleceği üzere Moskova 11118. Ho 19 D. Cümlesi yazılıdır. Bu kuşun ağlebi ihtimal Moskovadan uçu- rularak buralara kadar geldiği anlaşılıyor. Ali Yalovada İhtilâs Hamamlar Muhasebecisi- nin Bir İhtilâsı Çıktı Tetkik odılen Yalova hamam- ları muhasebesi muamelâtında şayanı dikkat bir para ihtilâsına tesadüf edilmiştir. İhtilâs edilen bu paranın Muhasebeci Muammer Bey tarafından zimmetine geçi- rildiği anlaşılmıştır. Tetkikat de- rinleştirilmektedir. Adare işleri tolefonu: — İstanbul — ZOZO3 “Son Posta PAZAR — 6 Mart 1032 Fiahı 5 kuruş Sinirliler Evlenmemeli Midirler? Mesele Fert Ve Cemiyet Noktasından ıDüşünülmeli Fakat, Henüz Hılledılemıyen En Muhun Cihet Şudurı Sinir Hastaları Nasıl Teşhis Edilecek? Sinirlilerin evlenmeleri doğru mudür, değil midir? “Akıl Hıf- | zıssıhhası Cemiyeti,, - sinirlilerin evlenmemesine — taraftardır. Biz yukarıya yazdığımız sual etrafın- da mütehassıs sinir doktorlarına müracaat ederek — mütalealarını alıyoruz ve bugün de maruf bir asabiye mütehassısı olan doktor Konos Beyin fikirlerini neşredi- yoruz. Doktor Konos Bey gazetemi- zin bu mesele üzerinde bir anket açmasını çok faydalı bul- duğunu, teşekkürle karşıladığını söyledikten —sonra — “ Sinirliler evlenebilir mi ? , — Sualine uzun ve etraflı cevaplar vermektedir. Konos Bey meseleyi hem fert ve hem de cemiyet noktal naza- rından tetkik etmekte ve şunları söylemektedir : “— Bir Şinirlinin, yani ilmt manasile bir Psikopatın evlenip | Maruf sinir mütehassıslarınden Dokter Konos Bey evlenmemesi hem kendi menfa- ati noktasından, hem de cemiye- tin ve beşeriyetin menfaatleri nok- tasından mevzubahis edilmelidir. ( Devamı 6 ıncı sayfada ) F eüköyde Kanlı Bir Cinayet Oldu Evvelki gece Feriköyün ühra bir Iıbıedııde kanlı bir cinayet olmuş, bir rençber, karısını ve karısının yatağında yatar bulduğu eski yanaşmasıni bıçakla delik, deşik ettikten sonra kaçmıştır. Haâ- diseye sahne olan yer Feriköyün Buhurlu sokağında bir kulübedir, Bu kulübe İbrahim ismindeki rençbere aittir. 25 yaşlarında da Seher adlı bir karısı vardır. İbrahim, birkaç sene evvel yanına Rıza adlı bir yanaşme almış, o sırada memleketine gitmek icap etmiş, karısını Rızaya emanet etmiş, demiş ki: — “Ben Ve sonra çıkmış, gitmiş. Koçhisara gidiyorum. Bazı yerlerde Sen onları alır, çocuklara bakarsın. alacaklarım var, Rıza ise emanete tam sadakat göstermiş, adamın karısını baş- dan çıkarmıştır. O suretle ki İbrahimin evi artık onun evi olmuştur. Bir müddet sonra İbrahimin gelmekte olduğuna dair gönder- diği telgrafı alınca fena halde canları sıkılmış, © buraya gel- (Devamı İlinci sayfada ) veeeme

Bu sayıdan diğer sayfalar: