7 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

7 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

P ME z <e Şarj'lı kumaş daima elbiseyi çok düzgün ve dökümlü gösterir, kat'iyyen buruşmaz Şarj'i Dünyanın birkaç £| memleketinde, birkaç Fabrika yapabiliyor! İPEKİ/ Dünyanın bu üç dört fabrikasından biridir İPEKİŞ yalnız bu tesisat için yüz bin lira sarfetti İPEKİŞ Mamulâtı Pek Yakında Piyasaya Çıkıyor. Üç Ayda Biçki ve Dikiş Mektebi On beş sanedenberi mücrsasem yüzlerce mezumlarının — muvalfakiyetleri ve Içtimal hayatta ibraz ettikleri mevki dolayısile gurur hlsseder, Ea son ve en kolay PFransız usulü İle üç ayda tüvalet, erkek, ve kadın tayyör ve beyaz takımları telerrüntile vükemmel öğretir ve devre sonunda maarifçe musaddak şahadetname verir. Mezus olan birçok hanımlar kendi hasaplarına mektep ve alelye açımıya muvaffak olmuşlardır. Talebe kaydı, pâzartesi, çarşamba ve perşambe günleri öğledeh sonra 6 ya kadar lera edilmektedir. 24 Martta Derslere Başlanıyor, Gedikpaşada Ballpaşa yokuşumda Esirci Kemaleddin sokağı Vahram Efendi eczanesi favkinde No, “1, Gedikpaşa ııçııı ve Dikiş dershanesi Müdürü Madam Noeml Asadoryan. Dişlerîıı İnci Gibi Muhafa- zası Yalnız RADYOLİN DİŞ MACUN 'Korizal Ce HS OULCEOSTA C e PİRIN Depoııı:Hı.ıınEc:ıdopuu KORYZAL Gripe Karşı Kullanınız Nezlenin Düşmanıdır Her eczanede bulunur. İstanbul Evkaf Müdüri- yetinden: Kıymeti muhammenesi H £. 58 34 Tamanı (17) metro terbiünde bulunan Bahçekapı- sında Çelebioğlu Alâettin mahallesinde Yeni camil şerif avlusunda eski (77 ) yeni (70) No, li kâgir döükkâmın 112 - 6720 hissesi. Tamamı 290 metro terbiinde bulunan Babıali civa- riada Hobyar mahallesinde Cağaloğlu yokuşunda eski ( 10, 10 ) yeni 29, 31, 33 No, lı kâgir matbaa- nin 10 - 240 hissesi. Tamamı ( 152 ) metro ( 80 ) santim terbiinde bulu- nan Kadirgada mukaddema Bostamıali elyevm Şehsu- var Bey mahallesinde Kadirga hamamı caddesinde atik (32) cedit ( 40 ) No. ile murakkam dükkân maa aralık bir bap hanenin 1 - 8 hiszesi, Tamamı (7 ) metro (50) santim terbiinde bulunan Celebioğlu Alâettin mahallesinde Yeni camli şerif av- lusunda eski 68 yeni ( 80 ) No. h kâgir dükkânın 36 - 3600 hissesi. Tamamıi ( 12 ) metro ( 28 ) santim terbiinde bulunan Dayehatan mahallesinde Tığcılar caddesinde atik (67) cedit (69 ) No. h bilâ hava kâgir dükkânın üçte bir hissesi. Balâda semt semt, mahalle. sokak ve numaraları yazılı emlâk satılmak üzere dört hafta müddetle müzayedeye konmuştur. Talip olanlar 11 Nisan 932 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte kıymetlerinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile - birlikte İstanbul Evkaf Müdüriyeti binasında mahlülât kalemine müra- mılırı Şirketi Hayriyeden: Köprü Boğaziçi iskelesinde ikinci ve ücüncü büfelerin icar müd- deti munkazi olduğundan bunları isticara talip olanların heyeti teftişiyo riyasetine müracaatları, Çocuk hastalıkları — mütehassımı Dr. SEMİRAMİS EKREM H. Kulak, Boğar, Burun Mütehassısı Beyoğlu, Mektep / sokak 1 Beyoğlu Mektep “sokak Bizgeye Telefon B. ÇİKOLAT “GCEMİL ŞEKERCİ HAFIZ MUSTAFA VE. MAHTUMU FOT L S L Dr. Ekrem Behçet Mart T _G;MJ Komprimeleri - Kullanınız Taklitlerindensakınınız. Memedeki çocuklara gıda l F Doktor Ali Vahit Beyin eerZIn YILDIZ ÇOCUK UNU Fazla fosforu ve vitamini vardır. Çok besler Grip Bir tek Kaşe Nakris Fevrozin Romatizmayı B — Necdet Sinirden zelen | Todavi işilak Baş ve diş Mi Ağrılarını x.n,,_d.h’ıi—ı Her yerde FevrozinNecdet arayınız Dr. Aristidi Emrazı zühreviye tedivihanesi Eminösü Han ( Sa'uk Karakaş ) No, 8 İdare Merkezi: İSTANBUL TÜRKİYE'deki Şubeleri: öatniö d n terğr eai Gamraaz GALATA İSTANBUL, İZMİR, SAMSUN, ADANA, MERSIİN YUNANİSTAN'daki Şubeleri: SELÂNİK, ATİNA, hesap küşadı. Hususi kasalar |h Y ENİYİ TIRAŞ BIÇAĞIDIR Dr. Celâl Tevfik Zührevi ve İdrar Yolu Hastalıkları Mütehassısı Sirkeci, Muradiye caddeşi No 35. Saat. 2-6 HER NEVİ MAKİNALAR ıııİ.'ıî-ri Cilt ve sührevt hastalıklar Mütehassısı DOKTOR Ömer Abdurrahman İstanbul emrazı — zühreviye dispanseri Sertabibi Ankara caddesi İkdam Yurdu kaşisında No. 71 Son Posta Matbaası — Sahiplerit Ali Ekrem, Selim Ragıp Nıııiyıc Müdürü: Selim Ragıp İ Kullınmıklı Kabildir. En Mukeınmel Dıı

Bu sayıdan diğer sayfalar: