6 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

6 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA * HARUNÜRREŞİT e Zübeydenin hayreti tazelendi ve mevzuu anlamadan halayıklar faciasını, velev ki müphem çe- kilde olsun, ortaya attığından dolayı üÜzüldü. Fakat amcasının |© hüdiseyi tahkike gelmediğini anladığı için de sinirleri biraz düzeldi, gülerek sordu. — ÂAÂmcamın neyi anlamak ve beni niçin paylamak istediğini anlamadım. Hekimbaşıya biraz fazlaca atiye vermiştim. Bunun israf sanılıp tarafınızdan tayip edilmek istenildiğini zamnettim. Meğer siz başka şeylerden bah- sediyormuşsunuz. İhtiyar İsmail, bir mindere oturdu: — Sizi müsrif görmek ne haddim, ne hakkımdır. Hizmet- kârlarınıza ihsanda bulunmanızı gayet tabil bulurum. Binaenaleyh Hekimbaşıya para, — mücevher, köle»ve çiftlik vermişseniz emi- relik vazifesini yapmışsınız. de- mektir. Benim böyle bir iş için muahaze edeceğime nasıl hüküm verirsiniz? Beğenemiyeğiniz — başka bir barekette bulunduğumu ha- tırlamıyorum. — Saraydan çıkmayı istemek iyi bir hareket midir? Zübeyde, tarihin şahadetinden anlaşıldığı üzere, çok zeki, çok hassas ve çok müteşebbis bir kadın idi. Onun ismi, Abbasiler tarihinde halifeler fevkinde yer tutar. Fakat © gece, kocasınin üstüste işlediği: Yedi Kiyanete şabit olmuştu. Bu sebeple yüre- ginden kan akıyordu. O yaralı yürekle inleyip dururken Vezir Yahyanın ağzile saraydan çık- mak emrini almış ve izzeti nefsi bir daba incinmişti. Daha son- ra yedi halayığı öldürmek ve bir kölenin ölümüne sebebiyet ver- mek gibi feci ve şeni bir hâdi- senin kahramanı olmuştu. Rubu ve zihni hercümerç içinde idi. Bu yüzden zekâsını kullanıp am- casının maksadına * birdenbire intikal edememişti. Ancak şimdi ihtiyarın ne demek istediğini ve Latta yanına niçin geldiğini an- lımıştı. Zarurl olmakla beraber - gös- tordiği idraksizlikten utanıyordu. Su kadar ki Vezir Yahanın verdiği vözde sebat ettiğini, saraydan çıkma — meselesinde zevahirin muhafaza — edildiğini — anlıyarak memnun oluyordu. İsmailin, Yah- va tarafından — gönderildiği ve bLöyle değilse bile onun gelişinde Yahyanın parmağı bulunduğu ta- bakkuk — ediyordu. Binaenaleyh mahzun bir tebessüme büründü: — Ne yapayım aziz amca, de- di, burada sıkılıyorum. — Buradan çıkmayı istemek- le de Emirülmüminini sıktınız. — Onlar 4âlicenaptırlar, benim kusurumu affederler. — Bu işi Yahyaya değil bana söylemeli idiniz. Aile davalari aile arasında hallolunmalıdır. —Sizden sıkıldım. Sadık bir a- damımız olduğu için Yahyaya bana emir verdim. Zevcime ricamı ar- zetmesini söyledim. — Sadaketin de hududu var- dır. Yahya, devlet işlerinde istik- lâl ile harekete mezun olsa bi- b nihayet bir yabancıdır. Onun gönüllerimize kadar burun sok- masına müsaade etmemeliyir. » AAA T Ve ** Tarihin Esrarengiz Sayfaları — Böyle işler tekerrür ede- mez ki bir daha yapamam diye- yim. Siz de beni mazur görünüz ve bahsi kapayınız. — Teessürümü bir daha ar- zettikten sonra Emirülmüminin size selâmını tebliğ ediyorum: Darülkarar sarayına gitmenize muvafakat buyuruyorlar. Fakat teessüflerini de saklamıyorlar. — Kendilerine mimnettarlığı- mı söylerseniz size de minnettar olurum. — Bütün teerübelerime rağ- mea vaziyeti — kavrıyamıyorum. Buradan çıkmayı, hem de alelâ- cele çıkmayı neden istediniz? — Beni elemden, endişeden ve fena mülâhazalardan kurtarınız, bu sırrı saklamayınız. Ben Türk Yahya kadar da itimadınızı haiz değil miyim? Muha;'ei)e Yin — Siz amcamsınız. babam mevkiindesiniz. Yahya ecirimizdir ve o saraydan çıkmak istediğimi bilmekle beraber niçin çıkmak istediğime vâkıf değildir. — Ben de vâkıf olamaz mı- yım ? Zübeyde, mahir bir hareketle gözlerini nemletti, sesine acıklı bir titreyiş getirdi ve İsmailin ellerine sarılarak inledi : — Yanıyorum, amca, yanıyo- rum, Burada bir gün daha kalır- sam kül olacağım. Çünki.. — Ey, çünki? — Çünki emirtilmüminin beni sevmiyor, gözümün önünde ha- layıklara aşk dağıtiyor. Satın aldığım — kızların bana - tercih olunmalarına —— tahammül — mü edeyim ? (Arkası var) e Mi Başlıyor? Muharebe Devam EdiyorMu? ( tarafı 1 inci sayfada ) Londra 5 — Şanghay mımnta- kaşındaki — Japon vvetlerinin miktarı (50) bini bulmuştur. Son askeri harekâta iştirâk eden bahriye silâhendazları gemilerine bindirilmişlerdir. K L&ndn 5 -î S.b:. 6,30 dıe.ı- a Çin teleri Naziyan'ın Çin ııhıhvlş:nnfındın upîedildiğiııi haber vermektedirler. Bu gazeteler, çekilen Çin as- kerlerinin torpil döşedikleri tar- lalara giren Japon askerlerini bu torpillerle berhava ettikten sonra bu muvaffakıyeti kazandıklarını yazıyorlar. Çin mehafili sekiz bin ponun Linkoda katledilmiş ol- tğımu haber veriyor. Şanghay Heyecan İçinde Şanghay 5 — Japon Umum! karargâhmın — tekzibine rağmen resmi Çin raporları, Japonların taarruzda bulunduklarını ve Kin- san! bumbardıman ettiklerini kay- deylemektedir. Liyaodan tüfek sesleri gelmektedir. Bu suretle iki taraf arasında bir mütareke ol- madığı anlaşılmıştır. Şimdi Çin ve Japon kıtaatı karşı karşıya bu- lunmaktadırlar. Şanghayda büyük bir heyecan vardır. Bütün bina- lar Milli bayraklarla donanmıştır. Çinliler — Japonların — müfrit talepletinden hiçbirini kabul ede- miyeceklerini söylemekte ve yeni fedakârlıklara hazır olduklarını beyan etmektedirler. Şapey ile Vosungun Çinliler tarafından geri alındığı haberleri- ni Japonlar tekzip etmişlerdir. Cemiyeti Akvamda Müzakereler Cenevre5— Cemiyeti Akvam Meclisi, Belçika Murahhası ve Rcisi M. Hi- mansın Riyaseti altında toplanmış, 29 şubatta verdiği kararı hatır- latarak ve bundan sonra alımacak tedbirlerin mahiyeti değişmemek şartile iki tarafa şu tavsiyelerde bulunmuştur: , 1 — Çin- Japon kumandan- larının ateşin kesilmesi hakkında verdikleri emirlerin Filen temini için lâzım gelen tedbirleri iki tarafın da biran evvel — alması, 2 — Şanghay — mıntakasında menfaatleri bulunan — devletleri, Cemiyeti Akvamı tenvire davet; 3 — Muharebenin kat'i suret- te nihayetlenmesini ve Japon as- kerlerinin çekilmesini temin ede- cek nihat itilâf şeklinin mahalli askeri ve sivil ve bahriye erkânile Şanghayda temsil edilen devlet- lerin mümessillerinin — yardımile yapılmasını Çin ve Japon hükü- metlerine tavsiye. Murahhaslar Birer Birer Dinleniyor Bu celseden sonra açılan di- “İu bir celsede muhtelif murah- haslar dinlenilmiştir. İlk dinleni- lenler Meksika, Kolumbiyo, sonra İsveç, Norveç murahhaslarile Fe- lemenk murahhası olmuştur. Ünümüzdeki Kolümbiyanın Mütalsası Kolümbiya murahbası — dört pirensip ileri sürmüş ve bir ala- caktan dolayı bir devletin diğeri aleyhine ıılerl harekât yapamı- yacağını beyan etmiştir. Çarşamba akşamı MELEK sineması ( Comedie Française ) den MADELEİNE RENAUD'yu Marcel Achard'ın çok hoş piyesi GÖNÜL KİMİ SEVERSE (Mİ S T filminde — takdim I GRİ) edecektir. Bugün hoş iki saat geçirmek Üzere MELEK Sinemasma gidihiz. ve JEANNE BOİTEL ve LOUİSE LAGRANGE'ın temsili muhteşemleri Kadınlar Avukatı (Le petit Ecart) filmlni görerek gülüp eğlesiniz. | Elhamra Sihemasına gidiniz. ve BRIGİTTE HELM WILLY FRITSCH'i Gizli Vazife ( En service Secret ) muhteşem (llminde — görünlü. Bügün GLORYADA odeluyak / : ZENCİ RUH ( Le chant d'une race Muazzam Zenel filmini içidip göreceksiniz. Ayrıea MAUR! l DEKOBRA'aın bu m hakkında bir konferansı. İlâveten: FOKS halihazır dünya havadisleri. MAJİK — Sinemasında HOLİVUT'un (Ç YÜZÜ Le masgue d'Hollyvood ( film mmı neşesi ve yı:s.ın. ) Tamamile Fransızca Tötonyada Konser Bu akşam saat altıda Yük- sekkaldırımdaki Tötonya Kulü- bünde Profesör ( Hanri Fürani ) tarafından bir konser — verile- cektir. İRTİHAL Istanbul Mahkemei Asliye Dör- düncü Hukuk Dalresi Hâkimlerinden Suat ve kıymettar muallimlerimizden Ferruh ve Meliha Hanımefendilerin validesi ve İş Bankası memurların- dan Nejax Abut Beyin kain validesi Hilmi Beyin refikası İsmet Hanıme- fendi irtihali daribeka eylemiştir. Bugün Moda lskelesinde ikamet- gühından kaldırılarak allesi makbe- resina defnolunacaktır. Ailesine ta- ziyet ederiz. Meksika murahhası devletlerin k Hukuku umumiye ve gerek ukuku hususiye sahalarında biz- zat hakların ihkak edemiyecekleri mutaleasında bulunmuştur. Norveç Diyorki Norveç murahhası da ihtilâfın hem siyasi hem hukukt nokta- lardan tetkik edilmesini, evvelâ harekât — durdurulduktan — sonra mesailin tetkik edilmesini istemiş ve iki taraftan biri tavsiyemizi reddederse ne yapacağız? Cihan efkârı umumiyesi bu yapacağımı- zı bekliyor, demiştir . İsveçe Gelince Bundan sonra İsveç murahha- sına söz verilmiş, Norveçli arka- daşının mütaleasına iştirak etmiş ve Japon askerleri çekilmedikçe ihtilâfın hallolunamıyacağını be- yan eylemiştir. Fenlandiya Öğrenmek İster Fenlandiya murahhası ise Ce- miyeti akvamın mahiyetinin filt mi, manevi mi olduğunu ıomı1: ona göre cevap vereceğini - bil d . Felemenk Bedbindir Felemenk murahhası ise tah- anlaşılması lözumu üzerinde dur- muş ve bugünkü müzakerelerin sulha müncer olması tememnile- rinde bulunmuştur. Ba TİNO | Meksika Ne Fikirde Bogün akşam — ÜŞTENEI. RELEDİYEĞİ Sasa, öi YALOVA Müsikili komedi- | C, i İhu l (l Nakili : L Galip Fiatlarda zam yoktur, Yakındat: KAFATASI RAŞİT RIZA TİYTROSU Perşembe günü akşamı 21,30 da Büyük Gala OTELLO Biletler şimdiden satılmaktadrı 858 & 18a8R58858x85€ PATLER'A - ELHAMRA sinemasında HAYDUT AŞKI ( Fra Diavolo ) yu Dinlemeğe hazırlanınız. taganni edecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: