6 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

6 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 Akşam İpekli kumaşlarda en mühim bir mes'ele de (Renk) ve (Boya) dır! ÜL İDiEMİZ En son tatbik sahasına konulan makinelerle mücehhez asri bir Solmaz Boya Fabrikası Tesis etmiştir. (İpekiş) in enfes kumaşları işte bu fabrikada bo- yanır. Bu kumaşlarda: 7 — Boyalar sabittir, kat'iyyen solmaz. 2 — Boyalar hiç bir zaman çıkmaz. 3 — Boyandığı zaman kumaş dalgalı bir manzara arzetmez. kumaşın her yeri aynı derecede boyanmıştır. 4 — Renkler çok canlı ve mo- danın en cazip renkleridir. 5 — Renkler, bütün dünya ile temas hasıl eden (İpekiş moda bürosu) tarafından verilir. Bo- yama ameliyesini mütehassıslar bizzat yaparlar. (Solmaz boya fabrikası) bo- yaları, doğrudan doğruya in- giltere'nin en mühim kimya müesseselerinden celp etmek- tedir. Yakında Piyasaya Çıkıyor Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM Hereke mensucat fabrikaları filmi Bu hafta Hereke'yi sinemada göreceksiniz. Sevdiğiniz ve kumaşlarını memnuniyetle kullandığınız memleketin en müterakki kumaş fabrikası olan Hereke fabrikalarının bütün imalât Safhalarını gösteren film Bu hafta OPERA'da (Moskova Çocukları) filmine ilâveten gösterilmektedir. Görmeğe gitmeği unutmayınız. EEEEMMEEMEEEENEEMEEEMNEEEEENNİ Resimli Yeni Türkçe Lügat Mithat Sadullah bey tarafından tertip ve tahrir edilen bu 4 lügat ince ve okunaklı hurufatla gayet nefis bir tarzda basılmış ve (1128) sayfadan ibaret olan işbu Yeni Türkçe Lügat en yeni tabirlerle ıstılahların manlarını havidir, Bu lügatte kelimelerin mânaları Arabi, Farisi lügatler ve tabirlerle değil saf Türkçe ile anlatılmıştır. Birçok resimler de ilâve edilmiştir. Bu lügat her sınıf halkımızın daima müracaat edecekleri yegâne eserdir. Müzeyyen ciltli olduğu halde fiatı yalnız 250 kuruştur. Tefeyyüz kitaphanesidir. Yalova mal ... .. müdürlüğünden: Samanlı köyünde şarkan Değirmen su bendi garben şose yolu şimalen Değirmen bendi ve şose cenuben de emlâki milliye tarlasile mahdut 60 dönüm tarlanın mülkiyeti müzayedeye Taliplerin 13 mart 932 tarihine müsadif pazar günü müdürlüğüne müracaatları. çıkarılmıştır. Yalova mal ” Suguz V, Tuşa Tekla ie TIRAŞ o Kiralık sinema İzmir'de © Birini Okordon'da kâin maruf «Sakarya» sineması kiralıktır. Arzu € n İstanbul Beyoğlu posta > ROMA, BERLİN PARİŞ BÜTÜN AVRUPA emsalsiz bir Hassasiyet vekudre t/aynen ladedeki sadakat ve ses temizliği ile temayuz eden oto. iskalall son model TELEFUNKEN 340 Radyo, ahizesi sayesinde kolaylikla elde edilebilir Büyükada Sanatoryomu Adanın en muvafık ve sıhbi yerinde kâin ve asri konforu havidir. Gıda maddeleri teminatlıdır. Fiyatlar 'Tenzil Edilmiştir: Tek yataklı oda 6 ve 7, çift yataklılar 3 1/2 ve 4 liradır. Fazla tafsilât talep vukuunda hemen verilir. Adres : Büyükada, Musa Kâzım bey Sanatoryomu Telefon : Büyükada 75 Ziraat vekâletinden: Yüksek ziraat mektebi lâboratuvarları için bedeli muhammeni 3715 lira bulunan alât ve edevatı fenniye pazarlık suretile mübayaa olunacaktır. İşbu alât ve edevatı fenniyenin listesi ve şartnamesi vekâlet mübayaa komisyonundan alınacaktır. Pazarlığı 13 mart 1932 tarihine müsadif pazar günü saat on beşde icra edilecektir. Taliplerin ilân elilen muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muakkatelerile birlikte yevmi mezkürda vekâlet mübaya komisyonuna müracat eylemeleri ilân olunur. Ziraat Vekâletinden: 15 ton göztaşı, 15 ton arsinikiyetii sut ve (300) adet pülverizatör şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile ve 21 gün müddetle müna- kasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi almak üzre şimdiden Ankara'da Ziraat Vekâleti mübayaat komisyonuna ve İstanbul'da birinci Ziraat müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve münakasaya iştirak içinde yevmi ihale olan 14/3/932 pazartesi gününe kadar teklifnamelerile birlikte muhammen fiatın yüzde 7,5 nisbetinde teminatlarını mezkür komisyona göndermeleri ilân olunur. İstanbul evkaf müdiriyetinden: Anadoluhisarında Çavuşbaşı çiftliği müştemilâtından hünkâr bah- çesile çiftlik hariminde altı dönüm bahçe ve civarında yirmi dönüm tarla. Keza mezkür çiftlikte kirazlı torluk mevkiinde üç yüz dönüm tarla ile çiftlik bostanı namile maruf üç dönüm bostan. Balâda muharrer bostan ve tarlalar 20 mart 932 pazar gününe kadar müzayedeye konulmuştur. Fiat haddi lâyık görülür ise tarihi mezkürda saat on dörtte ihale olunacaktır. Talip olanlar İstanbul evkaf müdiriyetinde orman ve arazi idaresine müracaat eylemeleri. Dr. Çiprut 5 inci Hukuk dairesinden: Bekir ve Mehmet beylerin Beşiktaşta idadiye caddesinde akaretlerde 6 numaralı hane CiLT, SAÇ ve ZÜHREVİ do Melek, Makbule, Cahide, Mebrure, | hastalıkları mütehassısı Beyoğlu Hatice, Kevser, le eğ Aamalımeaçik LALA ln Eşref, Hüseyin, Nusret boyler aleyhine ikame eylediği tashihi kayt dalin manız Tel. B. O. 3353 dolayı evrakı dava suretleri ikametgâh İstanbul 7 ci icra memurluğun- larına gönderilmiş isede ikametgâhları | dan: İrfan hanım 926/54 N.lı eçhul bulunmuş olmasından naşi bilâ | dosyaya vazettiği tatbik mühürünü wi ee e zayi ve diğer hakkettirdiği mühür tatbi ân olunur. mezkür suretler tebliğ üzerine kılindiği a kaim olmak divanhanesine talik muml neşriyat müdürü: Enis Tahsin kutusu No 2092 müracaatları, erdo ilân olunur. Akşam matbaas!

Bu sayıdan diğer sayfalar: