7 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

7 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 11 Alam. Merkez acenta: Galata Köprübaşı 2362. Şube A. Sirkeci Mühürdar de-han 2. 2740. TRABZON POSTASI (CTMHURİYET) 9 Mart Çarşamba 18 de Galata rıhti- nından kalkar. THE TURKISH AMERCAN Shipping and Trading co “Mayri Araboğlu ve şeriki ki lmerican Export Lines The port Steamsip Corporatlon NEW - YORK MIZ arasında muntazam posta: Her ayın 5, 15, ve 25 inci tiriv York,'dan hareket. pda Nev - York'dan gelecek va- lar; Xporter vapuru 11 Martta xmoor Set İExcelslor vapuru 28 Marta doğru Yakında Nev - York, Boston, Fladel- fa ve Baltimorı için yolcu ve eşyayı riye alarak hareket edecek vapurlar: Na xilona — vapuru 14 Martta HEXporter — vapuru 26 Martta moor — vapuru 5 Nisanda Kumpanya, müşterilerinin menafiine ha iyi hizmet ve fevkalâde seri pos- r taktim emelile İskenderiye veya silyada aktarma suretile ve doğru inoşimento ile Nevyork için mezkür anlardan muayyen tarihlerde hareket Grüğ n ekspres ve lüks vapurlarına yolcu e | eşyayi ticariye kabul edecektir. ij Bu vapurlar Amerikanın dahili ve & "ton vilâyetleri ile Kanada, Golf, Mek- ika ve Los Angelos ile San Fransisko tile vesaire bütün limanlar için Konşmento ile eşyavı ticariye l ederler. a tafsilât için Galata'da Arapyan da 4 tincü katta Hayri Araboğlu şeriki müracaat. Tel. B. O. 4957- 8-923 RiCO SPERCO ve MAHTUMLARI Galata Arapyan Han J inci kat, Tel. B. O. 4792-1 günleri ri #8 ÇE ROYALE NEERLANDAİSE iu vapur şirketi - Amsterdam » Anvers Roterdam, Amsterdam ve — Hamburg için yakında hareket edecek “Yapılar yi Ceres vapuru 14 marta doğru ii anymedes vapvru 22 Marta ei Stella vapuru 2 nisana doğru “#smpagine Royale Neerlandalse pur gi vasıtasile ve bilimum > Neerlandaises vapur acantaları arasın- muhaberat sayesinde DÜNYANIN LİMANLARI için emtia kabul ir ve DOĞRU KONŞİMENTO verile- Yakında Burgaz, Varna ve Köstenceye hareket edecek vapurlar Ceres yapırı 8 marta doğru. Ganymedes vapuru 15 marta doğru, Stella vapuru 23 marta doğru Amsterdamdan beklenen vapurlar : 4 Ceres vapuru 7 marta doğru eşya alacaktır. ” Ganymedes vapuru 15 marta doğru “ Stella vapuru 23 marta doğru 4” Amsterdamdan hareket edecek vapurlar: 4 Stella vapuru 2 Marta doğru > Mermes vapıru 16 marta doğru NIPPON YUSEN KAISHA (Japon vi r kumpanyası) ş Yokohama, Kobe, Dairen, Tsingtao, iğ Shanghai, Honkong, Singapor, Celombo, 5 Svez, Port Sait, İzmir, İstanbul, Pire, Cenevre, Valencia Liverpol ve Glasgow limanları arasında doğru posta. J. ( Aktarmasız ve doğru) ii Delagoa Maru vapuru 18 Marta ye doğru eşya alacaktır. y Lyonsmaru vapuru 17 nisana vi doğru. Tafsilât. için Galata'da Arapyan Hanında ENRİCO SPERCO ve MATITULARI centalığna müracaat. Tel. B. O. 47! | ROMANYA HÜKÜMETİ : Oo İDAREİ BAHRİYESİ i#Limanımızdan hareket edecek vapurlar ( Recele Karol ) vapuru 8 mart salı saat 12 de (Köstence) ye. (Racele Karol ) vapuru 12 Mart vapur 9, cumartesi saat 11,30 da ( Pire, İskenderiye ) ye Pire yolcuları ve aile biletleri için hususi tenzilât, Romanyanın başlıca merkezleri ve merkezi ve Cenubi Av- İ rupa için “doğru * bilet verilir. Oryaa i Ekspres ile aktarma yapılır. İstanbul-Berlin seyahati 52 ve İstanbul Varşuva seyahati 44 saat devam eder, İ Bir gece tren, bir gece vapur İ Fazla Galata merkez rıhtım Hanında kâin umumi acenteliğine mü- racaat. Telefon Beyoğlu 4828 Alman - Türk Mütercimlere ihtiyacımız vardır, Beyoğlu “Tünelbaşı Ensiz sokak 6, Cüzdan: Senedat Esham ve tahvilât karşılığı (itibari kıymeti Altın üzerine avans Hissedarlar Muhtelif Nâzım hesaplar: Kanunun 6 ncı maddesi- ne tevfikan tevdi edilen kıymetler. Muhtelif depo hesapları 500 000 Türk altını “Türkiye Deruhte edilen evrakı ngkdiye Kasa Külçe safi kilogram dlâveten tedavüle gkanlan Altın | banknotlar karşelığı) 6.184,79 | 8.655.768,91 Külçe safi kilogram 10,048 2.827,08 Mesktik Türk altını safi kilogr. £ 816,985) ( $.099.703,81 Banknot 8.096.977,— Ufaklık 153.077,29 | 19.987.998,09 Dahildeki muhabirler 446.962,60 içteki Muhabiri: tın mevcudu ( İlâveten tedavüle *& Külçe safi ( çıkarılan banknotlar kg. 75L440| kargıığı 1.066.960,89 Döviz İâveten tedavüle Altına tahvili çıkarılan hapikmet, kabil mevcudu | yer karşıki. 8.827.146,31 Serbest dövizler 684.510,03 5.B68,617.23 Hazine tahvilleri: Deruhte edilen evrakı naktiye karşılığı 168.748.563 — Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tevfiken vaki tediyat 1.600.000 — | 167.148.563,— VU 24.704.887,50 | 24.704.837,50 626,80 7.717.783,97 4.180.576,96 4.625.000, — 4.637.659.03 724.883.525.08 YEKÜN İskonto had Cumhuriyet Merkez Bankası Passif Sermaye Tedavüldeki banknetlar: Deruhte edilen evrakı naktiye Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tevfikam vaki tediyat Deruhte edilen evrakı naktiye bakıyesi Karşılığı tamamen altın olarak tedavüle vazeöileni Karplığı tamamen altına tahvili kabil döviz olarak tedavüle vazedilen Vadesiz tevdiat: Hazine hesabı carisi Diğer mevduat Döviz mevdüatı Muhtelif Nazım hesaplar 8. — Altın üzerine avans */, 6 3/4 LASTER SiLBERMANN ve Şi DOYÇE LEVANT Linye Hamburg, Brem, Anvers, - İstanbul ve Bahrisiyah arasında azimet ve avdet muntazam postaları Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve Roterdam'dan limanımıza muvasalatı beklenen vapurlar Galilea © vapuru 6 > > Apolonia vapuru 8 Marta Tinos vapuru 15 > > Amsel vapuru 18 Marta doğrn Alimnia vapuru 28 Marta doğru — Burgaz, Varna, Köstence, Kalas ve İbrail için limanımızdan hareket edecek vapurlar 'Tinos vapuru 16-17 şubatta tahmilde. Alimnla vapuru 2830 Martta tahmilde. — Yakında Hamburg, Brem, Anvers ve Roterdam limanları için hareket edecek vapurlar. Galilea vapuru 6-9 martta tahmilde Aguila vapuru 10-13 Martta tah milde. Albanla vapurn 15-16 Martta tah- milde, Amsel milde. — Fazla tafsilât için Galata'da Ovakim- yan hanmda Laster Silbermann ve Şürekâsı vapur acentalığına müracaat. : Beyoğlu 641 - 674 istanbul dördüncü icra memurluğun- dan: Tamamına 1700 lira kiymet takdir edilen Fenerde , Tahtaminare caddesinde Çıkrıkçı sokağında eski 1 yeni 126 numaralı bir bap hanenin tamamı açık artırmaya vazedilmiş olup 6/3/9382 tari: hindo şartnamesi divanhaneye talik edilere 32 tarihine müsadif per- şembe nü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra dairesinde açık artırma ile satılacaktır. Arlırma ikinci: dir birinci artırmasında 700 liraya talibi çıkmış olup bu kere en çok artıranın üstünde bırakılacaktır, arlırmaya iştirak ıçin 0/9 7 teminat alınır müterakim vapuru 18-22 Martta tah- Telefon İ vergiler ile belediye rusumları ve vakıf | icaresi müşteriye aittir icra ve iflâs kanununun 119 uncu maddesine tevfi- İ kan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılar ile diğer alâkarara- mn ve irtifak hakkı sahipleriniu bu hakları ve hususile faiz ve masarife dahil olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbite- lerlie bildirmeleri lâzımdır aksi halde hakları tapu Sicillerile sabit olmayanlar #atış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar alâkadaranın işbu maddei kanu- niye alıkâmına göre tevfikı' hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak isteyenlerin 931/146 dosya numarasile İmemuriyetimize müracaatları ilân olunur. İstanbul 7Zinci icra memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve füruhtu mukarrer bir adet deniz motörü ve bir adet kasa işbu martın 10 uncu perşembe günü saat 9 dan itibaren Galatada Mahmudiye caddesinde 96 No.lı dük- kânda paraya çevrileceği ilân olunur, İstanbul 7 nci icra memurlu- gundan : Tamamına 572 lira kıy- met takdir edilen Karagümrük'te Derviş Ali mahallesi draman cad- desinde atik İl mumaralı 182 metre terbiinde 52 metre bir sofa ve bir oda ve bir helâyi müştemil haneyle mütebakisi arasının 5 te bir hisse itibariyle 4 hissesi tarihi ilândan itibaren 30 gün müd- detle birinci arttırmasına karar verilmiştir. Talip olanlar kiymeti muhammenesinin yüzde yedi nis- betinde pey âkçesi'vermeleri lâzim- dır talip olanlar dairede talik olunan arttırma şartnamesile bu işe ait olan 931/181 nnmarali dosya irae ve tafsilâtt lâzime verilir. İlk arttırma 4/4/932 tari- hinde saat 16 da dairede icra olunacaktır. o Müterakim (vergi belediyeye resim ve vakıf icaresi müşteriye aittir hakları tapu sicil- leriyle sabit olmıyan ipotekli ala- caklılarla, diğer alacaklıların ve irtifak hakkı sahiplerinin bü hak- larını ve hususiyle faiz ve masa- rife dair olan iddialarini ilân tari- hinden itibaren 20 gün içinde evrakı müstebiteleriyle bildirme- leri lâzımdır. Aksi takdirde hak- ları tapu sicilleriyle sabit olmı- yanlar satiş bedelinin paylaşma- sından hariç kalırlar alâkadaranın icra ve iflâs kanununun 116 ıncı maddesi hukukuna göre tevfiki hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak istiyenlerin 931/ 181 dosya numarasiyle memuri- yetimize müracaatları ilân olunur. Beykoz sulh mahkemesinden: Davacı Beykoz ermeni kilisesi heyeti mütevelliyesi vekili avukat Hüdaverdi Vahan efendidinin Bey- kozda Toptaşında Çilekçi Davut ve İbrahim aleyhine işgal ettikleai ermeni kabristani esmanından alacakları olan 280 liranın tahsili hakkındaki davadan dolayı dava olunanlara gönderilen davetiye zalırına mübaşiri ile ma- efendiler hallesi ihtiyar heyeti tarafından verilen meşruhattan ikametgâhları meçhul olduğu bildirilmiş ve mah- kemece de ilânen tebligat icrasina karar verilerek emri muhakeme 2(4(932 cumartesi günü saat 10,5a tayin kılınmış olduğundan dava olunanların vakti mezkürda bizzat Beykoz sulh mahkemesi hukuk dairesinde hazır bulunmaları tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. İstanbul Mahkemei Asliye 6Gımcı hukuk dairesinden: Saide hanım tarafindan Mersin otelinde sakin olup an asil Siliy- rinin Ali bey mahallesinde Eşref bey sokağında mukim bulunan İsmail Hakkı efendi aleyhine ikame olunan boşanma davasından dolayı berayi tebliğ irsal kılınan dava arzuhali sureti müddei aleyh mahalli mezküru terk ile bir semti mechule gittiği mübaşir tarafından şerh verildrek bilâ tebliğ iade kılınması üze- rine ve müddeinin talebi hukuk usulu muhakemeleri kanununun 141 ci mad- desine tevfikan ittihaz kılınan karar mucibince ilânen vaki tebliğata rağmen müddeialeyh muayyen olan günde tal- kikat hakimi huzuruna gelmemiş oldn- gundan gıyabında icra kılınan tahkikatta müddeinin şahitleri dinlenilerek tahkikata hitam verilmiş ve bu suretle vaki mu- amelede bahis ile gıyap kârarınn tebli- gine de karargir olup heyeti müçtemiada muhakeme icrası 20/3/9382 tarihine mü- sadif Salı günü sgat 1le tayin ve bu husustaki muameleli gıyap kararı mah- keme divanına talik kılınmış olduğundan müddei aleyh işbu ilânın neşri tarihinin ferdasından itibaren mezkür kanunun 402 ci maddesine tevfikan itiraz derme- yan etmediği ve mezkür gün ve saatte ve mahkemede dahi hazır bulunmadığı ve vekil dahi göndermediği takdirde gıyabında ceryan eden muamelelerin muteber tutularak gıyabında muhakeme icrasile intaci keyfiyet edileceği malüm olmak üzere ilân olunur. Zayi — No. 330 Eczacı hüviyet varakamı kayıp ettim yenisini alacacağımdam eskisinin hükmü MULK SAHIiPLERILE MIMARLARA Dam ve taraçalarınızın akmasına mani olmak üzere: BiTUPLASTIK mustahzırını kullanınız. Adres: Galata, Bahtiyar Hanı, 5 nici kat No. 81, Tel. B. O. 3008 Mükemmel Umumi Cep Atlası Muktedir muallimlerimizden Rüştü Abdülkadir, Süreyya bey- ler tarafından tertip edilmiş olan bu eser riyazi, tabii, beşeri, istatistiki, (ihsai) ve iktisadi coğrafya malümatile bunlara ait 72 kıt'a harita ve diagramı (eşkâli) muhtevidir. Şimdiye kadar .bu derece nefis ve zengin bir atlas basılmamışlır. Hususile Türkiyeye ait 7 harita ve memleketimize ait hakiki, istatistiki malümat vardır. Tüccar, esnaf, muallim, avukat, doktor gibi bütün meslek sahiplerine en faydalı ve lüzumlu malümatı ver- mektedir. Nefis bir surette basıldığı ve müzeyyen ciltli olduğu halde fiatı yalnız 250 kuruştan ibarettir. Tefeyyüz kitaphanesidir. yoktur. Müeyyet bra Er. z Lira Er. | 18.000.000, — | i l e | 168.748.563, — | 1.600,000, — il 167.148.863, — | 9.712.723,80 i 97.146,81 | 170.688.433,11 İ il | 614.639,12 İ 4.159.179,61 4.773.818,73 | 486.944,79 | İ 28.507.789, ! ı | Istanbul 8 inci icra memurlu- undan: Bir deynin temini istifası için tahtı hacze alınan Kadıköyünde pazar yolunda tuhafiyeci Haçik Dilberyan efendinin dükkânında mevcut manifaturaları 13/3/932 tarihinde saat 9 la 10 arasında paraya çevrileceğinden taliplerin mahalli mezkürde hazır bulunma- ları ilân olunur. Zayi — Kadıköy malmüdü günden almakta olduğum maaş cüzdanimı nüfus kâğıdımı ve tat- bik mühürümü ve berzetımı zayi ettim, yenisini, alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Kadıköy Mısırlıoğlunda No. 3 Sadeddin paşa kerimesi Ferzane Zübeyde İstanbul ikinci ticaret mahkemesinden: Mukaddema mahkemece iflâsına karar verilerek muamelâtı iflâsiyesinin Ünyona kalbedilen Fratelli Serra namı diğeri Maritime Anonim (Şirketi masasının ünyon sındıklıklarına. avukat İsmail İsa ve Sıddık Sami ve Hilmi Riza bey- lerin tayinlerine mahkemece 3/3/9892 tarihinde karar verildiği ilân olunur. ——————— İstanbul üçüncü icra dairesinden Bir borçtan dolayı mahcuz bulunan 8 top yünlü kumaş Mahmutpaşa'da 167 No.h mağazada 10/3/9382 tarihiude sat 13 ten 14 de kadar bilmüzayede satı. “uğından taliplerin oradaki me mura swüracaatları ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: