7 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

7 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 Akşam Halis limon çiçeklerinden mustahzar 90 derece bir harikai san'attır. Itriyat âleminde menendi ve naziri yoktur. Hasan mustahzarat fabrikası mühürüne dikkat. Taklitlerinden sakınınız. HASAN ECZA DEPOSU 7 Mart 1932 Hasan Kolonyası Şarj'lı kumaş daima elbiseyi çok düzgün ve dökümlü gösterir, kat'iyyen buruşmaz Şarji Dünyanın bir kaç memleketinde, bir kaç Fabrika yapabiliyor ! DERİZ “Dünyanın bu üç dört fabrikasından biridir İPEKİŞ yalnız bu tesisat için yüz bin lira sarfetti İNER İPEKİŞ mamülâtı pek yakında piyasaya çıkıyor Büyükada Sanatoryomu Adanın en muvafık ve sıhhi yerinde kâin ve asri konforu havidir. Gıda maddeleri teminatlıdır. Fiyatlar Tenzil Edilmiştir: Tek yataklı oda 6 ve 7, çift yataklılar 3 1/2 ve 4 liradır. Fazla tafsilât talep vukuunda hemen verilir. Adres : Büyükada, Musa Kâzım bey Sanatoryomu Telefon : Büyükada 75 İstanbul Polis Müdiriyetinden: Şube 2 ve parmak izi için 9 adet dolap imali aleni münakasaya çıkarılmıştır. Teklif olunacak fiat haddi lâyık görüldüğü takdirde 2713/932 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 te ihaleyi katiyesi icra kılınacaktır. Taliplerin şeraiti öğrenmek ve modelini görmek üzere idare komisyonuna ve münakasaya iştirak içinde defterdarlık AMAN NE SANCI! ADETA BIÇAK DARBELERİ GİBİ! KIVIL BİR ALKOK YAKISI Fakat Alkok ismini hat iler olhasıl had Her eeranede bulunur Tükiye Umumi Acentaları : G.& A. BAKER Lid İSTANBUL Porta Kutusu 408 İstanbul SANCIYI Berndorter MetalliWarenfabrik, Arthur Krupp A. 6. Markasınını cihanşümul bir şöhreti haiz “AYI,, markalı çatal kaşık ve bıçakları ekstra beyaz: maderden mamul ve cinsinin .mükemmeliyeti, - güzelliği, hüsnü intihabı itibarile sair bütün markalara müreccah sofranın en güzel ziynetidir. Askeri müessesatta, hastahanelerde, mekteplerde ve Türkiyenin başlıca otel ve lokantalarındâ istimal olunmaktadır. Fabrikanın zirdöki markalarını müsirren talep ediniz. Alpaka için Birinci dercede gümüşlenmiş Alpaka için Tesisat ve elektrik aletleri VERESI YE Yeni,Delikli ALLCOCK'YAKISI İZALE EDER MERE Dr. HORHORUNİI B Cilt ve Zührevihastalıkları o muayenehanesi, Zambak sokak No. 41 Galatada Voyvoda Caddesinde Postahane Karşısında Büyük Bir Mağaza DEPO ve YAZIHANE KIRALIKTIR KİRASI EHVENDİR Adalet hanı kapıçısına veya Bahçe- kapıda Taş hanında No. 20-21-22 UMUM EMLÂK ACENTESİNE Müracaat Telefon : 20307 MEYVA TUZU Sıhhat vekâleti celilesinin müsaade 9 sini haizdir. | HAZİM KÖKÜNDEN BARSAKLARI TEMİZLER. KANI TASFİYE ER. “MAZON MEYVA TUZU,, imali ruhsatı yalnız eczacı A. MAZON efendiye ait olup kimsenin bu namla hiç bir müstahzer imal edemiyeceği sarihtir, 250 gramlık büyük şişesi 100 kuruş. Hamiş: “MAZON MEYVA TU- ZU,,'nun tesirinden memnun kalmayan: lara Bahçekapı MAZON ve BOTTON ecza deposuna müracaatlarında bedeli iade edilir. Şişe açık olarak geri kabul edilir. İK, İNKIBAZI, BASURU Mu mede hâlen ikametgâhı meçhul V: Haçapoloz efendiye : İstanbul ikinci icra memurluğundan ; Vasil efendinin gayrı mübrez ö ağus- tos 1925 tarihli bir a senede müs teniden zimmetinizde ağı olduğunu iddia eylediği 1902 lira 50 kuruşun maa faiz ve mesarif ve ücreti vekâlet haciz yolile tahsili hakkında vaki müracaat ve talebi üzerine bu bapta “tanzim ve berayi tebliğ tarafımza gönderilen ödeme emri ikametgâhinizin meçhuliyet hase- bile tebliğ kılınamıyarak tebligatı muk- tazıyenin ilânen icrası tekarrür etmiş olmakla tarihi ilândan itibaren bir ay zarfında ve 931/4699 dosya numarasila icranın durması hakkında şifahi veya tabriri olarak itirazı kanuni dermeyan müddeti mezkürenin kip o müddeabih — deyni o tekabül edecek emval ddema Beyoğlunda Aynalı çeş- Al sokağında 6 numarada iken bulunan K: etmediğiniz ve hitamını müte tediye veya it irae eylemediğiniz takdirde ber mucibi talep muamelâlı icraiyenin gıyabınızda infazına tevessül kılınacağı malümunuz bulunmak ve ol baptaki ödeme emrinin tebliği makamına kaim olmak keyfiyet ilân olunur. üzere Zümrüt Pırlanta ve inci satılıyor İstanbul o mahk i Asliye birinci ticaret dairesinden: Felemenk Bahrisefit mahkemece merhun olup bankasına satılmasına karar verilmiş olan muhtelif kratta nadide ve çok kıymettar çıplak pırlanta taşlatile zümrüt inci ve mamul pantatif, iğne 2 tari- hinde icra kılınan müzayede de kıymeti bulmadığından satılama- ve küpeler muhanimenesini Bu mücevherleri edilmekte bulun- mıştır görmek iste» yenlerin hergün t duğu “1 çarsıda Belediye mezat dairesine müracaatları ve almak için de ikinci “arttırma günü olan 10 mart 932 tarihine müsadif perşembe günü saat e mahalli mezkürda bulun- 1 ölünür N i A N N , ahibi: Necmeddin Sadık Umumi neşriyat müdürü: Enis Tahsin dairesinde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaatları ilân olunur. Beyoğlu, Taksi Akşam matbaas'

Bu sayıdan diğer sayfalar: