7 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

7 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YARASA 0 filminin Fransızca kopyesi : 'w ARTISTiK'te görmelidirler. Tel. B. O. 2851 Biletler bugünden tedarik edilebilir. Kabineler yapmış! Pariste dimağ hastalığın- dan vefat eden Celâleddin Arif beyin evrakı arasında neler bulundu? Osmanlı Imperatorluğunun son meelisi mebusan reisi Celâleddin Arif bey bir dimağ hastalığından Pariste ölmüştü. Celâleddin Arif beyin İstanbula gönderilen evrakı ve metrukâlı arasında bazı şayanı dikkat şeyler görülmüştür. Bunlar okunduğu zaman Celâleddin Arif beyin hastalığının cinnet derece- sine çıktığı anlaşılmıştır. Evraka nazaran Celâleddin Arif bey kendisini beşinci halife ve reisicumhur (o addetmekte imiş.. Celâleddin Arif bey kâğıt üze- rinde kendi kendine kabineler yapıp bozmuş.. Bütün bu kabi- neler ve saire Paristeki Kontinen- tal otelinin kâğıtları üzerine ya- zılmıştır. Gene ayni evraktan anlaşılıyor ki biçare hasta son zamanlarda hülefayi raşidinin beşincisi sıfatile güya allahla muhabere etmiş, cevaplar almış, istikbali keşf için remiller atmış, bir kaç kabine lis- tesi tanzim etmiş, nazırları işe başlatmış. Sonra bunlardan bir takımını azil bir takımını nasbet- miş, divanı harpler (Okurmuş.. Celâleddin Arif beykendi ken- disine hitap eden mektuplarında “Yâ Celâl, ismi Celâl sende te- celli edecek. Hülefayı Raşidinden ; gelen Allahın sevgili kulu sensin, diye hitap etmektedir. kendisinin tanzim ettiği kabine" listelerinden biri de şudur: ç Başvekil: Küçük Cemal Pş., M. i Müdafaa vekili; Ali Ihsan Pş., Dahiliye vekili: Kâzım Karabekir Pş., Sıhhiye vekili: Hüseyin Avni B., Hariciye vekili: Fuat Selim B. » Daimi yerli mallar sergisi — Istanbul sanayi birliği daimi bir yerli mallar sergisi vücuda getire- cektir. Bunun için bina tedarikine çalışılıyor. * Yalovada bir suiistimal — Seyrisefain müfettişleri idarenin Yalova kaplıcaları müdürlüğünde | bir suiistimal meydana. çıkarmış- lardır. Tahkikata devam edilmek- tedir. (La chauve Souris) Zengin, renkli mizansenli bir ope- rettir. Mümessilleri METROPO- LİTAN operasının meşhur tenoru ALEXANDRE GRAY ile Metropolitan operasının meşhur dansöz ve muganniyesi MARILYN MİLLER 150 dansör, Meşhur ALBERTİNE RASH baletinden 36 giris ve büyük muvaffakiyetler kazanmış 5 şarkı. Büyük gala olarak Önümüzdeki perşembe akşamı saat 9,30 da MAJiK sinemasınna ryan Iktisat işleri Yeni müdür, proje hazırlamış değil Yeni belediye iktisat müdiri Asım Süreyya beyin şehir iktisat işlerinin istikbalde alacağı şekil hakkında bir teşkilât projesi hazır- lıyarak riyaset mekamına verdiğini bir gazete yazıyordu. Bu haber doğru değildir. Yeni iktisat müdiri, yeni teş- kilâta esas teşkil edecek tetkika- tını gösterir henüz bir şey tespit etmemiştir. Iktisat müdürü, vazifeye başla- dığı günden beri belediye kanu- nunda şehir iktisat işlerine dair maddeleri tetkik etmiş, iktisat müdürlüğündeki şefler müdürlü- gün malümatına dair malümat almıştır. Hattâ yeni teşkilât yapılıncaya kadar iktisat müdürlüğünün baş- lıca meşgalesini teşkil eden ha- mallık işlerinin iki ay müddetle tehirini muvafık görmüştür. Bu müddet içinde hiç bir hamal mevkiini değiştiremeyecek, bamal- lar kadrosunda bir değişiklik ya- pılmayacaktır. »* 150 kile olacak! — Şişman- lar cemiyeti, kış geldi geleli, faali- yetten kalmış. görünmekte idi. Cemiyet reisi Akif B. bunun doğru olmadığını iddia ederek demiştir ki: — “Kış ta, yaz da şişmanlara birebirdir. Yalnız Avrupa'ya seya- hat tertip etmek, bir tenezzüh yapmak istiyoruz. O zamana kadar Azamızdan pek çoğu birkaç kilo daha almıya çalışmaktadır. Ben şahsen bu kış vücuduma 12 dü- zine tüp yumurta sarısı şırınga ettirdim. 20 okka da balık yağı içtim. Bu sayede 140 kiloyu bul- dum, Hedefim 150 kiloyu bulmak şişmanlığın bir çok faydalarını tamamen elde etmektir. * Talebe birliği — Darülfünun fakülteleri ve yüksek mektepler talebe omurahhasları bu cuma günü Halkevinde bir içtima yapa- rak Milli talebe birliğinin tekrar tesisi o için konuşacaklardır. Bu içtimada talebe biriiğinin eski nizamnamesi tetkik edilecek ve idare heyeti intihabı hazırlıkları yapılacaktır. Katplerini neşelendirmek arzusunda bulunan zevk ve eğlence meraklıları önümüzdeki ÇARŞAMBA AKŞAMINDAN itibaren JOHANN STRAUS'un' meşhur opereti YARASA | (Fledermaus) filminin Almanca kopyesini OPERA'da görmelidirler. ço Tel B. O. 3088 Biletler bugünden tedrrik edilebilir. BÜYÜK OPERA HAFTASI AVOLO ise en öne de M.BONRADI gaprts te tivrelde 1CDIOB. FILM DARLANT & (HANTANT avec le cel&bre tnor TINO PATIERA MADELEİNE BREVKLE J.VARENNES P.MAGNIER er ARMAND BERNARD HAYDUT AŞKI Filmile başlıyor. 9 Mart Çarşamba akşamı ELHAMRA SiHEMASINDA GRETA GARBO..... Raşit Perşemhe akşamı Rıza Tiyatrosu Otelto Yazan: Şekspir Haile 8 perde 2 tablo İlk temsil münasebetile büyük suvare bütün mevkiler nümaralıdır. Gişe her gün açı Fr. X* Çanakkale boğazında karaya oturan vapur kurtarıldı — Çanak- kale boğazında Küçük burnunda evvelki gece karaya oturan İsveç bandıralı Ismaland vapuru bugün Türk Gemi kurtarma şirketinin Lamine ve Sezar tahlisiye vapur- ları tarafından salimen okurtarıl- mıştır. * Rusların aldığı portakal — Dörtyoldan gelen haberlere göre Ruslar 300 kuruştan 40 bin 500 sandık portakal almışlardır. Hal- buki evvelce Rus mübayaa heye- tile Dörtyol tacirleri 310 kuruştan 90 bin sandık üzerine pazarlık kesmişlerdi. Geriye kalan malları da azar azar alacakları haber verilmektedir. X Sanayi birliğinde içtima — Sanayi birliği idare heyeti bazı fabrikatörlerin de iştirakile dün öğleden evvel; bir içtima yapmıştır. Sanayi birliği Iktisat vekâletince,7| hazırlanmakta olan Teşviki sanayi kanunu tadilâtı ve sinai kredi bankası hakkındaki projelerin bil- hassa erbabı sanayii istihdaf et- mesi İtlbarile fabrikatörlerin de bu hususta mütalâalarının alınması yolunda müracaatta bulunmuştur. »x Merhun tütüler — Tüccara ait olan merhun tütülerden Istan- balda bulunanların satın alınmusı için İnhisar idaresi tarafından muayenelerine başlanmıştır. Bu tütünlerden nısfınm O muayenesi hitam bulduğundan Omübayaası icra edilmiştir. * Tütün ofisi teşkili — Istan- bulda bir tütün ofisi teşkili dü- şünülmektedir. Bu hususta tütün inhisar idaresile ihracat ofisi tet- kikat icra etmektedirler. Tütün ofisi memleketimizde tütün ziraat ve ihracı ve tütünlerimize ecnebi memleketlerde'mahreç, bulunması gibi işlerle meşgul olacaktır. İP emmi Bugünden itibaren: Şehzadebaşında MİLLİ 7 Mart 1937 —> HİLÂL sinemalarında müştereken gala programı olarak ÇANAKKALE Sesli, - sözlü, muazzam ve muhteşem harp filmi. 1914den 1918 tarihine kadar tam 4 sene muazzam bir ordunun muazzam kuvva- tayyarelerinin bombalarına, tahtelbahirlerinin dritnotlarının cehennem asa güllelerine, ateş püsküren mitralyoz ve tüfenklerinin yıkıcı mermilerine ve infilâk eden lâğımlarına, süngü- lerine, muhnik gazlerine zırhlanmış sinesini gererek vatan kapısını müdafaa eden Türk ordusunun nasıl arslanlar gibi boğuşarak muzaffer geldiğini gösteren ve: 7 yaşından 70 yaşına kadar her Türkün görmesi elzem olan muazzam ve muhteşem sesli, sözlü harp filmi. ALKAZAR 7 mart pazartesi akşami Istanbul (1200 m.) — 18 Gramofon 19,30 Bedia Rıza hanımın ıştirakile saz, 20,30 darülbedayi sanatkârlarının temsili, 21 Belkis hammın iştirakile saz, 22 orkestra. Belgrat (m. 4298) — 19 fransızca, ders, 19,30 jimna , 20 milli şarkılar, 20,35 Puschkin hakkında konferans ve orkestra, E 5 konser. Bükreş (394.2m.) — 19 musahabe, 1,19 hafif musiki, Budapeşte ( 550,5 nı. ) — 18,30 al manca ders, 19 konferans, 21 opera orkestrasının konseri. Roma (441,1 m.) — 20,15 gramo- fon, 21 senfonik konser, 22 moda hak- kında, musahebe, 22,10 hafif musiki, Varşova (1111 m.)— 19,35 gramofon 19 yo jurnal, 20,15Mikado opereti, 21,45 viyolonsel konseri; 22,30 radyo ,40 dans havaları, m. ) — 19,05 haberler, 19,45 r, 91,15 musahebe, 21,45 22 radyo Jurnal, ingilizce ders, 19,35 senfonik konse çingene erk 22,15 dans havaları. 8 Mart Salı akşamı Belgrat ( ferans, k nakil, Bükreş © m.) — 19,40 muzik, 20 radyo orkestrası, 20,30 konferans, 21,05 radyo orkestrası, 550,5 19,30 19 operadan Saba kraliçesinin nakli. Prag (1S8,6m.) 19 havadis, 19,20 şarkı, 20 erkestra, Roma (m. 441,2) 20,15 muzik, 2045 konser, 21,45 komedi, 21,15 konser, Varşova (m. 1411) > fonik konser, 18,50 muhtelif ar, 19,15 »usahabe, 19;95 plak, 19 yo jurnal, Viyana (517,2 m. ) — 19,15 şarki, 19,25 Oo müsahabe, 19,35 senfonik orkestra, 20,45 operet nakli, 22,16 konser, YENİ NEŞRİYAT Yaşamak yolu Veremle mücadele (o cemiyeti tarafında çıkarılan Yaşamık yolu mecmuasının 36 ıncı nüshası inti- şar etmiştir. İçinde vereme karşı korunmak için faideli yazılar vardır. Altın yurt Altın yurt isminde yeni bir mecmua çıkmıştır. İlk yazısında mekteplileri alâkadar eden faide- li yazılar vardır. ni£, musiki, , 20,30, 9 Mart Çarşamba akşamı MELEK Sineması MARCEL ACHARD'ın meşhur piyesi ve (Comedie Française)den MADELEİNE RENARD'ın temsili : Gönül Kimi Severse (MISTIGRI) nadide şaheserini takdim edecektir. ve Muvaffakıyetle devam etmekte olan İSTANBUL SOKAKLARINDA nam milli filmin bugün ve yarın son günleridir. Film harice gidece- ğinden görmeyenlerin son günlerden istifade etmeleri tavsiye olunur. torpillerine, ş IK sinemalarında Davet Galatasaray Klübü Riyasetinden: Bir intihabın tecdidi meselesini müzakere etmek üzere Heyeti umumiye içtimaına lüzum hasıl olduğundan Martın 11 inci Cuma günü saat on buçukta âzanın klüp binasını teşrifleri ehmmiyetle rica olunur. Teşekkür Bir sene evvel refikama yapılan ameliyat muvaffakiyetsizlikle ne- ticelendiğinden dolayı pek fazla iztirapla hayatını geçirmekte idi. Bu defa Şişli seririyatı sahibi Doktor Asım beyin yaptığı ikinci ve mühim bir ameliyatla zevcem tam bir sıhhat kazanmıştır. Bina- enaleyh kendilerine ve ameliyat esnasında asiste eden Doktor Atıf Beye alenen teşekkürü bir vazife bilirim. Ameliyattan sonra hastama dikkat ve itina ile bakan müesse- se baş hemşiresi Mebrure hanı- ma da teşekkür ederim. Kandilli Kız lisesi Tabiiyat Muallimi: Arif irtihal Doktor Osman Şerafettin beyin ve kız muallim mektebi ve Üsküdar kız sanayi mektebi muallimlerin- den Dürdane hanımın pederleri Ankara elektrik şirketi müdür muavini mühendis Süleyman Sırrı beyin kain pederi Bulgaristan dahilinde Hasköy şehri eşrafmdan Baytar Mehmet AliB. vefat etmiştir. Cenazesi Pazartesi günü Emir- gânda Safsaf sokağında kâin hane- sinden kaldırılarak namazı öğle vakti Bebek camii şerifinde eda edildikten sonra Rumelihisarında Kayalarda makberi mahsusasına defnedilecektir. Telefon şirketi baş komiserinin tavzihi Alşam gazetesinin 5 mart 932 tarihli nüshasında münderiç frkarat, tavzih için lütfen atidkki sabrların gazeteniz » dercini rica ederim. “ Ali Yaver beyin Telefon şir- keti aleyhindeki şikâyeti hakkında bidayeten komiserliğe bir müra- caatta bulunmamış ve tarafımdan hiçbir gazeteye bu işe dair ifadat vaki olmamıştır efendim. Istanbul telefon şirketi baş komiseri M. Fuat

Bu sayıdan diğer sayfalar: