6 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

6 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Millet mektepleri Trabzon 5 (Hususi) — Millet mektebi imtihanlarına başlandı....
 Ihtikâr tahkikatı Bütün gıda maddelerinde ihtikâr yapılıyor Belediye toptan ve perakende fiatler arasındaki müthiş farkı...
 Marsilya cinayeti tahkikatı Merhum Server Cemal öldürüldü? bey nasıl ö Memleket çok kıymetli bir evlâdını kaybetti Marsilya
 Kaçakçılık İki memur altışar aya mahküm oldular Trabzon, 5 (Hususi) — Ihtisas mahkemesi faaliyete başladı. Pulathaneli Mehmet
 Arazi davası Mahmut Esat bey ile hazine arasında bir ihtilâf Izmir 6 (Hususi) — Kuş Adasında eski adliye vekili Mahmut Esat
 Buğdayı himaye ö ea Hükümetin duşund tedbirler nedir? Ankara, 6 — Hükümetin buğday çifçilerini himaye için düşündüğü...
 Çin - Japon muharebesi gibi!... — u KASAPLAR ŞEHİR BUDUDU TRAMVAY Mecidiye köyünde 40-50 kuruşa et satan kasaplar, köyün...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Japonlar, Çin mevzile- rine, yeniden taarruz et- meğe başlamışlardır. Cemiyeti Akvam, uzak şark için bir komisyon teşkil etti. Sene 14 — No: 4815 — Flatı her yerde: 5 kuruş PAZAR — 6 Mart 1932 Telefonlar: Tahrir 21686 — Idare 21434 — Klişe 20113 Ihtikâr tahkikatı Bütün gıda maddelerinde ihtikâr yapılıyor Belediye toptan ve perakende fiatler arasındaki müthiş farkı tetkik etmelidir Yağ satan bakkal dükkânlarından biri Şehrimizde ibtikâr yalnız limon, şeker, kahve gibi maddeler üzerinde değildir. Mesele tetkik edilecek olursa, ibtikârın bütün gıda: maddelerinde olduğu görü- İür. Halbuki alâkadar daireler bir kaş kalem eşya üzerinde tet- kikat yapıyorlar. Gıda madde- lerindeki fiatleri kontrol etmek, pahalılığın sebeplerini araştırmak ve ona göre tedbir ittihaz etmek belediye iktisat umüdüriyetine ait bir vazifedir. Halbuki belediye iktisat müdi- riyeti gıda maddelerile uğraşmağı henüz bir mesele olarak kabul etmiştir. Gıda maddelerinde ( ibtikâr olduğunu izah etmek için bir kaç misal (getirmek (kâfidir. Ticaret odası piyasa cetvellerine göre erimemiş Kars ve Erzurum yağları 70 - 85 kuruştur. Erimiş yağlar 85 - 90, erimemiş Trabzon yağları 110-115, Mardin, Diyarı- bekir yağları 100 - 120 kuruştur. Perakende satışlara (gelince muhtelif semtlere göre değişir. Trabzon yağının okkası, Aksaray ve Şehzadedeki bakkallarda 180 , Kars ve Erzurum yağlarınınki 160 kuruştur. Toptan fiatlerle (© perakende fiatler arasında bir fark olması tabiidir. Meselâ Aksaray'da bir bakkal, Asmaaltından aldığı bir kaç teneke yağ için nakliye üçreti verecektir. Dükkân kirası ve diğer masraflarını malın üzerine zam- decekti anna Yakında başlıyoruz SEBA MELİKESİ BELKIS Gazetemizde intişar eden tarihi romanları büyük bir lezzet ve merakla okunan İskender Fahrettin beyin bu tarihi romanını yakında neşredeceğiz. SEBA MELiKESİi BELKIS Karilerimizin yepyeni bir roman mevzuu olacaktır. Bu romanda “ Belkıs ,ın nasıl hükümdar olduğunu; Yemen'den Kudüs'e niçin gittiğini öğrenecek ve “ Hazreti Süleyman , cariyesile sarayında nasıl yaşadığını okuyacaksınız / Bakkal bütün bunlardan sonra kendi kârını da maliyet fiatine ilâve edecektir. Fakat bütün bun- lardan sonra 110 kuruşluk yağın 180 kuruşa satılması çok fazladır. Mesele tetkik edilirse, toptan fiatle perakende fiat arasındaki fark haddi nizamisini geçmiş gayri tabii bir dereceye kadar çıkmıştır. Yağ fiatlarındaki bu gayri tabil fark şeker ibtikârı kadar ehem- miyetli bir hadisedir. Alâkadar dairelerin bilhassa şehir iktisadi- yatile alâkadar belediye iktisat müdiriyetinin bu işe lâkayt kalma- ması lâzımdır. Karışık kahve ve çay satanlar Kahve fiyatları son zamanlarda çok yükseldiği halde bir kısım kuru kahveciler halka hilesiz kahve yerine 'nohut ve arpa ile karışık kahve satıyorlar. Diğer taraftan bazı çay satan- ların da çaya Anadolu otu ve buna benzer şeyler karıştırdıkları görülmüştür. Belediye kahve ve çayın yük- sek satılmasına rağmen böyle mahlut olarak kahve ve çay satanları takip edecektir. Bunun için mubtelif kuru kahvecilerden ve çaycılardan nümune alınarak tahliller yaptırılacaktır. Petrol ihtikârını yapan kimler imiş Belediye ve ticaret müdüriyeti (Devamı ikinci sahifede) ın 750 Buğdayı himaye Hükümetin düşündüğü tedbirler nedir? Ankara, 6 — Hükümetin buğday çifçilerini himaye için düşündüğü tedbirler hakkında ziraat vekâleti erkânından bir zat atideki beya- natta bulunmuştur: — Memleket çiftçisinin istihsal ettiği buğdayı satmak için gör- düğü zorlukları nazari dikkate aldık. Bununla omeşgulüz. Bu hususta icra ettiğimiz tetkikat bitmiş ve bazı esasat tesbit edil miştir. Maksadımız, çifçimizin asri ve fenni usulde buğdayı yetiştirme- sini temin ve bu suretle Avrupa piyasasını elde etmektir. Bu sene Yunanistana mühim miktarda ihracat yaptık. Gelecek sene de Italyaya ve sair memle- ketlere mühim miktarda buğday ihraç edeceğiz. Yalnız şunu söyleyeyim ki ge- rek hariçte satılan, gerek dahilde istihsal edilen buğdaydan çifçimiz müsbet bir faide görmemiştir. Yaptığımız tetkiklerden sonra çifçimizin de emeğine mukabil faide görmesini arzu etmekteyiz. Arazi davası Mahmut Esat bey ile hazine arasında bir ihtilâf Izmir 6 (Hususi) — Kuş Ada- sında eski adliye vekili Mahmut Esat beyle hazine vekilliği arasında çıkan ihtilâf tetkik edilmektedir. Hazine (vekilliği (bu arazinin metrük emvalden olduğunu bildi- rerek mevzuübahs arazi müsteciri Ibrahim Çavuştan dava açmıştır. Mahmut Esat bey mal sahibi sıfatile mahkemeye giderek arazi- nin miras şeklinde intikal ettiğini, hayatında böyle hiç bir töhmet altında Okalmadığın O söylemiş, müdahil sıfatile hazine aleyhine davacı mevkiine geçmiştir. Hazine vekili Cevdet bey Mah- mut Esat beyin gösterdiği vesika- ların tetkiki için davanın talikını istedi. Heyeti hakime bu teklifi kabul etti. Mahmut Esat bey bu 80 dönümlük eraziyi altmış sene- den beri ailesinin tasarruf ettiğini isbat edeceğini söylemektedir. Kaçakçılık İki memur altışar aya mahküm oldular Trabzon, 5 (Hususi) — Ihtisas mahkemesi faaliyete başladı. Pu- lathaneli Mehmet isminde bir adamın üstünde üç sigaralık kaçak tütün yakalayan polis Hasan, in- hisar mürakibi Necati efendiler maznun Mebhmedi salıverdikleri iddiasile mahkemeye verildiler. Birgün içinde muhakeme netiçe- lendi. Memurlar vazifelerini suiistimal noktai nazarından altışar aya mahküm edildiler. Maznun Meh- met, tutlan kaçak tütünü kendi kullanacağı cihetle, hafif para cezası ile tecziye edilmek için idare heyetine sevkedilmiştir. Millet mektepleri Trabzon 5 (Hususi) — Millet Marsilya cinayeti tahkikatı —— ——e Merhum Server Cemal bey nasıl öldürüldü? Memleket çok kıymetli bir evlâdını kaybetti Marsilya başkonsolosumuz Ser- ver Cemal beyin mecnun bir odaci tarafından vazifesi başında feci bir surette öldürülmesi her tarafta, bilhassa kendisini tanı- yanlar arasında büyük bir tesir busule getirmiştir. Server Cemal bey, hariciye memurlarımız arasın- da ilim ve irfanile, iktidar ve nezaketile tanınmış, muhitinin ve bütün arkadaşlarının teveccüh ve muhabbetini kazanmıştı. Merhum hukuk ve mülkiye mekteplerini | bitirdikten sonra meşrutiyetin iptidalarında kükü- met tarafından ikmali tahsil için Parise gönderilmiş, paristen avde- tinden sonra uzun müddet muh- telif gazetelerde çalışmış, sonra da hariciyeye intisap etmiştir. Server Cemal bey, evvelâ ha- riciye istişare kalemi muavinli- ğinde bulunduktan sonra, Atina, Beyrut baş şehpenderliklerine, sonra Altıncı Tali mübadele ko- misyonu Türk delegeliğine, sonra hariciye vekâleti müsteşar mua- vinliğine, ikinci şube müdiri umu- miliğine, bundan bir kaç ay evel de Marsilya baş şehpenderliğine tayin edilmişti. Taliin tecellisine ( bakınız ki, merhumun zevcesi, onbeş gün kadar evvel Marsilyaya gitmiş ve kocasına iltihak eylemişti. Hari- ciyemiz, Server Cema! beyin bu feci oölümile, en muktedir, en ehliyetli memurlarından birini, memlekete daha pek çok hizmet- ler ifa edecek bir yaşta iken kaybetmiş oluyor. Server Cemal beyin bu nabehengâm ufulü dol- durulması pek güç bir boşluk bırakıyor. Merhum için cenabı haktan mağfiret dilerken, kederdide aile- sine de samimi taziyetlerimizi arzederiz. kuvvetleri tarafından mektebi imtihanlarına başlandı. k Mecidiye köyünde 40-50 kuruşa et satan kasaplar, köyün belediye zaptı ve şehre Merhum Server Cemal bey Server Cemal beyin naşı > . Istanbula getirilecek Marsilya, 5 (A. A.) — Türkiye başkonsolosu Serve Cemal beyin naşı Türkiyeye nakledilmek üzre tahnit edilecektir. Merhumun ailesi bugün Marsik yadan Istanbula hareket edecektir. Katil, müntahiren ölmüş olduğun- dan kanuni takibat yapılmıya- caktır. Odacı Osman cinayeti sasıl yapmış? Marsilya 5 (A.A.) — Türkiye Baş konsolosu Server Cemal beyi öldürdükten sonra intihar eden odacı Osman 23 yaşında müte- verrim bir gençtir. Ahmet Osman, vazifesini ifa hususunda gösterdiği tekâsülden dolayı bir çok defalar konsolosun tevbihatına maruz kalmıştır. Fakat, konsolos merkumun hasta bulun- ması dolayısiyle bu tevbihatını daima mutedilane bir tarzda yapardı. Iş sahiplerile memurlar, kançı- laryayı terkedip te binanın alt katında yalnız kançılar Iskender (Devamı dördüncü sahifede ) Neem Gin - Japon muharebesi gibi! BELEDİYE KASAPLAR ŞEHİR HUDUDU » TRAMVAY ilhakı suretile o Meçidiye köyinden 2 kilometre geriye püskürtülmüşlerdir |...

Bu sayıdan diğer sayfalar: