7 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

7 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 Akşam 7 Mart 1932 ZEZE EEE EZ GEZ A AZ UMUM EMLÂK ACENTESİ tarafından emlâk sahiplerine gönderilen sirkülerden: UMUM EMLÂK ACENTESİ emlâk sahiplerinin menfaat- lerine fevkalâde muvafık şerait dairesinde alelâmum emlâkin idaresini deruhte ve büyük bir ihtimam ve intizam dairesinde icra eder. Emlâkin kiralarını muayyen vadelerinde tahsil ve derhal mülk sahibinin emrine âmâde kılar. İdare edilen mülk kâmilen veya kısmen boş kaldığı zaman Acente bunlara kiracı temin etmek için mesarifi tamamile kendisine ait olmak üzere, lözimgelen şekil ve surette ve bilhassa İstanbul'da muhtelif lisanlarda intişar eden gazetelerde keyfiyeti ilân etmeyi deruhte etmektedir. Mülk sahibinin, kendisine hiçbir masrafı mucip olmıyan bu neşriyat sayesinde mülkünden azami surette istifade edebilmesi temin edilir. UMUM EMLÂK ACENTESİ kira bedelini vakti zamanile tediyeden imtina eden kiracılar hakkında kendi avukatı marifetile lâzımgelen takibatı kanuniyeyi yaptırır. Bu takdirde mülk sahibi . yalnız pul, kaydiye ve saire gibi mahkeme mesarifi resmiyesini tediye eder; avukat ücreti ise münhasıran Acenteye aittir. Emlâkin idaresinde tesadüf edilen ve mülk sahiplerini fevkalâde iz'aç ve işgal eden bin türlü mesele ve ihtilâflar Acente tarafından emlâk sahiplerinin menfaatlerine en muvafık bir şekil ve surette halledilir. UMUM EMLÂK ACENTESİ emlâk sahiplerinin hesabına olarak emlâke ait bütün masarifi mutadeyi ifa, yangına karşı sigortayı temin, vergi ve sair rüsumu vakti muayyeninde tediye ve mülkün tamirini deruhte eyler. Yapılan masrafların fatura ve evrakı müspitesi kontrol için daima mülk sahiplerinin emrine amade bulundurulacaktır. Esasen mülk sahipleri bu hususat için yalnız Acentenin tavassutile yapılan masarifi hakikiyeyi tediye edeceklerdir. Bütün bushizmetlere mukabil Acente tarafından alınacak komisyon — Boş bina ve dairelere kiracı temini için yapılacak muhtelif ilânlarla kira bedelini tediye etmiyen kiracılar hak- kında yapılacak takibatı kanuniye için avukat ücreti dahil olduğu halde — pek cüzidir ve idare edilen mülkün derecei ehemmiyetile tebeddül eder. Hulâsa olarak diyebiliriz ki mülklerinin idaresini Umum Emlâk Acentesine tevdi eden zevat kendileri hiç meşgul olma- dan, kiracılarla uğraşmaktan ve alelumum emlâkin idaresinden mütevellit bin bir sıkıntıya maruz kalmadan mülklerinden azami surette istifade temin ederler. UMUM EMLÂK ACENTESİ Bahçekapı, Taş Han No. 20-21-22 Telefon 20307 - Posta K: 658 İst, Sizi rahatsız eden bu karın şişkinliğini Vücudünüzde mevcudiyetini siniz. Giydiğiniz anden itibaren vücu bir incelecektir. F: dalm! vp müessir masajı sayesinde zahmetsiz ve yorucu rejimden ari ola, çak bütün fazla semizliği izale edecektir. Bunu, mağazamıza gelip tecrübe ediniz. Veya karnınızın kuturunu ve mecmu Irtifanı bildirerek adresinize göndertiniz. 1Fiatı: 17.00 Sati ipek 34. Yalnız, Beyoğlu'nda Tünel meydanında ve İstiklâl cad- desinde 385 Numeroda Me mağazalarında sai Siyah 20. lira Siyah 40. lira” stasyonundaki satış baraka müzayede ile kiraya verilecektir. Müzayede 22/Mart/ 932 Salı günü saat 15 de idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ellişer kuruşa satıl- makta olan şartnamelerde yazılıdır. * Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde Doğançay istasyonu civarın- da 147-4-750 nci kilometrede vaki taş ocağından çıkarılacak üç bin metre mik'abı balastın ihraciyesinin kapalı zarfla münakasası 23 Mart 932 Çarşamba günü saat 15te idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer liraya satılan “srtnamelerde yazılıdır. PERTEV MÜSTAHZARATI FABRİKASI İLK TÜRK MEVADDI TIBBİYE VE ITRİYAT FABRİKASI BAŞLICA MÜSTAHZARATI, Krem Perter Düdak boyalar Beyantla Pert Kolonyalar Tavalek Podralar Esanılar V.S VE. Ecnebi Markalaridan, Çok Daha Ucuz Nefaseiçe Pek Daha Mükemmeldi. GAYRi MUBADiL BONO ları Alınır, Satılır. Mersin - Adana Civarında bononuza göre mal alma: nıza her süretle delâlet edilir, şimdiden tafsilât verilir, TOR OĞLU - ZIYA Yeni postahane karşısında Büyük Kınacıyan Han No. 24 Telgraf adresi İstanbul Ziya Tor. amma 7 ölofon ; 2,2716 dRİPE KARŞI EN UCUZ iLÂÇ MARTEL Konyağıdır ği (üç yıldızl veyahut V.S.0.P.) Cumhuriyet inşaat Türk Anonim şirketinden Atideki mevadın müzakere ve karara raptı için 15 mart 932 tarihine (o müsadif salı günü saat 16 da şirketin merkezi idaresi bulunan Ankara'da Işıklar cadde- sindeki dairei mahsusada hisse- daran hey'eti umumiyesinin alelâde içtima mukarrerdir. Şirket mu- kavelenamesinin 24, 26 ncı mad- delerine tevfikan hey'eti umu- miyeye duhül için esaleten veya vekâleten yirmi hisseye malik hissedarların (hisse (o senetlerini yevmi içtimadan on gün evveline kadar şirket veznesine tevdi ve mukabilinde dubüliye varakalari almaları ilân olunur. Ruznamei müzakerat 1 — Meclisi idare ve mürakip raporlarının kıraat ve tasdiki. 2 — 1931 senesi hesabiyesine ait bilançonun tasdiki ve meclisi idarenin tebriesi. 3 — Mürakip intihabı. Dr. Ihsan Sami Gonokok aşısı Belsoğukluğu ve ihtilâtlarına karşı pek tesirli ve taze aşıdır.Divanyolu Sultan Mahmut türbesi No 189 Ademi iktidar ve bel gevşekliğine karşı en müessir deva SERVOIN hap- larıdır. Deposu, İstanbul'da Sirkeci'de Ali Rıza Merkez eczanesidir. Taşraya 160 kuruş posta ile gönderilir, İzmir'de Irgat pazarındaki, Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerindo bulunur, Dr. A. KUTİEL Cilt ve zührevi hastalıklar mütehassısı Karaköy, büyük mahallebici yanında No.34 Zayi — Maaş cüzdanı, nüfus kâğıdı ve Beratımı zayi ettim. Yenilerini alacağımdan zayi olan- ların hükmü yoktur. Kurtuluş Değirmen sokak 52, 54, No. Yekta Küçük ilanlar Umumi malümat 1 — “Küçük ilânlar, tarifesi: 1 defa 40 kuruş 2 » 60 > 8 » 76 > Her fazla defa için 15 > 2 — Küçük ilânlar 4 satırdan fazla olmaz; bir satır tahminen 5 kelimedir. Fazla satır için ayrıca ücret alınır. 8 — Bu sütundaki o ilânlar yalnız “ Akşam ,, idarehanesinde kabul ve Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri sıra ile neşrolunur. 4 — Ticari mahiyeti ilânlarla ilânları haiz nişan, velime merasimi, irtihal bu sütuna dercedilme; 1 — İş arıyanlar LANE GE Macaristanda tahsil eden diplomalı bir mütehassıs — Tavukçuluk tesisatı vücuda getirmek ve yahut mevcut tesisatı idare etmeği derühte eder. Adres: Hlatki Endre Beyoğlu Kumbaracı yokuşu No. 16, 2 nci kat No. 3 —i Macar Darülfünunundan me- zun — Diplomalı makine mühendisi türkiyeyi iyi tanır ve büyük elektrik santları idare ettim. memleketin her tarafında omemuriyef kabul ederim. Galatada Union hanında No, 5356 —I Almanca, fransızca, ingilizce ve italyanca — Jisanlarına hakkıle vakıf bir kâtip günde bir kaç saat meş- gul olmak üzere iş aramaktadır. Adres: A. Lang. P. K. 593 İstanbul. —4 2 — İşçi arıyanlar EE SA DR AZLA MEL EZ Doktor aranıyor — Balya kay: makamlığından: Kazanın maa zam 8£ dört Jira maaşlı hükümet tababeti münhaldir. Ayni zamanda kendisine belediye tababeti vekâleti verilecektir. Belediye şimdilik şehri Otuz lira maktuan vermekte ise de aliyen fazla” laştırılacaktır. Talip olanların alâkadar makamata müracaatları olun 3 — Satlık eşya Az kullanılmış — Ufak Alman piyanosu azimet dolayısile acele satılık tır, fevkalâde ucuz fiatle bir radyo da satılıktır. Tarlabaşı . doğramâcı sokak 4 numara, bi Acele satılık — Mükemmel piyano Şişli, Meşrutiyet mahallesi Kodaman sokak 120 numara dördüncü daire. — $ Satılık. piyano — Alman marka çapraz ve yeni bir piyano acele satı lıktır. Beyoğlu Bekâr sokak No, 9 kapıcı yervant ef.yo müracaat, - — | 24 — Biralık-Satılık Satılık arsa — Nişantaşında Teş vikiye camii sokağında iyi bir mevkide bir kıta arsa satılıktır. Talip olanlar gene Nişantaş Teşvikiye camii sokağında <105> unmarada kahveci Salih beye müracaat. —.X Divan yolunda — Işık sokağında “7, numaralı bir katı iki katı ahşap sekiz odalı hane “5500, liraya satılıktır. Görmek için pazar ve çar şamba günleri saat 13 ten 17 ye kadar haneye; ferağ için öğleden sonraları Altınbakkalda Belvü apartımanının ak tıncı dairesine müracaat. ununa e Satılık köşk Suadiye plâjına iki dakika, Bağdat caddesi üzerinde, denize pek yakın, 3 dönüm bağlı bahçe içinde 11 oda, acele satılık, Telefon: Erenköy 189 —4 Kiralık hane — Beşiktaşta Seren cebey yokuşunda Çitlenbik sokak 16 numaralı hanenin iki katı tamamile ayrı yedi oda bütün asri konförü haiz fev- Kalâdo nezaret, aynı haneyo müracaat, —4 Kiralık fabrika mahalli — Tulü 22 m,arzı 12 m. Elektrik havagazı terkos ve icabinda diger daireler. Tak- simde Emlâk şirketine “b Nışataş — İle Teşvikiye arasında 200 - 250 arşınlık bir arsa istiyorum. Fiat, mevki ve şeraitinin Akşamda Osmis rümuzuna bildirilmesi. si) Bir alman ailesi nezdinde — bir kişilik (erkek için) güzel ve ucuz bir oda kiralıktır. Beyoğlu: Tünel Şahsuvar caddesi Modern Palas apartımanı No. 3. Bakkaliye, kıi thane, ma- hallebici, fırın, lokanta — Devret- mek istiyenler Sirkecide Paris otel müdürü İbrahim beye müracaat etsin. 2 Kiralık — Şişli Halâskâr Gazi cad desinde 363 No. tramvay yolunda 2 oda kiralıktır. Bir namuslu hanım ve yahut matmezele bir tek oda mobilye de verilir. 363 No. da madam Papazyana müracaat. Emlâk alıyoruz — Tramvaya, şimendüfere, otobüse yakın olanlar mü- reccahtır. Saat 9- 12 arasında İstanbul Bahçekapı dördüncü Vakıf han asma kat 29 numaraya müracaat, —ı1 Devren kiralık atelye — Apar: tıman olarak kullanılmağa elverişlidir. Görmek için cumadan mada hergün 11 den 13 e kadar müracaat Beyoğlu istik- lâl caddesi Boduvi han No. 11 — 4 Veznecilerde — Büyük caddeye çikan dörtyol ağzında Mahmut bey apar tımanı ittisalinde 5 oda, terkos, elektrik ve müştemilâtı havi yeni bir ev ve 9 metre cepheli bir arsa satılıktır. Müra- caat mahalli Beyazit Cumhuriyet caddesi No. 71 Pideci Emin. Saat 9-12 ve8-5 arası, sözü Ali bey köyünde — 150 dönüm bostan, ortasında akar su (dere) kiralık ve satılıktır. Köyde bahçıvan Kerim ağa vasıtasile Hayri beye müracaat. —-6 kiralık Yazıhaneye elverişli apartıman istiyoruz — Galata, Şi nisana edilmelidir. Saat 10 - 12 civarında 6-6 odalı teslim Şişhane Ş Kadar an 27-28 Tel, Kiralık dükkân — Şohzadebaşında Tramvay durak mahallinde 95 numaralı kârgir her işe elverişli mükemmel dük- kiralıklır. Mahalli mezkürda 91 raya müracaat, ani 5 — Müteferrik Tavukçuluk Sergisinde birinci gelen Kızıltoprakta Papaz bahçesinde M. Nurettin tavukhanesinden halis kan Legorn, o Wyandot, Rot, o Orpington, Brahma, Langşan, Faverol, Hamburg, Kampin, Denizli, Kurör Endiyen ördeği ve anları ve yumurtalarını cumaları tedarik edebilirsiniz, Z —7 sair hay Mektuplarınızı aldırınız Gazetemiz adres olarak göstermiş olan kari'lerimizden MH-SO-VDZ-SM- KA-YH-MG-SC- MSP-PTT-SZ- idarel anesini namlarına gelen mektupları idaraha- nemizden aldırmaları mercudur, NALA NAFİA VEKÂLETİ Ankara şehri içme suyu komisyonundan: Komisyon Ankara şehri dahilinde bazı ana boruların ferşiyatile bunlara müteallik müteferri imalâtı 1/3/932 tarihinden itibaren 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 31 mart 932 perşembe günü saat on dörtte Ankarada Işıklar caddesinde içme suyu komisyonunun dairei mahsusasında icra kılınacaktır. Teklifnameler ve taliplerden aranılan vesaik ve muvakkat teminat bu husustaki münakasa şartnamesinde izah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Talipler bu husustaki şartname ve projeleri (10) lira bedel mukabilinde komisyondan alabilirler,

Bu sayıdan diğer sayfalar: