7 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

7 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Son Posta,, haftada iki defa sinema “Son Posta, Holivutta husus? muhbiri sayıfası yapar. Bu «ayfalarda dünyanın bulunan yegâne Türk gazetesidi.. Ho en yeni sinema haberleri, artistlerin Hvut muhabirimiz, her hafta bize meklup hayatı. ve sinema — âlemindeki — sanat gönderir cereyanlarından — bahsedilir. ve sinema âleminin — içyüzünü anlatır. îilîrzaîîâ—ş;ıan Şıklık |Uzetalar F redr_ik:MğırşTuı:nayı. Bir yıldız: Şan ve şeref moda gibi geçi- Rekorünu Kazandı Naftali Lisenko | Tam Gözünden Vurdu cidir. Bir zamanlar herkesin mef- | tun olduğu, saatlarca alkışladığı öyle yıldız vardır ki bugün tama- men sönmüşler ve unutulmuşlar- dir. Meselâ “Yakıcı buse, Geçen gölgeler, Binbir gece masalları, Aşkın şarkısı ,, filimlerinde çok beyendiğimiz, çok alkışladığımız * Natali Lisenko ,, bugün paçavra gibi bir köşeye atılmıştır. Sesli filmin söndürdüğü bu eski yıldız, şimdi Pariste küçük bir apartı- manda — ömür — tüketmektedir. Lisenko gözleri yaşararak diyor ki: — Sesli filim beni de öldür- dü. Şimdi sinemadan çekildim. Son eserim olan “ Mogolların Aslanı , Filmini çevirmiştim. O sırada hastalandım ve sesli filim de meydana çıkmca bir daha beyaz perdede — gözükemedim. Şimdi annemin ve kızlarımın ya- nında sakin bir hayat geçiriyorum. Yaşamak için ne olsa yapacağım.., Filhakika Lisenko şimdi stüd- yolarda — figüranlık bile — yap- maktadır. Kendisile mülâkat yapan ga- zeteci onun eski Ffotoğraflarıni istemiş ve gözlerinden yaş sızan eski yıldız. şöyle demiştir: “— Alınız. Fakat iade ediniz. Çünki elimde mazideki şöhretli Burada gördüğünüz güzel yıldız. (Lilyan Taşman ) dır. Amerika Kayalmia'ei ÜF Vi vön kal muhabirimiz Turan Bey kendisine müracaat etmiş ve bizzat imza- Burada resmini gördüğünüz erkek yıldızın ismi, (Fredri M Kendisi sinema stütyolarında ilk gençliğindenberi uğraşıp did hyarak (Son Posta ) ya hediye ettiği güzel bir resmini bize gönder- madı. , 5 tedir. Fakat — şöhreti henüz —kazanmıştır. Fredrikin sesi hayret miştir. Muhabirimiz şirin Lilyan'ın (Son Posta) okuyucularına selâmını Natali Lisenko son #öz ola- | edilecek derece güzeldir. Buna rağmen son zamanlara kadar bir türlü bildirdikten sonra diyor ki: “Güzel ve cici bir kız olan (Lilyan | rak şunları söylemiştir : takdir edilmemiş, yani muvaffakıyet kazanamamıştır. Fredrik bu Taşman) çevirdiği fimlerde daima çok zarif bir kıyafetle gözükür, “— Bir zaman çok büyük | t | 1 Lilyan her sene Holivuttan Parise giderek orada en son moda elbi- | günler gördüm. Fakat şimdi şu “:_ Fn.k:tmta:::nb:y::g:. nankör vaziyetten çok müteessir olmuş ve geçenlerde sinema haya- bir çiftlik yanaşması olmıya karar vermiş- kumpanya müdürü kendisini çağırarak altı seler satınalır ve bunları Amerikaya getirerek giymiye başlar. İşte | küçücük apartımanda çile do | genelik zengin bir mukavele imzalamayı teklif etmiştir. Fredrik Marş ozaman herkes kendisini gıpta ile ve hatta bazıları da kıskançlıkla | duruyorum. Ne yapalım bâdisat | şimdi hem meşhur, hem de zengindir. Türkçesi, durup durup turnayı seyreder. ,, öyle istedi.,, göz bebeğinden vurmuştur . , Rene Adore »| Greta Garbonun Kıyafeti Tehlikesi Geçirdi ( Memnun Saadet ) — ismin- | deki — filimini — büyük bir zevkle seyretti; güzel (Rene Adore) müthiş ölüm tehlikesi geçirmiş, fakat bin müşkülâtla kurtulmuştur. Altı yedi ay ka- dar hasta yatan bu güzel yıldız, doktorların ciddi ihtimamı saye- sinde bugün — hayatmı tekrar kazanmıştır. Şimdi bir hasataha- nede nekahat devrini geçirmek- tedir. İki ay kadar sonra tekrar Holivuda gelecektir. Fakat tekrar filim çevirmesi biraz şüphelidir. Lupe Velez Sinema perdesine Meksikanın hediye ettiği güzel ve cazip Lupe Velez yeni bir filim çevirmiye başlamıştir. Bu yeni filmin mühim bir kısımı tayyarelerde ve bulutlar arasında geçmektedir. Garri Kuper Mavi gözlü ve uzun boylu Garri Kuper Afrikaya uzun bir seyahate çıkmıştır. Şimdi çöller- de dolaşıp duruyor. Fakat gele- cek ayın ilk günlerinde Holivuta dönecek olan Garri derhal yeni bir film çevirmiye başlıyacaktır. n Mi z ' İsveçli yıldız. Greta Garbonun birçok filimlerini gördünüz. Fakat son çevirdiği şaheserlerden B Bll' .M'ıyon _Şıgara. *“Süzan Lönoks,, filmini henüz bilmiyorsunuz. Greta Gııîo bu filimde rol itibarile okadar muvaffak Bir filim çevrilirken birçok olmuş ki kendisini kıskananları bile hayrete düşürmüş ve hepsini, şapkalarını çıkartıp — önünde masraflar yşpılır ve bir yığın da hürmetle eğilmiye mecbur etmiştir. Greta Garbo bu yeni filminde eski şark kıyafetine bürünmüş eşya sarfedilir. Yapılan son bir | olduğu halde gözükmektedir. Fakat bu resimde de gördüğünüz bu şark kıyafeti tıpkı bir Acem heıfhı.göre geçen sene yapılan | — düzmesi gibidir. Gretanın bu elbisesi eski şark kıyafetlerinin hususiyetini hiç taşımıyor. Bu sebeple ıe_ılı Fılımleıd_e artistler tamam bir |— filimde rol noktasından ne derece büyük muvaffakıyet kazanırsa kazansın, kiyafet itibarile hiç muvaf- milyon adet sigara kullanmışlardır. İ fak olamamıştır. Eski kadın kıyafetlerinin kendine mahsus birtakım — hususiyetleri vardır. Silviya Sidney Bu Güne Kadar Henüz Hiç Bir Şeyden Korkmamıştır Geçen sinema sayfamızda şi- rin yıldız Silviya Sidneyin imzalı bir resmini karilerimize takdim etmiştik. Güzel Silviya hakkında Holivut muhabirimiz yeni tafsilât göndermiştir. Muhabirimiz mek- tubunda şunları söylemektedir : *“Silviya Sidney, karşısındaki- leri teshir etmek itibarile bütün diğer yıldızları geride bırakan cazip bir yıldızdır. Fakat bu şi- rin kızın şayamı dikkat bir husu- siyeti vardır. Bu kız bugüne kadar hiçbir şeyden korkmamış- tır. Bu sevimli yıldız. ne karan- hktan, ne hırsızdan, ne cin ve periden ne de fareden korkar. , Çin - Japon Muharebesi İngiliz Moviton Filim Kumpan- ası uzak Çin - Japon muhare- ğoıi inkişaf —etmiye başladığı zaman derhal (Şanğha) ya hususi bir memur göndermişti. B mur muhtelif müşkülâta bazı harp manzaraları almış ve tayyare postasından istilfade ede- rııyLoııdrayn yollamıştır. Harp filmi ilk defa olarak bu hafta başında Londra sinemalarında gösterilmiştir. Keman Öğreniyormuş Maruf yıldızlardan (Filip Holms) yeni bir filme başlamıştır. t rol icabı keman çalması da zım gelen ( Filip Holms ) şimdi keman dersi almıya başlamıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: