7 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

7 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ HALKIN KULAĞI HALKIN... DİLİ -SönPo P — T Mart 1932 Piyasayı Tetkik Ettik, Alâkadarlarla Görüştük, Bir, iki gündenberi ortaya bir fikir atıldı. Deniliyor ki: Bugün ekmeğin okkasını yedi kuruşa yiyoruz. Bu fiat üzerinden köylünün eline bir şey geçmiyor. Ekmeği ( 12) kuruşa çıkaralım. Bu suretle hem köylünün eline para geçer, hem de bu fint zam- mının bir kısmı hazineye bırakı- larak bütçe vaziyeti düzeltilir. Bu fikir karşısında ilk hatıra gelen sual şu oluyor: Ekmek ve un fiatlerini arttır- mak mümkün müdür? Bu sual etrafında dün piyasa- da ve salâbiyettar kimseler nez- dinde yaptığımız tetkikat bize şu neticeyi vermiştir. Un ve ekmek fiatlerini tayin ve tahdit mümkündür. Fakat bu, yagünkü şerait dahilinde kabili tat- bik değildir. Fiatleri tahdit edebil- mek için evvelâ buğday |ticareti- nin serbest olmaması lâzımgelir. Aksi takdirde tüccar, elindeki buğdayı ne dahilde, ne de hariçte sarfedemiyecektir. Ayni zamanda bu senenin buğdayı köylünün elinden çıkmış bulunuyor. Fiat- Çin Işi Bir Ticaret İşi İmiş Cenevre 6 — Çin - Japon ih- tilâfını tetkik eden Cemiyeti Ak- vam Meclisi Kebirinin bu mesele hakkındaki (o karannı (o nihayet önümüzdeki hafta içinde verece- ği, ondan sonra Tahdidi teslihat işlerinin görüşülmiye başlıyacağı haber veriliyor. Bu mesele hak- kında birçok hatipler daha öz söyliyecektir ki bu celsenin pazar- tesi ( bugün ) günü aktedilmesi bekleniyor. Bu hatipler dinler- dikten sonra husus! bir komite bu hususa dair bir karar formü- Wi tanzim edecektir. Eğer mw- rahhaslar, Şanghay ve Mançuri meselelerinin müştereken görü- şülmesine ve bhalledilmesine ta- raftar olurlarsa vaziyet müşkülle- şecektir, kanaatı vardır. Diğer taraftan Yunan murah- hası M. Politis bir teklif yapmış ve Meclis Heyeti umumiye içti- malarının eylüle kadar temdit edilmesini muvafık görmüştür. Mesele Bir ( Ticaret Meselesi İmiş Londra 6 — Çin- Japon me- selesine İngilterenin karışmaması hakkında muhtelif İngiliz gazete- leri mütalealarına devam ediyor lar. Bu arada Sandey Taymisin mubarriri Vikan Stit bu fikirde değildir. Bu zata göre mesele tamamen ticri mahiyettedir. ( Devamı 8 inci sayfada ) Neticeyi Arzediyoruz Buğday meselesi her şeyden evvel bir Silo teşkilâtı meselesidir lerin tahdidinden köylünün ne istifade edeceği anlaşılamıyor. Fiatler hangi sahada tahdit edilebilir? Ekmek fiatlerini art- tırmak ne demektir? Bu sualin cevabını bulmak için şu rakam- ları göz önünde bulundurmak faydadan hali değildir. İstanbulda bugün ekmek fiati Üç Kişi Yolda Bir Kadını Yaraladılar e * Mİ 4 Omuzundan ağır surette yaralanan Seher Neriman ve Seher isminde iki kadın, Asmaaltında çalıştıkları dükkândan çıkarak Tahtakale- ye doğru giderlerken üç adamın sarkıntılığına maruz kalmışlardır. Adamların sırnaşması (o üzerine Seher Hanım çıkışacak olmuş. Fakat üç ahbaptan bir tanesi bıçağını çekmiş, Seheri omuzun- dan yaralamış ve hepsi birden kaçmışlardır. Kadının yarası teh- likelidir ve Beyoğlu hastanesine yatırılmıştır. Katiller Yakalandı Karısı Seher ve onun dostu Rızayı öldüren Rençper İbrahimle biraderzadesi (Hasan (yakalan muşlardır. 7 kuruştur. Bu fiat 12 kuruşa çıkarılırsa, aradaki beş kuruş fark- tan devlete senede 5,575,000 lira varidat bırakır, İstanbulun haricinde nüfusu 20 binden fazla olan şehirlerde yaşr- yan nüfusun yekünu bir milyona yakındır. Burslarla fiat farkın- ( Devamı 8 inel sayfada ) Ödemişten Serbest Gelen Bir Katil Feriköyde karısıni cürmü me- şut halinde yakalıyan İbrahimin işlediği cinayete benzer bir hâ- dise de bundan üç ay evvel Ödemişte © olmuştur. e Durmuş Efendi isminde biri, ayni vaziyet- te bulduğu kansile bir yabancıyı öldürmüştür. | Durmuş (Efendi evvelki gün Ödemişten serbest olarak İstanbula gelmiştir. Onun kaçmıya teşebbüs etmeden İstan- bula gelişi oldukça derin bir hayret uyandırmıştır. - Durmuş Efendi, Ödemiş Müddeiumumili- inin bir tezkeresini hamildir ve Tıbbı Adli müessesinde muaye- ne edilmek üzere gönderilmiştir. Bir Hilkat Garibesi Bir İnek İki Kafalı, İki Kuyruklu Üç Kulaklı Bir Yavru Doğurdu Tokat (Hususi)— Mahmutpaşa mahallesinde, Hüseyin oğlu Ha- san Ağanm geçenlerde satın aldıği ineği geçen ayın yirmi sekizinci akşamı yavrulamak va- ziyetine gelmiş, fakat muvaffak olamayınca sahibi tarafından inek kesilmiştir. Çıkan yavru iki başlı iki kuyruklu ve dört ayaklıdır. Hayvanın iki kafasının ortasında bir de üçüncü bir kulak vardır. Yavru ancak yarım saat yaşamış, sonra ölmüştür. 5. Bedi fa 3 Fiat 5 kuruş Sinirliler Evlenmemeli Midirler? Akıl Hastalarının Evlen- meleri Caiz Değildir Fakat Bu Mesele Kısmen De Hukuk Ve Tıbbın Mücadelesi Demektir Sinir ve ruh hastalarının izdi- | vaçları caiz midir, değil midir? Bu sual etrafında mütehassıs doktorların mütaleaların neşret- tik. Bütün fikirler, meselenin ciddiyeti etrafında toplanmakta- dır. Bugün de Rubiyat Profesörü Mustafa Şekip Beyin mütale>' rın dercediyoruz. Şunu evwvwe kaydedelim ki Mustafa Şekip B. bu meselede bütün ruh malâk lerinin nezarı dikkate alınmasına taraftar bulunuyor ve diyor ki; — “Bu mesele çok nazik ve ayıklanması Obirçok (ihtisaslara mütevakkıf bir iştir. Akıl basta- larının hastalık esnasında evlen- mesi kat'iyyen caiz değildir, Bunların şifayap olduktan sonra evlenmeleri muhakkak mütehassıs doktorların raporların olmak ik- tıza eder. Mesele ile en güç ciheti, bu hastalıkların izdivaç tan evvel teşhis edilmesidir. sam İdare işleri telefonu: İstanbul — 20203 Profesör Mustafa Şekip Bey Öyle zannediyorum ki bugünkü tababet henüz bu iktidara matlap derecede sahip değildir. (Devamı 1l inci sayfada) Kahire 5 (Hususi) — Burada Kürt İstiklâl Cemiyeti namile bir komite vardır ki mütemadi surette faaliyette bulunuyor. Bu komi tenin toplanma merkezi Doktor Halit Bedir Han ismindeki dok- torun evidir ve umumi kanaate göre komitenin reiside bu dok- tordur. Bu komite, zevahire göre şu adamlardan müteşekkildir: Doktor Halit Bedir Han: Burada icrayi tababet eder. Mehmet Ali Avni: Sivereklidir. Şeyh Sait isyanna yardımda bulunmakla © maruftur. o Asilere yirmi bin İngiliz lirası göndermiş tir. Elyevm Abidin sarayının tercüme kaleminde çalışinaktadır. Faik Efendi; Mısırda çalışmış mütekait bir memurdur. (Devamı Ilinei sayfada ) | “Bütün Gıda Maddelerinde İhtikâr Var!,, | — Gazeteler < Hırsız — Şu evin kilerini soymak istiyorum. Yardakçı — İhtikâr senden evvel davrandı, evlerin kilerinde zırnık bırakmıyor!

Bu sayıdan diğer sayfalar: