7 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

7 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Madenler kanun İâyihası Ankara 7 (Telefon) — Iktisat vekâleti madenler kanun lâyihasını ikmal ederek heyeti vekileye...
 Buğday meselesi Buğdayı kıymetlendirmek için ne yapmalıdır ? Köy kurtulacak diye şehre ağır yük yükletmek muvafık görülmüyor
 Düyunu umumiyedeki evrakı nakdiye sui istimali Tahkikat ilerledi, Paristeki bazı maznunlara celpname gönderilecek Ankara 7
 Meclis yıllığı Namzetlik için müracaa edenlerin listesi de bulunacak Ankara, 7 (Telefon) — Milleti meclisinin 931 senesi...
 Eski borçlar Senede 500 bin Ingiliz lirası verilerek tediyesi görü Ankara 7 ( Telefon ) — Pariste hamiller mümessillerile...
 Şanghayda yeni muharebeler Cemiyeti Akvam büyük bir endişe içinde.. Şanghayda Japonların casus diye tevk.f ettikleri Çiniller
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Buğday meselesini hallet- mek için Ankarada esaslı #etkikat yapılıyor. Şanghayda yeniden mu- harebeler başladı, Cemi- yeti Akvam telâş içindedir. Sene 14 — No: 4816 — Fiatı her yerde: 5 kuruş ği Buğday meselesi Buğdayı kıymetlendirmek için ne yapmalıdır ? Köy kurtulacak diye şehre ağır yük yükletmek muvafık görülmüyor Ankara 7 (Telefon) — Iktisadi ve mali bazı mühim kararlar ittihaz etmek maksadiye heyet vekilenin o yakında Reisicumhur Hezretlerinin riyasetlerinde fev- kalâde bir ictima aktetmesi kuv- vetle muhtemeldir. Ankara Omahafili sanayiimize verilecek istikamet kadar O ihracatımızın da yüzde doksanını teşkil eden zirai mab- sulâtımız meselesile de meşgul dür. Memleketin zirai hayatında hüküm süren buhranın sebep ve amilleri nazarı itibara alınmak suretile bazı tedbirlerin alınmasına intizar edilebilir. Iki milyona yakın çifçi ailesini sinesinde yaşatan memleketimizin buğday sahasinda işgal ettiği mev- kiin göz önünde tutularak buğday meselesi başlı başına bir dava olarak halle muhtaç görülmekte: dir. 1929 senesinde takriben 27 milyon kental tahmin edilen Buğ- day istihsalatımız 930 da 30 mil yon kentalı bulmuş, ve 931 sene- sinde ise 35 milyona yaklaşmıştır. Artan ve dahada artmağa müsteit olan bu mahsulün çifci- lerimize 6 kuruştan fazlaya mal olabildiği bir zamanda ancak 3 bugünlerde kuruşa / satılebilmesinin çifçiyi derin bir sukutu hayale uğrattığı şüphesizdir. Alınacak tedbirlerin bir devlet makanizması tesisile bir arada olması lâzım geldiği noktasında efkâr müttefiktir. Yalnız köy kur- tulacak diye şehre ağır yük yük- letmek de doğru bir yol telâkki edilmeyor, Onun içindir ki müte- vassıt, kabiliyeti tatbikiyesi olan bir formül aranmaktadır. Diğer tarafan bu işi tanzim etmek için vücudu elzem görülen depo ve silolar meselesi de alına- cak tedbirler proğramın esaslı bir maddesini teşkil edecektir. Ekmek işinin bir elden idaresini temin ve memleketin umumi, istihsal ve istillâkini tevzine hiz- met edebilmek 'maksadile bir ekmek kanunu tanzimine ve hü- kümete bu hususta salâhiyetler verilmesine taraftar bulunanlar vardır. 12 kuruşa ekmek? Ankara, 6 — Boğday meselesi hakkında alınması lâzım gelen tedbirler fırka maliye tetkik ko- misyonunda da müzakere ediliyor. Ekmeğin on iki kuruşa satılarak bu meselenin halli hakkında ileri sürülen fikirler tatbik kabiliyetini haiz“ “görütmeyor. Diğer taraftan maliye vekili Abdülhalik bey, bu hususta kendisine atfedilen beya- natı tekzip etmiştir. iki vekilin beyanatı Ankara 6 — Buğday meselesi (Devamı ikinci sahifede) Düyunu umumiyedeki evrakı nakdiye sui istimali! Tahkikat ilerledi, Paristeki bazı maznunlara celpname gönderilecek Ankara 7 (Te- lefon) — Düyunu umumiyede ihrak edilmesi . lâzım gelen evrakı nak- diyeyi tekrar pi- yasaya çıkarmak suretile sui isti- malde bulunmakla maznun bazı eski memurlar hakkında adliyece yapılan tahkikat ilerle- miştir. Pariste ve di- ğer bazı şehir- lerde — bulunan maznunlara celp- name irsali te- karrür etmiş ve Ankara müddei- umumiliği bu hu- sun hariciye ve- kâleti vasıtasile temini için adliye vekâletine müra- caatfa bulunmuş- tur. Düyunu umumiye binası Yakında maznunların muhakemelerine başlanacaktır. Bunlardan bir kısmı zimimetlerine yüz binlerce lira geçirmekle mazuundur. i) henüz malümat yoktur. © senede 500 bin İngiliz lirası İİ yet Türkiyesine intikal eden ( borcun muayyen seneler zar- W fında, tediyesini istihdaf eden İ) ediyor. PAZARTESİ — 7 Mart 1932 Telefonlar: Tahrir 21686 — Idare 21434 — Klişe 20113 Şanghayda yeni muharebeler Cemiyeti Akvam büyük bir endişe içinde.. Şanghayda Japonların casus diye tevk:f ettikleri Çiniller kamyonlarla nakledilirken Londfa 6 (Hususi) — Şanghay- da birkaç günlük sükünetten sonra yeniden muharebe başlamıştır. Yalnız bu defa harp şehrin yanı başında değil, bir parça ilerisinde cereyan ediyor. Eski borçlar Senede 500 bin İngiliz lirası verilerek tediyesi görüşülüyor Ankara 7 (Telefon) — Pariste hamiller mümessille- ) rile murahhasımız Saraçoğlu Şükrü bey arasında cereyan eden müzakerat yeni bir saf- Y haya girmiştir. Sükrü beyin yakında avdet edeceğine dair (| Müzakere bir daimi ve sabit tediye formülü olarak verilmek o suretile Osmanlı imperatorluğundan Cumhuri- teklifimiz etrafında cereyan Meclis yıllığı Namzetlik için müracaat edenlerin listesi de bulunacak Ankara, 7 (Telefon) — Millet | meclisinin 931 senesi faaliyetine dair olan yıllık yakında intişar edecektir. Bu yıllıkta son mebus | intihabatında namzetliğinin kon- ması için Halk fırkasına müracaat | eden vatandaşların tam bir listesi de bulunacaktır. Madenler kanun lâyihası Ankara 7 (Telefon) — Iktisat vekâleti madenler kanun lâyiha- sını ikmal ederek heyeti vekileye vermiştir. ve Çinlilerin bir gün buradan Şanghaya yeni bir hücumda bulum- maları ihtimalidir. Buraya gelen haberlere göre Japonlar, Çinlilerin yeni işgal ettikleri hattı bırakarak daha geriye çekilmelerini istemişlerdir. Tokyodan alına son bir habere Bunun sebebi yeni hattın müda- ii faaya fevkalâde elverişli olması si TAN ker aidığ Yakında başlıyoruz SEBA MELiKESİ ». Gazetemizde intişar eden tarihi romanları büyük bir lezzet ve merakla okunan İskender Fahrettin beyin bu tarihi romanını yakında neşredeceğiz. SEBA MELiKESİi BELKIS Karilerimizin yepyeni bir roman mevzuu olacaktır. Bu romanda “ Belkıs, ın nasıl: hükümdar olduğunu; Yemen'den Kudüs'e niçin gittiğini öğrenecek ve “ Hazreti Süleyman , ın 750 cariyesile sarayında nasıl yaşadığını okuyacaksınız / N bahçeleri!...

Bu sayıdan diğer sayfalar: