7 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

7 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ticaret Odısı Köon-i ö gresinin Manzarası Ticaret Odamn şimdi kongre- lerini aktediyor. Fakat odada binlerce tacir mukayyet oldu- gu balde kongrelere pek azı iştirak —ediyor. Kendilerile görüştüğümüz kimseler gu mütalealarda — bulunuyorlar : Murat Bey (Diş doktoru Sirkeci Dervişler sekak 2) — Ticaret odası kongresine odaya kayıtlı azanın ancak binde biri iştirak etmiştir. (25) bin aza- dan ancak (25)i müzakerelerde bulunmuştur. Bence buna feci bir akıbet demek doğru olur. Ben bu akıbet için iki sebep buluyo- Yoksa şu buhranlı ve kazançsız bir zamanda tüccar kendilerine nafi bir karar alabilecek olan bir kongreye tehacümle iştirak etmesi lâzımgelirdi. * Osman B. (Hasır iskelesi 117) Bugün dünyada — ferdi teşebbüslerden — ziyade — müşte- vek kuvvetler rol oynuyor. Ti- caret Odalarının vazifeleri pek mübimdir. Binaenaleyh tüccarr mızin kongrelere biyâne kalması de bir aksaklık varsa onun tas- hihi de tüccarımınn elindedir. Otuz Sekiz Kilo Kaçak Esrar Yakalandı Polis memürlârı dün üç ecüebi tarafından mühim mil esrar kaçırıldığınmı haber almışlar ve buları adım adım takip etmek suretile yakalamışlardır. Tahkikatımıza göre Beyoğ- lunda Tomtom sokağında — otu- can Panayot, dostu ina ve Stefanos isminde Bg kişi dün bir elbise sandığımı bir otomobile erleştirmişler ve Galata rıhtımı- :a gelmişlerdir. Fakat otomobil yolcu salonunun önünde duraca- ğı yerde ambar kapısının önün- de durmuştur. Otomobilden ev- velâ Panayot çıkmış etrafa göz gezdirdikten sonra tekrar - oto- mobile dönmüş ve araba sür'atla uzaklaşmıya başlamıştır. Fakat kendilerini adım adım takip eden poliş memurları, di- ğer bir otomobil ile firarilerin arkasından yetişmişler ve kendi- lerini yakalamışlardır. Neticede sandık açılmış, içinden (38) kilo esrar çıkmıştır. Bunlar Da Başka Geçenlerde Avrupadan gelen ekspiresten ipekli kumaş kaçıran Rikardo ve Koço isminde M ka- çakçının yakalandığını yazmıştık. Cihanğirde Belkıs ıpııtıı—ııdı oturan bu iki kafadar bir kaç gün evvel mühim miktarda ipekli mendil ve buyun atkıları kaçır- maya teşebbüs etmişler, fakat mendillerin satıldımı yer tesbit olunmuş, eşyalarla birlikte ken- dileri de yakalanmışlardır. Evine Götürüyomuş! Liman şirketinin şarap iske- lesinde bağlı bir mavnasının kap- danı Halil mavnada bulunan tüc- cara ait yirmi bir okka şeker ve bir kutu incir, iki ohkka boya ve büyük bir muşambayı çalarak evine götürürken yakalanmiştır. Çocuk Düşürme Davası Göztepede Firdevs Hanımın çocuğımı le maznun doktor Horhoroni Efendinin dün Ağıl Cezada muhakemesi yapık Müddeiumumi mahkümiyet hlıp etmiştir. Karar 20 martta verilecektir. Hayırlı Bir Hizmetçi Kadıköyde oluran Muammer Bey isminde bir zatın hizmetçisi Maryam, bir manto ve bir miktar para çalarak evden kaçmıştır. Maryam zabıtanın yaptığı bütün tabarriyata rağmen bulunamamıştır. Iİ_.._ ; l SON POSTA ——— —— İstanbulda hayat ucuz mu, pa- halı mı? Şehrimizin ticcar! ve iktısadi — vaziyetile sıkı alâkası bulunan birçok kimselere dün bu suali sorduk. Aldığımız cevap müttefikan — şudur: — İstanbulda hayat çok pahalıdır. Ucuzlatmak lâzımdır. Bunlar diyorlar ki: “ — Evet hayat pahalıdır. Elektrigin kilovatı 17 buçuk, bir telefon mükâlemesi on, su on kuruştur. Bu fiatler çok yüksektir. Bu şirketlerin tarifeleri yedi, sekiz senedenberi bir türlü İstanbuida -Hayat Çok Pahalı Bu Vaziyette Şirketlerin| : Büyük Bir 'lıtîı_ı:ı_ Vardır Eledıyeıh mücadelesine ge- lince; Belediyenin, zaruri eşya Hafleri üzerinde tetkikata giriş- tiğini yazmıştık. Bu tetkikat bazı sahalarda nihayet bulmuştur. Be- lediye Recis Muavini Nuri Bey bu buıuıh şunları söylemektedir: — Yaptığımız tetkikata gö- re, piyuıd.ı. zaruri eşya fiatleri üzerinde, şeker müstesna olmak üzere, çok fazla bir yükselme yoktar. ,, Diğer — taraftan mesele ile alâkadar olanlar balkın fazla para ödemesine maeydan verilmemesi ve bu mevzuun ehemmiyetle tetkik &uııln.hntı—ıiaıdıu)e&c-îmıü—hedn!u Ecnebi Gazeteler Müddeiumumilik Bunları Tetkik Ettiriyor Müddeiumumilik — şehrimizde çıkan gazetelerden başka hariçten gelen gazete ve mecmuaları da ettirmektedir. Bunlar ara- sında Matbuat kanununa muhalif neşriyat yapanlar bulunduğu tak- dirde buuları burada satan bayi- Ter hakkında kanunl takibat ya- pılacaktır. Mecmualar iki müter- cim tarafından teker teker göz- den geçirilmektedir. İki Mütecaviz Yakalandı Şehremininde oturan arabacı Recep ve arkadaşı Hikmet me- zarcı — Süleyman evine taarruz etmişler ve evin kıpmıu. camlarını kırmışlardır. İkisi de ya- kalanmıştır . Afyon, Tiftik Geçen İki Sene Arasımdaki Fark Ne Kadar? Yeni tanzim n edilen bir ista- ğ cetvelinden geçen 931 senesinde mem- mmnde (430) ton afyon ııü- sal edilmişti. Bu miktar 930 senesindeki mahsul miktarına na- zaran yüzde otuz beş noksandır. Fiatları ise düşüktür. Yine 831 senesinde tiftik mahsulü (3800) tondur. Bu miktar (930) senesine üzde sekiz moksan ve .ışükh"ır nazaran fiatler Tahrik Var Mı? Vilâyet Ve Polis Müdü- riyeti Tahkikat Yapiyor Şehrimizdeki tütün amelele- rinden üç kişinin Ticaret Müdü- riyeti ile İstanbul vilâyetine üç yüz imzalı bir istida vererek iş istedikleri mevzubahs oldu. Bu müracaat Üzerine, — mese- lede bir tahrik vaziyeti olup o madığı tetkika lâyık görülmüş ve İstanbul Polis müdüriyeti bu müracaatin arkasında saklı gizli maksatlar olup olmadığını araş- tırmıya başlamışlır. Yalmız şura- sına işaret edelim ki iş isteyen bu ameleler ne vilâyete verdik- leri istidada ve ne de başka bir Bumle bir miting yapmak iste- diklerini bildirmemişler ve b&yh Kendisile görüşen bir muharri- rimize Vali muavini Fazlı Bey şunları söylemiştir: — “Hâdise tetkik ve tahkik edilmektedir. Henüz bunun bir tahrik eseri olduğu — anlaşılma- mıştır. Polis Müdürü Ali Riza Bey de muharririmize şunları söyle- miştir : “— Şimdilik tahkikatla meş gulüz, nelicede, işte bir tahrik eseri görürsek kanımen yapılması lln-ıelu -v--cleyi yapw-iıı- Mart 7 İ —a l Günün Tarihi Milki Vapurcular Dün Toplandılar Vapurcular - Birliği umum?f d— toplınmış, Ankaradan emasları - etrafında ı.ııııuıuıf Vuîlen izahata görel heyet Ankarada Başvekil ve İktısat Vekili tarafından kabul edilmiş, asri ösüllerle — çalışacakları İçin - vapur işletme inhinarına — lüzum olmrya- cağını, yolcuların İstirahafleri temin edileceğini, seferlerin munlazam ya- puacağını söylemiştir. Heyete va- purculuk — şirketi meselesinin benüz tazavvürda olduğu cevabı verilmiş, 340 venesindan evvelki gümrük rer- minin de ton başına (75) kuruş olarak alınması hususunda mutabık kahadığı öğrenilmiştir. Milli Talebe Birliği MüN Türk Talebe birliğinin yeni- den faaliyette bulunması maksadile coma günü bir içtima yapılacaktır. Defterdarlıkta Dekterdarlık Varidat Şubesi Mü- ; dürlüğüne Pul Şube Müdürü Hilmi Bey tayin edilmiştir. Suriyede İftâslar Son gelen — telgraf baberlerine xöre Suriyede son günler içinde bir Banka ve 18 tacir iflâs etmiştir. Yerli Mallar Sergisi Sanayi Birliğ şehrimizde daimi surette açık duracak bir yerli male lar sergiai için teşebbüs ve hazırlık- Tara başlamıştır. İnhisar İdarelerinde kahlsar — idarelerinin bir — kısım şabelerinin tevhit edilerek Ankaraya nakli kat'i olarak takarrür etmiştir. Ankaraya gidecek ve burada kala- cak kımımlar içia yeni kuadrolar hazırlanmaktadır. Kuduz Tehlikesi Evvelki gün Uşakta 11 kişiyi kuduz köpek ısırmış bunlar — derhal şehrimize gönderilmiştir. Bir Agır Yaralı Şerif isminde biri bir gazino- da çalışan Rüstem isminde birini tehlikeli surette yaralamıştır. Halife Olmak İstemiş! Eski Meclisi Meb'uzan Reislerinden olup senelerde Pariste vefat eden Avukat Celâlettina Arif Beyin metrukâh arasında bazı vesikalar çıkmıştır. Bu vesikalardan anlaşıldı- fına göre Celâlettin Arif Bey bir aralık evvelâ Cümhur reisi, sonra da Halife olmayı tasarlamış, halta bir de kabine listesi yapmıştır. Listede Mersinli Cemal Paşa Başvekil, Kâzım Karabekir Paşa Miül Müdafaa, Fuat Selim Bey Hariciye, Hüseyin Avni Bey Sahbiye, Feyzi Dalm Bey Adliye Vekili olarak zikredilmektedir. —— ——7 l Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Hapsedılen Otobus ı : Hasan Bey — Belediye memurları bu boş otobüsü nereye götürecekler, ne yapacaklar? büsü devirmiş. Sti e eee aai V0 Dil aai Z. 2: Yolcu — Hasan Bey memurlar bu otobüsü hapsedecekler, çünki şeför oto- mi? Yolcu — Hayır. Otobüs hapsedilecek. 3 Hasan Bey — Şoför hapsedilmiş 4: Hasan Bey — Demek şoförde ka- bahat yok. Kabahat otobüste. Kafayı çekmiş, yere düşmüş. Oh olsun, şimdi de hapishanede ağlasın, inlesin.

Bu sayıdan diğer sayfalar: